BOOMEN AANBESTEDING. 1883 Gezondheid en krachtdadigheid Til0" Revalenta Arabica Miljoenen gene zingen alle jare. SSS5ÏÏÈ s""er-b,j 1,6 Notaris DEPÜYDT te Nieuport. D. Catteenw-Wyllie, Mster Arthur Vanden Berghe, - Chicorei-koffli Tbeste lwedani9¥id- 2 1600 franks te verdienen. Failliet verklaring. G. Pelgrim, S; I Te bekomen loncke-iTissy,I n»ï»m«er Snteug™!,' °0rZaak 'an 'lie Burgerstand van Dixmude Openbare Verkooping Openbare Verkooping en. TE PACHTEN Groot verbeterd stelsel van llaromclers. 4 MFliUIEPI EHDEN itad ben dag den >are :ich end s in ga- ene en nu, fes- ene len ke- ge- l in die ad uit tar an le en er in, en els l erschilligc Nieuwstijdingen. i?ki^()> 1 n ¥ri ikUo'7 fr-; 6 Mo $frs V olks vermakelijkheden. Merkwaardige combatbolling Groot concert op heden Zondag 5 Nov. in 't Schipje, b:j Adolf Ackere, Kleinendijk. Prijskamp in het bakjesmijten SS? hh°?iagra5ffN°V*e!??ber' in de meuwe Koei' mat kt, bij Gli. Cattaert-Verschaeve. Combat met de jaskaart heden Zondag Gaaibolling heden Zondag 5 November Groot Concert heden Zondag 5 November Combat met de jaskaart en in het bussesmijten heden Zondag 5 November Combat met de vloerbol heden Zondag Groote prijskamp in het bakjesmijten Quatannens-Claus, Kiekenstraat. hf; SCr ®n e,gTaf tR Brugge'W3S beschuldigd, by middel van gedrukte visielkaarljes, op kwaad willige wijze aan M. Louis de Thibault de Boesin«e de Rotaaert, feiten ten laste te hebben gelogd 0% dezen laatsten in zijne eer kooien benadeeligen. i?'tel Duizeadf, zieke,n' die de behandeling met do Ilolloway Pillen hebben begonnen, hebbende versterkende kracht ervan op hun gestel bewon derd, en, vervolgens hebben zij die aanbevolen en aangeprezen met een vertrouwen dat nimmer be drogen is geworden. Combat met de Jaskaart, op Zondag 12 november, Au Prince Rodolphe, bij Jules Goutrin, Stoveslraat. Estaminet den Dinsdag. Groote Combat met de vloerbol Luisterlijke Combat met de vloerbol, Combat1° met de vloerbol; 2°bakjesmijten eenv0tkonijn en eenkoeke Combat met de jaskaart op Zondag Saucissekermis op Zogdag 12 November inde Welkom,^ Louis Harynck-Paulin, langs do YY oumeukalsijde. Vriendelijke invitatie. Groote combat met de jaskaart Saucissekermis op Zondag 19 November Gaaibolling op Zondag 19 November in de herberg Oostende, bij Paul Vanhulst, Kleinen- «Uk. Oppervogel 10 frs, ieder zijdsvogel 5 fr3 Inleg 6oct.,terug 50ct. Inschrijving van 1 tot3ure. Ministerie Tan Financien. Bestuur der Registratie en Domeinen. van wassende langs den steenweg van Pervyse vaar Dixmudeonder de gemeente Caeskerke, lij de hameren N« 86 en 95, van den ijzeren weg van Dixmude op Veurne. De Ontvanger der Registratie en Domeinen [®™e' zal op Maandag 13 Novem- ber 1881, om 2 ure stiptelyk 'snamiddags, openbaarlijk verkoopen 22 Wilgen 18 Eiken 8taande bij de barrier nr 93. 18 Wilgen 13 Eiken 8taanae by de barrier nr 80. De verkooping geschiedt met gereed geld en 10 voor kosten. Vergadering ter herberg de OudeBarriere Dy Kobert Demeuninck, te Caeskerke. 1 Z&NTOOF. van den I. Vrijdag t» November AS&2 om 4 ure na middag, in het hotel de Pehcaan, te Nieuport, van v V i E *n winkellluis ter oostzijde de valckestraat. Bewoond door Rosalia Vynck. 