Groote, grrrooote, grrroooote revolntie Teeken des tijds. Politieke sermoenen. Kwestie van testamentjes. Ü.M verkrijRbaar ,an Lafhertigheid en leugentaal. Stadskronijk. PREMIEN li in het Vrijbosch te Merckem, te Houthulst, te Jonkershove. De oorlogstrompet blaast, het krijgskla- roen klinkt; zeer lieve broeders, wij zijn aan een groot gevaar ontsnapt, de uitmoording van al wat liberaal is, was op het punt een voltrokken feit te worden!... Doe oogen en ooren open. Zondag drukte de professorsgazet een ge weldig oproerig artikel dat naar vuur, pe trol, dynamiet rook, de gaffels, greepen, driehaken, zeisens, pikken en klakkebussen in stallen en schuren deed sidderen en beven als werktuigen van Gods rechtvaardige wraak. De professorsgazet riep met het schuim der razernij op de lippen uit De katholieke bevolking is ten hoogsten verbitterd en gereed tot den strijd. Nooit sedert 1830 is er zooveel gisting in de gemoederen geweest. De terugwerking zal zich met bliksemsnelheid verspreiden. -» Laat ons den moed hebben het. vaandel te verheffen. Binnen eenige dagen zullen wij een legioen uitmaken. Deze brandende oproep is als olie op het •vuur gevallen. Reeds zondag w^aren de gens ters eener gevaarlijke gisting merkbaar in de omstreken van het Vrijbosch maandag en dinsdag kreeg men tijdingen dat alom byeenroepingsbiljetten rondgezonden wa ren. Woensdag was de groote dag. Zeer lieve broeders, dien dag waren al de laten van Merckem, Houthulst, Jonkershove, Ter- rest, het Hoogkwartier, het Zwartegat te wapen geloopen met zeisens, pikken,jacht- roeren, messen, moordpriemen, kapmessen, alsof een nieuwe Pieter de Herremyt opge komen ware om het volk in kruistocht naar 't heilig land te brengen. Dit maal was het een krijgstocht tegen de liberalenhet was de voorbode van eene macht die een legioen moest worden om naar Brussel op te trek ken, waar men eens goed Koning en minis ters de les zou gaan spellen en de waarheid doen hooren bij monde van het verontwaar digde volk. Ten gevolge van den oproerkreet der pro fessorsgazet en de dreigende samenscho lingen rond het Vrijbosch, was geheel Dixmude op Allerheiligendag in de bangste opschudding, want de oproerlingen hadden het gemunt op onze liberale stad, om hunne eerste krijgsdaad te bewerken en te Brussel angst, en schrik te verspreiden. Men sprak in stad van barrikaden op te werpen, de burgerwacht bijeen te roepen en troepen te vragen. De schrik was algemeen, het legioen dat de professorsgazet opgeroepen had was in aantocht! God van den hemel wat gaat er gebeuren I TELEGRAFISCHE DEPECHEN mm -1Merckem, 1 november 4 882 Van hier vertrekken 400 man naar het Hoogkwartier; zij hebben de feestkanon- netjes mede en de honderd geweeren eens die fameuze gisting op... liet papier! Jiisum teneatis! Weerhoudt u van lachen, zoo ge kunt. ïams®&8* Volgens men verzekert, zouden de gewe zen officiëele onderwijzeressen, die op aan hitsing der geestelijkheid hun ontslag heb ben gegeven en ondanks de beloften der klerikalen, niet zijn geplaatst geworden, nu vele pogingen aanwenden om eene plaats te bekomen, hetzij in den telegraaf, den post, spoorweg, hetzij een ander officieel ambt. Dat zijn nu nog maar degenen die niet geplaatst zijn, weldra zullen degenen die door nonnekens vervangen worden ook zonder betrekking en bijgevolg zonder brood zijn. Ziedaar hoe men zich op klerikale belof ten mag betrouwen. Wij hebben gemeld dat een gemeente onderwijzer onlangs het sermoen van zijnen pastoor in dé kerk onderbroken heeft. De prol'essorsgazet is er over zeer vergramd en roept uit dat de vrijheid der eerediensten ge krenkt is en de onderwijzer voor het gerecht moet gedaagd