INSTEL OVERSLAG i Deurwaarder AERLEBÖUT le Dixmude Eerste Communie S^Holk^v^t Uit er hand te koopen ofte pachten Inlandsche kolen wekelijks of maandelijks Notaris DE SECK. te Deerst. Schoon en geriefljk WOONHUIS, Notaris WAUTERS te Dixmnde. Notaris Arthur Vanden Berghe, Woonhuizen met HoxenierhoYen, Notaris YALCKE. te Dimde. BurgerstanJ van Dixmude Volhsvermahelijklieden. Z&NTCCB, Op Ifinsilag 95 Maart f 884, om 3 ure na middag, te Keyem, Koopdag van Gezaagde Houtwaren. 2° Op Maamla& :§9 Maart 11884, om 2 1/2 ure na middag, te Caaskerke, Koopdag van Gezaagde Houtwaren en Brandhout. ie pacnien Handzaemei in de Werckenstraat, nabij de dorpplaats. Aan komst eersten Mei naast. Zich te bevragen bij Joseph Rommedaebe brouwer te Handzaeme. van den 1° Koopdag te Caeskerkc van bouwmaterialen en allerhande soor ten van gezaagd timmerhout en ÏOOO Sparrebusschenter herberg de Vla, langs den steenweg van Caeskerke naar Oudecappelle, op llinsdag 95 Maart f884 om 3 ure na middag. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling voor de koopen boven de 5 franks, mits borgstelling. 2" Instel en Overslag te CaaskerE&e, ter herberg de Goede Hoopbewoond bij de gezusters Vinclce. Maandag 3f Maart 1884, ten 3 ure na middag, VAN EEN dienende voor herberg genaamd de Goede Hoop, met stallingen en afhankelijkheden en 16 aren 88 centiaren erf volgens titels, staande en gelegen te Caaskerke, langs den steenweg van Dixmude naar Per- vyse, konnende dienen tot uitoefenen aller hande bedrijven. Gebruikt bij de kinders Vincke, tot 1 Juni aanstaande. Instelpenningen te winnen lij de eerste oproeping. 3" Op Maandag ffl4 April f884, om 2 ure na middag, ter herberg liet Hof •van Commercie, bewoond bij August Mon- teyne, te Caaskerke, langs den steenweg. Oewoonlijken Koopdag van allerhande soorten van gezaagd Timmerhout. Óp verzoek van Eduard Deprezkoopman te Couckelare. SAOTOOB. van den Rfonderdag 94 Maart f884 om 3 ure na middag ten Stadhuize te Dixmude, OVERSLAG IK EENE ZITTING van Koop 1. Woonhuis, Schuur, Stalling en H. 0-10-76 O, Erf te Eessen-dorp, ka daster sectie A, nr 311a en deel 31 Id, ge bruikt geweest door de wed. Vandenbroucke. Aanslag met de geldtelling. Koop 2. H. 0-49-S4C. Zaailand nevens voorgaande, kadaster^sectie A, deel nr31lD. In gebruiktreding met het scbeiren van den oogst. Koop 3. H. 0-43-20 C. Maaigras in de kleine broukagie te Eessenkadaster sectie A, nr 196. Aanslag met de geldtelling. Titels en voorwaarden bij den Notaris Wauters te Dixmude. Ook inlichtingen te bekomen bij den Notaris Vanden Berghe te Pervijse. IX Oondei'tlag 8 April fl 884 om 3 ure na middag, bij de weduwe Toebat- Rommelaere te Zarren. Overslag zonder uitstel van ff. «-««VU?? Cl. ^aailamt te Clercken aan de dorpplaats, kadaster sectie A, nr 43a. Gebruikt door Karel-Lonis en David Débacher, tot, 1 October 1884, te frs 120 bij jare. Verdeeld in 4 loten. Afzonderlijk ingesteld frs I8Ï5, XXI Instel, Maandag 7 April RR4 Overslag, idem 21 April telkens om 3 ure na middag, in de Burgon- dische Schild, Woumenstraat, te Dixmude, van Gcniecittc lifiiingliclst (de Klijte). EEKE BEBOUWDE KAÏiTPOCB. TE PERVYSE. V. Woensdag 9tt Maart f884 om 12 4/2 ure juist namiddag, te Stayve- kenskerke, van 82 koopen BOOM FN wassende langs den steenweg van Pervyse naar Stuyvekenskerke en net gehuchte Tervate, alsook langs de zandstraat lei dende naar Schoorbakke. Vergadering bij de hofstede Aug. Bouc- kenaere. II. DinstEag f April f884 om 3 ure juist na middag, bij Ferdinand Zemahieute Pervijse, OPENBARE VERKOOPING van verscheide gestaan en gelegen te Pervyse, in het dorp. Verdeeld in vijf koopen. III. Dinsdag 8 April f8 84 en volgenden dag, noodig zijnde, telkens om 1 ure juist na middag, ten huize van sieur Frans Bouche, te Pervyse, KOOPDAG menagiegoederenkruidenierswaren wijnen en verdere roerende voorwerpen. IN WOUMEN-DORP Donderdag 94 Maart f884 ten 2 ure juist na middag, ten sterf huize van Philippus Bom- mers, in leven rentenier aldaar, van schoone Huismeubelen Menagiegoederen, juweelen en veel andere voorwerpen. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen. en H. 12—23—51 C. Erf, onder grond van gëbouwén, boomgaard,zaailand en meersch, langs den steenweg van Beninghelst naar Kemmel Boomprijs frs 9IS. Bewoond en gebruikt door Jivinus Van Cayseele, te frs 1680 bij jare, boven de lasten tot 1 October 1885. Titels, plans en voorwaarden bij den Notaris Wauters le Dixmude. te WOMEN, ter herberg het Rooneierdriet, Dinsdag f April f884 ten 4 ure juist na middag, van 1" Een renteniershuis met hovenier hof, groot H. 0—0737 O., in Woumen- dorp. Bewoond geweest door Philippe Bom- rners. 2° H. 0—44—60 C. maaigras in den Bhillebrouck te Woumen. 3" H. 0—9620 C. idem, bij den Blanc- kaert. Gebruikt door Désiré Declerck, tot 11 November 1884. 4° Bezette schuldvordering van 1500 franks. 5° Idem van 3,200 franks. Beide aan 4 t/'a °/0 eischbaar 22 Februari 1892. I/s °/0 Instelpenning te winnen. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen. TE WOUIEN-DORP. Donderdag 3 April f884 ten 5 ure juist namiddag, inde te verkoopen herberg het Neerhofbewoond door Louis Dcpuydtvan IC ZEIST GROOT HTXIS met stallingen verdeeld in 2 woonsten en in 2 koopen en H. 0-05 46 C. erf, in Woumen-dorp, langs den steenweg. Om met de geldtelling in gebruik te komen. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen. STTXZDIZE Op Nlaandaiï 38 Maart f884 om 1 ure na middag, ten sterfhuize van M. Constant Vanthuync, te Dixmude, KOOPDAG heer Vandevvynckele, le Meenen, een droevig onge luk gebeurd. De genaamde Hendrik Fauvarque, eenen steen op de poraplu van eencn kokenden polaskelel willende leggen, is weggeslibberd en er in gevallen. Als men hem er uittrok was hij afgrijs lijk om zien, vel en vleesch hielden aan zijne klce- deren. Men heelt hem naar het hospitaal gedragen, alwaar hij om 3 ure 's nachts gestorven is. Den 11 juli 1881, is zijne vrouw, naar boven gaande met een pelroollamp van den trap. gevallen; de lamp brak, de petrool besproeide hare kleederen en weldra stond zij in vuur cn vlam. Drij dagen nadien is zij overleden. Een WAiiderscliaR|». Marcelin Windels, van Vichle, kocht over zes weken een belammerd melkschaap van groot ras, dal hem den 10 maart twee rammen en den 17 dezer nog 3 laminers gaf, waaronder weer twee rammen zijn. De vijf jonge schaapjes zijn alle gezonde en kloeke diertjes. Het munitiebrood der soldaten, waarover herhaaldelijk klachten ontstaan zijn. gaat verbeterd worden. Het meel zal voorlaan opl2°/0 gebuideld en het brood met goede gist gebakken worden, zoo dal het bijna wit zal wezen. Op «le halfvasiemnarkt, dinsdag te Gent gehouden, waren 1333 paarden, 188 veulens, 36 ezels cn 360 wagens en rijtuigen te koop gesteld. De verkoop ging langzaam, uitgenomen voor onze kloeke vlaamsche trekpaarden, die vele liefhebbers vonden en aan den middenprijs van 11 lot -1800 frs verkocht werden. Het .buitengewoon goed weder had een talrijk publiek ftaar de markt gelokt. Iets wonderbaars. Maandag na middag waren jongens, huilen de Dampoort le Gent, in den Rielgrachl aan 'l zwemmen, wat zeker in vele jaren op den 17 maart niet gebeurd is. Zaterdag werd voor het assisenhof van Oostvlaanderen dc zaak opgeroepen ten laste van Jan Frans Leirens, gewezen notaris te Wetteren, voortvluchtig, beschuldigd van schriftvervalsching. Hij werd verwezen lot 15 jaar opsluiting, 1000 frs boel en de kosten. Afstelling van al zijne bedienin gen en gedurende 10 jaren bcrooving van al zijne