V ZONDAGSBLAD Zondag 19 October 1884. 10 cent, per uuiumer, 40® Joar. N. 4«. voor de Stad en het Arrondissement. Gemeentekiezing der stad Dixmnde van den 19 October 1884. .6 L DAUTRICOURT DE BREYNE DENAUX LONCKE MUL1ER Inlichtingen voor den kiezer. Een laatste woord. Dautriconrt-Wosts, bargamcester. Paret Edmond, schepen. De Breyne-Di Bois, uittredend lid. Denaux Karei, id. id. Loncke-Rooms, id. id Muiier-Van Parys, id. id. De liberale vierhoek van Vlaanderen. De liberalen zijn mannen van eer. Zij willen den geiosnteontvangor gelasten de belastingen voor de klooster in to tuinlui i» Dixmudsche zonen geslachtofferd door de gevloekte onderwijswet. Weg met de lijst der beulen van het volksonderwijs Kiest niet voor de mannen die toejuichen dat reeds tien zonen van Dixmude hun bestaan ontnomen zijn. Caïnswat wordt er met uwe broeders gedaan P emZerkegem Bij het oproepen van zijnen naam, gaat de kiezer de kieszaal binnen, begeeft zich voor de tafel, waaraan het bureel zetelt en ontvangt daar een stembriefje van den Voorzitter. Dan begeeft de stemmer zich achter een der schutsels, doet daar zijn stembriefje open en waakt wet den stempel welken hij aldaar vindt HET WIT PUNT ZWART dal zich in het zwart vierkant loten den naam tan den heer Dautriccnrt levindtzooals hel hierloven is aangeduid door eene hand. Zoo stemt gij voor geheel de liberale lijst. In geval de kiezer het gekregene stembriefje liadde vuil gemaakt of gescheurd of op eenige andere wijze had ongeldig gemaakt, mag hy een ander stembriefje aan den Voorzitter gaan vragen, maar hij moet liet eerste stembriefje gesloten l01Hef stombriefje aldus opgemaakt, vouwt de kiezer het toe in vieren, gaat het toonen aan den Voorzitter, geplooid met den stempel langs boven, en steekt het zélf in de bus. v De kiezer gaat uit langs den tegenovergstelden kant van dengene langswaar hij ingekomen is. DIXMUDE, den 18 OCTOBER 1884. KiezersMedeburgersl Vrienden! Het gewichtig oogenblik is daar% De klok roept u ten stembusse. Aan u de keus tus- schen de eer of de verslaving van Dixmude. Beslist of gij vrij wilt blijven of eene kloos- terstad worden. Wat zult gij doen? Zult gij de geestelijke partij eene nieuwe macht geven Zult gij het kloosteronderwys tot over de elleboogen in de stadskas laten zitten? Zult gij alle leven, beweging, neering dooden Zult gij de rijke familien van stad toeroepen, dat er voor hen geene plaats meer is in Dixmude zult gij hun zeggen dat zij hunne fortuin en inkomen elders moeten gaan verteeren? Zult gij de jongelingen dor achtbaarste fa milien doen verstaan dat zij hunne geboorte stad hebben te verlaten dat Dixmude ge noeg heeft voor neering en bestaan met de kalandise van klooster en kollegie? Doet uwe keus, zegt luid of gij de geeste lijke tyrannie begeert boven de zoete vrij heid en gelijkheid en broederlijkheid die de liberalen u altijd bezorgd hebben. Want Dixmude heeft nooit de plagerijen, den dwang, de bespiederij der geestelijke loen- sche piketters gekend noch moeten vreezen. Wij waren vrij en blij, beschermd door de liberale eendracht en macht; beschermd door de fortuinen der rijken en welstellende burgers die leefden en lieten leven, die ons steedje vol schoone gebouwen stelden en de ambachtsman werk verschaften cn winst. Moeten wij al dat goed verliezen? Moeten wij in twist en tweedracht leven? Alle ge noegen en vreugde en feesten vaarwel zeg gen? Leve! het begijnhof! Want de pro fessorsgazet voorspelt u dat de geestelijke partij niet dood zal doen wat niet leeftZie daar eene beloofde toekomst van gebradene kiekens en jonge duiven. Dat is inderdaad de klerikale politiek, zij zal niets doen her leven noch leven, maar maar dood doen wat nog leeft! Kiezers! doet eene keus en denkt wel na wat gij doen zult. Sedert onheugelijke tijden was de burge meester van Dixmude altijd een zoon van stad. Moetdit nu veranderen? Zijnde heeren van Merckem, Vladsloo, Assche zoo machtig op u geworden, dat gij voor hen alle eigen liefde en zelfbestaan afgelegd hebt, om te behagen aan de geestelijkheid die nog met hare noodlottige plannen en voornemens aan den dag niet durft