worden. Zoo zoo de onderwijzer zou moeten gestraft worden omdat hij zich niet ellendig door den pastoor heeft laten hoonen en ver smaden. Weet de professorsgazet dan niet dat de wet in zulke gevallen niet straft het is een geval van zelfsverdediging de politieke sermoenen worden door de straf wet niet beschermd. Dit heeft de heer mi nister van justicie in de Kamer vroeger ver klaard. Er is maar iets waarover de profes sorsgazet zou moeten verbaasd zijn en 't is dat niet meer onderwijzers het zich te plichte rekenen te antwoorden op de onrechtvaardige aanvallen van welke zij het slachtoffer zijn in de predikstoelen. 't gemeentehuis bewaart. °P Jonkershove41 ure voor noen. Aan den Tap te Dixmude. Zendt onmid- delijk uwe oude officieren en serjanten om ■onze recruten te commandeeren. Spoedige en zekere verhooging in graad. Bouthulst12 ure. Ihxmude zal langs drie kanten aange vallen worden langs de Eessenkalsijde, de vvoumenkalsijde, en met eene oorlogsvloot aan de Hoornbrugde vloot vertrekt van het fort de Knokke. Aan de bloedputtmlangs de Leegeweg. Een troep bezembinders, is in 't zicht* werpt eene barikadeaan de Noordbrug. Terr est, 3 ure na noen. ijl tien duizend man van Staden, Lange- mark, Cortemark, Couckelare zyn toegeko men. Groote geestdrift in het kamp van't Hoogkwartier. De groote klerikale heeren en de pastoors worden verwacht om bevel te voeren en dan begint het vooruitrukken. Vivat! vivat! wij zijn reeds met twintig duist man. Zwartegat, A ure. Groote onrust heerscht. Niet een pastoor noch klerikale heer verschijnt, allen blijven bij hun vuurtje zitten bidden voor het wei- gelukken der revolutie. Die onthouding is de oorzaak van eenen oproer. De gelovigen roepen luid dat zij bedrogen, gefopt, ver raden zijn. Zij spreken van debosschenin brand te steken. Men begint te deserteeren. Wat zal er van 't gelove geworden? Hoogkwartier3 ure. Aba jacta esthet lot is geworpen, de hoofdrevolutionnairen blijven te huis; de gelovigen, dezen morgen nog brandende van bloeddorst, vliegen met hazebeenen uit een, het is eene sauve qui peut génêralwant het bericht is verspreid dat de brigaden gendarmen van Dixmude, Thourout, Lange- inark, Oostvleteren in aantocht zijn. Van het schoon leger gelovigen blijft er niets meer over. O! de groote oproerkraaiers hebben geen vlaamschen moed meer, zij durven hun bloed voor 't geloove en de pastoors niet ten besten geven. De professorsgazet is als om den dood te halen van als wij spreken van testamenten en familiegoederen die aan de bloedver wanten verloren zijn gegaan. Dat schoentje nijpt u, niet waar, profes- sorskens, uwe partij gestadig op schooi en loer naar testamenten, weet wel hoeveel familien er beroofd zijn, hoeveel spijt en nijd zij verspreid heeft in de gepluimde huis gezinnen. Wat het opgeven van eigennamen betreft, daarvoor zorgt de geestelijke partij dat ds. giften in de notaris akten aangeteekend staan als giften aan bijzondere personen. Dat is voor het bedriegt den boer. Maar als men ter straat is treft men alle vijf stappen iemand aan die te lijden gehad heeft van erfdeelrooverijenten profijte van kerk, klooster of iets dergelyks. Dat weet ieder een en allen spreken er schande van met verontwaardiging. Ware pastoor, kapelaan, non er niet tusschen, gij zoudt bijna nooit van ontervingen hooren noch zien. Ja dit ware al zoo zeldzaam als de witte musschen. Hoe durft gij den bek openen, profes sorsgazet, als de geheele streek protesteert en de beroofde familien met den vinger aan gewezen worden Onbeschaamde dat gy zijt; foei over u, gij verdient niet anders dan misprijzen en verachting. Kiudclijk «le rechte! ri=^r8t°l!ing: maar eene daadzaak