ZONDAGSBLAD .1 i T -B |,cr'8 I voor de Stad en het Arrondissement. Een woord van erkentelijkheid Vrienden, Kunstbroeders en Artisten, De huldebetooging C a xidag 23 december 1883. 10 cent. per nummer. 8 8 m. 8 1. 8 8 rg van raat. l'I iet, ft RSct. M zijn ft larkt, peren U lOP- |>nder een. wel xa.1 J dag, lal u eten Doals bn de I ter Ider A OOI De personen die een abonnement i QQI IOOt op den Dixmudenaar voor hel IÖOt gebeelejaar 18&4 nemen, en liet bedrag aanstonds betalen, zullen dit zondagsblad van beden tol nieuwjaar kostclobs ontvangen. DIXMUDE, der, 22. DECEMBER 1883. edel-achlbare Stedelijke Regeerlng en de brave Burgerij mijner 'Waderglad, Diksmuide. De dag van zondag 16den december is ze kerlijk een der schoonste, gelukkigste en vereerendste dagen mijns levens. O! ver mocht ik slechts het gloeiend dankgevoel dat in mij opwelt uit te drukken, terwijl de triomfklokken zingen, de beiaard speelt en de ontelbare vaandels wapperen of zwieren en zwaaien aan groote en kleine woningen Maar daartoe is mijne pen onmachtig. Mijne ziel stroomt over van aandoening en erken telijkheid! Inderdaad, wat is meer treffend voor een gevoelig hart dan zulke vereering vanwege eene geboorteplaats, die dergelijke uitstekende bewijzen van toegenegenheid, hoogachting en burgerliefde, u uit goeder harte aanbiedt? Dat geeft moed, dat beloont, en is mij in mijn ziefcelijken toestand eene zoete troost. Hebt dank, driewerf dankedel- acht bare Heeren waardige leden van ons Stadsbestuur. Gij die door uw voortreffelijke liuldebewijzen niet alleen het vlaamsche vaderland, de kunst en mij, maar uwe stad en u zeiven vereert. Hebt dank, warmen dank! brave beste medeburgers, mijue beminde stadgenooten, voor uwe liefdeblijken, voor de geschonkene prachtige bloemruikers, de gelukwenschen, en de algemeene deelneming op alle wijzen betoond. Zij zijn de vreugd en de verheere- lijking van dien overscnoonen dag, die is opgegaan met een lach van vroolijkneid, als wilde de hemel zelf dat buitengewoon feest begunstigen, in weerwil van den zoo ver gevorderden wintertijd. De betuiging mijner erkentenis ook aan den heer De Breyne-Du Bois, die ten zijnen huize de heeren van het feestcomiteit zoo treffelijk aan eene lekkere morgenmaaltijd heeft onthaald. Ook bied ik mijnen openbaren dank aan u, Heerep en vrienden van stad, die in zoo groot getal het feestbanket bijwoonden. Mijnen bijzonderen dank ook aan den heer Burgemeester Van Dromme vanEessen, de heeren Schottey en Proot van Woumen, den beer De Seek van Beerst, den keer Van Cuyck van Handzame, onze achtbare geburen. U Heeren leden van den Mmiekalen Kring, mag ik niet vergeten, die zoo krachtig medewerktet om het feest op te luisteren, door opwekkende muziektoonen alle harten op te beuren, het feestcomiteit naast de toe gestroomde lettervrienden te begroeten met keurige roerende klanken; ook voor u allen mijne warme erkentelijkheid, mijnen diep- frondigen dank I Een dank, die voor uw ooggeschat genootschap, mij den wensch doet omhoog zenden, opdat het moge groeien en bloeien tot eer der kunst en tot roem mijner geliefde vaderstad. Diksmuide, 46 December 4883. Vrouwe Van Ackere, geb. Maria Doolaeghe. brde. Aan de heeren die mijn 80" verjaardag wel geliefden te gedenken, en op den 16 December 1883, te Diksmuide, mij met eene voortreffelijke betooging vereerden, Door vrouwe Van Ackere, geboren Maria Doolaeghe, Ridder der Leopoldsorde. o Vrienden, kon ik u doen voelen Hoe, diep geroerd, mijn borst ontsteekt; Wat dank mij door het bloed komt woelen, Die uit den grond des harten spreekt! Mocht ik met Bilderdijksche akkoorden, U zingen in ontgloeide woorden, Wat mate van geluk mij valt Ten deel, terwijl, mijn stad genaderd, mm Rond mij een broederkring vergadert, Die hoog het klinkend feestlied schalt 1 'k Ben als het kind in rozengaarde, Dat al 't gebloemte houdt in 't oog; Maar er zóóveel, zóóveel vergaarde, Dat 