burgerlijke rechten. Onze scholen Ons geld De Be stuurster eener Staatsnormale school onder de wet van 1842, gaf toe aan de geestelijkheid in 1879, en opent eene katholieke normale school. In den be ginne weid zij ondersteund, doch men begon het geven al spoedig moede te worden, van de 14 leer lingen die te nieuwjaar in de normale school waren bleven er nog de verledene week 2 of 3 over. Mevrouw reklameerde en herinnerde al de be loften die men haar gedaan had. Zij klopte aati al de deuren allen bleven gesloten zij trachtte het hart der priesters te vermurwen, die haar bedro gen hadden maar dat waren steenen harten, die niet te ontroeren waren. Wanhopend, zegt men, richtte zij hare klachten aan den bisschop. Niets te doen men bleef doof. Men celebreerde over vijf dagen de mis in de pa rochiale kerk. Mevrouw de bestuuurster woonde die bij, met hare leerlingen zij had zeer god vruchtig. Eensklaps staat, zij recht, nadert het,altaar, steekt de armen uit naar den hemel, keert zich om en grimlacht op eene zoo ijselijke wijze, dat het volk er over verwonderd was. Men leidt de ongelukkige naar huis... zij was schielijk krankzinnig gewor den. Men heeft ze naar Duitschland gevoerd. Oh Caïn wat hebt gij met uwe broeders en zusters gedaan 1 De man inct djiiamiclnp de» spiMir- weg. liet volgende is de verlcderic week op de lijn van Mechelen naar Gent voorgevallen en heeft eene groote opschudding teweeg gebracht. Men heeft in de laatste tijden zooveel van dynamiet ge sproken, dat vele lieden bij het zien van een man, die iels verbergt of er zonderling uitziet, denken dat het een anarchist is, die bij middel van de dynamiet alles in de lucht wil doen springen. Te Mechelen komt er een persoon in den trein, die er een vreemdeling uitziet en iels onder zijne kleederen verborgen houdt. Op hel oogenblik zich neder te zetten, valt er iets uit zijnen zak; de nieuwsgierigen kijken en God AlmachtigI 'l zijn twee kardoezen... niet dynamiet De personen die in dat compartiment aanwezig waren, bezien elkander en men is algemeen van gevoelen dal men zich in de tegenwoordigheid van een anarchist bevindt, die op weg is met eene provisie dynamiet om het een of ander gebouw te doen springen. Bij de eerste statie verlaten al de personen den wagon, om zich elders le plaatsen cn men verwit tigt den statie-overste, dat er zich in dien wagon een persoon bevindt, die drager is van een heelen hoop dynamiet-kardoezen. De statie-overste, al die bleeke aangezichten van de reizigers ziende, verhaast zich om naar Gent te telegrafiëren en het signalement over te maken van den' gevaarlijken kerel, die zich in don waggon nummer zoovee) bevindt, drager van dynamiet- kardoezen. De statie-overste dat telegram ontvangende, zond terstond otn den policie-kommissaris, die naar de statie komt en zich gereed maakt om eenen helang- rijken slag te doen, waarover weldra geheel Europa zal spreken. De trein komt te Gent in de statie cn de policie- kommissaris ziet den man, wiens signalement hij heeft, uit den trein slappen, een pak onder zijne kleedercn verbergende. Hij spreekt hem aan, maar de man verslaat hem niethet is een Engelschman. Een Engelschman daar hebben wij het, denkt de policieman; een van die mannen die met helsche machienen in hunne zakken loopen. De kommissaris vraagt of hij geen andere taal kent; ja, zegt hij, ik kan duitsch. Alsdan vraagt de policie-kommissaris hem naar zijne papieren, waarop de vreemdeling zegt, dat hij gecne papieren bij zich heeft. Geene papieren en met dynamiet reizen, dat is loensch. De kommissaris doet aan den man teekens hem te volgen in het kabinet van den statie-overste, waar iedereen al zijn duitsch uithaalt om den kerel te doen hegrijpen, dat men hem'beschuldigl zich in