door it,ï n g0rew,Jzen van eene keus va" fnrSn h' archieven van zijn hoofdbureel te Lonlen bevatten meer dan een half miljoen getuig schriften, zoo authentiek mogelijk, die behalve de Men spreekt schande de geheele stad door,dat detjeef kens goed gevonden hebben een concert te geven op Allerheiligen, dag toegewijd aan de nagedachtenis der dooden en hqt versieren der graven van de dierbare overledenen. Onze tapmannen gingen zich verzetten en lachen bij het zoo stichtend liedekeii van Arak! krak! Moeste zoo iets in liberale herberg gebeurd zijn, decongrega- in sten zouden er Barabas op roepen en eene boetdoening van negen dagen inrichten en kaarsen bij de voere aansteken. Maar nu, o de intentie maakt het werk, eb, profes sorsgazet Maandag- in den vooravond is eene navermijt afgebrand, behoorende aan den beer August Monteyne, langs de Caaskerke- kalsyde. i/e schade is door verzekering ge dekt. Het schijnt dat er kwaadwilligheid in kwestie is, want het is de tweede brand, die heeft £e^)llurte' korten tijd, plaats gehad Buurtwegen. Een koninklijk besluit bemachtigt de onteigening voor openbaar nut der noodige gronden tot het leggen van eenen steenweg bestemd om den kalsijde- weg van Dixmude op Roeselare aan den steenweg van Dixmude op IJperen te ver binden, op het grondgebied van Eessen. Deze nieuwe steenweg zal beginnen aan den boek der Clerckenkalsyde en grootendeels de oude Pluimstraat vervangen. Kiezingen. Dinsdagheeft te Gyverin- hove eeno kiezing plaats gehad voor een van gemeenteraad, in vervanging van den gewezen burgemeester, M. Alois Vandenberghe, overleden. Ziehier den uitslag Aanwezige kiezers G3volstrekte meer derheid 30. M. Camille De Cae, liberale kandidaat, bekwam 39 stemmen, en de klerikale kandidaat, M. Brutsaert, 20. Diensvolgens is de heer De Cae, liberale kandidaat, als gemeenteraad slid uitgeroepen Denzelfden dag was het kiezing te Alve- ringhem, waar de raad van 9 leden op 11 is gebracht, ten gevolge van de vermeer dering der bevolking. Zijn gekozen zonder tegenkanting MM. Lodewijk Proot en Gustaaf Vandemaeledoktor, klerikale kan didaten. iSd RHnf?RV^T -t' ereenngd® Staten' West Ziehier de kandidaten van het hof van beroep te Gent, voor de plaats van voor zitter der rechtbank van Veurne, openge vallen door het aftreden van M. Valcke 1 kandidaat, M. de baron Van Gavere, onderzoekfjreehterte IJperen; 2C kandidaat, M. lroch, vrederechter te Dendermonde. Gisteren zyn door de rechtbank van enkele policie van het kanton Dixmude ver wezen Van Dixmude. bii heryalling, tot 9 dagen gevang Désiré rondleurder te Ziedaar eene trouwe schets van de revo lutie die de professorsgazet aangestookt heeft en die dreigde de geheele streek in een bad van vuur en bloed te dompelen. Zoo naar en wij vergingen aitemaal. De strijd was gereed, de gisting overgroot, het vaandel werd in de hoogte gezwaaid en een legioen zon gevormd worden Pompiers J-iomi met uwe spuiten vooruit en blugch me Een koninklijk besluit van den 27 octqber, verleent het burgerkruis van eerste klas aan M. C. Louvrier, sekretaris-schat- bewaarder der Burgerlijke Godshuizen en van het Bureel van Weldaad van Dixmude m belooning-van bewezene diensten aan de openbare weldadigheid gedurende eenen langen tijdverloop. Öe heer Louvrier is van zyn zestiende jaar in openbare bediening en begon zijne loopbaan bij het secretariaat van stad. Schoone daad van moed en zelfsopoffe- nng heeft onze stad den 1 november, in het Hoeauar, gezien. Het zesjarig zoontje van denbeer Emiel Vereecke, koopman in vee, was op den Kleinendijk bij hoog en stroo- mend water in de Stedevaart gevallen. Het knaapje vlotte boven te midden der vaart en