J s Vleesch van LA PLATA PILLEN H0LLDYM 160U franks te verdienen. TE HOREN ïej. DESWARTE, (van lampsrnisse) Deschot Florimond, Bericht Camille Lambrecht-Desoutter. Jnlien Yan Haute, E. Blomme-Peeren. "f I De handel inNoordschhout, Engelsche Zaaitarwe ,"^'„7.^! 500,000 franks hij Yermenlen-Ghysbrecht Geen water in de kelders meer, waterdicht of geen geld. Landbouw. Cimsnt-tic hel s Te koop t 1Fabriek van Chimische Landvellen 1H, von GIMBORN, te Emmerik aan den Hij", ft Draineer-, Pot- en Schouwbui/.e" Ch. DELACEE, m m m mmmmmmwmwmmmmmmwmi. MARiiTFRÏJXE^. k.- j. Jonge lieden van 20 jaar en nog geen 35 jaar oud op 31'" december 1882, alsook mannen nog geen 40 jaar zijnde op 31 de cember 1S82 reeds als soldaat gediend hebbende, die als vrijwilligers met eeue premie van 1600frsin het leger wenschen te treden, mogen zich aanbieden Weststraat nr 28, te Diksmuide, alwaar zij kosteloos alle inlichtingen kunnen bekomen. Bureel open van 9 tot 5 uur. De Militieofficier DUTHOY. OHil liuis Jiilif» a.aevens, Woord- straat isr IIIxuiude, met of zonder magazijnen. U'S"A' Bericht aan cle landbouwers. Gcwaarhttrgde IBsi ggej^oecles* (■roote en kleine kapitalen Tlï10 TlIIULEN-LoNCRE, GEZWOREN LANDMETER en SCHATTER Eessenstraat, DIXMUDE. voor alle gewassen en volgens den aard der gronden, verkocht op waarborg van gehalte en van titel. - Sulfaat van ammoniak. Nitrate de soude. Brugge, Zilver straat. HUIS GESTICHT IN 1871. Dixmude, 9, Woumenstraat. Landbouwers cn dierentelers- ®e*t $3©;: soos s-jogö Söqa $o©st £3cé soes:-: eocs ss® Ëngekchc Nrlialicn cn Guano te plaatsen op goede hypotheek bij ge- deeltens van minsten 10,000 franks aan 4 p. Zich aan te bieden met eigendoms- titelen ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. -.Gewaarborgde inlandsclie HOIjEM in 't jsroot |,jj wagon of schip, mm ixb&t mxsa no»&t in alle grootte. Van heden af roode, alsook zwarte en roode verloode pannen (zeventien pannen dekken een vierkante meter). Ook kleiner pannen, goed schikkende met de Brabantsche. Goede hoedanigheid en gematigde prijzen. De belanghebbenden gelieven zich te vervoegen in de fabriek, Paaphoekstraat ofwel Eessenweg n° 1, Dixmude. UITVINDING®-BREVET te Louis Moreeuw en Gustave Lobelle, aannemers Rousselare, aanvaarden alle slach van werken die het cimcn- teeren aangaat, zooals dichtmaken van graf- en andere kelders, met een jaar tijd van betaling en tien jaren waarborg. - Er is hij hun ook alle slach van ciment te bekomen aan voordeelige prijzen. Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De UACAO-DELAURE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, leveraar des Konings. De beroemdste geneeslieeren hebben over de CACAO-IIELACRE de vleiendste verslagen gegeven. Het liiiggepocder- De Souttci', FABRIEK van geperste TEOsrTOOisrsTEx.Lxisra-ETsr s Cl). DELACRE heeft bekomen te PARYS 1870 Twee eeropenningen SYDNEY 1879 Eersten en tweeden prijs Melbourne I8QO. Vier eerste gr&den van verdiensten 1IET UITTREKSEL (Merk van den neerliggenden Os) is kostbaar vooralle huisvrouwen, om krachtsoepen op het minuut le bereiden, alzoo gerechten, moeskruiden voor Verlenging van sausen. Voor luie maagen te verwekken- De genees- heeren bevelen het bijzonderlijk in gevallen van maag Juiheid aan. Vraagt altijd het merk van den neerliggenden Os, welke het handteeken draagt van alle voorname kruideniers. te VB URNERooscade als traaf, bij de brug van den ijzeren meg. Zurich 1883. S*ïèees ti jfliislquc H Holtes >t imssique Zoo e BITT1 ii sukkelt SR zal u of op liet ziekbed uitgestrekt zijt, verheugt u, genezen. Te bekomen te Dixmude, in de apothekerij den Gouden Hertbij E. Verwaerde. De Uitgever EUG. VAN CUYCR. De verbeteringen welkeik toegebracht heb in het maken van gedeeltelijke ge- bijten zijn voorzeker de beste die