PEROU GUANO au N'HU-Gl \\0 I PILLEN H0LL0WAY Engel Dewitte, Camille Lambreciit-Desoutter. 9' Woumrastraat- Gérard De Groote-Boydens, Bekendmaking. Alois Demeulemeester Bruno Yanbelleghem. Te bekomen Bericht aan de Boterkooplieden 1600 franks te verdienen. nitrate"™dë'"soude Ciment-tichels J. GAR DOT Tanden Te koop !)ijVeraieulen-Gliysbreclil,l'0Si;,ïï°ltf' Jülien Van Haute, Henri Tyberghem-Weyne, ARKTPRIJZËN. Volledige Werken Mevr. Van Ackere De Keukenboeken van Cauderlier. Geen water in de kelders meer, waterdicht of geen geld. in V 1 "63 Meubelmaker en Timmerman, Fabriek van Chimische Landvetten voor alle gewassen en volgens den aard der gronden, verkocht op waarborg van ehalte en van titel. Sulfaat van ammoniak. Nitrate de soude. HUIS GESTICHT IN 1871. Dixmude, Brugge, Zilverstraat draineer-, Pot- en Schouwbu: in alle grootte. Van heden af roode, alsook zwarbe en roode verloode pannen zeventien pannen dekken een vierkante meter). Ook kleiner pannen, goed schikkende met de Brabantsche. Goede hoedanigheid en gematigde prijzen. De belanghebbenden gelieven zich te vervoegen rn de fabriek, Paaphoekstraat ofwel Eessenweg n° 1, Dixmude, imr MOK A KOFFIJ St CÏUSPMSHÜÏS. -%«b» «ie hiiniilioo^§cliolicr$. Jonge lidden van 20 jaar en nog geen 35 jaar oud op 31en december 1883, alsook mannen nog geen 40jaar zijnde op 31 de cember 1883 reeds als soldaat gediend hebbende, die als vrijwilligers met eene premie van 1600 frs in het leger wenschen te treden, mogen zich aanbieden Albertus- straat n° 60, Oostende alwaar zij koste loos alle inlichtingen kunnen bekomen. Bureel open van 9 tot 5 uur. De Militieofficier DUTHÓY. importation directe de3 Mars du Sud, Leening van kapitalen. Ten allen tijde zijn te bekomen kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frs en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich te vervoegen met eigen- domstitelen bij den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. van het huis F. VAN DEN ABEELE. Voor de prijzen te bevragen bij Isidore PAIJWEES, Bureelen 106, Vanstraelenstraat, 106, ANTWERPEN, nabij de Gemeenteplaats. Rplfpnrimfllrilltf phl,,PP« Devlsschere, DtjAOUUliluAlllg. viscbhandelaar, Kwadestraat K» 18 alhier, maakt zijne talrijke kalanten bekend dat er, bij hem, zooals vorige jaren, te verkrijgen is l8t" kwaliteit gezouten zalm, echte hollandsche pekel- en specieharingen, alsook ingelegden ha ring, nieuwe landorium. stokvisch, oesters en kreeften, gedurende den Vasten, FABRIEK van geperste te VEURNERoosendaalstraat, lij de brug van den ijzeren weg. LA MEILLEURE DES ENCRES Seul dépot pour l'arrondissement au magasin de fournitures de bureau et d' de VAN CUYCK-GYOLE, a Dixmude. fiandfrouwers en dicrenfelei'». 4>ij, $g'! %S2 gc Boekhandel Van Cyyck-Gyole, Hoek dér Vischmarkt, IHxmudu. Madelieven en A vondlamp. - Prijs 2 fa s. Nieuwste Gedichten, - Prijs 2 frs. Najaarsvruchten en Winterbloemen,- Prijs 2fr. Jongste dichtbundel. - Prijs 3 Irs. hotelhouder te Gent. De echt vlaamsche keuken. Klare en duidelijke uitleggingen. Die mij zal lezen zal kokbaas wezen, Zesde druk. UITVINDING? BREVET Louis Moreeuw en Gustavo Lobelle, aannemers te Rousselare, aanvaarden alle slach van werken die het cimen- teeren aangaat, zooals dichtmaken van graf- en andere kelders, met een jaar tijd van betaling en tien jaren waarborg. Er is bij hun ook alle slach van ciment te bekomen aan voordeelige prijzen. Te bekome» te