I CiCiO-BStóCRS Vleesch van LA PLATA AttentieAttentieAttentie Yan scheikundige meststoffen, superphosphaat en zwavelzuren ammi Wed6 Nevejan-Baert, Geen water in de kelders meer, waterdicht of geen geld. Geraffineerd Zout Hip1. Weyne-Van Ackere, Nieuwe Wandeling, Ce iïlomtcnr Gelge Pieter YandenMcke, Rooden He Landbouw. Kolen van Warquignies St Ghislaln, Te Koop Fioriniuiid i)e Schot, L'Économie Financière ACHILLES EEMAN en Cie, Hoogevesten, Aa Lcening \an kapitalen. H. von GIMBORN, te Emmerik aan den Rij Ch. DELACRE, MARKTPRIJZEN. Stovestraat, herberg Klein IJperDixmude, nuiriLEES GENT ONZIÈME ANNÉÊ. Rédacteur en chef E. Ixhoest, avocal. aBRUXELLES, 26, rue lie la Madeleine. 26. L'ANNUAIRE FINANCIER. Fabriek vanvuurbestendige, onbrandbare, onhaakbare Geldkasten Belangrijk llcricht. COUKT-ST.-ETIEMHDEi FABRIBZ Geplaatst onder het toezicht der belgische Landbouwstatien. Ten allen tijde zijn te bekomen kapitalen van 5,000,10,000, 20,000 franks en daar boven, mits bezet op onroerend goeden aan geringen intrest. Zich te .vervoegen met eigendonistilelen hij den Deurwaarder CLAEYSNoordstraat n° 40, te Dixmude. FRANC PAR AN Louis Moreeuw en Gustave Lobelle, aannemers te Rousselare, aanvaar den alle slach van werken die het cimenteeren aangaat, zooals dichtmaken van graf- en andere kelders, met een jaar tijd van betaling en tien jaren waarborg. Er is bij hun ook alle slach van ciment te bekomen aan voordeelige prijzen. Bericht aan de landbouwers. Gewaarborgde ILtiggepoeder Vreest noch brand, noch diefte. ■P FRANC BRUXELLES, 6, RUE DE L0XUM, 5 I AN FRANC PAR AN Biet liiigft'epoeder DFJOUTTER, Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACAO-DELACItE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, lever aar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACAO-DELACRE de vleiendste verslagen gegeven. HET UITTREKSEL Cl). DELACRE heeft bekomen te PARYS 1870 Twee eerepenningen SYDNEY 1879 Eersten en tweeden prijs Melbourne 1880. Vier eerste graden van verdiensten Groote en kleine kapitalen vertegenwoordigd door L. Vermeulen- Ghysbrecht, koopman in gist, Statiestraat Dixmude. Vooraleer u te bevoorraden onderricht u nopens de buitengewone goede kwaliteit en voordeelige prijzen. Verzen dingen naar alle statiën. Landbouwers cn dierentelers. Te bekomen te Dixmude, in de apothekerij den Herlbij E Vkkwaebpi De Uitgever, EUG. \ANCUYCK. Mot het wintersaizoen en ten gevolge ziiner ■woonstverandering, heeft HENRICAMERLYNCK kuiper en herbergier in de Vischmijn, op de iscli- markt te Dixmude, de eer het publiek kenbaar te maken dat hij voortdurend voorzien is van eene buitengewone schoone keus van kloefen cn galochen (winterschoenen) meten zonder wollen bekleedsels, alles naar de laatste mode; wie een net kloefje begeert voor man, vrouw of kind, wende zich naar dit thans dubbel voorzien magazijn. slot-, stoof- en pompemaker, maakt liet getierd publiek bekend dat liij voorzien is van alle slach van stoven aan prijzen buiten alle concurrentie, te beginnen van 13 tot 90 frs. Hij gelast zich ook inet liet maken van meuagèren, herstellen van mcka- nieken en geweerun, en gelast zich met alle slaoii van zinkwerk enz. Door zijne goede en trouwe bediening hoopt hij de guast van eenieder te ver- krijgen. GEBREVETEERD WERKTUIGKUNDIGE 27, hoek der Koestraat, 27, 30, hoek der Gouvernementstraat, 30. Keus van 25 verschillige stelsels van naaima- chienen voor alle slach van familie- en nijver- heidswerk. Kostelooze aanleering. Werkhuizen voorde vervaardiging van ijzeren bruggen en booten broeikassen hekkens balkons, veranda's,trappen, enz. Paraissant