't onder 't wicht zich nederboog. Zóó is mijn geest ter neêr geslagen 1 'k Wensch te allen danking toe te dragen Maar, 't is mijn zwakke kracht te zwaar, En blijf ik pijnlijk afgesloten Van U, mijn dierbre feestgenooten Toch stem ik de verlamde snaar. Gegroet 1 Gij allen zijt Hem waardig, Den grooten Vlaming, d'eedlen man, Die, zoo beraden als rechtvaardig, Des vreemdlings wet hier sloeg in ban. Frans Willems hief zich op als wreker Hij werd ons eerste boeiverbreker, Toen moed ontzonk aan 't letterkoor, Dat zuchtend zweeg, miskend, vernederd, Gelijk een arend, die, ontvederd, Zijn forsche macht en kracht verloor. Hij stelde goed en bloed ten pande Hij kampte tegen fransch geweld Verdreef van 't kunstgebied de schande, En heeft het in zijn recht hersteld. Zijn groepje taalgetrouwen groeide Tot reusde letterkunde bloeide; Van Duyse trenste haar de kroon En Willems' onvermoeibaar slaven, Stichtte, uit den schoot der oudheidsgraven, Voor Vlaandrens taal een' eeretroon. In Conscience straalt onze eere, Hij, Dickens van het Vaderland Wat letterglans de tijd verwere, De roem eens Ledegancks houdt stand Hij zal 's Lands Lamartine blijven, Die elk gevoel in 't hart kon drijven, Of, als eens Rubens, beelden riep In 't licht, wier kleurengloed een leven Deed aan Natuur het aanzijn geven, Zooals haar 's werelds Bouwheer schiep. Fier, Vrienden, wijs ik op 't verleden Hoevele broeders sluimren niet, Hulpvaardig eens ons bijgetreden, Wier naam weêrklinkt in 't kunstgebied? Ik, ja 1 steeds zegen ik die allen En doe hun 't warme danklied schallen, Voor kloeken moed en vaste trouw. Zij hielpen 's Vlamings roemzuil stichten Zij wisten voor geen last te zwichten, Aan taalbcwegings sterk gebouw. Hun kunstrijk voorbeeld leerde broedren Van eigen Land niet te versma&n; Maar in de liefde der gemoedren, Hun ook een plekje toe te staan. Zij wisten CuF.ssEen 't Waalsch te minnen Maar 't dwaas vooroordeel te overwinnen, Dat onze Taal onlkleeden zou Tot op het naakte lijf, en wilde Dat elk voor 't fransche wachtwoord trilde En Vlaandrens eer verkeerde in rouw. Wij ook, zóó blijven we eensgezinden Ons doel is de eer van Vlaanderland Zijn rechten te eischen; steun te vinden Voor eigen Taal, van hoogerhand. Niet met de Waalsche broers te twisten, Geen nijd te doen in de aders gisten, Maar hart en hand elkaar te biên. Wat ook de.boosheid poog' te schrijven Wie smaad ons in 't gezicht durft wrijven, Moog 's Klauwaerts goedendag ontzien 1 Ik zag reeds meer dan zestig jaren 's Lands Volksbeweging treurig aan, Geslingerd als de woeste baren Die klotsend op- en nederslaan. Heil ons! er is wat rust gekomen Verwezenlijkt zijn onze droomen Van onafhankelijkheid 1 Gij wilt o, Broeders, eigen spraak en wetten, En laat uw taalschat niet verpletten Door dwang, die Volkeneer verspilt. Neen, neen 1 dat zult ge ook nimmer dulden 1 Dit zegt mij deze blijde dag. De mannen, die hun Zuster hulden, De ziel in gloed, in 't oog de lach, Die zijn geen valsche letterhelden Maar waardig 't bloed der Artevelden, Der Zannekins, en 't kloeke ras Dat Caisar, Rome's Aadlaar, tartte, Den horizont zijns roems verzwartte, En Belgies oorlogswond genas. Dank 1 vrouwen; dank 1 mijn vlaamsche vrinden dank! gij broeders, Holland's zoons 1 Wat riMnöèt gij mij ondervinden, Wat spreidt ge mij voor 't oog al schoons! Uwe Albums zijn een rijkdom tevens Van Schilderschatten, lust des levens, Van Dichterwaarde, een heiligdom. 