niemand durfde het wagen den drenkeling na te springen om hem te redden. Een ouderling, die in de buurt woont, kwam op het gerucht uit zijn huis en Laurens Mou- reyre, oud 76 jaar, schaars]ijpel-, ziende het gevaar waarin de jonge Henri Vereecke verkeerde, riep uitGaat niemand het kind redden Hij kreeg tot antwoord wij hebben onze zondagkleeren aann En de zoo bejaarde Moureyre, die sedert jaren het eerekruis op de borst draagt als getrou we en eerlijke werkman, liet zich zonder arzelen van boven de kaai in het water val len, met eigenlevensgevaar en tot aan de keel in de stroom, redde het kind van eene zekere dood en bracht het dapper aan den arduinen trap, alwaar een der aanschouwers hulp bracht. Beiden werden bij een goed vuur geplaatst en alle gevaar was verdwe nen. Eere en lof! zij den bejaarden werkman gebracht over zijne heldhaftige daad van moed en zelfsopofferingDat een tweede eereteeken zijn moedige borst versiere! 't Is maar recht en billijk iryckeghem ide, by hery en 20 trs boete wegens smaadwoorden jegens Dieusaert Elisa, herbergiersdochter aldaar, den 16 October lest. Desodt Lodewijk, herbergier te Dixmude, bij hervalling, tot 15 frs boete, voor ir. dén nacht van 22loet. 11., zonder toestemming der bevoegde overheid, ten zijnen huize eene openbare danspartij te hebben gegeven. De korrektionneele rechtbank van Veurne heeft den 26 en 27 october veroor deeld Depoorter Florencia, echtgenoote van Isidoor D'hooghe, werkster te Dixmude, tot 3 maanden gevang en 26 frs boet, voor hare kinderen verlaten te hebben. Mattheeuws Rosalia, dienstmeid, geboren te Clercken, zonder gekende woonplaats, tot twee maal eene maand gevang en 26 frs boet, voor aftroggelarijen. Morlion Hendrik, zonder beroep, te Pol- linchove, is tot zijn 21e jaar ter beschikking gesteld van het gouvernement, voor dieften. Debruyne Hendrik, werkman te Clercken, tot eene maand gevang, voor braak van afsluiting. Waeyenburg Hendrik, herbergier te Sta- vele, tot 15 dagen gevang en 50 frs boet, voor smaadwoorden jegens den burgemees- ter Deroo Karei Lodewijk, werkman te Po- pennghe, tot eene maand gevang en 26 frs boet, voor diefte. Lehouck Karei, werkman te Veurne, tot 1° 3 dagen gevang, voor kwaadwillige uit- stroonng2° 8 dagen gevang en 26 frs boet, voor smaad3° tot 10 frs boet, voor scheld woorden; 4° 10 frs boet, voor nachtge- druisch. Vcrscltllligc iVieiiwstijillngcii aan de lezers van den DIXMÜDEWAAR - MÏÏd"!.? "W-W de Vlamingen dien vooruitgang ie danken hebben. Breugen wij bier hulde aan den bekwamen en nooit vermoeiden sekrelaris verslaggever Th. Coopman, en den niet minderen knappen voorzitter Julius Hoste. De lillcrarische mengelingen in het jaarboek zijn bondig, maar de keus is goed. Vooreerst eene kleine doch allerliefste novelle. Een zonderling huwelijk, van Pieter Getregal, vol gevoel. De novellen van dien schrijver munten uit door hunnen eenvoud hunne laai en hunne zedelijke strekking. erder eenige geleerde bladzijden over Opvoeders en kweekehngenvan den_ heer K. Flachet, hoofd onderwijzer in een der genlsche stadsscholen. Van den heer Verschaffeit, bestuurder der nor- SLSC5v Va1 Geiil' heb.ben wiJ eene leerrijke JWte ovei wetenschappelijke waarnemingen die elkeen gretig zal lezen. y M. Willem Rogghé, geeft eene zeer belangrijke studie over een groot tafereel dat in hel Museum berustend is het laatste oordeel, van Rafael Coxico Die studie is hoogst belangrijk. Abraham Verhoeven van Antwerpende eerste gazettier van kuropa, door Alfons Goovaerts, uil het transch vertaald door Edw. Van Bergen, met 7 tiho- totypifin. - Prijs 4 franks. P Geschiedenis der malkontenten, door Alfons Dc Decker, bekroond met de gouden eermedalic dooi de klas der letteren der Koninklijke Academie van Pnjs 5 franks. v OS5D Ware er gezondheid in eene menigte van genees kundige stelsels even als er wijsheid is in eenn memgte raadslieden, dan zou ziekte iets onbekend nnVü van ?