2° Een woonhuis ter westzijde de Hoogstraat. Bewoond door Joanna Messen. II. Vrijdag «4 <li(o om 4 ure na middag, ter herberg Ma Cam pagne te Nieuport, van 1° Een winkelhuis ter zuidzijde de Langestraat. Bewoond door Norbert Neyrinck 2° Een beenhouwershuis, oost nevens t voorgaande. Bewoond door Hendrik Morreel. 3° Een winkel- en beenhouwershuis ter westzijde de Kokstraat. Bewoond door Jan Deschacht. 511. Maandag «I dito Bij vonnis verleend door de burgerlijke Rechtbank van Veurne, zittende als koop handelrechtbank, in date 28 October loo- pende maand, Is sieur Seraphin Morlion, brouwer te Alvennghem, in staat van faling gesteld. Het tijdstip der staking zijner betalingen is voorloopig bepaald op 5 der loopende maand October. Het vonnis beveelt aan deschuldeischers hunne schuldverklaringen ter Greffie dezer Rechtbank in te dieuen voor den 17 November aanstaande, Ög bepaald tot sluiten van 't proces-verbaal van waarmaking terzelfde Greffie, 11 ure s morgens; en bepaalt op 25 der zelfde maand, 9 ure 's morgens, ten gehoorzale van gezegde Rechtbank, de bepleiting der geschillen welke uit deze waarmaking zouden kunnen spruiten. Voor eensluidenden uittrek De bestuurder der faling Daniël De Haene, avt. Veurne2S October 1882. om dadelijk in gebruik te komen Eene partij ZAAILAND, gelegen teKeijem, groot 3 hectarpn 96 aren 86 centiaren. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. Burgerlijke Godsfliuizen, DixmiMle. De administratie der Burgerlijke Gods huizen, te Dixmude, zal op Donderdag 9 November 1882, om 10 ure voor middag, in hare gewone zittingszaal in de knechten weezenschool, in de Woumenstraat aldaar, overgaan tot de openbare aanbesteding, bij geslotene sou- missien, ingevolge de voorwaarden van welke van lieden af kennis kan genomen worden bij den Ontvanger dezer gestichten, voor de levering van Vleesch quinquet-olie petrool doodkistenblauwlakenzwart laken en wollen sargien, noodig voor het gebruik gedurende 'tiaar 1883. De soumissien moeten ten uiterste tegen 6 November 1832, aan den heer Voorzitter der Godshuizen besteld worden. De aanbieders worden verzocht tegen woordig te zijn bij de opening der soumis sien. Bik zeg hel voort. van NOTARIS TE PERVYSE. aan de landbouwersbrouwers stokers en likeurmakers. Molenaar en Chicorei-fabrikant, Oostresteo DIXMUDE 8 Dondenlag 9 Governs lier fl om 1 ure juist na middag, te Stuyvekens- kerke, ter hofstede de Vicognebehoorende Mr J.-B. De Gkave-Demolder, S^HOOITS van 3 tot 4 jaren, Landbouwgereedschappen en verdere roerende voorwerpen. Jonge lieden, van 20 tot 30 jaar oud, die als vrijwilligers meteene premie van 1600 frs in 't leger wenschen te treden, mogen zich aanbieden Weststraat nr 28, te Diksmuide, alwaar zij kosteloos alle inlichtingen kunnen' bekomen. Bureel open van 9 tot 5 uur. De Militieojicier, DUTHOY. Bockhandel FaiaCiayck-GyoIc Hoek der Yisehiuarkt. i Bij koninklijke besluiten van den 25 October M. C. Vanden Berghc, nrrondisscmcnts-kommis- saris van Thielt-Roeselare, is in onwerkzaamheid gesteld voor gezondheidsredenen. M. L. De llaerne, arrcndisscmcnts-kommissaris van Gent-Eecloo, is in dezelfde hoedanigheid be noemd te Thielt-Roeselare. M. J. Van Dooren, afdeelings-overste bij het pro vinciaal gouvernement