der, trein te hebben bevonden met zijne zakken vol dynamiet. De Engelschman beziel de omstaanders met groote verwondering, brengt eenen grooton zak te voor schijn cn haalt er eenige kardoezen uit met... klui ten De personen, die met hem in don trein gezeten hadden en den uitslag van het onderzoek afwacht ten, haastten zich om zich uit de voeten te maken, toen zij hoorden wal werk zij aan de policie en statie-overste hadden geleverd, door hunne dwaze en ongegronde verdenkingen. Er is eene werkstaking uitgebarsten lusschen de glasblazers van Charleroi. De arbeiders verlaten opvolgcns de gestichten waar men hel dagloon verminderd heeft cn waar men twee voor een wil doen werken. Verscheidene ovens zijn uit gedoofd. Eergisteren avond was hel gerucht te Charleroi verspreid dal wanordelijkheden hadden plaats ge had in do gasblazerij van Jonel. Het vertrek der gendarmerie naar die gemeente had aanleiding ge geven tol dit gerucht. Die lijding is onnauwkeurig. Men hoopt dat de werkstaking niet lang zal duren. Hen vraagt soms hoe het Eugeen 't Kint de Roodenbeek steh, die de Bank van Belgie van een 20-tal miljoenen heeft ontlast. Hel is zeker dat den 22 juni 4886 zijne straf zal eindigen. Zou Lolo nog altijd op hom wachten? Zondag rond 5 ure na middag werd het kwartier van hel begijnhof te Tongeren in opschud ding gebracht door een ongehoord gerucht. Een gedeelte van hel gewelf der kerk ongeveer 35 vierkante meters is ingestort; biechstoelen, ban ken, stoelen, alles is verbrijzeld. Gelukkig hadden de geloovigen juist den tempel verlaten. De kerk van het begijnhof is gesloten. Veehandel. De Moniteur beval een mi nisterieel besluit, dato 14 maart, waarbij bepaald wordt, dat de in-, uit- en doorvoer van hoornvee, hoornloos vee en zwijnen enkel mag geschieden langs dc havens van Antwerpen, Gent en Oostende. De lianenkainpen. Zondag heeft te Tourkonje, in het hotel Beuquc, eenen hanenkamp zonder weêrga plaats gehad, waaraan talrijke hane- melkers van Frankrijk cn Belgie hebben deelge nomen. Drij prijzen van 800, 300 en 300 frs, hoven een tiental'vSn 2(Teir.25 frs, waren le winnen. Zes on twintig koppels haans hebben in hel strijdperk geweest, rond welk meer dan 800 aanschouwers hadden plaats genomen. De ingangprijzen waren 5 en 3 frs. De 4" prijs werd behaald door de maatschappij Blanc-Pignon; de 2e door eene maatschappij van LoodÈle (Belgie), en de 3" door eene maatschappij van Wasquehal. I)c Passage le Luxemburg is door brand totaal vernield. Wij spraken zondag van dc groote hoe veelheid kolen die, ten gevolge der werkstaking van Anzin, uit Belgie naar Frankrijk trekken. Door de statie van Pcruwelz alleen, zijn in zes dagen, van 9 tot 44 maart, 60 treinen beslaande uit 1393 wag gons, in beslemming naar Anzin getrokken. He den nog, zijn zes duizend waggons gevraagd door de maatschappij van Anzin aan de bclgische kool mijnen. De laatste lijdingen die wij uit Anzin ontvangen, duiden geene verandering in den toestand aan. Do werkstaking duurt voort, en woensdag was hel ge- lal koolmijners, die in de putten gedaald zijn, maar volgens gewoonte, rond do 320. Alles blijft rustig. Niet minder dan 8,000 huisgezinnen moeten broodeloos zijn door de werkstaking in 't fransche mijndistrict Anzin, die, ondanks de herhaalde on derhandelingen, nog steeds voortduurt. In den naclit van zaterdag-zondag, rond 4 ure 's morgens, is een brand uitgeborsten in de fabriek van gewectsels van M. Roussel-Mullié, le Tourkonje. Het vuur, waarvan de oorzaak onbekend is, is begonnen in de droogerij, die over een jaar gansch door eenen brand vernield werd en zelfs nog uiei geheel herbouwd was. De verliezen zijn 420,000 frs. Dc parijzee Figaro maakt melding van een jonkman met een kalfskop, die zich dezer