tous les Dl MANCHES avec 16 pages. BUREAUX Donne 1° Un compte rendu dé taillé de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles 2° Un compte rendu des Bourses des Mé tav. x, (Vs Sucres et des Grains de Bruxelles; 3U Une revue du marché de Paris; 4° V étude de tout.es les af ai res beiges et franchises, et celle des principals affaires étrangères au point devue duplacement; 5° Des correspondances de Londrcs, Berlin, Amsterdam; 6° Tous arbitrages et renseigne- ments intéressant les rentiers70 La llste offi- clelle de tous les tirages. ABONNEMENT D'UN AN C fv O PRIME GRATUITE:** Al I Comprenant Un calendrier revisé des tirages et amortissements des valeurs avec ou I sans lots; 2° un manuel des opérations a la I Bourse de Paris: 3° une notion sur les valeurs introduces en 1881 a la Bourse de Bruxelles; I 4» un tableau revisé et complété én revenu des six I dernières années des actions cotées a Bruxelles \et a Paris; 5° la liste compléte des obligations sorties avec ou sans lots et non présentées au remboursement au 31 décembre 1881. NUMERO SPECIMEN GRATIS. Les abonnements beiges se prennent a la Poste. van zwaar ijzer gemaakt, bestaande in drie van kloeke plaat gesmeede kasten die de eene in de andere zitten. De tusschenruimten zijn gevuld met onbrandbare stoffen die de binnenkast van de minste hitte vrijwaart. Een nieuw stelsel van sluitwerk, uiterst welgemaakte sloten, verbe terde geheimen, een sierlijke vorm,eene allesweêrstaando kloekheid, ziedaar de hoedanigheden die de Geldkasten stelsel Duvilers aanbevelen. Schildering en grootte volgens aanvraag. Groote keus van Geldkasten in magazijn. Volledige verscheidenheid van verwarmtoestellen. Gewone- en prachtvuren, haarden, biifetten, foyers, enz Fabriek Korte Zilverstraat, 50, Gent. De bedriegerij wantrouwen sommiger fabriekanten die aan schijnbare geringe prijzen koffers ver- koopen van hout vervaardigd en met dun plaatijzer bedekt, dn welke zij waarborgen voor onbrandbaar. De kasten bieden niet de minste zekerheid aan tegen dieven en vuur; zij pronken slechts door den schijn van goeden koop. NATUURDIJK MINERAAL ARSENICAAL WATER Bron van de Hospice (warmtegraad 10 graad) Aaangenomen door de burgerlijke hospitalen van Brussel. Gouden medalie der internationale tentoonstelling vvn Brussel 1880 Gebruikt1° In de chronische ziekten der longen, maag, loos- pijp, asthma, kinkhoest; 2° rhumatism en jicht; 3U zenuw koortsen; 4° voor de huidziekten 5" voor het bloed te verrijken en 't zenuwstelsel te versterken; 0° behoedt voor zeeziekte. In 't groot 16 ftesschen, frs 12 1 30 id. 20 j op wagen te Court. 50 id. 30 Zich te adresseeren Compc der Arsenicale waters te Court- St.-Étienne. Te verkrijgen bij alle apothekers en in alle depots van mineraal waters. Uitleggingsboek met getuigschriften van doctors gratis en franco op gefrankeerde aanvraag. Hotel Gérard, te Court St Etienne, pensioen 5 frs. Kunstvettc allergunstig geschikt voor de teelt van tarwe, rogge, geerst, haver, raT weiden, vlas, aardappels, koolzaad, beeten, ajuin, hop, wortels, klavers, boomgevaf hovenierderij. - Superphosphaat of Klaver-Guano aan voordeelige prijzen. - Grondstofl het bereiden dier vetten. De kooper van minstens oOO kilos meststoffen vermat kostelooze ontleding eischen in de landbouwstatien van Gembloers, Gent, Hasselt en Li m j De verbeteringen welkeik toegebracht 1 3(10611 hcb in het maken van gedeeltelijke ge- bijten zijn voorzeker de beste die de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heeft men noch pijn, noch ongemak en alle voedselszijn gemakkelijk om knauwen. DROESBEKE, chirurgijn-tandenmeestcr Brussel, 29, St Michielstraat Men kan hem raadplegen den eersten Dinsdag van elk maand, te Dixmude, in 't hötel dc Casino Groote Markt, van 9 ure 's morgens tot 's middags Abonnement pour toute la Belg que A KNYOYEK EN TIMBHtS POSTE, A Wilt gij goede Parapluies koo- pen en ter trouw gediend zijn, beterkoop dan bij alle andere vreemde concurrenten, gaat bij Polidoor 3Iinne, Molenstraat n° 9, Dixmude. 