ZONDAGSBLAD I eld. Staatkundig Overzicht. voor de Stad en het Arrondissement. Brief uit Brussel aan den Dixmudenaar. iïerostrates en Janson. De wijzigingen aan de kieswet. I 10 cent. per uaminer. 40® Jaar. N. 12. e en een met Ijzen, lm de /iondag 23 Maart 1884. B 3 e s o 5 a fr. l/f>7r«y fs te Imen- Iders, |Er is lelige DIXMUDE, den 22 MAART 1884. Frankrijk. Al het politiek nieuws in Frankrijk, zoowel als in Engeland, schijnt gericht op de voorvallen in Tonkin en den Soudan. Bac-Ninh is genomen, maar daar mee is geen einde aan de expeditie gebracht. Integendeel brengt die overwinning aan niets eene oplossing. De operatien zullen binnen eenige dagen noodzakelijk voor zes maanden worden stil gelegd. Dezoogenaamde Zwarte en Gele Vlaggen ontwijken zooveel mogelijk het gevecht en hebben nu west waarts nieuwe positien ingenomen, zonder de Delta, dat is de vallei, te verlaten, zoo dat zij enkel den basis hunner bewegingen hebben veranderd. Daar zij bij de inneming van Bac-Ninli zagen dat het fransch leger hun had omsingeld slipten zij door de fransche troepen heen, langs eenen weg die hoogstens eene mijl breed was. Aan ver volging viel niet te denken, want de Chi- neezen zijn veel vlugger te been dan de Europeanen en in een uur waren zij vooruit, geheel buiten bereik. De expeditie in Tonkin kost aan Frankrijk een half miljoen per dag of 15 miljoen per maand, 't Is duur magere zegepralen betalen. Ook zou M. Grévy, Voorzitter der fransche Republiek, willen dat men den tocht, waar van het doel bereikt is, niet verdèr voortzet. De hoofdminister Jules Ferry daarentegen wil nog verder gaan en, gelijk tot heden, wordt zijn raad gevolgd. Er is besloten dat de verovering van den Delta bevestigd zou worden door het bezetten zijner twee noor- derlijke hoeken, Lang-Son en Thaï-Nguyen, en reeds zijn de generaals Brière de l'Isle en de Nógrier daarheen op weg. Spanje. Do pronunciamentos of mili taire samenzweeringen schijnen weder in Spanje aan de dagorde. Depechen uit Ma drid melden belangrijke aanhoudingen van hoofdofficieren bij het garnizoen der hoofd stad. Het blijkt dat Ruiz Zorilla wederom de ziel is van de republikeinsche samen spanning. Generaal Velarde is aangehouden, ook generaal Villacampa deelt in dit lot verder een secretaris van Zorilla, een kapi tein, een luitenant, een veertigtal serganten en een priester. De policie moet gewichtige papieren en ook de lijst der leden van eene republikeinsche militaire vereeniging ge vonden hebben. De Epoca zegt in een straf artikel voor Zwitserland, dat Spanje niet gevrijwaard zal zijn voor eene republikeinsche samen zweering, zoolang Zwitserland het verblijf aan Zorilla op zijn grondgebied toestaat. Duitschland. In denduitschen Rijks dag is het ontwerp in bespreking betreffende de onderstandskassen voor arbeiders. De rijkskanselier heeft zijne denkbeelden ont wikkeld op eene wijze die wel verdient ook de aandacht gaande te maken van liet bui- tenlandsch publiek. IDE SCHAAPJES. Gaat, zoekt wie u leidde In 't groen van de weide, O lammerkens zoet 'k Schonk, blij van gemoed, Al, wat ik kon geveu Tot heil van uw leven Maar 't grillige lot Vergalt en bespot Mijn zorgen, mijn hoeden, En geeft u het woeden Der wolven ten prooi. Mijn kudde, zoo mooi, Die 't sieraad mocht wezen Van 't gansche gehucht, Wat slag doet u vreezen Gij graasde in dees' lucht Bij de indiening der socialistenwet, zeide de heer Bismark, is niet slechts stil zwijgend ondersteld, maar ook openlijk uit gesproken, dat met deze wet eene ernstige poging tot verbetering van het lot der ar beiders hand aan hand moest gaan Dit is naar zijne meening de noodzakelijke aan vulling