de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heeft men noch pijn, noch ongemak en alle voedselszijn gemakkelijk om knauwen. DROESBEKE. chirurgijn-tandenmeester Brussel, 29, St Michielstraat Men kan hem raadplegen den eorsten Dinsdag van elke maand, te Dixmude, in 't hfitel de Castno Groote Markt, van 9 ure 's morgens tot 's middags slot- slove- en pom- pemaker, laai weten dat hij zijne smis komt te openen in de Stove- st,raat te Dixmude, inde onlangs nieuwe herberg genaamd de Nieuwe Smis. Hij gelast zich met alles wat zijnen stiel betreft, zooals sloten,stoven,mena geren, pompen, cornissen cn alle slaeh van zink werk, hij gelast zich ook met het herstellen van mekaniekeu en geweeren, en aanveerd alle slacli van ijzerwerken. Schoon assortiment stoven van 13 tot 90 frs het stuk. Coneurrencie onmogelijk. HUIS VAN VEBTROUAVEN. Renil Blomme-Dc f>rncr, Diamantzeller, Veurnambaclitstraat 46, Dixmude. Alle slach van diamanten en gouden paruren. Groot assortiment ved gouden en zilveren monters, kleine gouden monters voor da- men; ketingen, ringen enz., enz. Schoone keus van pendulen. regu lateurs, reveillen en slaghorlogien tn alle cmotten. Tafelservicen in alle slach. Alles aan zeer lage prijzen, ter trouw en met waarborg. nprès avoir acquise a Paris, par uuelongue ex- périence ie style des modes élégantes, viendra trés prochainement euvrir 4 Dixmude un atelier de Robes et Confections. Elle espère par le bon goflt et la modicité de ses prix, ncquérirla con- fiance du monde élégant. Elle annoncera par cir culaire ultérieur son ar- rivée. na door langdurige on" dervinding, te Parijs, de geheimen der snijkunst voor de moden der aan zienlijke wereld aange leerd te hebben, zal aan- staandelijk openen te Dixmude, een werkhuis van vrouwkleederen en confec- tien. Zij verhoopt door de goede smaak en de ge ringheid barer prijzen 't vertrouwen te bekomen dor dames die er prijs op stellen sierlijk gekleed te zijn. Omzendbrieven zul len bare komst melden aan de personen die lijden ten ge volge van overdaad en misbruiken der jonkheid, aan verslapping dei- zenuwen. aan vroegtijdige verkwijning, aan mach teloosheid, enz. Ik wil hun kosteloos een middel tot genezing zenden. Dit geneesmiddel is uitge vonden door eenen missionnaris in Zuid-Amerika, Zend ocne enveloppe met uw adres aan den eer waarden Jozet T. INMAN, station D. New-York, city te bekomen in de apothekerij den Eert, bij EMIEL VERWAERDE, Graanmarkt te Dixmude. bij den heer L. HANSSENS, Zaakwaarnemer, Noordzandstraat N° 6, te Brugge. Kiekenslraal, nabij de kerkdeur, le Dixinudc, laat het publiek weten dat hij voorzien is van extra goede kwaliteit van duitsche regulateurs en horiogien aa,: zeer voor- deelige prijzen.Vooraleer gij goudwerk koopt, ga zien bij hem, hij za]^ u ter trouw en genadig dienen.Vrije ingang. HUIS VA N VERTROUWEN* slot- cn slovcmaker, ter herberg de Bolermijn, Groote Markt te Dixmude, heeft d'e eer het publiek kenbaar te maken dat hij een magazijn komt te openen van water en bierpompen, looden darmen, j alsook aalpompeniVieille Montagne), alles gewaar- Wilt qij uw ree redden in gevaavan sterven, toen het te veel jonge klaver of te veel nagras heeft 'jeèten, als het in uwe stallen terugkeert opgezwollen genoeg om te bersten? Een vierde liter Elixir d'An vers van M. F. X. De Beuckelaere, door iedereen gekend, doel onmiddelijl de inwendige gisting van de overlaste maaq ophouden, hersteld de natuurlijke werking, en het zieke dier hersteld zich, ontlast en geneest. Het middel heeft tot nu toe nog nooit gefaald. Het laatste aangehaalde eit is dit dat inOctober lest,bi) den heer Caessens, brouwer te Merxem,Zicli heeft voorgedaan. Een pee.'