20 le 7„ ge- eerd publiek weten dat bij haar te bekomen is alle «lach van kruidenierswaren en conserven, alsook saaijette, borstels, enz. Door de goede hoedanig heid barer koopwaren en de geringheid liarer prijzen verhoopt zij de gunst van eenieder. (mark Corbette) grof en fijn. voor het zouten van vleesch en boter; Zout voor den landbouw, zuiver gewaarborgd, aan voordeeligen prijs. Voor stalen en prijs te schrij- ▼en aan de heeren Ch. Janus en J. Lemaltre, te Namen, of aan M. L. Vande Pitte, hun vertegen woordiger te Brugge Bassin. te bekomen in de apothekerij den Hert, bij EMIEL VERWAERDE, Graanmarkt te Dixmude Mécanicienslotmaker, vervaardiger van donderscherms en coffres-forts. Deze koffers van eene buitengewone kloekte en verzekering, bij dewelke alle gerief gevoegd wordt naar wille en keus, zijn gemaakt volgens een ■■«£?,-aan den vervaardiger alleen be- kend.Verzekeren alle papleren en voorwerpen van weerde. Het geweldigste vuur is in slaat niet het binnenste dezer meubels te verwarmen. Er zijn koffers door mij gemaakt die in rampen de grootste proeven onderstaan hebben en dank aan mijne voorzienige uitvinding, alles wat zij behelsden ongehinderd lieten. De prijzen zijn van 100 frs tot 1500 frs. DE8 Dnlcuvo a Cols Journal financier paraissant lous les diinanclies avec 16 pages de lextc. TT DONNB Une rem» des ilcurses do Brmelles cl de Pari» ant rernr ganèrale do» 1i valeurs dc» arbitrages aTtnlageui la toie ofllcielle de» («formations Snanciërei de» document» Inédits la llste oQleielle de» Tirages de toute» Valeurs Beige» et Étrangères. PROPRIËTÉ DE LA BANQUE DES VALEURS A LOTS. ntlim.. nou velles pour écrire, alliage avec du gutta-perca, employees aux Minid rlUIflcS tères et principales administrations. DépotBureau du DixmudenaaA UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT iB het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel maagpijn, maagkramp, slechte spijsverteering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartklop» enz.fen moest, daar het ook bij liet inmaken van zure vruchten, het weekkoken van grt vooral peulvruchten, als erwten, boonen, linzen enz. zeer goede diensten bewijst, tni huisgezin gevonden worden. In pakjes h 45 c., 80 ct. cn 1 fr. oO ct. BORSTPASTILLES goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden lietj middel te zijn tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn. In doozen a 1 fr. 25 en 75 proefzakjes a 35 cen,timerj. HAARBALSEM of EAU-DE-COLOGNE Philocome. Hij reinigt de huid van het en kan liet beste middel genoemd worden om den groei van het haar te bevorder het uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan de meeste haaroii pommaden. In flacons van 1 en van 2 frs. in den Hert, Sta tiestraat, Dixmude, gelast zich voortdurend met het scheeren van paarden. Gelief het ruchtbaar te maken. is gelijk verleden jaar te bekomen bij Amand Ghys- saert, apotheker. Groote Markt, 20. - De groote vraag achter dit Luggepoeder is de beste waarborg van hare kracht. VAN TEINTTOOlSrSTEIjXjIISrGKEXT 5 (Merk van den neerliggenden Os) is kostbaar voor alle huisvrouwen, om krachtsoepen op het minuut te bereiden, alzoo