rsc;nenKebrac"1 d°°r tivee SSS.Srft 14iet rjiïs; srs* De Waarheid. s. Beulenwerk. Kiezers denkt het wel na! Dautricourt-Woets, burgemeester. Paret Edmond, schepen. De Breyne-Du Bois, uittredend lid. Denaux Karei, id. id. Loncke-Roems, id, id Mulier-Yan Parys, id. id, Neemt aandacht jffm. Kiesuitkooperij. ie\E:r m °r- nn inr;jrm^rh™?dpö!12n«ed„003 'e k0t">e" Eigene ruiten uitsmijten. Stadskronijk. bes, by uj rat De Deurwaarder Karei Aerlebout VENDITIE D. Deburchgrave-Decock, ;:iskcIicr.,e gd=da:rk, Tiïi r&S ülad0'd'ei SrJSJ Burgerstand van Dixmude Dixmude4111* N°tariS Waut3r3 te last zijn eren heb- aam af te en die nu ens doen irculaire besturen haasten ersaf te it tot na gij al de irwijzers u daar- nu met haastig nd mis- zijn. t heele aange- aar zij, leu"dè- roeaing aïe e heeft unnen ilte der haffen. Ie, ge- ;er ze en. De >ndag, ie niet Peere n, eer blijven >ndag- r eene Gent, Brussel, Antwerpen, Brugge, Luik, enz., zullen zegepralen O, dio verneuken» te Gent durven de S o w! niet f^riiden» ziJ zouden met 4000 stemmen geklopt worden te Luik komen ze met eene halve lijst voor den da" overal°! 1 AntwerPen>te Brussel en En ziedaar, beste lezer, wat u die hoog vliegers met zeggen en wat leugens zij u doen inslikken 1 Die kerels moeten toch lui veis in don ambras zitten om zoo iets te clurven verkoopen. duizenden gemeentescholen worden ge sloten Duizenden onderwijzers met vrouw en kinderen worden afgedankt en in de armoede gedompeld ie geeft aan de klerikale gemeente besturen het recht dat beulenwerk te verrichten De gevloekte wet van den jesuit Jacob. En wie heeft die wet gestemd AL de klerikalen der beide Kamers. En onder anderen baron de Coninck en Delantslieere die mannen van hun kaliber naar ons stadhuis zouden widen zenden om aldaar hun hatelijk werk voort te zetten. Huisvaders In uwe handen ligt de macht van onze moederstad van dit onheil te vrijwaren. lieden zondag zult gij als een man stem men voor Dautricourt-Woets, burgemeester. Edmond Paret, schepen. De Breyne-Du Bois, raadslid. Doctor Denaux, id. Loncke-Rooms. id. Muiier-Van Parys, id! da-in" h°ede te Stell6n Is dat geene uit" Öh! medeburgers gij ziet welke handel wijze onze klenkalen, meest allen vreemde- ïngen van stad, gebruiken, en wat zij met ons arm Dixmude zouden doen moesten zij aan het hoofd komen. Hoort, tapmannen, de liberalen zullen ge rust zyn als gy ze gerust laat, gelijk in het voorgaande zullen zij de personen en ge bouwen hunner tegenstrevers eerbiedigen, geene enkele ruit zal in uwe huizon ingesla gen worden, ten zij gij ze zelf verbrijzelt, iets waartoe gij zeer bekwaam zyt Na den liberalen zegepraal van heden zondag zal de stad rustig maar vroolijk zijn, de TT aarheid wakkert al hare vrienden aan tot kalme vreugde, want de kiezers zullen ais een man hunne stemme geven aan de vredelievende kandidaten, de heeren in ons igmis, an gen kalen o ge- arden V6erd •al de Nooit zullen in ons land, sedert 1830, ge wichtigere kiezingen plaats gehad hebben dan die van heden zondag 19 October. Dit maal is er geen kwestie van de eene of andere kleine persoonszaak, noch van den eenen of anderen buurtweg of straat, het geldt vandaag het onderwijs uwer kinderen! Zoo dus, kiezers, leve de liberalen De Waarheid. Bij de kiezing1 van heden zondag is er eene - - tweede n aamoproeping welke om 12 ure 's middags aanvang neemt. Gij, kiezers, die bij de eerste op roeping te laat mocht komen, ver geet niet te gaan stemmen. i 0P Pos^> dat niemand te hort blijve het vaderland moet gered worden en ons geliefd Dixmude zij nen goeden naam bewaren met kracht en klank. Kiezers I Verlangt gij dat uwe dochters geen ander onderwijszuilen hebben dan dat van onwe- tende nonnen Wilt gij dat uwe zonen aan broederkens toevertrouwd worden o, I dan, reikt de klerikalen uwe twee handen,' verkoopt hen uwe stem, gij zijt ze waardig iciers ïpers Iget- liets- volk, eedi- ïhen oor- ver- eid; rou- ier- rig. ikte was 1 en gen het be de eft ral eer sid .arindien gij uwe kinderen bemint, in- gij oenig belang in hunne toekomst steltindien gij de schandalige