'k Zal 't alles in mijn ziele drukken, Mij in 't bedwelmend zicht verrukken, Van heil en van verbazing stom! gebracht aan Mevrouw Van Ackere, geboren Maria Doolaeghe. Mevr. Van Ackere, geb. Maria Doolaeghe, Dixmude'swaardige tachtigjarige dichteres, heeft den gelukkig sten, den heerlijksten dag haars levens beleefdDit schreef, over wei nige weken, de lieer Lodewijk De Vriese, van Gent, en -zulks is ten vollen bewaarheid feworden. Het erkentelijke Vlaamsche Land eeft de lauwerkroon van verdiensten op het grijze hoofd der talentvolle en werkzame vrouw geplaatst, eene kroon die onverwelk baar door de eeuwen heen zal blijven leven. Gisteren versierde de Koning hare borst met de eereteekens zijner ridderorde, en zondag brachten haar de letterkundigen, de kunstenaars, de artisten van Zuid- en Noord-Nederland de schitterendste hulde die een sterveling kante beurt vallen. Mevr. Van Ackere heeft eenen zegedag gehad eene eere die de geschiedenis van haar zal vermelden, ook eens genoten door Hendrik Conscience en Mevr. Courtmansl... Oh! niet ondankbaar zijn de vlaamsche harten! Verleden zondag was Dixmude in feest, niot zooals gewoonlijk pleegt te zijn, met gerucht en openbare betoogingen; maar het was een feest des harten, van huizelijken aard. Talrijke woonsten waren met de na tionale vlag versierdde triomf klok en de beiaard hadden de huldebetooging aange kondigd, Ziedaar de openbare plechtigheden, doch men moet wel verstaan dat net aan eene tachtigjarige vrouw was dat er hulde gebracht werd en dat zij van alle feestvie ringen ter straat niets had kunnen zien noch bijwonen. Geest en hart zijn nog kloek, maar hare lichaamlijke krachten behoeven de teederste zorgen. 11e aanbieding der Albums. Met den trein van 10 ure stapte het Inrichtingscomiteit der betooging in onze statie af, en werd er verwellekomd door de stedelijke regeering. Het Comiteit was niet voltallig, maar het bijzonderste was er, het Album van perkamenten bladen in welke een groot getal beroemde namen met pen en penseel hunne gelukwenschingen en heil- groeten brachten aan onze grijze dichteres. De heeren vreemdelingen werden op de hartelijkste wijze outhaald ten huize van den Eorevoorzitter van het Comiteit, den heer De Breyne-Du Bois. Er waren twee Albums, eene namens Zuid- en Noord-Nederland, en het andere van eene kunstenaarsmaatschappij van Ant werpen. De eerste was in handen van de heeren Emanuel Hiel, Lodewijk De Vriese, Florimond Van Duyse, A-C. Vandercruyssen Pieter D'Hondt, Pieter De Swarteen voor bettweede was de heer Edward Van. Bergen afgevaardigd. Om 11 ure begaven de afgevaardigden van het Nederduitsche Volk met de stedelijke overheid, vergezeld van jonge maagdekens dragende prachtige bloemruikers en eene lauwerkroon, zich ten huize der gevierde dichteres. Daar had reeds de MuziekaleKring ost gevat en gaf geestdriftig de morgen- egroeting aan onze edele inboorlinge. Mevr. Van Ackere had het ziekbed ver wisseld tegen eenen leuningstoel, om hare vereerders te ontvangen. Zij bad het eere- teeken der Leopoldsorde op hare borst ge- vest en er nevens schitterde het prachtig diamanten sieraad, dierbaar geschenk van wijlen haren echtgenoot, toen zij hunnen vijf en twintigsten huwelijksverjaardag vierden. De heer Emanuel Hiel bracht haar in de warmste bewoordingen den heilgroet en het Album namens het Vlaamschsprekende Volk. De heer Edward Van Bergen, in name van het kunstgenootschap Wees u zelf! van Ant werpen, overhandigde haar het tweede Album en de hartelijkste hulde. Het stads bestuur bood de dichteres eene prachtige lauwerkroon aan; M. De Breyne-Du Bois, eerevoorzitter des Comiteits, eenen schoo- nen bloemruikerook zijne dame, Mevrouw De Breyne-Du Bois, legde eeue bloemtuil aan de voeten der dichteres neder, waar reeds de andere bloemen plaats genomen hadden. Wat was het eene vreugde om zien Mevr. Van Ackere herleefde en was als be zield met het vuur der jeugd, bij die schit terende hulde van liefde en bewondering. Zij bevond zich te midden van vriendenzij kende ze allen bij name en faam en brief wisseling, maar persoonlijk niet! En nu mocht zij allen de hand drukken, met hen een woord wisselen en aan haar erkentelijk hart lucht geven!..., 01 Mevrouw 1 alsdan beleefdet gij den gelukkigsten, den heerlijksten stond uws levens 1 Uw lief Vlaanderen was dankbaar voor uwe voeten getreden, u hulde brengen - de