Dixmude, in de apothekerij den Gouden Hert, bijE. Verwaerde. De Uitgever, EUG. VANCUYCK. Weslslrant lil' 31le Dixmude, moakt kenbaar aan de heeren liefhebbers dat hij pijlen, lioogen, «naren en !ioogk«us«n, ver koopt van liet vermaard huis Spillemaccken. Hij ge last zich ook met het herstellen van pijlen en boo- gen. Door goede bediening verhoopt hij het ver trouwen te winnen. Zijn magazijn blijft voortdurend voorzien van MEUBELS, zoonis bed- debakken met en zonder ressorts, tafelsstoelenzetels commodentoilet-se- cretairen, lavabos, kleerkassen. nachttafels, eou- lissetafelsop een poot en met acht. zes en vier poo- ten, in alle slach van liout, palisander, acajou, notelaren, keerselaren. olmen, abeelen, enz. Hij gelast zich ook met het herstellen aller meubels en ressorts en aanvaardt alle slach van Timmerwerk. Garnierder- Tapissier, Eessenstraat 22. Dixmude, laat het gewerd publiek weten dat hij komt te ontvangen eene schoone keus van Meubelpapieren, dewelke te hekomen zijn aan eenen prijs buiten alle concurrentie, alsook alle slach van behanger-artikelen. Hij hoopt de gunst van het publiek te genieten. Piclcr Vandewonde, Kleinondijk n" 33, Dixmude, laat weten dat hij schilderwerk voor eigene reke ning aanneemt. Door naarstigheid verhoopt hij de gunst zijner stadgenoten te genieten. te maken dat hij met den 1 April naast den van ouds gekenden winkel van wijlen den heer Pieter Dekeyser, Qroote Markt u° 30, te Dixmude, weder zal openen. Magazijn van alle slach van ijzerwerk en tnenagiegerief. alsook bascub-Rober- val en andere, pompen, pekken, zeissens, enz. enz. Ook zal hij voorzien zijn van een schoon assorti ment stoven en quinquets. Hij gelast zich met alle slach van koper-, zink- en blikwerken en vertin ningen. Alios aan zeer genadige prijzen en spoe dige bediening. Door de voortdurende opslag der koffij, aan gezien de oogst bijna overal mi-lukt is, ver zoeken wij onze talrijke kalanten zich te haasten hunne orders in tijHs te doen in schrijven. Wij houden onze prijzen nog staande, voor eenige dagen, als volgt Moka gebrand, aan frs 3-00 de kilogr. Moka ruw, 2-50 per kil. vrij t'buis. Alle onze Moka Koffij wordt geleverd in ooonen, gewaarborgd zuiver en overheerlijk fijn van smaak. Eenige agent voor Belgenlnnd J.Slruyf, 15, Ouden Steenweg, Antwerpen. G. DE KEYSER-CUFFEZ, Schoen-, leerzen- en bottinenmaker, brengt ter kennis van het geëerd publiek dat hij gevestigd is in de Kiekenstraat nr 25, Dix mude. alwaar hij geopend heeft een schoon maga zijn van Schoenmakerswaren, als te weten: Alle soorten van leör, zooals zoolleêr, gele en roode veilen, grauwe bazaanvellenstrooilöervellen, veaumarin vellen, verlakte vellen, goudleer, blauwe verlakte vellen, zwarte severvellen en in andere kleuten, zwarte en gekleurde veaumat vellen, paardhals, zeeleêrvelle», zoogervellen huideleêrvellen, ruischleêr, enz. enz. Hij snijdt uit zoowel in 't groot als in 't klein. Sloffergoed van verscheidene kleuren. Prunelle bij de meter alsook prunelle tige met ressorts en met twee reken knopen. Pluche boordlint en zijde boord- lint. Ressorts enz. enz. NAGELS Koperen er ijzeren stekken, vierkante tatsen, volle koppen, vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen. gareelnngels, Leesten van alle grootten, naar de laatste mode. Korken zolen. Houten tappen. Schoenma kershamers, messen, tangen, nijpers, raspen, scharen, gespen, lijkstokken, kolissen, roletten, vijlen, randzetters