voor de Stad en het Arrondissement. Staatkundig Overzicht. Brief uit Brussel aanden Dixmudenaar. Het landbouwkrediet. Zondag 22 Januari 1882. - 10 cent. per nummer. - 38e Jaar. N. 4. DIXMUDE, der, 21 JANUARI 1882. Frankrijk. In de fransche Kamer belooft het woelig te gaan het is alsof men eene poging wilde bewerken om den heer Gambetta, hoofd van het kabinet, om- verre te werpen. Zaterdag heeft M. Gambetta het ontwerp van herziening der Grondwet in de Kamer neergelegd. Hetzelve bevat dat de onafzet bare senators voortaan geene opvolgers meer zullen hebben en vervangen worden door senators gekozen door de leden der twee wetgevende Kamers. Elke Kamer zal haar afgezonderd lokaal kiezen en nadien zullen de bulletijns gemengd worden de gekozene zal voor negen jaren zetelen. Men zegt dat M. HonriBrisson, voorzitter der Kamer, zich aan het hoofd zou stellen van de oppositie tegen de se,rutin de lisle, en bereid zou zijn voorzitter van den minister raad te worden, in geval Gambetta aftreedt, en hij dan tezamen met MM. Freycinet, Leon Say en anderen het groot ministerie zou uitmaken Echter drukken de vrienden van M. Gam betta betrouwen uit voor den zegepraal. De organen der saamverbonden tegen de herziening der Grondwet en tegen do se,rutin de liste doen zeer luid klinken dat de dag bladen van Londen tegen de voorstellen van Gambetta opkomen. Men moet in acht nemen dat de engelsclie pers zich altijd tegen de scrutin de lisle verklaard heeft. Desniettemin zijo de dagbladen van Londen het eens om wenschen uit te drukken voor de stemming der ontwerpenhet behoud van Gambetta aan het bestuur schijnt hun eene noodwendigheidzoozeer onder het opzicht van het duurzaam bestaan der repu- blikeinsche instellingen als voor de open bare rust. Duitschland. Aan de Kamer der Ge deputeerden wordt eene som van 90.000 marks gevraagd om het gezantschap bij den Paus te herstellen. De heer von Bismark wil geheel meester zijn in zake van godsdienstige politiek. Hij vraagt aan den pruisischen Landtag vol strekte macht door het nieuw geestelijk wetsontwerp. Het ontwerp bevat twee deelen Het eerste is de herhaling van de artikelen der wet van 1880, die op 31 de cember hun uitwerksel hadden verloren. Het tweede gedeelte hernieuwt zekere schikkingen nu twee jaren geleden dooi den Landtag verworpen en die het gouver nement hpopt dit maal te doen doorgaan. Het wetsontwerp stelt voor den Koning het recht te verleenen de afgestelde bis schoppen in hunne diocesen heraan te stellen en aan den heer minister der eere diensten de fakulteit te verleenen, de bin- nenlandsche en vreemde postulanten, van de exaam te ontslagen, door de meiwetten bepaald, tot het bekomen van oen geestelijk ambt. Eindelijk zijn zekere beperkingen gebracht aan het recht van het gouverne ment om zich tegen zekere benoemingen te verzetten. Het kan zijne goedkeuring niet moer geven dan voor redenen tot de wereldlijke zaken behoorende. De concessie van het gouvernement aan de geestelijken gaat tamelijk vermaar men kan het begrijpen als men ziet dat de ver- echillige groepen der Kamer zich voordeelig hebben verklaard om tot eene verzoening te komen. Spanje. In Spanje wordt eene groote politiek-godsdienstige betooging gereed ge maakt. Onder de bescherming van aen aartsbisschop van Toledo wórdt eene uonster-bedevaart naar Rome ingericht. Het gouvernement, in die bedevaart eene Cafcstiscbe strekking erkennende heeft aan htar gezant hij het Vatikaan gevraagd, bij den *ans aan te dringen, opdat hij zich zou verzfcv<-eij tegen het politiek karakter dat men aan,]}ebetoogijng wil geven, waar aan 10,000 pöv.onen moeten deelnemen. Tunis. "unis meldt men, dat Taïeb bey, tweede '^eder van den bey, is aangehouden door de •Hnisters van oorlog en der marine en in een appartement van den Bardo opgesloten. Hij is verdacht van samenzweering tegen den tcgenwoordigen bey. -wwir^iw- Brusselden 19 januari 1882. De Kamer is, sedert dinsdag, bezig met de discussie van het handelsverdrag