°°genoemde ontdekkingen op het gebied der ziekteleer. De homomnathpn zeggen dat het behoud van ons levenTS van ongesteldheden afhangt en oneindige kleine dos- sisen tot het oneindige toe verdund. De hydrophaten beweren de gezondheid te herstellen door stortba- iq. n Itp HCnir Zie« ri,1 ons drijven door middel van natte dekens, terwijl eene nog nieuwere soort \an doktoren zich afgezonderd hebben voorstellen de om ons tot aan dc oksels te begraven waardoor zij flus ten einde ons leven te redden, om zoo te vfi6," reC,S de voeten in het grafplaatsen. stPrP nS !lebbeP WlJ n°g Sagrandos, die er altijd sterk voor zijn om iemand te aderlaten ofspaansche Piefen te zetten, of dieëet te doen houden en nunerahsten die in niets anders geloven dan in kwikzilver en zyne exyden. Het is echter te betreu. I-nnno i the°risten geen praktisch bewijs 11lev,er1en van de do°r hen aangenomene onfeilbaarheid hunner genezingen. Dit is niet het geval met professor Holloway, die werkelijk een hppif tlijdvak va" de geschiedenis der genees en n rf n,rl( !tge^P-n? ft'on wieus geneesmiddelen iin a gJ^ren JaarliJks tienduizenden manden dreigenden dood hebben bevriid. Dit is »eid otden twijfel dioJnfe?lbaa S van ïïïlf1Gn Z,a" in negentien twintigsten der in kwalen waaraan de mensch onderhevig isf bewiT- Tmli» Ph° "Attanje' het vaste land van Europa, .kritisch Amerika en elk beschaafd land pioniers der beschaving zoowel die des ^7,^rd,e dfir 8°dsdifttWh zich aen weg geleid hebben, gewagen van den faam dezer alles overwinnende heelmiddelen. Is er geene beschre ven taal waarin zij met aangekondigd en aanbevo len zijn, zoo groot is de aanvraag in alie wereld- deden, dat men ze met recht een groot stapelpro. duit mag noemen. Ook bestaan er tienduizenden van agenturen professor Holloway wiens veel omvattende geest de werkende oorzaak is van dit onramehjk getal volksapotheken die nu in het land zijn. Er is geene courant in de Unie die zijne pre paraten niet opgenomen heeft, geene stad binnen haregrenzen waar zij niet gekend zijn en gewaar- r', ezeJb1ewijzen ziJn sP™kend en tooien duidelijk aan dat er zooveel invoérders van nieuwe stelsels in het duister rond getast hebben, nij i leen de ware en eenige middelen, om eemSO middelen, om de nootloorzaak der kwalen in het menscheliik hernam uit te roeien, heeft ontdekt, en wat meer zogfcheeft weten toe te leggen. Boston Bee. De professorsgazet swalelde reeds drie weken lang van meisjes der stadsschool die met eene buize van lietexaam zouden gekomen zijn. Verzocht zijnde namen te geven, trekt zij haar fatsoen in en spreekt van geen buizen meer. Eerste bewijs van lafhertigheid en leugentaal. De professorsgazet deelde vol vreugde aan hare lezers cencn hoop onwaarheden mede," wegens den bekroonden leerling van Vladsloo en ten gevolge van den brief van vader Dccock, trekt zij beschaamd hare tong door haar g.. Tweede bewijs van lafhertigheid en leugentaal. Over den laureaat van Handzame drukt zij twee peerdeleugens. Zij verschuilt zich achter de Gazette van Brugge opzichlens den ouderdom van den leer ling. Die ouderdom zal desnoods bewezen worden. Bovendien die leerling heeft de 16c plaats bekomen op 95 mededingers, en er zijn er 33 die een bewijs van bekwaamheid bekomen hebben. Derde bewijs van lafhartigheid en leugentaal. Zal z.ij de toekomende week een vierde bewijs ge.eii nu dat zij voor eigene rekening herhaald heeft (wetende te