en alle soorten van schoenma kersgereedschappen. te lang om hier to melden. Verdere is bij hem te bekomen eerste soort van blink zeemvellen vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelselie bezems, leiwagens, mar- bels. bolketten, pekkels, emballage papieren kin dertoppen, solferstekken. Bij hem is alles te bekomen zoowel in 't groot als in 't klein. te Woumen maakt aan eenieder bekend dat hij voorzien is van alle slach van hout, zooals bard, pannelatten, eiken hout. bandroeden, latte- persen, dekwissen. eerste kwaliteit aan zeer voor- deeligen prijs. Terzelfder tij ie laat hij ook weten dat hij voorzien is van goed hooi aan zeer genadigen prijs. Miv WovHnpV maakt het getierd publiek be-1 IA iiujl HlbA kend dal hij woont in de Slo- vestraat n° 16 alhier, alwaar bet wasschen en strijken als vroeger zal voortgezet worden. Door zijne goede bezorgdheid zal hij trachten de gunst van eenieder te verdienen. Hij is ook voorzien van een allerschoonste gerief om in zijn huis het foto- grafiëeren zeer kunstig uit te voeren tot elks vol doening. <Hiistnaf Dekeyser-CulTez, Kiekenstraat n° 25. als opvolger van zijnen vaderPieter Dekeyser, heeft de eer het publiek bekend te maken als dat er een schoon assortiment van groote en kleine Pijlen ingekomen zi jn van den vermaai'Jer pijlmakor Braem, alsook Boogsnaren. Verders Timmermans- pointen. Men make liet ruchtbaar. bij Ptctcr Coulior-I.eroy Groot Sint JorisliofWodmën- straat, Dixmude. oliesoorten van sparren, zoo als stoppersen, lingepersen en boonpersen aan prijzen beneden alle andere. HENRI RECK FABRIEKANT VAN KUNSTMATIGE BOTER ENSIVAL (Belgie) Verzending franco van stalen op aanvraag. KHUT GARAiTI PER provenant des importations directes en France. d e la PERUVIAN G-TJ AN O Cy Limited et de MM. DREYFUS Frères et C°, S'adresser p|fur la vente en Belgique a M. Wilh. Bertrand, ANVEKS, puc Prnyneu, 8. Analyse garanti 15 t/s a 16 °0 azote. Willi. Rcrfratid. Anvers, Janvier 1881. Hij beveelt zich aan voor het bezorgen van ver- cshe visch voor bijzondere maaltijden. CH. LEPER-TAHON, aannemer, laat weten dat zijne magazijnen voorzien zijn van eene groote hoeveelheid en allerhande soorten van drooge Ciment-tichels, bij zijne talrijke kalanten sedert lang bekend, door hunne schoonheid en kloekte, alsook door de lage prijzen, buiten alle concurrentie. Om zich een gedacht te kunnen maken van den grooton keus, moet men zich tor plaats begeven. Ingang vrij.- De noodige inlichtingen voor het wel placeeren van vloeren, worden aan de koopers gegeven. Bij hem is er ook ten allen tijde te bekomen versoli gemaakte Ciment, bii groote en kleinemaat. Hij beveelt zicli in de gunst van het publiek. VID LET NQIfl COMMUNICATIVE CQPIANT MÊME PLUSIEURS M0IS APRÈS LÉCRITURE NOIRE EN ECR1VANT N'BPAISSISSANT PAS N'OXYDANT PAS LES PLUMES A PARIS DEPOT SPÉCIAL 29,BOULEVARD DE LA CHAFE LIE CHEZ TOUSLES PAPETIERS 0B FRANCE ET DE L'ÉTRANOER De verbeteringen welke ik toegebracht heb in het maken van gedeeltelijke ge- bijten zijn voorzeker de beste die de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw v stelsel heeft men nocli pijn. noch ongemak en alle j Een peer'd van 5 jaren, dat meer dan 2000frs meerde voedselszijn gemakkelijk om knauwen. hadomgeworpen door de buikpijnen krampen, mors- DROESBEKE. chirurgijn-tandenmeester telde tegen den dooi; een merkman uit de Stokerij Brussel, 29, St