der socialistenwet, en wanneer gij op den duur bij uw besluit blijft, om den toestand der arbeiders niet te verbeteren, dan begrijp ik dat gij de socialistenwet af wijst. Want het is eene onrechtvaardigheid, aan de eene zijde de zelfverdediging eener talrijke klasse van medeburgers te verhin deren, en hun aan den anderen kant niet de hand te reiken, ter verbetering van hetgeen hen ontevreden maakt. Dat de leiders der sociaal-democratie aan deze wet geen goed hart toedragen, dat begrijp ik; zij hebben juist ontevreden arbeiders noodig. Het is hun streven om te leiden en te heerschen, en de noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het bestaan van talrijke klassen van onte vredenen. Elke poging der regeering, hoe welgemeend ook om in den bestaanden toestand verbetering te brengen, moeten zij natuurlijk bestrijden, indien zij geen gevaar zullen loopen, de heerschappij te verliezen over de klassen die door hen op een dwaal spoor zijn gebracht. Derhalve hecht ik gee nerlei waarde aan de bedenkingen, die door de leiders der sociaal-democratie worden in het leven geroepen. Egypte. Admiraal Hewett en gene raal Graham hebben, zonder toestemming van hun gouvernement, bij proclamatie eene belooning van 5000 dollars uitgeloofd voor dengene die Osman-Digma, luitenant van den u profeet, levend of dood aan de En- gelschen uitlevert. Het gouvernement heeft bevel gegeven dezeproclamatiein te trekken. Berichten van spions melden dat Osman- Digma tegenwoordig te Tamanhied is ongeveer negen mijlen van zijn laatste kamp. Hij predikt den heiligen oorlog aan en telt opnieuw twee duizend aanhangers om den strijd tegen de Engelschen te herbe ginnen. Te Kaïro zijnde gevangenhuizen zoodanig vol, dat men 1200 der minst verdachten in vrijheid zal laten. Deze uiterste maatregel is genomen door de onmacht der rechtban ken om al de beschuldigden te oordeelen. Brussel, den 20 maart 1884. Het vraagboek voor het kiesexaam heeft een erg tempeest in de Kamer doen ont staan, dat zoo na de omverrewerping van den minister van openbaar onderwijs tot gevolg kon hebben. De radikalen hebben weder van zich doen spreken, wat wel hun eenigste doelwit schijnt te zijn. Het minis terie toonde zich zeer inschikkelijk en ver klaarde dat het vraagboek kon verbeterd en herzien worden men reklameert over een zestigtal vraagpunten op een getal van om trent duizend. Dat is zoo verpletterd veel niet om een geheel werk af te keuren. Zoo lachend, zoo lustig, Zoo vreedzaam, zoo rustig! 'k Beklaag u zoo zeer, Het leed slaat mij neêr, Kan ik u bewaren Voor zoo veel gevaren? 'k Heb honden, noch staf; 't Lot nam ze mij af. 'k Vloog, biddend, den Vader Der herdren nader, Maar, blind voor mijn leed, Maar, doof voor mijn kreet, Heeft hij mij geen honden, Geen staf mij gezonden. Onnoozele schaar, Kan ik u niet schragen, O, smaak gij te gaêr Gelukkige dagen U treffe geen grief, O lammerkens lief Dat God u behoede, weet het, die goede, 'k Vraag anders Hem niet In al zijn gebied. Ik zweer 't bij dees weiden, Ja, mocht u verbeiden Maar de zeven wijze radikalen van Brussel hebben wederom alle bitterheid en smaad hun hart lucht gegeven om het liberaal ministerie aan te vallen. Zij werden ferm bijgesprongen door de klenkalen die zelfs God verloochenden, om hand en hand te kunnen gaan met de rooden, die het land naar den afgrond willen leiden. Welke zede lijke partij zijn de klerikalen toch, zij ver wijten de liberalen God uit de scholen verbannen te hebben en de geestelijke instru menten geveu aan Janson de hand om te verklaren dat de Godheid uit het vraagboek moest verbannen worden. Dé discussie tussclien den heer minister