van Oostvlaanderen, is arrondissements-kommissaris benoemd van Gent- Eecloo. Dat ware zeer goed. Men meldt aan de Précurseur dat er kwestie is van den posttaks te verminderen der dagbladen cn gedruksels van allen aard, verzonden tusschen Belgie en Holland. Het blad ondersteunt warm dit ontwerp en wij moeten niet zeggen ook van zijn gedacht te zijn. Dinsdag, rond 2 ure 's morgens, is een schrik- kelijkcn brand uitgeborsten in chicoreidroogerij van den heer Hendrik Delarue, te Ardooi, dié in min dan 10 minuten gapsch het gebouw vernield beeft. De schade dergeboirwcn en koopwaren wordt berekend op 1 5,000 frs, die verzekerd is. De oor zaak van den brand wordt toegeschreven aan de onvoorzichtigheid van den hast'bewaker die in slaap zou gevallen zijn. Men schijft uit Oosteudc Men heeft ernstige bekommeringen over het lot van de ooslendschc vissjihersslocp patroon Van Dierendonck. Deze sloep j heeft over vijftien dagen de haven verlaten on mfcesl reeds de verlcdene week binnengekomen zijn' De manschappen van df verongelukte visschers- sloep n° 161, zijn te Oostende teruggekeerd. De patroon verhaalt dal hij door een engelschen drie master is aangezeild geweest, die aan de sloep groote schade beeft aangericht. Denkende dat het vaartuig ging zinken, is do ckwipagie aan boord van den driemaster gesprongen, die ze te Hamburg aan land heeft gezet. De cngelschc kapitein heeft do ooslendschc ekwipagic tol hier vergezeld ten einde de schade aan de sloep te bestaligen. De kapitein van den stoomboot Kirkheaton, in de haven aangekomen, zegt bel vaartuig Secretdat over eenige dagen Oostende verlaten heeft, te heb ben zien vergaan met man en muis, op een zes'igtal meiers van zijn vaartuig, zonder hun hulp te hebben kunnen toebrengen, door de onstuimige zee. Men schrijft uil Kortrijk, 30 OctoberDe Grauwere, smid te Ansegem, die eene moord be gaan heelt op den persoon van zijne vrouw, werd gisteren te Wazemmes, bij Rijsel, aangehouden. Een erg feit, zegt een blad van Gent, is zaterdag na middag te Gent voorgevallen. M. Honorö H en zijne huisgenote, wonende te Thiell, kwamen van hunne huwelijksreis terug en waren aan de statie \an den trein afgestapt, om een bezoek in die stad af te leggen. In den Brabhntdam gekomen werden zij achtervolgd door een officier van hel le<*er ver gezeld van twee politieagenten, die riep Houdt den diefen de heer deed vastgrijpen. D'e officer was inderdaad bestolen geweest en meende den dief te herkennen in den persoon van den heer Ilonore II..... Deze laatste, niets van de zaak verstaande, deed zijne onschuld gelden en ver zette zich uit al zijne krachten legen zijne aanhou ding. Hij werd naar hel niddënbureel van policie geleid. In tusschen was di jougc dame in onmacht Toen de heer H..., voor den kommissaris ver scheen werd er spoedig bevonden dat de aanhou- ing eene beklagenswaardige misgreep was. Het portret had eenige gehjkedis met den heer H. doch het was gemakkelijk te bemerken dat dezen laatste de dief niet was. verschooniifg. policiMSe""™ inZ Bern 9ewichtigc kous. - Dezer dagen is te Lokeren de ontdekking gedaan van een belangrijk testament onder buitengewone omstandigheden.