gerechten, moeskruiden voor verlenging van sausen. Voor luie maagen te verwekken. De genees heeren bevelen het bijzonderlijk in gevallen van maag luiheid aan. Vraagt altijd het merk van den neerliggenden 03, welke het handteeken draagt van stichter van de Engelsche Apotheek. Met dit Uittreksel bereidt men de PLATA CHOCOLADE welke zoozeer aanbevolen wordt. DEZE OPBRENGSTEN ZIJN TE KOOP DIJ QUATANNENS-CLAUS, Kiekenstr. Dixmude Zuiverste medioale LEVERTRAAN bijna zonder reuk en smaak. In flesschen van 1-50 en 75 c IJZER-LEVERTRAAN. Een eetlepel bevat 15 gram ijzer in een licht vei baren vorm. In flacon van 1 fr. 50. MUIZEN-TARWE. Het pakje a 30 een timen. PHOSPHOItUS-DEEG, onfeilbaar ter verdelging van ratten, muizen, torren enz. In verzegelde flacons a 50 ct. jam POEDER. Jn flacons a 60 en30 ct. "dRUIVENBORSTSIROOP met FENKELHONING. Dit is geen zoogenaamd geheimi het bestaat uit druivensuiker en zwitserschen honing met een aftreksel van mout, bloesem en fenkel. Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heesci hoest, pijn in de borst, kuchhoest en kinkhoest. In flacons a frs 2-75, 1- <o en 90 ct. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelf verkrijgbaar te Dixmude in de apothekerij .den Hert, bij Emiie Verwaarde Graanmark Amand Ghyssaert, Groote Markt; te Roeselare, bij Fr. Ameye, Groote Markt; te IJper. wed. C. Becuwe, Botermarkt. bij den heer L. HANSSENS, Zaakwaarnemer, Noordzaudstraat N° 6, te Brugge. Boekhandel Van Cuyck-Gyole, Dixmude. /ÊËʧ1 In genoemden boek en papierwinkel vindt men Iransche en vlaamsche boekdn. itaLSlffla Briofboeken. De vermaarde keuken boeken van CauderÜer. De uilgavon van hel Willems Fonds, Gillon, Snoeck, enz. De volledige werken van Mevr. Van;Ackere en Courtmans, Conscience, Van Peene, Van Beers, Verne, enz., enz. Vlaamsche en fransche printenboekjes. Construction. Allerbeste schrijllnkt zwart bij 't schrijven. Stem pelinkt. Verf en passerdoozen. Pèse-lettres. Engelsche petmessen. Albums voor portretten en posttimbers. Enkele en dubbele lotos. Crayons in alle kleuren. Engelsch papier en enveloppen enz., in een woord alles wat in eene welgestotfeerde papier handel te vinden is. allerbeste STRAATVETTE, bij Frans Huyghe, Puaphoek i, Dixmude. Wilt gij uw vee redden in gevaavan sterven, toen het te veel jonge klaver of te veel nagras heeft gekten, als het in uwe stallen terugkeert opgezwollen genoeg om te bersten? Een vierde liter Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beuckelaere, door iedereen gekend, doet onmiddelijk de inwendige gisting van de overlaste maag ophouden, hersteld de natuurlijke werking, en het zieke dier hersteld zich, ontlast en geneest. Het middel heeft tot nu toe nog nooit gefaald. Het laatste aangehaalde feil is dit dat in October lest, bi) den heer Claessens, brouwer te Merxem,zich heeft voorgedaan. Een peerd van 5 jaren, dat meer dan 2000frs weerde had, omgeworpen door de buikpijnenkrampen, wors telde tegen den dood een werkman uit de Stokerij van het Elixir d'Anvers komt er van pas toe en geeft het dier een groot vierde liter in, en in min dan een minuut en half sprong hH paard al bevende ophet was geheel en al genezen. Het is niet alleenlijk voor de dieren dat dit uit muntend likeur een heilzaam geneesmidel is, de menscken bevinden er zich ook wel mede, en de land man kan het beproeven met dagelijks een druppelervan aan zijne vrouw te geven en de pachtster een dubbelen aan haren ma», om er weldra de wonderbare kracht dadigheid van te kunnen war deer en. De ondergeteekende verkoopt dit likeur aan eencn zeer redelijken en toegankelijken prijs voor allen bezitter van dieren, en voortaan zal er niemand meer willen zonder zijn. ACHT MED ALIEN zijn dit uitmuntend likeur ten deele gevallen, welke vele namaaksels heeft. Depot te Dixmude Depot te Nieuport Em. Hosten, Gr. Markt. M' Alexander Collet. DIXMUDE, 30 ocl. Tarwe per hectoliter 13.79 tot 18.62 Rogge .lot Sucrioen 12.41 tot 14.14 Haver 18,10 tot 14.48 Boonen 13.79 tot 16.55 Aardappels per 100 kil. tot Eieren per 25, 2.54 tot 2.63 Boter per stuk van 7 heclog. 