aan karakter, talent, verdiensten, een werkzaam leven van zestig jaren aan de vlaamsche letteren toegewijd 1 liet Banket ten Stadlinize. Om 1 ure had het Banket in de Eerezaal van het Stadhuis plaats door het stedelijk Bestuur de heeren der Feestcommissie aan geboden. Langs de eene zijde der antieke schouw was het portret van Mevr. Van Ackere, ver sierd met eene lauwerkroon, aangebracht en aan de andere dit van haren nog altijd betreurden boezemvriend, dichter Prudens Van Duyse. Te midden der schouw las men het volgende jaarvers geaChte VroUW MarIa DooLaeghe bIJ UW taCiitIgste VerJarIng Vereeren WIJ UW kUnsttaLent. Aan de eeretafel namen plaats MM. Dau- tricourt-Woets, burgemeesterEm. Hiel, letterkundige te Brussel; De Breyne-Du Bois, eerevoorzitter van het feestcomiteit Feys-Iiesteloot, schepenDoolaeghe-Van Ackere en Haemers-Van Ackere, beide schoonzonen der gevierde dichteresLode wijk De Vriese, letterkundige, te GentPie ter D'hondt, kunstschilder te BrusselEd- mond Paret, schepen; Vandercruyssen, hoofdschoolopziener, te BruggeFlorimond Van Duyse, toondichter, te Gent; Edward Van Bergen, letterkundige, te Antwerpen Karei Bogaerd, letterkundige, te Brussel; Pieter De Swarte, voorzitter van het Wil- lems-Fonds, te Nieuport. Er zaten een 'JOtal genoodigden aan het feestmaal. Ziehier de spijskaart en de fijnste lekkerbekken verklaarden zich hoogst te vreden over de keurige bereiding der ge rechten Spijskaart. Julienne soep. Tarbut met Hollandsche saus. Ossenharst op Godartsche wijs bereid. Jonge kalkoentjes getruffeld op koninglijke wijs. Reebokken in kwartieren met gepeperde saus. Boheemsche gelardeerde Fazanten. Nagerecht. Gebak met ingelegde vruchten. Fruiten en Suikergebak. Er zijn talrijke gezondheidsdronken en groeten gegeven, die met den geestdrif- liAve pi JfTEO, ng en ha&, I eenige vemen. leze kvó llse- pere l-oor ken. (op* ing lane BE DIXHED Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, Arij maal koste loos in ons blad te lijven. Alle ajjtchen hij den drukker van dit blad gedruktworden eens onvergeld in hetzelve geplaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamde arti kels uiterlijk tegen Donderdag-avond vracht- vrij en onderteekend toe te zenden. AAN DË in. AAATEEKElI'llTiEI. En Willems' onvermoeibaar slaven, Stichtte uit den schoot der oudheidsgraven, Voor Vlaandrens taal een' eeretroon. Frans yiViLLEMS maakte zich bijzonder ver- dienstig door de verstrooide en te leur geraakte oudheidsgedichten, vaak bij brokken en stukken, op te delven en in het licht te stellen. Hem zijn wij, onder meer, den oorspronkelijken Regnaart de Vos verschuldigd. Zij misten Clissse en 't Waalsch te minnen. AnTOon Cle8"K was mij sedert vele jaren een getrouwe kunstvriend. Ook 'de Staatsminister Rogier overtuigde mi jdoor driewerf herhaald bezoek, dat hij aan do Vlaamsche Letterkunde niet onverschillig was, dewijl ons gesprek meest over den rijkdom en de Oorspronkelijkheid onzer vlaamsche spraak handelde. Onze toenmalige Burge meester, de heer DeBreyne-Peellaert, was daar telkens getuige van. Ik bezit eenige brieven van waalsche dichtliefhebbers, die onze taal kennen en voor haar veel genegenheid doen blijken. Dat elk voor 'tfransche wachtwoord trilde. De fransche dagbladen die zoo dwaas als vijandig, de vlaamsche taalbeweging en hare voor standers aanranden. Uwe Albums zijn een rijkdom tevens. De kunstkring van Antwerpen Wees u zelf heeft mij een tweede Album aangeboden zoo talrijk als prachtig. De bekendmakingen betalen 90 centimen den drukregel. Reehterlijke eerherstellingen 1 fr. De groote letters volgens de plaatsruimte. Er morden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen, welke in ons Had gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven Men schrijft in bij den drukker van dit Had alsook bij alle postdirecteurs Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1883 | | pagina 1