— Ten sterf huize van eene juffer zou de aanzienlijke erfenis verdeeld worden, naar de gewone regels der nalatenschap, volgens graad van familie De waarden in actiën en obiigalien werden reeds onder de erfgenamen verdeeld. Echter, in de veiling van meubelen, kleederen, enz., werd onder ander een pak kousen verkocht. Toen de kooper, een landbouwer, zijne koopwaar nazag, vond hij in eene der kousen een testament in regel, eigenhandiggeschreven door de overledene juffer en waarin een persoon werd benoemd lot eenignn erfgenaam Men begrgpt de verslagenheid die dit stuk teweeg bracht onder de erfgenamen, die reeds voorloopig een aandee hadrinn nm^n^n K b en liet is ook in dien zin dat zijne advokaten hebben geplcten. De jury en hel hof hebben den beschuldigde vrij gesproken. Zaak doctor De Paepe van Brussel. liet Hol van Assisen van Brabant heeft zich gisteren, vrijdag, bezig gehouden met de beruchte zaak van doctor De Paepe. Men zal zich nog herinneren dat die doctor een pistoolschot gelost heeft op eencn zoo- genaamden Duverger, wiens familienaam Bogaerts was, cn die echlschendelijke betrekkingen met de vrouw van De Paepe onderhield. Duverger was be vriend met De Paepe en maakte er misbruik van om zijne vrouw te verleiden, zijne dochter in kwaden naam te brengen en liefdebetrekkingen met zijne meid te onderhouden. Doctor De Paepe is door den jury vrijgesproken en werd onmiddelijk op vrije voelengesteld. Deze uitspraak werd door het publiek geestdriftig toegejuicht. ~De misdaad der Wetstraat. Het Journal des Inbunaux verzekert dat er niet minder dan drij honderd drij-en-zeventig getuigen gedurende het onderzoek der zaak Peltzer zijn gehoord. Dit getal wordt als volgt verdeeld Getuigen in Belgie gehoord 1° Uitsluitend voor wal Armand Peltzer aangaat, 512° uitsluitend voor wat Leon Peltzer betreft, 30; 3° aangaande G. Bor- nays, het gezin Bernays enz., 79; 4° aangaande de inlichtingen over de beschuldigden, 215° over het zoogezegde bezoek in het huis der Wetstraat, na den 7 januari, 9; 6° betrekkelijk in hel incident in het Hótel du Grand Miroir97aangaande Vaughan en de persoon die hem vergezelde, 15 8° verschilligen, 28. Totaal 242. Getuigen in den vreemde gehoord 1° Te New- York, 82° te Parijs, 193» te Hamburg, 154° te Bremen, 11; 5n tc Londen, 4; 6" te Aken, 9; 7° verschilligen, 24. Totaal 80. Yerschillige getuigen gehoord door de policie- kommissarissen, 51. Dus te samen 373. In dit getal zijn de personen niet begrepen, tot wien men zich door tusschengesteldc personen ge richt heeft om zekere inlichtingen te bekomen,'dit getal is echt verbazond. Zoo heeft men onder andere te Parijs alleen vier honderd en tien coiffeurs onder vraagd. Men heeft zich ook gewend lot al de wapen makers van Brussel, van Antwerpen en van Luik, tot de hotelportiers dier drij steden, enz., enz. Armand Peltzer heeft negen-en-vijftig verhooren ondergaan en zijn broeder Leon twee-en-vijftig. De pastoor van Cosen, de beruchte Nemrod Oris, is vrijdag te Hasselt, veroordeeld tot 50 frs boet en de aflevering van zijn geweer, om fesanten te hebben geschoten voor de opening der jacht. De onderpastoor Dianoux van St Martin is veroordeeld tot 50 frs boel om de deur der mcis-, jesse hooi te hebben verbrijzeld. Het openbaar mi nisterie die