tus- schen Frankrijk en Belgie. Vele redenaars nemen het woord, om de reclamatien van bijzondere nijverheden te doen gelden, want iedereen is niet te vreden over den toestand voor den uitvoer van pro ducten, waarin eenige nijveraars gebracht zijn. Dit is natuurlijk. Frankrijk heeft niet alles toegegeven en bovendien hebben onze naburen sedert eenige jaren de handels politiek van vrijheid verlaten om eenbe- schei-mstelsel in te voeren. In dien strijd van eigenbelangen, ziet men verrassingen. De weverijen van Kortrijk ge loven zich te beklagen te hebben, integen deel verheugen zich de gentsche weverijen ten hoogsten. Het zou mij te verre leiden moest ik in bijzonderheden der discussie van hot trak- j taat komen. Bovendien daartoe zijn uitge strekte kennissen in elk vak van nijverheid noodig, die ik niet bezit. Althans Belgie zal in Frankrijk den toe stand genieten der meestbegunstigde natie. Men denkt dat het handelstraktaat spoe dig zal gestemd worden, alhoewel de kleri kale representanten van zin schijnen de Kamehtijd te doon verliezen. De klerikale gazetten hebben koorn op hunnen molen gekregen. Generaal Brial- mont heeft eene brochuur uitgegeven waar in hij alles slecht, arehi-slecnt verklaart in den militairen toestand van Belgie. De generaal klapt voor zijn kappelleken, eischt nieuwe versterkingen op de Maas, vraagt een grooter leger, meer miljoenen voor het oorlogsbudget. Als een generaal voor zijnen winkel praat, dat is juist gelijk de pastoor en kapelaan die voor hunne sacristie prediken. Als een sol daat of een priester alles wil hebben is dit dan eene wet dat hij alles moet ver krijgen Tusschen verlangen en bekomen is een groot verschil, en dat is hier het geval, moer dan in iets anders. Is het liberaal ministerie voor iets verant woordelijk in hetgeen generaal Brialmont geschreven heeft of nog kan schrijven In geenen deele. Het kabinet heeft zijn woord niet gegeven, zal het niet geven, want ieder een weet dat het liberaal ministerie aan alle overdrevenheden weerstand biedt en van Belgie geen groot kazern wil maken, Maar ziet ge, er zijn kiezingen aanstaan de. En al de klerikale gazetten hebben generaal Brialmont op hun hoofd gestald. Zij schrijven artikels als ware de generaal het orakel van de geheime plannen voor de toekomst van het Staatsbestuur. Daar is echter niets van. Wat hij doet is stof tot artikelen van bom bom leveren aan de klerikale drukpers die nu, in oppo sitie geern schreeuwt over militairismus alhoewel zij zoo stille kon zwijgen als een klerikaal ministerie aan het roer was die de miliciewet dubbel streng en zwaar maakte. Maar neen het kieskorps zal zich niet meer door het blageeren en liegen der kleri- kalen laten foppen. Ik' vind heden, donderdag, in den Mmuleur een koninklijk besluit waarbij de gemeente- kiezingen van 25 october te Mechelen ver broken en vernietigd worden aangezien dezelve bèvlekt en vervalscht waren door allerhande omkooperijen en bedrog. In de aartsbisschoppelijke stad hadden de klerikalen gewonnen met 10 a i 5 stem men meerderheid. Maar de klerikale dravers hadden sommen van 10 en 50 frs aangeboden om stemmen te koopen of kiezers te huis te houden. In het bestuurlijk onderzoek zijn zestien personen zelve komen getuigen dat hun geld aangeboden of gegeven is geweest twee personen hebben, de kans waargenomen in de plaats van anderen te stemmenge- te eken de briefjes waren ook in de bus die stemmers moesten doen kennen. Ahklerikale kiesbedriegersfoppers, uitkuopers, gij hebt geen vrij spel meer gij zijt bij de ooren gevat en verdient gestraft geworden. 