-.'t.ran 5 jaren, dat meer dan 2000frs weerde had omgeworpen door de buikpijn enkrampen, wors- elde tegen den dood een werkman uit de Stokerij van het Elixir d'Anvers komt er van pas toe en geeft het dier een groot vierde liter in, en in min dan een minuut en half sprong hit paard al bevende op; het was geheel en al genezen. Het is niet alleenlijk voor de dieren dat dit uit muntend likeur een heilzaam geneesmidel is, de menschen bevinden er zich ook wel medeen de land man kan het beproeven met dagelijks een druppelervan aan zijne vrouw te geven en de pachtster een dubbelen aan haren man, om er weldra de wonderbare kracht dadigheid van te kunnen wardeeren. De ondergeteekenie verkoopt dit likeur aan eenen zeer redelijken en tgegankelijken prijs .jj Universeel ïniverlngs- zout. 0 In pakjes 500 gr. h fr. 1-50, .-q van 250 gr. b 80 ct., en van 125 gr. a 45 c. m-TTTT-1 nttATTT"\T TX Y"N TT -O /"X I~\TVf TA A MOTPDTY A Af 1 ÖQQ Anallierln-Momlwater, Mui ze n-f ar we. 0 Gekleurde pakjes ti 30 ct. ft Witte a Rolerpoeder. In pakjes van fr. l-25en 75 ct. van den heer John Phillips, worden voortgezet door P. DESECK, Oostendestrnat, te Nieuport. Men kan ook bij hem bekomen parijsche punten, hout- schroeven (vijzen), brabantsche goederen, alle slach van arduin, halh, ciment enz., aan da genadigste prijzen.-— Hij Heeft de eer zich in de gunsten van eenieder te bevelen. laud van puike ïaaltarwe (vicloria, prolific) roodc larwe, enz. Te bekomen bij Bever-Verceckc, Noord- slraat, Dixmude. Dij deuzelven zijn te bekomen eerste klas van engelsche en inlandsche kolen. t Statiestraat to Dixmude. Vooraleer u te bevoorraden, onder* richtu nopens de kwaliteiten de voordeelige prijzen. Niettegenstaande den opslag der kolen blijven mijne prijzen voorloopig vastgesteld als volgt Gezifte kolen zonder fijne 16 frs per 1000 kil. Toutvenant 50 per 100 groeve, 15 frs id. Terzending naar alle slafien. borgd. Hij gelast zich ook met het maken van alle j bezitter van dieren, en voortaan zal er niemand meer willen zonder zijn. ACHT MED ALIEN zijn dit uitmuntend likeur ten deele getallen, welke vele namaaksels heeft. Depot te Dixmude I Depot te Nieuport Em. HostenGr. Markt. M' Alexander Collet. Specialiteit van Hjne likeuren. slach van zinkwerk, zooals goten,platforms,coria- clien, alles aan prijzen buiten coneurrencie. Zijn magazijn is gelijk vorige jaren gedurig voorzien van praclitstoven en menageren naar den laatsten smaak. De genadige prijzen en de goede trouw .oen hem de gunst verhopen van eenieder, zoowe 'ij groot als klein. i Medecliiale Levcr- O traan. ft In flessehen van 3 frs, 1 fr. g 50 ot. en van 75 ct. IJzer Levertraan. Een eetlepel bevat 15 gram- li men ijzer, a fr. 1-50 de flesch. - W, Duivenborstsiroop met fcnkelhoning ft tegen hoest, keelpijn en pijn in de borst, b) In flessehen a 90 ct., frs 1-75 ft en 2-75. Ilaarbalsem of eau philocome. Het beste middel om den groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flessehen van fr. 1-75 en 1 fr. Borstpastllles. In doozen ii fr. 1-25, 75 ct. en in zakjes a 35 ct. Kuiser Pastillen. In doozen met 50 pastilien, a 1-25. Rhubnrber-, slijm- cn maagpilleii. In doozen met 50 pillen, h 75 ct. Wormpa tronen- Per stuk 15 et. Eau de Rotol. In flessehen a fr. 1-50. IJelandscli Mos-pastilles. In doozen a 1 fr. Yl Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen zijn ft ft verkrijgbaar te Dixmude in de apothekerij den Hert, bij Emlle Verwaerde, Graanmarkt, V. ft en Amand Ghyssaert, Groote Marktte Roeselare, bij Fr. Ameye, Groote Marktte IJperen (j l - J rt baaa.ui* DrtAfturwnfllrf ;v3©£t bij wed. C. Becuwe, Botermarkt. is gelijk verleden jaar te bekomen bij Amand Ghyssaert, apotheker, te Dixmude, Groote Markt, n"20. De groote vraag achter dit Luggepoeder js de beste waarborg van hare kracht. VAN stichter van de Engelsche Apotheek. Met dit Uittreksel bereidt men do PLATA CHOCOLADE welke zoozeer