de straf te licht vond gaat in becoep. Priester Gueguen. pastoor teBotmeur, beschul digd 9000 frs aan de kerkfabriek dier gemeente te hebben ontstolen, is voor de korrektionneele recht bank van Chatelineau verschenen, die hem lol 10 maanden gevang heeft veroordeeld voor misbruik van vertrouwen. Het hof van assisen van de Creuse, heeft het vonnis uitgesproken tegen broeder Grclinus, die tc Soutleraine de bediening van onderwijzer uitoefen de, cn onlangs aangehouden werd onder beschuldi ging van talrijke aanslagen op de eerbaarheid, ge pleegd op kinderen die aan zijne zorgen, als onder wijzer met God, waren toevertrouwd. Dat heilig broederken is lol 10 jaren opsluiting veroordeeld nnS^ee-S g,ij ,aan verstoPPin8 5 onaangename opgezetheid, bedorven maag, schele hoofdpijn of D j.Talen lijdt' eebruikt dan eenige van j Brandt's Zwitsersche Pillen en de kwaal zal spoedig verdwijnen. De Zwitsersche Pillen zijn bijna in alle apotheken en verkrijgbaar te Dixmude bij den apotheker Amand Ghyssaert, Groote Markt. ÉconomieFinancière, onzième année. Rédacteur Bnoest, avoeat. Prime gratuite. (Voir annonces) EETLUSTSPIJSVERTEERING, SLAAP, gegeven zonder MED ECIJNEN zonderPURGA Tl EN en zonder KOSTEN, aan de volwassene en aan de wiaeren door de smakelijke Gezondheidsbloem, gezegd TVal de oorlog kost. Volgens de berekening van een engclsch blad, heeft iedere lading, gelost in de belegering van Alexandriedoor de vier kanons van 80 tonnen van den Inflexibleaan Engeland rond dc 25 pond sterl. (625 franks) per kanon ge kost, of 2500 frs iedere lading der vier kanons. Gelukkig dat dc belegering van Alexandria zoo lang niet geduurd heeft als deze van Troeien, an ders zou Engeland zich bij het schieten geruïneerd hebben. Miljoenen gene- ciari,.,.* ïom 'i»aen alle jare. i,geneest zi' de slechte spijsverteerin- nnï' maagontsteking, maag- en buik- ffinh'Jn 1 Pm i6 ',Speen' sllJm' wi"den, opgezwol- föerw'loppin$ af8'anS) koliek, gezwel, ver- sliimeri A'agJ18^de 00ren> zuur> wrangheid- 55? h£wi h00{dP,Jn' migraine, doofheid, wal, BiiSn nni?g na et?n of in zwangerschap, blaas l-™ ang' ontsteking der longwaden en de h Hdniïoio^pe K en stuiPen> slapeloosheid, tering JiïinïïïSf' ab(ressen> zweren, droefgeestigheid, UehtÏI fn' mtputtin£> vervalling, rliumatisme, nriklïpMnn i' ëfoep, keelverkoudheden, zenuw- kwaion hysterie, vallende ziekte, lamheid, de h.Tik KiVain keertiJd des ouderdoms, scheur- alsook inetï?UiC- bloedgebrek en bloedarnfetftt, Staan nf en koortsachtigheid bij het op- sterkfl drn5f, ïa ?ïe 8pijzen aJuin' l°ok, enz. of nl5httl 'ze s na gehruik van tabak, zwakte nachtzweeten, waterzucht, al de ziekten der borst, PpliVkIani a?er?' de 8tem' de luchtpijpen. Ins- holiflof -8 voedsel voor kinderen van hunne ge- Vprmu n'i3 ZIJ verkiesbaar boven alle andere spijs. /Sii, 'namaaksels en eischt het merkfabriek Jtevaicnta Arabica du Barry. „vnüiZ. dl ^ezingen komen diegene voor van me- ï'Jf de herJ°9*n Castlestuart, den baron van Plus- de markiezin dé Bréhan, lord Stuart de TT/f pair van Engeland, den heer doctor profetsor zercnz-> enz- Ziehier eenige genezingen ,l?r.76'448- Sedert vijfjaren had ik pijn in Z.Lftfrzlide e'l,ln het holle de>' maag, slechte spijs- latvme9henZ; aar ff1 fiet u de getuigenis te geven, r Jt s L?' T n!,a TlJ?1 leven heeft gered. Ernest v hetr b3°lïnie' v'rdun.