Ml®, zoo ïoof iet m- li»**»**** mi I J Vleesch van LA PLATA iAmerikaansch tooverscheermes GEBROEDERS VANDER SMISSEN Charles Dieusaert, gebreveteerd aannemer. van scheikundige meststoffen, superphosphaat en zwavelzuren ammoniak. Glansend Haren r^i i I'll GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS tegen schade door PV1NB veroorzaakt ACBILLES EEMAN en O, 2ioo»evestcn. Aalst. Geen water in dit li alders tuccv. ïVatevdichtof geen geld, HEIN RICH VON GIM5SORN, te Emmerik a.d.ltijn. a èb a 'f las *11 OHLENOORF en Ch. DELACRE, MARKTPRIJZEN. ONZIÈME ANNÉÉ. L'Économie Financière Rédacteur eti chef E. Lhoest, avocal. Paraissant tous les DTMANCHES tzvec 16 paffes. BUREAUX iBRUXELLES, 26, rtie de la Madeleine. 26. L'ANNUAIRE FINANCIER. Omwenteling in de kunst van zich te scheeren. (Gebreveteerd Z. W. D. G.) Landbouwers en dicrentelers Groote en kleine kapitalen ml Bericht aan de landbouwers. Gewaarborgde lnggci»oeder HlPPOIiVTË IABIOOM bij de statie te Eessen P2S Zijn bijzonder vnt is het droogmaken van muren en der ondichte kelders (nieuw' stelsel) en allerhande waterwerken. Een jaar en bal! tijd van betaling en vijftien jaar waarborg. Antwerpsche steenweg, 380, Laeke - bij-Brussel. Vertegenwoordiger voor Dixmude en omstreken Lodewijk Dumolin, metser-aannemer, Grauwbroederstraat. Belgische namnlooee Vcrueheringsinaatscljaiipij Stichtingskapitaal 350,000 franks, kunnende gebracht worden op vijf miljoen franken (art. 8 der statuten.) Maatschappelijke zetel21, Collegiestraat, te Charleroi. Algemeene Bestuurder M. J. Raick. Mits eene zeer geringe jaarlijksche premie verzekert do Maatschappij l'Ouragan tegen de schade van den wind. de gebouwen en hunnen inhoud, even als alle voorwerpen door den wind kunnende vernietigd of beschadigd worden. Zich te vervoegen bij M. Alexander Collet, stadsontvanger, bijzonderen agent te Nieuport. FABS.IEZ Geplaatst onder het toezicht der belgische Landbouwstatien. Louis Moreeuw en Gustave Lobelle, aannemers te Rousselare, aanvaarden alle slach. van werken die'het cimenteeren aangaat, zooals dichtmaken van graf-en andere kelders, met een jaar tijd van betaling en tien jaren waarborg. Er is bij hun ook alle slach van Ciment te bekomen aan voordeelige prijzen. ■5 5 S H3 2 g -§ ri g sê 2 e s-a.a s i:.-.SP5s s a- g H -ë g o g g X fl g 'g N .9 g Jr§ bS e-s^r g-- gïï g --®t .ïFg o S b p| o 1M gl 5 g 6.a ■- ri 33 P g f S fi S p O S s fcrid ftri <0 bo a a Si"-® S g g| S 1 2 g "2 0 t §3 s s IJ Ja a a PEBV-GUAIO. Opgelosten Peru-Guano, Gemalen Peru-Guano, Guano- en ander superphosphaat, Scheikundige Meststoffen enz. enz. Balsem van liet rooden kruis. Het beste naaigaren, zoo voorliet handwerk als voor liet machien. HET UITTREKSEL- (Merk van den neerliggenden Os) is kostbaar voor alle huisvrouwen, om krachtsoepen op het minuut te bereiden, alzoo gerechten, moeskruiden voor verlenging van sausen. Voor luie maagen te verwekken. De genees- heeren bevelen het bijzonderlijk in gevallen van maag luiheid aan. Vraagt altijd het merk van den neerliggenden Os, welke het handteeken draagt van De Uitgever VAN CUYCK. Donne 1° Un compte rendu ddtaillé de la Bourse des Fonds publics de Bmicelles2" Un compte rendu des Bourses desMétaux, des Sucres et