komen. Ah de heer Dautricourt-Woets moet plaats maken voor den heer Valcke Do achtbare burgemeester van Dix mude is een man van ondervinding en ken nissen in bestuurzaken. Onafhankelijk van fortuin heeft hij aan de pastorij geene be velen te gaan vragen hij heeft altijd al de burgers met onpartijdigheid en gelijkheid behandeld en meermalen heeft de profes- sorsgazet hem hulde gebracht en slechts nu wil het blad van het geestelijk kollegie hem van kant, om plaats te maken voor een sa cristieman, die nog maar eenige jaren hier verblijft. De lof die de professorsgazet den heer schepen Baret toezwaait wordt door liet publiek terecht aanzien als eene jesuiterij. De geestelijke partij weet wel dat de heer Fat et nooit slaaf en werktuig zou willen worden. Daarom ook stelt zij tegen onzen kandidaat den schitterenden Baert, wiens hoofd men met de heerschzuchtigste gek- kornijen volgeblazcn heeft. Men maakt hem wijs dat hij schepen zal worden, maar dok tor Delahaye zal het hem anders uit maken. Moesthij gekozen worden, deze wil schepen of wel burgemeester worden dat raadslid welk van 18G4 tot 1369 den gemeenteraad van stad vervulde met de bitterste krakeelen en onderkruipingen. Ja! kiezers, de klerikale kandidaten ma ken eene branderslijst uit. Zij willen uwe bloeiende gemeentescholen afbranden en de onderwijzers en onderwijzeressen uithon geren. - Hun doelwit is de neering en het leven a an Dixmude af te branden. Reeds jaren en jaren wordt uwe stad in den buiten belas terd als eene bedorvene stad, wier bezoek -aoet gevlucht worden. Dus,neoringdoeners, men treft uwen handeluwe nijverheid uwen verkoop; gij wordt door zulke laste ringen in uw bestaan gekrenkt. Is dat schandelijk genoeg Al de dixmudsche bur gers zijn ills verdachten aangeteekend en uitgekreten in de gemeenten en daardoor wordt ons veel schade berokkend. En die zelfde lasteraars durven nu uwe stemmen komen afbedelen voor mannen die uwe Welstand geheel willen ten gronde helpen voor eene partij van wraak die reeds een tiental zonen van stad van bestaan en brood beroofd heeft en hare inkwisitie zal voort zetten ongenadig en wreed als barbaren. Triegen en foppen. Kiezers, zorgt voor uwe eigene belangen, uwe eer, uw voorspoed, de toekomst uwer kinderen. Dat alles is in gevaar, uwe rust is gedaan, als gij de kle rikale twistzoekers en heerschzuclitigen de meerderheid van stemmen geeft. Als ware jemiten beloven de klerikale kandidaten u, inhun manifest nietsniets, hoegenaamd niets Zelfs durven zij geen klaar woord spreken over de scholen, juist alsof zij diep be schaamd waren als werktuigen op te tre den der moordschoolwet, die hatelijke wet vvi bloed, tranen en kuarzengetaud, die schande, die oneer voor Belgie! Op op kiezers, stemmen wij met groote meerderheid voor de liberale kandidaten, die wij allen kennen en aan het werk gezien hebben. Zij willen uwen voorspoed, uwen welstand. Nimmer hebben zij uwe belangen verwaarloosd, waren altijd op de bres voor uwe eer, het leven en de beweging. Zij dra gen de stad in hun hart, zijn ware burgers en vrienden van iedereen. Stemmen wij dan eenparig voor de heeren IJperen, Veurne, Nieuport en Dixmude. Het is ongelooflijk met welke nijdige drift de geestelijke partij alle pogingen inspant om meester te worden van de vier liberale steden van Vlaanderen IJperen, Veurne, Nieuport en Dixmude. Alles wordt in het werk gesteld om den laatsten sprankel van het liberalismus in de geheele provincie te dooven. Wij zouden bevreesd worden, kenden wij van lange jaren den kloeken geest niet dier vier steden, die meer dan eens met vasten wil aan de hevigste stormen weerstand geboden hebben. Wij vertrouwen vast heden zondag schit terende triomfen voor de liberalen te zien vieren in de vier steden. Dat is noodig en zoo zal het ook zijn. Onze vrije harten staan op tegen de noodlottige priesterregeenng, die van al onze steden en dorpen slaven- nesten en kloosters wil maken. Ja, geliefd Dixmude, wij verwachten van u dat gij wederom aan het hoofd zult staan en fier uwe liberale gevoelens doen blijken, en gij willen uzelfs meester zijn en blijven, zonder