liegen) dal de jongen maar de 1b' was op 18? Hij was de 16< op 95 mededingers en 33 laureaten. Zal hel professorsgazelje nu niet drup- neuzend in zijn hoekje kruipen hebbc" bcl fijvig jaarboek voor 1883 van het \V illemsjonds ontvangen, hetgeen dit jaar hoogst belangrijk is, zoowel voor de verslagen als voor de literarische bijdragen, die er in voorkomen. Het verslag der afdeeling Brussel is dit jaar hoogst belangrijk; wat Brussel op hel vlaamsch gebied sedert een tweetal jaren gedaan heeft, is waarlijk verbazend. Het is aan de ijvervolle en onvermoeibare afdeeling van het Willemsfonds van Brussel cn aan de wakkere volksmaatschappij De Veldbloem, dat Bij koninklijke besluiten van den 25 October M. C. Vanden Bcrghe, arrondissements-kommis saris van Tliielt-Roesclare, is in onwerkzaamheii gesteld voor gezondheidsredenen. M. L. De Haernc, arrondissemcnts-kommissarii van Gent-Eecloo, is in dezelfde hoedanigheid bc nocrad te Thielt-Roeselare. M. J. Van Dooren, afdeelings-overstc bij het pro vinciaal gouvernement van Oostvlaanderen, is arrondissements-kommissaris benoemd van Gent- Eecloo. Dat ware zeer goed. Men meldt aan de récurseur dat cr kwestie is van den posttaks te verminderen der dagbladen en gedruksels van allen aard, verzonden tusschen Belgie en Holland. Het blad ondersteunt warm dit ontwerp en wij moeten niet zeggen ook van zijn gedacht te zijn. - Dinsdag, rond 2 ure 's morgens, is een schrik- kelijkcn brand uilgeborslcn in chicoreidrooo-erij van den lieer Hendrik Dclarue, to Ardooi, die in min dan 10 minuten gapsch bcl gebouw vernield heeft. De schade dergeboirwcn cn koopwaren wordt berekend op 15,000 frs, die verzekerd is. De oor zaak van den brand wordt toegeschreven aan dc onvoorzichtigheid van den liastbewaker die slaap zou gevallen zijn. Men schijft uit Oosleudc Men heeft ernstige bekommeringen over het lot van de ooslcndsche visschersslocp patroon Van Dicrendonck. Deze sloep .heeft over vijftien dagen de haven verlaten on r^est reeds de verlcdenc week binnengekomen zijn. De manschappen van de verongelukte visschcrs- sioep n° 1G1, zijn le Oostende teruggekeerd. De patroon verhaalt dat hij door een cngelschen drie master is aangezeild geweest, die aan dc sloep groote schade beeft aangericht. Denkende dat het vaartuig ging zinken, is do ekwipagie aan boord van den driemaster gesprongen, die ze te Hamburg aan land heeft gezet. De engelsche kapitein heeft de ooslendsclic ekwipagie tot hier vergezeld ten einde de schade aan dc sloep le bestatigen De kapitein van den stoomboot Kirkheaton in de haven aangekomen, zegt hel vaartuig Secret dat over eenige dagen Oostende verlaten heeft, tc heb ben zien vergaan met man en muis, op een zestigtal meiers van zijn vaartuig, zonder hun hulp te hebben kunnen toebrengen, door de onstuimige zee. - Men schrijft uit Kortrijk, 30 OctoberDo Brauwere smid te Ansegem, die eene moord be gaan heeft op den persoon van zijne vrouw, werd gisteren te Wazemmes, bij Rijsel, aangehouden. Een erg feit, zegt een blad van Gent, is zaterdag na middag te Gent voorgevallen. M. Honorë II eii zijne huisgenote, wonende te Thielt, kwamen'van hunne huwelijksreis terug en waren aan de static- van den trein afgestapt, om een bezoek in die stad B.n\j ,n Brabbntdam gekomen werden zij achtervolgd door een officier van hel leger, ver- gezeld van twee policieagenten, die riep Houdt den diefen de lieer deed vastgrijpen. Die officier was inderdaad bestolen geweest en meende den dief te herkennen in den persoon van den heer Honoré IIJeze laatste, niets van dc zaak verslaande, deed zijne onschuld gelden en ver- zehe zich uit al zijne krachten tegen zijne aanhou ding. Hij werd naar het middenfiureel van policie ffelallén enUSSClie° Tl"*® dam° in 0llma^" eo huis te Rpi.