des (drains de Bruxelles; 3° Une revue du march/! de Paris; 4» L'dtude de toutes les affai res beiges et francaises, et celle des principals affaires étrangh'esaupoint devue displacement; 5" Bes correspindances de Londres, Berlin Amsterdam 6" Tous arbitrages et renseigne- ments interessant les rentiers; 7La lista offi- cielle da tous les tirages. ■fVi IX ABONNEMENT D'ÜN AN t fp IF. OPRIME GRATUITE:** 11 Compronant 1° Un calendmer revis/' des tirages et amortissements des valenrs avec ou sans lots; 2" un mamiel des operations a la Bourse de Paris: 3° une notion sur les valeurs introduites en 1881 a la Bourse de Bruxelles; 4» un tableau revise et complété du revenu des stx, dernières années des actions eotées k Bruxelles et a Paris; 5" la 11ste compléte des obligations sorties avec ou sans lots et non présentées au remboursement au 31 décembre 1381. NUMERO SPECIMEN O RA T18. Los abonnement» beiges se prennent a la Poste. Het is onmogelijk in eene annonce om een volledig gedacht te geven van de buitenge- woone voordeelen dezer wonderbare uitvin- ding. Dit stelsel verrechtvaardigt teenemaal zijnen naam, het stelt iedereen in staat zich te scheeren zonder er de gewoonte vantehebben on zulks zonder gevaar zicli te snijden. Al ware men blind of met beving aangedaan, men kan zich beter scheeren dan de handigste barbier met een gewoon scheermes .zoude doen. De uitslag die men met dit nieuw scheermes bekomt is zoo buitengewoon, dat is zeker,dat het overal het oud stelsel zal vervangen; het is genoeg het eens beproefd te hebben, om zich niet meer te willen scheeren of laten scheeren Niet te verwarren met gelijksoortige toe stellen, welkegeender voordcelen van 't Ame- 1 rikaansch tooversclieermes hebben. - Om bet franco te bekomen, zende men Irs 5-50 in een postmandaat aan M. Michel, 37, rue des Solitaires, Paris. m 1 De verbeteringen welke ik toegebracht 1 3Tinfin heb in hBt maken van gedeeltelijke ge- bijten zijn voorzeker de beste die de wetenschap peisdo te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heeft men noch pijn. noch ongemak en alle voedsels zijn gemakkelijk om knauwen. DROESBEKE, chirurgijn-tandenmeestar, Brussel, 29, St Michielstraat. Men kan hem raadplegen den eersten Dinsdag van elke maand, te 'Dixmude, in 't hötol de Casino Groote Markt, van 9 ure 's morgens tot 's middags Wilt gig uw vee redden in gevaar van sterven, toen hel Is veel jonge klaver ofte veel nagras heeft geèten, als het in uwe stallen terugkeert opgezwollen genoeg om te bersten Een vierde liter Elixir d'Anvers pan M. F. X. De Beuckelaere, door iedereen gekend, doet onmiddelijk de inwendige gisUng van de overlaste maag ophouden, hersteld de natuurlijke werking, en het zieke dier hersteld zich, ontlast en geneest. Het middel heeft tot n-u toe nog nooit gefaald. Het laatste aangehaalde feit is dit dat in October lestbit den heer Claessens, brouwer te Merxem, zich heeft voorgedaan Ben peerd van 5 jaren, dat meer dan 2000frs weerde had, omgeworpen door de buikpijn en krampen, wors telde tegen den doodeen werkman uit de Stokerij van het Elixir d'Anvers komt er van pas toe en geeft het dier een groot vierde liter in, en in min dan eene minuut en half sprong hit paard, al bevende