Micliielstraat 1)an ^Elixir d'Anvers komt er van pas toe en geeft Wilt gij uw vee reiden in gevaar van sterven, toen het te veel jonge klaver of te veel nagras heeft geeten, als het in urne stallen terugkeert opgezwollen genoeg om te bersten"! Een vierde liter Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beuckelaere, door iedereen gekend, doet onmiddelijk de inwendige gisting van de overlaste maag ophouden, hersteld de natuurlijke werking, en het zieke dier hersteld zich, ontlast en geneest. Het middel heeft tot nu toe nog nooit gefaald. Het laatste aangehaalde feit is dit dat inOctober lest,bij den heer Claessens, brouwerte Merxem,zich heeft voorgedaan. Men kan hem raadplegen den eersten Dinsdag van elke maand, te Dixmude, in 't hótel de Casino Groote Markt, van 9 ure 's morgens tot 's middags hij P, DESWARTE. te Nieuport een zeer goede LOCOMOBIELE an 8 paarden kracht. 100 kilos. - betaald cén Er zijn allerbeste Lijnkoeken tebekomen in de stoomolieslagerij van Al. ISOLRRY cn Alph. DEIiAIOKYE, Kenlnghe, aan den prijs van JÏA frs per Coinplanl. Hel Lljnzandmeel fr. meer per honderd kilos. Gewaarborgde inlnndseli. Mf&SLiüW ia bij wagon of schip, te Dixmude. Vooraleer u te bevoorraden, order- richt u nopens de kwaliteiten de voordeelige prijzen. Niettegenstaande den opslag der kolen blijven mijne prijzen voorloopig vastgesteld als volgt Gezifte kolen zonder fijne 16 frs per 1000 kil. Toutvenant 50 per 100 groeve, 15 frs id. Verzending naar alle «lallen. Zadelmaker maakt hel ge- eerd publiek bekend dat hij eene herberg komt te openen, genaamd Au Pont sanspareil, in de Halve maanstraat. Ook beveelt hij-, zich aan voor alles wat zijnen stiel betreft, zooals garnieren van voi- tnren maken en herstellen van gareelen en meer andere voorwerpen. Door zijne spoedige bediening, genadige prijzen en levering van goed werk hoopt hij de gunst van bet publiek te winnen; Wokolijksche estaminet den Woensdag. Kiokenslraal, nabij de kerkdeur, te Dixmude, laat het publiek weten dat hij voorzien is van extra goede kwaliteit van duitsche regulateurs en horlogien aan zeer voor deelige prijzen.Vooraleer gij goudwerk koopt, ga zien bij liem, hij zal u ter trouw en genadig dienen.Vrije ingang. Om alle ongelukken van brand, door de petrooj, te voorkomen, voorziet u van de ononlplofbare lampen, die te bekomen zijn bij F. Hryseboo-Rebackci', Noord of Beerstslraal te Dixmude. Bij genoemden vindt men ook eene volle dige keus van suspencienenstaande lampon, impe riale lampen brandende zonder glazen it frs 2-25 en daar boven, keukengerief'in koper, verlot ijzer en blik. Aannemer van koper-, zink- en loodwerk, ijzeren en looden pompen, alle herstellingen.— Prijzen beneden concurrentie. Aankoop vanond koper, tin en lood. het dier .e,en groot vierde Hter in, en in min dan een minuut en half sprong hel paard al bevende ophet ■was geheel en al genezen. Het is niet alleenlijk voor de dieren dat dit uit muntend likeur een heilzaam geneesmidel is, de mensehen bevinden er zich ook wel mede, en de land man kan het beproeven met dagelijks een druppel ervan aan zijne vrouw te genen en de pachtster een dubbelen aan haren man, om er weldra de wonderbare kracht dadigheid van te kunnen wardeeren. De onderge.teekende verkoopt dit likeur aan eenen zeer redelijken en toe.gankelijken prijs voor allen bezitter van dierenen voortaan zal er niemand meer willen zonder zijn. ACHT MED ALIEN" zijn dit uitmuntend likeur ten deele getallen, welke vele namaaksels heeft Depot te Dixmude Depot te Nieuport Em. HostenGr. Markt, j Mr Alexander Collet. Specialiteit van lljne likeuren. y, 17 maart—Tarweper hectoliter 14.48 DIXMUDÈ, tot 16.90 Rogge tot Sucrioen tol Haver 11.38 tot 13.10 Boonen 12.07 tot 13.10 Aardappels per 100 kil. 5. tot 7. Eieren p«r25 1.55 tot 1.63 Boter per stuk van 7 hectog. 