't Is herdoeners te Mechelen. BravoDit maal zullen de liberalen zoo goedtrouwig, zoo gerust, zoo slapend niet meer zijn in de aartsbisschoppelijke stadonze vrienden waren stellig zeker te zegepralen den 25 oc tober, zij deden niets en... kregen de neder laag. Maar dezen keer zal het zoo niet meer gaan; de klerikalen hebben gelachen, nu reeds grinzetanden zij van woede. Eiwel wie laatst lacht, lacht best. Wederom gerekend zonder denwaardDe klerikale partij had hare boontjes te week gelegd zij dacht dat de heer Janson in de muizeval zou trappen van M. Malou met zijne fameuze kieshervorming voor 't fopt de vrijzinnige partij Zij, onze tegenstrevers, zagen reeds in eenen droom de liberale partij vergaan en geruïneerd zij peinsden dat eenige liberalen uit hoogmoed en eigenzinnigheid, als aven- turiers, het liberaal ministerie zouden om- verre werpen. Eiwel! de heer Janson heeft deze week in eene openbare vergadering verklaard geenszins de kwestie eener kieshervorming voor den dag te zullen brengen die de liberale partij verdeelt. Het vraagpunt blijft hangend, maar zal geene stokkebrand voor de junikiezingen zijn. Neende liberalen, gelijk van welke kleur, zijn geene ridders van maneschijn, die de prooi voor de schaduw zouden laten vallen. Al de krachten der liberale partij zullen het in juni eens zijn om het revolutionnair geestelijk eedgespan en zijne trawanten te gronde te slaan door de stembus. Gust, Altijd en vooral sedert twee drij jaren klaagt, de klerikale drukpers, zoo fransche als vlaamsche, dat er door de gouvernemen ten niets wordt gedaan ten voordeele der buitenbewoners en om den landbouw op te beuren. Zoolang er een klerikaal ministerie aan het bewind is, zwijgen natuurlijk de bladen dier partij als karpels dan zou men zeggen dat de landbouw floreert naar wensen en dat de buitenbewoners, de bocreii en pachters zooveel wellusten hebben alsof ze in een luilekkerland woonden. Maar valt het klerikaal kabinet om plaats te maken voor een liberaal, o dan gaat de landbouw ten onderen, dan zijn de boeren echte parias, slaven die creveeren onder de ellende en de armoede dan ontvluchten die ongelukkigen hunne haardsteden om in andere oorden een beter lot te zoeken..., en nooit te vinden. Dat zoomin die toelachende schilderij onder eene klerikale regeering. als het ijzingwekkend tafereel onder een liberaal ministerie echt is, hoeft geen betoog. Beiden zijn overdreven, voor het politiek belang der partij. Wezenlijk is het echter, dat de landbouw sedert eenige jaren eene crisis doorworstelt maar niet alleen in Belgie; dat is zoo het geval over geheel Europa, en niemand kan er verantwoordelijk voor gesteld worden, niemand is daarvan de schuld aan te wrijven, zoomin het liberalism als het klerikalism. De krisis, waarin de belgische landbouw verkeert, is niets dan het gevolg van den atgerrieenen toestand, waaraan geen land van ons werelddeel ontsnapt of ontsnappen kan Wij beschuldigen niemand, en de klerikale drukpers, als ze inderdaad de heropbeuring van den landbouw en de verbetering des lots van den buiten bewoner beoogt, zou verstandig doen ook zoo te handelen maar zij heeft enkel politieke doeleinden, partij belangen in het oog, en daarom beschuldigt? zij hare tegenstrevers. En intusschen blijven do landbouwers ijl een jammerlijken en benarden toestand voortdohberen en sukkelen. Beter zou 't, dus zijn, plicht zelfs, te den ken aan middelen en maatregelen om zoo niet de krisis te doen ophouden, dan toch, in afwachting van betere tijden, haar min der zwaar en drukkend te maken. Daaraan heeft ons tegenwoordig liberaal ministerie gedacht. Het heeft een wetsont werp ingediend, strekkende om aan do buitenbewoners gelden te leenen en hun ter hulpe te komen"de spaarkassen zouden op den buiten kantoren stichten, waar de boe ren geld zullen kunnen leenen, mits waar borg van roerende of onroerende goederen. Met dit geld zouden zij kunnen werken om hunnen toestand te verbeteren, ten einde daardoor hunnen oogst en de vruchten van hunnen akker overvloediger en winstgeven der te maken- De boeren zouden alsdan niet meer zoo slaafs afhangen van hunne land- lieeren en grondeigenaars. Nu zou men zeggen, dat de klerikalen, die zoogezegde vrienden en beschermers van den landbouw dit ontwerp met beide han den moeten toejuichen en het ministerie daarvoor dank en hulde brengen. Welnu, hoe