~ Genezing ru Joly' mn viJfHg5a.rcn verstop- Sl f\echte JPysverteering, zenuwachtigheid, slape- c'anayi krampen en brakingen. Gan®ZL"9 Barr. Wedèr-Rhyn). De Revatnta hrn lZli f ,°P miJ monderbaar gewerktmijne ki achten komen terug en een nieuw leven bezielt mij zooals dat der jeugd. Mijn eetlust, die gedurende ver- sSiudcne jaren nietig was, is wonderbaar teruggtko, ZJh-ï'f te h°¥ ??Jn\ mij sedert veertig jaren niet to lZ klTf/ny ™et.meer- David Euf, eigenaar. - M,'i jw' van de volledigste uitputting, lamheid dei- blaas en der leden, ten gevolge van buiten sporigheid in de jeugd. 4 maal voedzamer dan het vleescli,,spaart zij Mnaaf- den prijs der medecijncn. In doozen van 1/4 kilo- li Beschuiten van Revalenta in doo zen van 4, 'fn lOfr. De Chocolade-Revalenta in doozen van 12 tassen 2 frs 25 c.de 24 tassen 4 frs 70 nflVrS; H mttassen 16/«; de576 taksen 10 frs, of ongeveer 12 centiemen de tas. Verzending tegen goed postmandaat. De doozen van 36 en 70 frs tranco. Depot bij de goede apothekers en kruide niers.— DU BARRT en C" LIMITED. - Alge- In de prachtige overdekte en verwarmde Bolbaan Si?®? ,ie/hebber? van Isegbem en Dixmude, op 5 November in de Toekomst, bij Edmond Geysen, langs den Plessenweg. Onn5rvn??f^ foZd' bij Amahd Bolle' Oostvesten. f C"T ieder zijdsvogel frs 6-25 c. Inleg 6o c., terug 50 c. Inschrijving van 1 tot3ure. ÏS bewoond door Gentil Vantroyen- v anhoutte, aan de Hoogobrug. Botc<SfiJn Mi Eugeen Blomme Grooto 2nl h<7 8 priJ.s voor de Jaskaart en 3 frs prijs voor het bussesmijten. - Inleg 25 ct. voor het nussesmijten, waarvoor men twee glazen bier krijgt. 5 November, in de Noordbrug, bij August Desmet. voor een schoon vet konijn ter herberg't Klein IJver bij Hendrik Deschot, Slovoslraat, op heden Zondag 5 Novemberinleg 15 ct. Daarna concert. Vriende lijke uitnoodiging. Bier van 'i patersvatje. 8 eeZf9R¥JT?ellie t,m"e Timmerman» Jen 8, tue Rouppe, te Brussel. Depot voor Dixmtte M. Emile Timmerma - el. Depot voor D, een aandeel hadden ontvangen. Louise Michel, de parijsche Communiste, valt n de eene spoiDartii in de ander#.- van spotpartij inde andere; woensdag is zij te Gent, waar zij eene voordracht was komen geven, nog slechter onthaald geweest dan te Brussel eu zondag tc Rijsel. Te Gent, bij hare verschijning in de zaal, waar zij hare voordracht moest houden, werd Louise Michel met oorverdooveud gefluit en uitjouwingen onthaald; het gerucht, het gelier, het gewoel was zoo groot dat hare slem totaal versmoord werd. Zii beeft geen woord kunnen uitbrengen. De lussclienkoinst van Knippens, burgemeester, herstelde een oogenblik de orde, doch' kort daarop greep op nieuw een onbeschrijvelijk gewoel plaats Eene geweldige botsing ontstond; er werd op ver- schillige punten der zaal gevochten de stokken speelden eene groote roler werd met allerhande voorwerpen geworpen. Louise Michel werd dooi den pikkel cencr tafel aan het hoofd getroffen. Zii heeft onmiddelijk de zaal verlaten. Louise Michel is om J u. dd m. s avonds uil Gent vertrokken- zii werd door de policie lot aan den trein geleid. De ui,tsIaS der gemeentekiezing van dinsdao- te