2.27 tot 2.63; per kilo 3.24 tot 3.76. BERGEN, Frankrijk. 30 oct. Middenprijsper heet Tarwe 19.65 Zaai Tarwe 20.96 Sucrioen 11 72 Haver 8.35 Boonen 17.94 Witte Boonen 28 60 j Blauwe Erwten 19 33 J Aardappelen 8.18 Vlas per 11/2 kil. 1.80 KORTRIJK, 30 oct. Tarwe per heet. 19. tot 20. Rogge 12. tot 13. Haver 9.50 tot 10.50 Aardappelen per 100 kil. 8. tot 9- Koolzaad olieper 100 lil. 12.50 tot Lijnzaadolie 54. tol Koolzaadkoeken 18.75 tot 19. Lijn koeken 20. tot 25. ROESELARE, 31 oct. Nieuwe Tarwe per 100 k'los 26.60/0/ 31. Oude Tarwe .tot. Roode tarwe 21. tot 26. Rogge 17.50 tot 18.50 Haver 17.50 tot 18.5C Boonen 24. tot 24.50 Aardappelen per 100 kil. 8. told. I Chicorei- boonen 17.75 tot ld. nieuwe 17.75 tot 1 Koolzaadolie 73.50 tot 74. Lijnolie 53.50 tol 54 VEURNE, 51 ocl Oude Tarwe per 100kil. 20. tot 25.50 Nieuwe tarwe .tot Rogge 18. tot 22. Sucrioen 18. tot 21. Haver 18. lot 20. I Boonen 19. tot 22. j Erwten 24. tot 27. POPERINGE. Hoppe per 50 hit. 325 tot frs. AALST, gewas 1882 306 315 Hebben don voorrang boven ieder ander middel, genezing van alle ongesteldheden der lever en de maag. Zij reinigen hot bloed van allo onzuivci heden en oefenen een heilzamen invloed uit op dj werking van het hart cn de nieren. Zwakte zoowt naar het lichaam als den geest, door jeugdige oi voorzichtigheid of buitensporigheden van welke aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en he geheele gestel wordt versterkt, door de verzacl tende uitwerking dezer wondervolle pillen. Zi zijn do steun en staf van kranke en gebro) 4 gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalc uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheiding geregeld, de zenuwen versterkt worden, en het lichaam deszelfs natuurlijl gezondheid en veerkracht terug erlangt Derzelver genezende eigenschappen zijl heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk cn vrouwelijk gestachl en in ieder tijdperk van het leven, van af de wieg cn later, roeijen zij de zade' uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. Geen middel is ooit door de geneeBkundigo faculteit voortgebragt, dat mot dc wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten on verzweringen faalt dezd nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver verzuchtende cn bals mende eigenschappen worden oude wonden, zwecren, gezwellen, kanker, zee beenen en zweerende borsten genezen. liet is eene^ onfeilbaar middel voo hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, cn alle dergelijke aandoeningen Lijders aan hoest, verkoudheid, bronchiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rliumatiek, zullen dadelijk vérligtin vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien dio op de aangedan deelen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd worden ingenomen volgens voorschrift m de gébruiks aanwijzingen De Pillen cn Zalf worden verkocht in Professor Ilolloway's Etablissement, 6.1.!, )xford-strtc Londoncn bij bijna iederen voornamen Apotheker en Drogist door de geheelo beschaaf Wereld.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1882 | | pagina 4