zonderling het ook schijnen moge, het tegenovergestelde is de waarheid. Heel de klerikale drukpers, den Coueeiee de Beuxelles aan het hoofd, keuren dit ontwerp op de hevigste wijze af en veroor- deelen het van nu af zonder genade. Het is dan ook te verwachten, dat de geestelijkheid op hare beurt er zich zal mede moeien en haar best doen zal om de boeren wijs te maken, dat dit ontwerp eene uitvinding van de hel is, en al degenen, die er toevlucht zouden toenemen, door den Paus in den ban der H. Kerk zijn geslagen, De Coueeiee geeft nu reeds te verstaan, dat het wetsontwerp geen ander doel heeft dan 'stemmen te koopen, haat ep nijd te zaaien, de kinderen naar de oflmiëele m scholen te lokken en den godsdienst tegen te werken. De nieuwe leenkan toren zullen eene nieuwe soort van bureel van liAi/DADHiitrui) zijn, om degenen to verslaven die er zich toe wenden. Die beweeringen zouden bespottelijk zijn, indien ze piet zoo hatelijk waren, en het is alleen in de klerikale drukpers, het is alleen bij de klerikalen en de geestelijkheid, dat men aldus de beste voornemens en inzich ten verdraaid en vervalscht ziet uitleggen. Men moet zelfs behebt zijn met alle kwade en hatelijke inzichten en gevoelens, om er anderen gedurig van te betichten. Wat ons betreft, wij hebben een beter gedacht van de buitenliedenwij hopen nog dat zij zich in deze omstandigheid door do klerikale pers niet zullen laten om den tuin leiden dat zij, eenmaal kennis gemaakt hebbende met deze leenkantoren, er al het put zullen van begrijpen en waardeeren, en het ministerie dank brengen voor zijne goede inzichten ten hunnen aanzien. En dan, ja dan zullen de huitenbewoners ondervinden, dat alleen de liberalen, die van hen vrije en verstandige menschen wil len maken, hunne vrienden zijn, en niet de klerikalen, die hen domverslaafd en ellendig willen houden. Het schoolénjfcwesit. Men kan het schoolenkwest niet lozen, zonder zich kwaad bloed te maken. Zoo las ik deze week van een ouden, ge» broken grijsaard van Zeveren, die voor t onderzoek van Deinze het volgende komt getuigen Ik ben geheel geruïneerd door de ver volgingen van den pastoor omdat ik mijne twee aanhestedelingen naar de gemeente school zond. m Ik woonde sedert 69 jaar in liet huis van M. Evarist Van Eeckhoute, en alhoe wel ik altijd betaald had. heb ik opzeg ontr vangen door den deurwaarder. Ik had M. Evarist Van Eeckhoute ver wittigd, alsook den pastoor, dat ik die kinderen maar hield om den pacht te kunuen voldoen. n Ik ben toen in een ander buis gegaan, en de pastoor heeft dan nog pogingen ge daan om mij to doen wegzenden door dezen nieuwen eigenaar! In betzelfde verhoor verklaart de heer Cornelis, burgemeester van Zeveren In October 1879 is mijne moeder over leden. Mijn broeder die geestelijken was, is mij dan komen sprejten, en hij heeft mij verzocht niet meer in den zin der nieuwe wet te werken. Ik heb geweigerd, en gezegd dat ik mijne plichten van burgemeester zou gekweten hebben. In mei laatst is mijn ïïiixïïiïiüi Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar, ya A 'W "tk ""(0™ a m na. bekendmakingen betalen -O cenlivten-de'n Alle de abonnenten genieten het recht jaar- I Jr ijT jj I ij 'h m twitt H JB M N drukregel. Rechterlijke eerherstellingen Jr. Le lijks een bericht van 10 drukregels, hunne Ar f! i I %l I L\ i HST Ijk f groote letters volgensde plaatsruimte. neerinq of beroep betreffende, drij maal koste Hk—J* Ja -A_ ntf^AltA. Br worden wekelijks exemplaren i^an dit blad loos in ons blad. te lijven. gratis gezonden in de voornaamste herbergen Alle aMehen bij den drukker van dit blad onzer omstrekenten einde, aan de annencen gedrukt, worden eens onvergeld in hetzelve j ji welke in ons blad gelijfd wordenmeerdere foto uiterlijk tegen Donderdag-avond vracht- alsook bij alle post directeurs, vrij en onderteekend toe te zenden. Brieven en geld vrachtrij toe te zenden. TT* ■f 4'

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1882 | | pagina 1