Elzene, heeft tot gevolg gehad dat geheel het bestuur zijn ontslag heeft gegeven, aw bureemeester en schepenen hebben hun ont slag aan den Koning gezonden en de gemeente- gekJgdeeren ebben insffeIiJ'ks hun mandaat neer- Het is de kiezing van den heer Hanicq, die zich als l'beraa alleen, tegenover de andere kandidaten Hel hof va n assisen van Brabant heeft maandag eene zaak van drukpers-overtreding beoordeeld M. Coppielers t Wallant, oud 40 jaren, doktor in De beschuldigde behoort tot eene der eerste fa mi lten van Brugge. In hel verhoor was men van ge- \oelen dat er iets aan zijne geestvermogens schilt Van langsom sterker. Ziehier hoe men nu oogen griffelt. Een amcrikaanschkunstblad verhaalt dat doktor Little, van Filadclfia, den 29 seplember lest, een gedeelte der zamenvoeging van een konijn verplaatst heeft op deze van een jonge Ierlander, welkers oog erg beschadigd was door'sterkwater. Het is niet om te lachen. M. Little heeft de za menvoeging van de oogholte losgemaaklen hem het stuk toegepast welk doktor Fox uit de linker oog van het konijn genomen had. Daarna werd alles in orde gebracht onder de oogleden van den Ierlander. Men zal eerstdaags eene nieuwe operatie doen om hem, hoopt men, het zien weder te geven, Veemarkten van de weekte Brussel, Men stelde te koop 1019 koppen. Prijs por kilo op voet Ossen, 0.85 a 1.05 stieren, 0.75 a 0.92 koeien en vcerzen, 0.75 a 0.92 Kalvermarkt, te koop gesteld 645 koppen. Prijs per kilio op voel 0.90 a 1.35 Huidenmarkt. Ossen, 0.90 a 1i00 stieren, 0.70 a 0.80 koeien en veer zen, 0.75 a 0.80 kalvers, 1.20 a 1.25. Veemarkt te Lavillette (Parijs), De afslag duurt voort en neemt toe, ton gevolge van den grooten voorraad ter markt. Court St Etionne, Arsenicaal Water. Zie annonce. Magazijn van zuivere inlandsche Stovekolen, bij Van Cuyck-Gyole. Levering van wagons van 5,000 k. Graanstokerij van H. Laridon, bij de statie Eessen eerste kwaliteit van Esprit, Genever en Brandewijn. De Huisvriend, prachtig geïllustreerd tijdschrift, 408 bladen lezing met 100 platen. 7 frs per jaar. Men kan zich abonneeren bij den Dixmudenaar. Illustration Européenne. 52 n"% tr. 10.50 par an. Le Foyer National, 8 pages, 52 n1", 3 fr. par an. Le Musée du Jeune Age, 26 n°', tr. 4.25 par an. La Revue pour tous, 52 n°», 16 pages, 9 fr. par an L'Omnibus lllustré 8 pages, 52 n°», 4 fr. par an. Le Bureau d'abonnement a toutes les Illus trations, chez Van Cuyck-Gyole, rue du Nord, Dixmude GEBOORTEN. 26 Oct. Dupon August Hendrik, zoon van Eduard en van Lconia Dcmoen. (Kleinendijk). O VERLIJORNS. 27 Oct. Vcrcruysse Elisabeth Luuovika Rachel, oud 4 maanden en 3 dagen, van Dixmude, dochter van Karei en van Sofia Camcrlynck. (Wilgendijk). 27 id. Mascman Emicl Hendrik, oud 6 maanden en 5 dagen, van Dixmude, zoor. van Karei en van Emelia Denecker. (Noordslraal). 31 id. Ramoul Alexander, dagwerker, oud 64 ja ren cn 8 maanden, van Clerckcn,zoon van wijlen Pieter cn van wijlen Maria Caslelcin. (Konijne- straat). 