ophet was geheel en al genezen. Net is niet alleenlijk voor de dieren dat dit uit muntend likeur een heilzaam geneesmiddel is, de menseken bevinden er zich ook wel mede, en de land man kan het beproeven met dagelijks een druppel ervan aan zijne vrouw te geven en de pachtster een dubbelen aan haren man, om er weldra de wonderbare kracht dadigheid van te kunnen wardecren. De ondergeteekende verkoopt dit likeur aan eenen teer redelijken en toegankelijken prijs vogr allen be zitter van dieren, en voortaan zal er niemand meer willen zonder zijn. ACHT MBI)ALIEN zijn dit uitmuntend, likeur ten deele gevallen, welke vele namaaksels heeft. Depot'te Dixmude Depot te Nieuport M'Em. Hosten, Gr. Markt. M'Alexander Collet. bij den heer L. HANSSENS, Zaakwaarnemer Noordzandstraat N° 6, te Brugge. te bekomen in de apothekerij den Hert, bij EM1EL VERWAERDE, Graanmarkt te Dixmude. maakt het geëerd publiek hekend dat zijne xnaga zijnen gedurig voorzien zijn van nitrate, guano raap- en lijnkoeken, iijnmeel, alles vanbeste kwaliteit en aan genadige prijzen. Cj W CJ <33 23 P* Kunstvette allercunatia geschikt voor de teelt van tarwe, rog-go, geerst, haver, rapen (loof), weiden, vlas"aardappelskoo"zaa(f, beeten, ajuin, hop, wortels, klavers, boomgewassen en hovcmerder^ - Super- nhdsnhaat of Klaver-Guano aan voordeelige prijzen. Grondstoffen tot het bereiden dier vetten. De kooper van minstens 500 kilos meststoffen vermag eone kostelooze ontleding eischen in de landbouw statien van Gembloers, Gent, Hasselt en Luik. nanbeien; in 't algemeen de ziekten, waartegen men zicli van laxeermiddelen 1 doozenh 1 fr. 25 c. BORSTPASTILLES goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden het beste middel te zijn tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn. In doozen ii 1 fr. 25 en 75 et. en m proefzakjes HA .4 RB A LS'E M~êf E A U-DE-CO LOG NE PMlocome. Hij reinigt de huid van het hoofd eni kan middel genoemd worden om den groei van het haar te bevorderen en 't pitvalien te voorkomen. ',1 bovendien goedkooper dan de meeste haarohën en pomrnaden. In flacons van l en v Zuiverste medicals LEVERTRAAN bijna zonder reuk en smaak. -In flesschen h 1 fr. 50 c..eni 75 et. IJZER-LEVERTRAAN. Een eetlepel bevat 15 gram ijzer in een licht verteerbaren voi m. - in n.iions 35 centimen. Zeker middel ter verdrijving van ratten, zonder vergif. ln MUIZEN-TARWE, het pakje a bussen van 1 fr on 1 fr. 75. A NA THE RLN-MOND WA TER of Aromatische Mondwater. Met eene gelijke hoeveelheid water gemengd, irnste mondspoeling'. Hot neemt elkeri slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt is het de aangenaamste mondspoeling zwak tandvleesch en verhindert de vorming van kalk bp de tanden. De flacon kost 2 frs. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen zijn verkrijgbaar te Dixmude, in de apothekerijen E. Verwaarde en A. Ghyssaert. I d -4-3 O ,±4 rd 43 O -73 7- 'n? q q q jjT S3 fT' 6c;K5 S5 *3 <P N o so'5 O 0)^ •XJ d ÏH o a» 8 TJ S X. O "2? (D u h r3 5. -rQ g §H S 0 O .2»+^® ri O 'rf ta f-^4 o o r P a? i 3 M :e» dó '-Z V ff tf) Ti r-4 A O. S -j o -- <D U i-i a 03 CG o rd Tl r-i 13 M) - «-I a 3 ,g s« S i -4J O o tj d hfi-P r3 nö o p- -a W> f_, o p Ph a o o .H S o f öC-r; i .5? .r-4 "1 m rH tD i OJ Xi 34 2 ■- _j O S-l lij P ri o fcL s= "tl N O tl JD <43 r - aS o .73 S S 3 a -9 M p" 9. o e rv- f d C3 v-, 3 b A, ai ej JD rkl 5 -) r-l 3 g g |r j g a 0 Jz semi .2 ai s-8 cW O s KI 4-j m r* O Cw 03 nd O S 3 rfn ft- CC N O o U d - O LirH rj M rn ri o -7 fi.zpp Sm "-I P- q K» 03 N 'Olj r-A 6c g, H ri 2 -a c,d t» o - U 5 3 p O r -3 fc ij to - ri 7! d - - 8 H _r*a: *S bh f— O p O (D d'H t£j 03 q 0 T3 P -S rA «.2 1-s CP rïï T3 r-. otj ri 8 c-'0 Sod - - p, g -C - ti ft P cj a •r^ 03 r05ja3CDflN£ar, 03 O O N 3 9 s |3 fcp «g tr :r~ txj S 8 "3 S O 2 .H a ,fl rC5 k Q O 05 <D O <D 05 nd q X <D O M 05 Q. 8. Pruinonstraat. Antwerpen, leveren onder waar borg van liet gehalte enonder de controle der Land bouwstatien en Laboratoriums van het land, Elk kooper van ten minste 500 kil. heeft het recht daarvan gratis eene analyse te laten maken bij de naasthijzijnde Landbouwstatie. Omtrent de prijzen en overige vorkoopconditien, geven de circulairen en andere drukwerken nadere mededeeling, en zijn dezelve franco en gratis ter beschikking van elk die er naar vragen zal. Depots te Kortrijk, bij den heer Hïlaire Ovyrt, en te Brugge, adres Café de laSirène,Groote Marktaldaar. I> 1 Petrol-olie aan den prijs van Antwer- nflFlCïïii PeD> Tjer vat genomen. Quinquet-olie alsook tarwe, bloem, meet, enz., is er gedurig, gelijk vorige jaren te bekomen, bij A. 8. Sonnoville-Acket, Neg', Woumenstr. u" 16, Dixmude Ijl een grooten droegen kelder, met uit gang- op de Noordstraat. Zich te bevragen in het bureel van dit blad. MET DE TEER TOT BASIS. Genezing gewaarborgd in weinige dagen, van wonden en kwetsuren van allen aard Brandwon den, aderspattige verzweeringen, korstkloven, vijt, huid- en kankerziekten. Bij de voornaamste apothekers, en in 't groot en in 't klein in de engelscho apothekerij van Ch. Delacre, Berg van het Hof, te Brussel. NERVIUS Te Dixmude, in de voornaamste winkels. van stichter van de Engelsche Apotheek. Met dit Uittreksel bereidt men de PLATA CHOCOLADE welke zoozeer aanbevolen wordt. DEZE OPBRENGSTEN ZIJN TE KOOP BIJ QUATANNENS-CLAUS, negociant te Dixmude DIXMUDE, 16 JanriTarwe per hectoliter 19,31 tot 25.22 I Rogge 15.17 tot 16.55 1 Sucrioen 12.41 tot 14.14 Haver 6.90 tot 9.66 Boonen 17.24 tot 19.31 A ardappels per 100 kil. 6. tot 8. Eieren per 25, 2.07 tot 2.16 Boter per stuk van 7 hectog. 2.54 tot 2.81; per kilo 3.03 tot 4.01. BERG-EN, Frankrijk, 16 Janri— Middenprijs per heet. Tarwe 23.15 I Sucrioen 12 98 Haver 9.22 Witte Boonen 24.66 Blauwe Erwten 20 78 j Aard appelen 6.44 1 Vlas per 1 1/2 kil. 2. KORTRIJK, \IS Janri— Tarwe per keel. 23. lot. 24. Rogge 15. tot 16. 1 Haver 9.75 tot 10.50 Aardappelen per 100 kjl. 6. tot 7- Koolzaad olie per 100 kil. 60.50 tot. 68.75 I Lijnzaadolie 56.25 tot 1 Koolzaadkoeken 19.50 tot Lijn koeken 21. tot 29. ROBSELARE17 Janri Tarwe fflos 30. tot 31. Roode tarwe 27.50 tot i Rogge 20. tot 21. Haver 20. Boonen 23. tot 25.50 Aardappelen 5.50 tot 6.50 1 Ckicoreiboonen 18. tq nieuwe tot I Koolzaadolie Lijnolie 56.50 tol - VEURNE, IS Janri- Tarwe/^ t''- 37. Rogge 20. tot'M. -wen ls- 20.50 Haver 10. tot 1 y 28. Erwten 27. 00 kit, ld tot 70. Boonen 25.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1882 | | pagina 4