dagen op het bureel van dal blad liet zien. Die wonrlermensch is een slagerszoon cn 24 jaar oud, heeft een vrij goede stem en zal als curiositeit optreden in een der parijschc cafés chanlants. Sedert eenigen tijd houdt een schandaal proces de stad Marseille bezig. Twee leden van den gemeenteraad zouden door dc omnibus-maatschappij omgekocht zijn, met hel oog op een voordcciig raadsbesluit. Hel blijkt nu, dal de zaak bij een tweetal leden niet blijft, met iederen dag wordt do kring wijdes. Een der wethouders, Garnier, is onder borgstelling in vrijheid gesteld; tegen de grootste helft van de leden van den gemeenteraad zou men schriftelijke bewijzen van door hen ontvangen giften bezitten. Suiker. Volgens de Frankfurter Zeitung wordt door de duilsche kommissie voor 'l suiker- enkwest voorgesteld, de belasiingop de beetwortels, thans 80 penningen, te verhoogeh op 85, en de uitvoer-premie voor ruwe suiker, thans 9 mark, te verlagen tol 8.60. den treurig ongeluk had maandag bij de pruisische spoorwegstatie te Longenlonsheim plaats. Even voor het voorbijrijden van den sneltrein uil Parijs, kropen twee jonge kinderen onder den gesloten slagboom door, om den weg over te steken. Dc moeder, die aan den anderen kant stond, zag het gevaar die hare lievelingen bedreigde. Zij snelde onmiddelijk toe, om hen weg te trekken, maar zij kwam te laat en alle drij werden door den trein overreden en gedood. au Geen tijd te verliezen. Zoo uwe maag niet geregeld is, uwe lever eveneens, indien de kleur uwer oogen geelachtig is, zoo uwe ingewan den niet geregeld werken, zoo ge eene verander lijke eetlust hebt, de handen en voeten over het algemeen koud, beslagen tong, zoo gij jiuisten in het gezicht en in den hals hebt, eene ongeruste slaap, het maagzuur, neemt Zwitsersche pillen. In alle apotheken. Eisclit vooral het zegel van de Fransche Staat op het etiket. Holloway's Pillen. Gelukkig leven- Wanneer het bloed zuiver, de omloop ervan goed en de zenuwen in goede orde zijn, is de gezondheid ook goed. Deze Pillen bezitten de wondervolle kracht, de groote geheimen van de gezondheid te doorgronden, door het bloed te zuiveren en de vochten en vaste deelen te regelenen te versterken. De Holloway Pillen kunnen met vol vertrouwen aanbevolen worden aan alle personen die aan eene gebrekkige spijsverteering lijden of die aan zenuw toevallen ofzenuwsmartonderhevigzijnen gekweld worden. Zij matigen het zuur in de maag en de benuauwdheden, verdrijven de schele hoofdpijn, wakkeren de werking van den lever aan en werken als een afdrijvend en zacht afzettend geneesmiddel, De zwakke en teere menschep kunnen die zonder de minste vrees gebruiken. De Holloway Pillen zijn uitstekend geschikt voor door eene of andere ziekte aangedane of aan ontsteking lijdende per sonen, omdat zij de werking vaneik orgaan tot zijn eigenaardigen standaard opvoeren, en in 't alge meen een verzachtenden en pijnstillenden invloed uitoefenen. <T GEBOORTEN. 43 Maart. Hedwiga KlcmentinaDecloedt, dochter van Leopold Karei en van Romania Rosalia Smagghe. (Oud-Kerkhol.) 46 id. Gustaaf Kamiel Van Blaere, zoon van Dösiré en van Klemencia Thery. (Wilgendijk.) 49 id. Eugeen Maurils Jozef Catteeuw, zoon van Benjamin en van Rosalia Kolela Kindt. (Te schepe, rivier den User.) 49 id. Maurils Hendrik Désiré Catteeuw, zoon van Dfisirö Francis en van Ftavia Ludovika Karola Wyllie. (Paaphoek). Lulslerlijke prijskamp met dc schichten op het smijtbard op heden zondag bij Filip Treve, herberg de Lancier, aan de Hoogsbrug. 