5 VllUn\ SIechte spijsvertering. Bij hëid afïn'Van 8 Cfte spijsvertering, die loom- g dGn geest' hartkloppingen en Kïhtf aandoeningen teweeg brengen, zullen a r ®n' gel|jk de aangenaamste, do de mnï£ verlichting aanbrengende middelen voor d[j ™agif 1 hetbestetegengift tegen alle lichaams pijnen, de krachten herstellen. Zij verdrijven de S55* v«orts.pruitende uit de mooielljke spijsvertering; ieder die daardoor is aangetast, kan ceï wXeMi d® spoed'Se en gunstige uitsla gen, welke hij zal verlangen door den eenieen onkost van eene doos Holloway Pillen. Zij suiveten het tiloed, versterken en vervorderen de ontwikke- ing van den groei en de gezondheid van de jonge alsook Mossclsoupé, Zondagl2Nov;,in den Olifant, bij Leo Desodl Eessenstraat. Bier van 't patersvatje. op den zondag 12 november, in het Paviljoen, Alex. Vanbavinchove, Leegweg. Vriendelijke uitnood. op zondag 12 november, Au Jardin Botanique, bij Dieusart, Leegweg. - Bier van 't patersvatje. CO?ri?RTP tarnhagi12 N°vermber> g0volS van een LÜACLLT ter herberg de Leeuw van Vlaanderen, b j Vanstechelman Eng. Montannsstraat. - Den Maandag MOSSELSOUPÉ. 12 November, in de herberg Oostende, bij Paul Yanhulst, Kleinendijk. waartoe alle liefhebbers worden uitgenoodigd. Bier van 't patersvatje. op Zondag 19 November, in de Vtschmijn, bij Henri Camerlynck, Visehmarkt. Vriendelijke uit noodiging. Den Maandag onvergelde mossclsoupé. ter herberg Petit Paris, bij Paul Vandecasteele, Woumenstraat. om 3 ure na middag, ter te koop gestelde herberg te Oostduinkerke-dorp, van TI^e, ker^erg het Zwart Paard met 11. O-10-64 C. bouwerf, verdeeld in 4 koo- pen. Gebruikt door den verkooper Karei Plaelevoet, te Oostduinkerke. Bericht timincrman-schrijnwer- 1 kec, Paaphoek, n° 5, te Dixmude, neemt de gelegenheid zijner woonstver- andering te baat om zich in do gunst van het publiek aan te bevelen. De kleinste karwei, even als de grootste bestelling, wordt gaarne aanvaard, 't zij bij accoord of andeizints. Bij voortduring zal alles worden aangewend om iedereen goed en goedkoop te dienen. - cn zilversmid YVoumen- slraat n- 63, Dixmude, neemt dc gelegenheid waar om aan het geëerd publiek bekend te maken dat er bij hem te bekomen zijn Barometers, Thermometers, Alcoolmeters, enz Daar alles door hem zelve gemaakt wordt, waar borgt hij al de Barometers, aan hem gekocht, voor eenen tijdverloop van twee jaren, alsook worden deze waren aan buitengewoon lageprijzen verkocht. Hij gelast zich ook met al de herstellingen van Barometers en begeeft zich ten huize van deze die hem verzoeken. Men gelieve het ruchtbaar te maken. ﮥ3CZi M J Aangename smaak en v"r X bijzondere zuiverheid. V 9 OOn frQ aan de9enen die er de minste S g vervalsching kan in vinden, fr O Zorgvuldige uitvoering.- Spoedige bediening, n - A an voordeeltje prijzen in V groot en klein. U g AMAND LONCKE MISSY. fr yX2><3& &2>m S3C3 JJOGÊC '0< van ï)P<lirP AïïlPFV kalsijdclcggorKasteelstraat, i/Ooll C /llllClj, Dixmude, recommandeert zich voor het leggen van achterplaatsen, voetpaden enz Gewaarborgd werk bij accoord of bij daguur. Schoon en groot assortement van pracht almanaken, fransche en vlaamsche vaderlandsche gedenk dagen (éphémérides nationales of almanaken om te ontbladeren), Menus, Porte-mor.naie alma naken, Calendrier Commercial et Administra tis Mcmontosjournaliers, Agendas, Inté rieurs Agendas, Recettes et dépenses, enz

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1882 | | pagina 3