naar de sacristie, naar Merckem, naar Vladsloo te moeten gaan bevelen ont vangen wat er in uwe stad noodig is. Vrij zijn wij en vrij blijven wij, tot spijt van wie het benijdt, en leve de liberalen. De klerikale kandidaten, in hunne geloofs belijdenis, beschuldigen de liberalen van den gemeenteraad van Dixmude geene reke ning te geven van 's stadsmiddelen en uitga- ven. Dat is laster en de gekende waarheid be strijden. Niet alleen worden de rekeningen uitgehangen ten Stadhuize, worden ze op gegeven in het stedelijk verslag, maar nog alle drij jaren, bij elke kiezing, wordt er in een bijzonder schrift aan al de kiezers, reke ning gegeven tot de laatste centiem. ledereen verstaat daaruit dat de liberalen niet aarzelen alles klaar en duidelijk uit to leggen. Het zijn mannen van eer en zijheb ben"geene reden hunne daden te verduiken. Dat wisten de klerikale kandidaten bij on dervinding en echter, met hunnen naam er onder, verspreiden zij eene lastering tegen hunne tegenstrevers. Zool zoo! ziet gij het wel, dat de tienden voor de kloosters weder moeten ingevoerd worden en de geldén der gemeenten naar de nonnen en paters. De professorsgazet schreeuwt moord en brand dat de kloosters arm worden en uitgeput zijn dat zij aan de kassen van Staat, provincie en gemeente moeten zitten. Zij zegtWij willen de afschaffing van de inzameling (schooiorij) voor de Zusters.... De brave menschen zullen dan niet meer gedwongen worden de Zusters te ondersteunen, en wie weet i) of zullen de Zusters bij gebrek aan be- n staan niet genoodzaakt wezen de paro- chien te verlaten. Ziedaar, burgers, duidelijk en klaar door de professorsgazet zelve verklaard dat de gemeentekassen de kloosters zullen moeten onderhouden. Geene vermindering van las ten maar dubbele lasten voor de klooster scholen. Wat eerst betaald werd aan een brave burgerzoon en eene treffelijke burger dochter, zal naar de kas der zwartjes gaan die nooit met een kleintje te vreden waren en alle jaren meer en meer zullen vragen. Door de zegepraal verblind vragen de pastoors luidop dat de gemeenten de kloos terscholen betalen, dubbel op betalen. En intusschen worden duizende brave burgers kinderen in wee, ellende en armoede ge- d°Kmzers! redt de burgerlijke samenleving door uwe kloekmoedige stemming. De slachtoffering der burgerszonen van Dixmude wordt voortgezet wreed en onge nadig en zal nog met den dag vermeerderen, indien het kiezerskorps den 19 october geen geducht hola! aan de geestelijke dwingers toeroept. Wij hebben reeds vier slachtoffers van Dixmudsche familien aangeteekend, name lijk de heeren Lucien Coutrin, Napoleon Willaert, Adolf Vermeire en D. Vanhaute. En thans vernemen wij a De onderwijzer van Ruddervoorde, die 37 jaren en 4raaan- den dienst telt, is brutaal aan de deur gezet geworden. De onderwijzer van Ruddervoorde is de heer Karei Tyteca, een zoon van Dixmude, gehuwd met eeno dochter ook van onze stadbeiden tellen een aanzienlijk getal familieleden op de kiezerslijsten van Dix mude. Wat denken die broeders, die ooms, die kozijns van dat schandelijk onrechtvaar dig bestaanrooven der klerikale wraak- partij? O Lj DE MXMDBEliil Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenlen genieten het recht jaar lijks een bericht ran 10 drukregelshunne neering of beroep betreffende, drij maal koste loos in ons blad te lijven. Alle affichcn bij den drukker van dit blad gedrukt, morden eens onvergeld in hetzelve geplaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamde arti kels uiterlijk tegen Donderdag-avond vracht vrij en onderteekend toe te zenden. De bekendmakingen betelen 20 cent/men den drukregel. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De groote letters volgens de plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in da* voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen, .welke in ons blad gelijfd norden, meerdere f ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad \alsook bij alle postdirecteurs. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. ~™-T-Tr-frg»s(i.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1884 | | pagina 1