3 frs prijs te winnen, zonder inleg. Alle man mag spelen. Jnarlijkschc combat met dc jaskaart heden zondag 23 maart, zijnde half vasten, in de Ma Campagne, bij Eugenie Bruynoogbe, langs de Eessenkalsijde. Vriendelijke uitnoodiging. Instcllatie der herberg de Drie Zwaluwen, Th, Coquel, Zwijnemarkl, heden Zondag 23 maart Beste bier. Goed verzet. Vriend, uitnood. Combat met dc jaskaart heden Zondag 23 Maart, in de herberg Stad Brussel, bij Jan Dekeyrei, Kleinendijk, tlroole combat met de jaskaart heden zondag 23 maart, in de Espérance, bij Emiel Hosten, Kiekenstraat. Invitatie. hroole lief hebberig op het gaalberd, op heden zondag 23 maart, zijnde halfvasten, bij Adolf Vieubled. langs dé Eessenkalsjj'de. Daar de bolbaan nu goed in orde is verwacht hij veel volk. Groote combat met de vloerbol lusschen de liefhebbers van Woumen en Dixmude, heden zondag 23 maart, ter herberg liet Truweeltje, bij Ch. Duyver. langs de Woumenkalsijde. Combat met de vloerbol op den zondag 30 maart, tusschen Woo men en Dixmude, herberg Prince Rodolphe, n bij de weduwe Vanderhaeghe, Stovestraat. Veel verzet en aangenaam bier. Combat met de jaskaart en bakjesmijten op den zondag 30 maart, in bet Gouden Paard. bij Pieter Weyne, Schoolplaats. Lekker bier. Prijskamp op den biljard parlie caram bole) ter herberg de Statie,,, bij de wed. En»bo, te Handzame, op Zondag 20 April. p prijs 20 frs, 2" prijs 15 frs, 3" prijs 10 frs, 4' prijs 5 frs. Inleg i fr. Inschrijving van 1 tot 2 \}2 ure. Gaaibolling le Zande op Zondag 27 April, in het Ooivaartnest, bij Pieter Dugardeyn. Oppervogel 30 frs. ieder zijdsvogel 15 frs. Drij zilveren medalien worden aan de maatschappijen uitgeloofd 1° Aan deze die het meest getal vogels opstelt; 2° voor het meest getal leden 3" voorde verstafgelegenlieid. Inleg fr 1-25 c. in de Lion d'Or, v bij Andries Deschepper, van 1 tot 2 1;2 ure, terug 1 fr. Wekelijkschc esfamincl den vrijdag in d'herberg de Graaf van VlaanderenNieuwe Koei- markt, bewoond door Emicl Bolle. Nette bediening. VAN DEN markt, Dixmude. Groot assortiment ]7-C)r»lr KrtolrOn Schoone kens van JA-CA Pi.iJU"iAC.LI zoo in gewone als in de rijkste banden, in éeail, in ivoir, lavallière, enz., meten zonder sloten, van eene waarde van 75 ct tot 15 frs. Zilveren en andere paternosters met cidoosjes in éeail en hout. De hoogste "Rpp»1 H die' nieuwigheid in Atk/Otuonoiio nendc als geschenken ter gelegenheid der eerste Com munie. Den Zondag en Maandag groote Tentoonstelling Een onlangs nieuwgebouwd WOONHUIS met erf en afhankelijkheden, staande te Dixmude, op de Verkonsmarkt, lest bewoond geweest bij Henri Brys-De Seek, mandemaker. Voor de voorwaarden, zich aan te bieden bij den zeiven Brys-De Seek, Beerststraat n™ 28. Wijders laat hij weten dat hij den handel van Stovekolen en Cocks, voordezen uitgeoefend door wijlen zijne moeder, de wed. Louis De Seek, en zijnen zwager, August De Seek, zal blijven voort zetten dat er bij hem te bekomen zijn allereerste soort van Inlandsc.be Kolen en Cooks aan den laagsten prijs mógelijk, per wagon of gedeeltens, i op de statie, en uit zijn magazijn in kleine hoe veelheid. Hij verkoopt zuiver inlandsche kolen, maar geen engelsche voor inlandsche. Hij be veelt zich in de gunst van eenieder. TP., nuoliliin de herberg de Zwaan, in te leggen, ten einde beste soort inlandsche kolen aan le koopen, oiu te leveren in September of October naast, aan den prijs der putten cn vol gens keus, kunnen zich hiervoor van lieden af aan bieden hij Constant Kobbe, alhier. VAN DEN van Klaar ingesteld 9,750 franks. VAN DEN van Herberggerief, Meubels en Menagie goederen. Moohin geladen met allerbeste en schoonste OolIlJJ Stovekolen Üftt in lossing aan dp IToogebrug', van 22 tot woensdag £6 Maart aan frs 91-50 e. per duizend kilo on v agen geladen, voor rekening van Samyn, Molenstraat. Bij denzelfden is er te bekomen inlandsch klaver zaad breed blad en beste lijnmeel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1884 | | pagina 3