2.27 tot 2.45 per kilo 3.24 tot 3.50. BERGEN Frankrijk.Ylmaart Middenprijsp. heet. Tarwe 18.81| Roode Tarwe 17.66 Sucrioen 13 16 I Haver 10.09 —Boonen 16.71 Witte Boonen 32 48 Blauwe Erwten 18.70 Aardappelen 4.46 I Vlas per 1 1/2 kil. 1.70 KORTRIJK, 17 maart Tarwe per heet. 18.— tot 19.— Rogge 12,— tot 12,50 i Haver 8.— lot 9.— Aardappelen per 100 kil. 5.— tot 6.— Koolzaad olie per 100 kil. 68.tot Lijnzaadolie 47. totKoolzaadkoeken 21.tot koeken 20.— tol 24.— ROESELARE, 18 maart Tarwe per 100 kilos 24.50 tot 25.- Roode tarwe 22. tot 22.50 Rogge 17.tot. 17.50 Haver 18.— tol 19.— Boonen 21.— tol 21,50 Aardappelen per 100 kil. 5.— tol 6.Chicoreiloonen 17.25 tot ld. nieuwe 17.50 tof Koolzaadolie 69.50 tot 70.50 I Lijn olie Al.50 tot >er 100 kil, 22 tot Sucrioen tot Boonen 17.— tot VEBRNE19 maartTarwe 25,Rogge tol I Haver 17.tot 20 I 21— Erwten 20.— tot 23.— POPERINGE. Hoppe per 50 kil. 115 tot AALST, gewas 1883 115 - 120 frs. c3 qj .2 S.S efi «c ac §j 6EO O e o O L-73 T3 's: 2 ra a P3 TD fco a e; ct3 feCS} K3öW go oj toj e, T3 t>D K O Im S2 CO 5 aj N3 o 2 P <17 r\ QJ W tc o» m O Hebben den voorrang boven ieder ander middel, tor genezing van alle ongesteldheden der lover en der maag. Zij reinigen het bloed van alle onzuiver heden en oefenen een heilzamen invloed uit op de werking van het hart en de nieren. Zwakte zoowel naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van welken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en hot gelieele gestel wordt versterkt, door de verzach tende uitwerking dezer wondervolle pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke en gebroken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen geregeld, de zenuwen versterkt worden, en het lichaam dcszelfs natuurlijke gezondheid en veerkracht terug erlangt. Derzelver genezende eigenschappen zijn. heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk gestacht, en iu ieder tijdperk van het leven, van af de wieg cn later, roeijen zij de zaden uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. JlW.tiu- Geen middel is ooit door de geneeskundige faculteit voortgebragt, dat met deze woudervolle zalf gelijk staat. In huidziekten en verzweringen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver verzachtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden,' zweeren, gezwellen, kanker, zeore heenen en zwoeren de borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweoren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, bronchiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rhumatiek, zullen dadelijk verligting vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane doelen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd worden ingenomen vólgens voorsehrift in de gebruikt aanwijzingen. De rillen en Zalf worden verkocht in Professor Hollowny's Etablisssmsnt, 533, Oxford-street, -Londonon bij bijna lederen voornamen Apotheker en Drogist door de geheele beschaafde

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1884 | | pagina 4