Frère-Orban en M. Janson is bijzonder bitter geweest. Wanneer de brusselsche afgevaardigde van 's ministers grenzelooze hoogmoed spreekt, wat. moet men dan denken van hem zeiven? Hij die in alles den hoogen en meestermakendentoon wil voeren hij die het openbaar gezag in minachting tracht te brengen. Hij, M. Janson, die mordikus wil doen gelooven, de maker te zijn van de nieuwe kieswet, alhoewel hij in de sektien met zijn eigen ontwerp verloren liep en er geene oplossing aan wist te geven of vinden kon Terwijl het ontwerp van M. Frère-Or ban praktisch en uitvoerbaar was, en door de Kamer gestemd werd, inweêrwii de radi kalen en klerikalen, die dan ook saam spanden om de wet te doen schipbreuk lijden. M. Janson had een dagorde van blaam en afkeuring voorgesteld wier aanvaar ding onvermijdelijk het ontslag van M. Van Humbeeck als minister tot gevolg zou ge had hebben. Hetzelve werd enkel verworpen door een gelijk getal stemmen, namelijk 61 tegen 61 en 8 onthoudingen. Merk op dat de onthouders zes liberalen en twee kleri kalen waren deze laatsten zijn de heeren Caraman en Vandenpeereboom, en ze krij gen reeds op de kneukels; de klerikale druk pers verwijt hun de schuld te zijn dat het ministerie de neerlaag niet geleden heeft. Wat schoone gelegenheid is dus ontsnapt Eind goed, al goed! Ja wel! maar het is meer dan een betreurenswaardig feit, dat het liberaal ministerie elk oogenhlik te worstelen heeft tegen een monsterachtig bondgenootschap tussclien de rooden en de zwarten. Dit maal hebben de zwartjes God moeten verloochenen om als Hakke met zijn makke gemeene zaak met de godverzakers te maken. Eens maakte de heer Delants- heere een geweldig tempeest omdat de naam van God in het adres in antwoord op de troonrede niet voorkwam; en nu stemde de man om den naam van God te verdrijven uit het vraagboek voor het kiesexaam. Otijden o 1 zedenwat ellendige en verachtelijke komediewinkel is de geeste lijke partij niet. Zij zou met Satan samen spannen, indien de duivel haar de heer schappij over Belgie kon teruggeven. De Kamer is sedert een paar dagen bezig met het budget van oorlog dat waarschijnlijk morgen, vrijdag, zal gestemd worden. Een veiliger lot, Ter hoede van God En mocht door zijn zorgen Een lieflijke morgen U in 't weelderig groen Wcêr lokken en voên, Ik zou heel mijn leven Ten beste Hem geven, En schildren in 't lied Wat heil Hij ons biedt. Zijn lof zou ik malen Vandaar waar, vol pracht, Met koestrende stralen De dageraad lacht, En weder onze aarde Herschept in een gaarde Tot daar, waar in 't end, Vast moede gerend, De zonnc gaat zinken Ten purperen trans, Tot zij in haar glans Weêr blij mag herblinken Uit de Vereenigde Werken 1838. De redenaars laten zich voor of tegen het militgirismus uit, maar de bemerkingen bieden niet veel belang aan. Do minister van oorlog, generaal Gratry, heeft liet budget toegelicht en verdedigd. De klerikale re presentanten vroegen vermindering der uit gaven op de voedingskosten der soldaten door... dezen alle oogenblikken naar huis te zenden en aldus hunne 28 maanden werke- lijken dienst te verlengen. Nu heeft de Kamer nog enkel eenige bud getten te stemmen, welke gewoonlijk niet veel discussie vragen. Dezen donderdag heeft de minister van binnenlaudsche zaken een wetsontwerp neergelegd, bepalende dat de kiesexaams van april niet zullen plaats hebben volgens het vraagboek, maar op de wijze der exaams van october jongstleden. Men leest in de Étoile Beige Herostrates heeft den tempel van Ephesus, toegewijd aan de godin Diana, een der zeven won deren van de wereldin brand gestoken enkel en alleen om zijnen naam te ver eeuwigen M Janson