aanbevo^a wordt. DEZE OPBRENGSTEN ZIJN TE KOOP BIJ bij P. DESWARTE. te Nieuport, een zeer goede LOCOMOBIEL fan 8 paarden kracht. CH. LEPER-TAHON, aannemer, laat weten dat zijne magazijnen voorzien zijn van eene groote hoeveelheid en allerhande soorten van drooge Ciment-tichels, bij zijne talrijke kalanten sedert lang bekend, door hunne schoonheid en kloekte, alsook door de lage prijzen, buiten alle concurrentie. Om zich een gedacht te kunnen maken van den grooten keus, moet men zich ter plaats begeven. Ingang vrij. De noodige inlichtingen voor het wel piaceeren van vloeren, worden aan de koopers gegeven. Bij hem is er ook ten allen tijde te bekomen VBrsch gemaakte Ciment, bij groote en kleinemaat. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek. I I II l Er zijn allerbeste Lijnkoeken te bekomen in de stoomoiieslagerij van Al. ItOUDRY cn Alpli. DELANOEYE, Reninghe, aan den prijs van 34 frs per 100 kilos. Compiant.Het Lijnzaadineel belaald »fén fr. meer per honderd kilos. jouant de 4 a 200 airs, avee ou sans expres- IGf sion, mandoline, tambours, timbres, casta- m gnettes, voix-célestes, jeux de harpe, etc. g» '0) jouant 2h 16 airs; nécessaires, porte-cigares, 'Q. 01 chalets suisses, albums, encriers, bottes 0} (O) a gants, presse-lettres, vases a Heurs, étuis pi 0) h cigares, tabatières, tables a ouvrages, 0; 0 bouteilles, verres h bieres, porte-monnaies, <0, 0 chaises, etc., jQ 0: Le tout 4 musique. tö 04 Toujours la'plus haute nouveauté, spéclalemeni 'Pi propre pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an. '0 J. H. Heller, BERNE (Suisse) '0 On n'obtient de mes pièces qu'en M s'adressant directement 4 la H maison-labrique a Borne. Prix-courants illustrés franco. qiJAV uy tj ojqmoAOjij sjndop sariojoqon sej ojjuo souiiad oiumoo soijaudaa iuojös OOO'OS 6JJ op atiojUA oun,p sooeid senoq snjd sop pOT DIXMUDE, 17dec. Tarwe per hectoliter 15.17 tot 17.24 I Roggt 12.41 tot 13.79 Sucrioen 12,41 tot 13.79 I Have ril.12 tot 13,10 Boonen 12.41 tot 15.17 j Aardappels per 100 kil. 5. tot 7. Eieren per 25, 3.45 tot I Boter per stuk van 7 heclog, 2.18 tot 2.63;'per kilo 3.11 tot 3.76. BERGEN Frankrijk, Yï dec. Middenprtjsper heet Tarwe 19.47 I Roode tarwe 17.88 Sucrioen 1187 Haver 9.03 Boonen 17.38 Witte Boonen 25 Blauwe Erwten Aardappelen 5.18 Vlas per 1 1/2 kil. 1.65 KOHT.HLÏK, 17 dec. Tarwe per heet. IQ. tol 20. Rogge 13. tot 13.50 j Haver 8. lot 9. Aardappelen per 100 kil. 5. tot 6.i5 J Koolzaad olie per 100 kil. 75.50 tot. lijnzaadolie 44.75 tot 45. Koolzaadkoeken 21. tot Lijn koeken 21tot 26. ROESELARE, 18 dee. Tarwe per 100 kilos 24. tol 25. 1 Roode tarwe 22. tot 23. Rogge 17. tot 18. i Haver 17. lol 18. Boonen 22! tot 23. Aardappelen per 100 kil. 5. tol 6.' chicoreiboonen 16.75 tot ld. nieuwe 16.75 iot Koolzaadolie 75.50 tot 76. Lijn otie 44.50 tol 45. VEURNE, 19 dec. Tame per 100 kil. 20 tot 25. Rogge 18. tot 21 j Sucrioen 18. tot 20.' I Haver 17. tot 19) Boonen 18. tot 20. Erwten 20. tot 22. POPEItlNGE. Hoppe per 50 kil. 85 tot frs. AALST, genas 1883 70 76 want HOP- j u zwak en ontmoedigd gevoelt, zonder Zoo gij u niet wel gevoelt, of wel zoo gij u er de juiste oorzaak van te kennen, zal HOI'-BITTEB u weder goed maken. Zoo gij geestelijke zijt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben.of wel zoo gij eene huismoeder zijt naar lichaam en ziel algemat,IIOP-B11 Eh ',a' u herstellen. Zoo gij man van zaken of werkman zijt, afgetobt d°or ^an den dag, of wel letterkundige, door nachtelijken arbeid afgemat, IIOP-B11 1EK ïH u uwe krachten wedergeven. Zoo gij lijdende zijt, doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken, of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit, zooals dikwijls voorkomt, zal H<i!r-B1'I"I'KU 11 verlichten. Zoo gij u op de werkplaats, op bet land oi op hel kantoor bevindt, en u aigemat gevoelt of een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben, dan moet gij HOP-BITTEU geStruikea. Zoo gij bejaard zijt cn uw bloed arm is, uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten u begeven, seal DO P-BITTER u een nieuw leven en nieuwe krachten geven. i, CONSULAAT DER VEREEN1GDE STATEN. W noP"BiTTiiR c'e» Manchester, 8 November ni2. 