^.n" de i'eer y0(!r den kommissaris ver- 1ur spocdlK Avonden dat de aanhou ding eene beklagenswaardige misgreep was. Het he. vv^ a eC!ig?-,*el^®rfi8 mel den beer If. doch de dief nfeUvas °'"'irk':" dal de20n laa,sl° De officier en verschooning. T Een/ 0ewif\tige kous. - Dezer dagen is tc 1 onldakklnS gedaan van een belangrijk Tonn °- bu,,cngew°™ omstandighede'n.— J,U)U'zeJan een® jufier zou de aanzienlijke erfenis verdeeld worden, naar de gewone regels der nalatenschap, volgens graad van familie De waarden in actiën en oWigalien werden reeds onder de erfgenamen verdeeld. Echter, in de veiling van meubelen, kleederen Toen' HeGrt CC" P3k k0USCn Verkocht! foen de kooper, een landbouwer, zijne koopwaar nazag, vond hij in eene der kousen een testament k^l\®£S?geschreven (,00,' dc overledene persoon werd benoemd lol de twee policieagenten vroegen van in l ^O?fVf1-,e?190 y?rkcn,van vader Cats, boekdeel <50 bladzijden, kleine letter, op 2 kolommen plaats van 5 frs voor 2 frs. ®ede.nkb0®k va" den, Fransch Duitschen oorlog 1870-71, door Aug. Snieders, met 82 prachtige oor logslichten, groot formaat, 200 bladzijden, in plaats van 7 frs voor den ongelooflijken prijs van 3» De volledige werken van vader Cats, groot for maat,groote letter, 1009bladzijden, op 2kolommen in plaats van 12 frs voor 5 frs. 4° De Sioomtram, groot volksboek, 300 biz on 0 frs loor 2 fT' 6 g,'°0te plaats vaa 5° Het meesterstuk van Walter Scott De Bruid van Lammermoor, 2 din, in plaats van 8 fr. voor 4 fr juffer en waarin een eenigen erfgenaam Men begrijpt de verslagenheid die dit stuk tewepg bracht onder de erfgenamen, die reeds voorlooni? een aandeel hadden ontvangen. va,TdPL0UiSe Miche,'.de Parijsclie Communiste, valt van de eene spotpartij in de andere; woensdag is zij te Gent, waar zij eene voordracht was komen geven, nog slechter onthaald geweest dan te Brussel en zondag tc Rijsel. "russet Te Gent, bij hare verschijning in de zaal waar zij hare voordracht moest houden, werd Louise M'che! met oorverdoovend gefluit cn uiljouwingen onthaald; het gerucht, het gelier, het gewoel was zoo groot dat hare slem totaal versmoord werd Zii heeft geen woord kunnen uitbrengen De lussclienkomsl van IMOppens, burgemeester herstelde een oogenblik dc orde, doclï kort daarop greep op nieuw een onbescbrjjvelijk gewoel plaats srhill^ S° botsin? omstond; er'werd op ver- schilhge punten der zaal gevochten de slokken speelden eene groote rol: er werd met allerhande ZTiïT SCW°rpeR- Lo,,isc Micliel werd door d^n pikkel eener tafel aan het hoofd getroffen 7ii om 9°uü33ddelVk (le zaal1 vcrlaJcn- Louise Michel is om Ju. 33 m. s avonds uit Gent vertrokken werd door de policie lot aan den trein geleid. teËlz?neUwf de.r van dinsdag kLv,,, '- ot brevoI8" gehad dat geheel het bestuur zijn ontslag heeft gegeven. sla- aaUngS?r.eeRnren schepc'10n hebben hun ont- k'ezin& van den heer Ilanicq, die zich z'J Va 40; gesteld, die oorzaak ontslagen is. He hof van assisen van Brabant heeft maandag eene zaak van drukpers-overtreding beoordeeld M. Coppielers t Wallant. oud 40 jaren doktor in de reen ten en eigenaar te Brugge, was beschuldigd bij middel van gedrukte visictkaartjcs, op kwaad- m'hge M. Louis teThibaull do Bocsinse de Rotsacrt, feilen len lasle le hebben ecloed <^e n' ÜS'.* eerlonen benadcelii igen. De beschuldigde behoort lot eene der eerste fami- lien van Brugge. 1„ hel vefhour was men »c voelen dal er iets aan ziine\ge zijne' geestvermogens schilt I tra 26 27 i o V 27 i e E 31 i ri P S'

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1882 | | pagina 2