heeft het minis terie der liberale eendracht willen omverre werpen omdat men van hem zou spieken. Om van hem te doen spreken, herhalen wij, en inderdaad M. Janson kon wel geen ander doel hebben. ii Ongetwijfeld verhoopte hij niet aan het Staatsbestuur te geraken met zijnen staf zonder troepen, om de ontbinding der Ka mers voor te zetelen, aan het land de her vorming der Grondwet voor programma gevende ii Hij kon niet rekenen op de vorming van een kabinet van saamspanning in welke hij en zijne vrienden het gezag zouden gedeeld hebben met MM. Malou en Jacobs, de rech terzijde willende van geene grondwetsher ziening hooren en do radikalen geen ander programma hebbende. De hoogmoed van M. Frère is onmeet baar, in de oogen van M. Janson. Maar hij, heeft hij niet bewezen dat de zijne nog grooter is van zijn gedacht den minister te willen opdringen, aan M. Frère, die om hem te weerstaan zich steunt op de over- groote meerderheid der linkerzijde, terwijl M. Janson enkel een klein gedeelte dier partij leidt, onmachtig iets te doen zonder de hulp van de geheele rechterzijde, gelijk men het dinsdag gezien heeft. M. Janson, in zijnen hoogmoed, heeft zelfs niet nagedacht dat, zoo de vorming van een kabinet uit de uiterste linkerzijde of de rechterzijde door den toestand genoodzaakt was een beroep bij het land te doen het tegenwoordig ministerie zich in de nood wendigheid niet bevond zelve dien maat regel te nemen om het kieskorps te doen beslissen wat het wilde n Of eene herzieningsgezinde radikale politiek li Of een terugwerkende klerikale poli tiek i Of eene behoudende liberale politiek. In afwachting heeft M. Janson zijn doel bereikt men zal veel over hem spre ken in het land en zelfs misschien in het buitenland. Het was wel to verwachten dat de jongste wijzigingen door de regeering aan de kies wet voorgesteld, de klerikalen zouden boos gemaakt hebben. De schikking, volgens welke de paters niet zullen mogen stemmen in de plaats, waar hunne vesting wij wil len zeggen hun klooster gevestigd is, is vooral het mikpunt hunner aanrandingen. Zij vragen waarom men dan ook niet alle staatsambtenaren naar hunne geboorteplaats zou doen gaan stemmen. De vergelijking is waarlijk ongelukkig gesteld; er is een on eindig verschil tusschen een burger en een 'monnik, en wat betreft de gelijkheid van eiken Belg voor de wet, wij zien niet hos hieraan te kort is gedaan. Een pater behoudt zijn kiesrechtdes te erger, volgens onsmaar mits men het hem *?gggg DE D IMDDEIilI 2 f-i 03 O O <D *3 t-t 1®° -r-9 In <g I O? "g In o 00 00 IS UI Ico z I— oc Iv 3 P S Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten bet vecht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal koste loos in ons blad te lijven. Alle ajfchen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden eens onvergeld in hetzelve geplaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamds arti kels uiterlijk tegen Donderdag-avond vracht vrij e" onderteekend toe te zenden. Ü4w» (Naar Mevr. Desiioümères. Door vrouwe Van Ackere, geboren Maria Doolaeghe, Ridder der Leopoldsorde. De bekendmakingen betalen 20 centimen den drukregel. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De groote letters volgens de plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen, welke in ons blad gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle postdirecteurs Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. iüt TTf'l 1l" ■wnrtrinrü Men beschouwe deze vertaling als een hulde door eene Vrouw aan de beroemde Fransche Dich- teresse gebracht. J.JSWIMS®©®©*®!

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1884 | | pagina 1