1Mijne Heerensedert ik U, nu eenige weken geledenf bericht heb hoeveel goed het wop-wilfTfcii mij gedaan hadgaf ik er een flesch van aan een mijner vrienden lijdende aan verstopping en slechte spijsvertering en den uitslag was verwonderlijkhij werd een nieuw mensch. Hij haa maar te ver geefsch. eene groote menigte zoogenaamde geneesmiddelen gebruikt. Dit is niet cle eenige genezing die ik door uw middel heb zien bewerken. Ik zou er meer dan een dozijn hunnen opnoemen. Ik heb de eer te zijnArthur C. HALL, Secretaris van liet Consulaat. onder de menigte speciale middelen het publiek aangeboden tot genezing der verstopping slechte spijsverteringongesteldheden van eiken aard en als huismiddel in het algemeen is trgeen dat zoo zeer de welverdiende gunst van het publiek heeft verworven als het nop-BirTER. Sedert slechts betrekkelijk korten tijd in dit land ingevoerd om te voorzien in de algemeene behoefte aan een zuiver, gezond en volmaakt huismiddel; is zijne deugdzaamheid spoedig bekend, geworden en nu is het ongetwijfeld het meest populaire en meest bekende van allen. Zijne algemeene vermaard heid heeft het niet te danken aan de publiciteit die men er voor gedaan heeft, maar aan zijns onbetwistbare eigenschappen. Het komt al zijn beloften na. Het werkt geneeskrachtig en heeft niet de slechte uitwerkselen van andere bit ter soorten of geneesmiddelen daar het volkomen onschadelijk is voor de tengerste vrouwhet kleinste kind en den zwaksten zieke,Daily N&ws» Bij alle Apothekers en Drogisten te bekomon. Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden der lever en der maag. Zij reinigen het bloed van alle onzuiver heden en oefenen een heilzamen invloed uit op de werking van het hart en do nieren. Zwakte zoowel naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van welken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig cn het gcheele gestel wordt versterkt, door cle verzach tende uitwerking dezer wondervolle pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke en gebroken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen geregeld, de zenuwen versterkt worden, en het lichaam dcszelfs natuurlijke gezondheid en veerkracht terug erlangt. Derzelver genezende eigenschappen r«ijn heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk gestacht, en in ieder tijdperk van het leven, van af de wieg en later, roeijen zij de zaden nit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. Geen middel is ooit door de geneeskundige faculteit roortgebragt, dat met deze wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten en verzoetingen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver verzachtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden, zwoeron, gezwellen, kanker, zeere boenen en zweerende borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, broncliiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rhumatiek, zullen dadelijk verligttng vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane deelen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd worden ingenomen volgens voorschrift in de gebrmfo aamtnjzmgen. I)e Pillen en Zalf worden verkocht in Professor Holloway's Etablissement, 533, Oxford-street, Londonen bij bijna icdcrcn voornamen Apotheker cn Drogist door de gehccle beschaafde Wereld.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1883 | | pagina 4