wet ver vloekt door de jesuiten opgelegd, door Jacobs en Wsesten in de Kamers aangebo den indien het lot van die duizenden on derwijzers, welke eene hartelooze geeste lijkheid hier in Westvlaanderen gelijk overal in de dorpen en steden, reeds komt op straat te werpen, indien dat lot u eenig me delijden inboezemtindien gij geen hart hebt vol gal gelijk dat van alle fanatieken, o dan, kie.st dan voor de liberalen Kiezers Eer gij uw briefje in de stembus steekt zult gij wel nadenken gij zult voor de gansche lijst stemmen, voor de zes liberale kandidaten en dat omdat gij verstandig zijt, omdat gij onze gemeentescholen wilt behouden, omdat gij uwe kinderen lief hebt* omdat gij lier zijt Dixmudeling te zijn en' omdat gij geene mannen zijt die zich laten uitkoopen voor een stuk van vijf franken of een bankbiljet. Uit stellige bron vernemen wij dat men kiezers tracht uit te koopen. Gisteren vrij dag-avond is een kiezer geroepen geweest bij den Taponderwijzer Cgeld aanbie dende aan den kiezer, vragende te stem men voor vijf klerikale kandidaten, maar de kiezer heeft geweigerd te aanvaar-dtni*- Liberalen Opgepast Ook zij bericht dat de uitkoopers en de kiezers die laten uitkoopen strafbaar zijn door de wet. De liberalen waken om de wetsovertre dingen te doen straffen. °aft«JFw,a«. - Hel omslag aangebo den door M. K. Claeys, van zijne bedieningen van bestuurder der middelbare staatsschool te'Veurnc isi aanvaard; hij mag zijne rechten op pensioen doen gelden en den titel van eerebestuurder dragen. DiSde!° C" 26 d31ien' en wonende ^c Vermakelijkheden. ine Te en Ier Laatste woord aan de kiezers. Medeburgers, kiezers De taak der Waarheid is volbracht, aan u kiezers is nu het woord. Wij hebben u zooveel mogelijk den waren staat van zaken voor oogen gelegd. Waren onze oordeelen soms bitsig wij mogen ons roemen geene eerlooze personaliteiten ge bruikt te hebben. Wij hebben altijd de ge rustheid, de kalmte aangeraden, wij hebben met gelijk onzen tegenstreverden Vrijen Burgeruitdagingen tot straatgevechten gedaan. Telkens de liberalen zegevierden, hebben zij gerust hunnen zegepraal gevierd door kalme maar vreugdige betoogingen; zelfs hebben zij op den doortocht van hunnen stoet over drij jaren, de Wilgendykstraat achtergelaten. Neen de liberalen zijn geen uitdagers. Maar iedermaal dat de klerikalen de zege behaalden, zelfs als er geen strijd was, iederen keer hebben zij uitdagingen gepleegd, die hen nooit tot eere strekten en welke de liberalen nochtans altijd goedsulli" verdragen hebben. Neen de liberalen zijn geene uitdagers, zij zijn vroolijk kalm in dén zegepraalde klerikalen zijn telkens uitda gend en uitgelaten. Wat kwam nu dien open biief aan onzen geachten burgemeester in den Vrijen Burger te pas Moest dat ge schreven zyn in ons stil Dixmude Moesten de professors een artikel uit eene klerikale gazette van Brussel vertalen om den burge meester tegen blaaskakende wederwraak Over eenige dagen smeet men te Gheel de ruiten uit der katholieke school. De dader dier straatschenderij werd alras ontdekt en het was een... razende kaloteman. Zou hij hebben willen doen gelooven dat liet dé liberalen geweest waren? Ziedaar, burgers van Dixmude, boe de klerikalen zoo nauw niet zien om hunne eigene ruiten in te smijten, als zij de gele genheid denken aan de hand te hébben van het op de liberalen te kunnen leggen. Vcrscliiljige Aicmvstijün-rn. den opmUde VerbIÜ'eDde zal k»"Pdag liou- Maandag 3O October i om 2 t/a ure juist na middag te Caaskerke ter herberg liet fort, van K0 GEZAAGDE HOUTWAREN fn BRANDHOUT. Slondcrdag «3 oetober mxrand™ namid'la- in bctbeggijnhofte' van M EiV ALGI EGO E O EHEiV en verder mobilair ten sterfhuize van iuf- vrouw Surmont. J K. EHiistlag 38 oetober |§84, van alle de materialen van den afgetrokken 14 O O R Hf W IIV I» .U o E E UT Houthïïst Le0P0U VanlraUnt> °P Clercken- Alles in zeer goeden staat en geschikt in koopen t'elkens gerieve. Betaalbaar bij Aloïse Ryckaert. Zaak handelaar te Clercken. 1. o. 1» Timm, Verscl,ene" Jaarboek van het Willemi. Fonds voor 1885. Gent, bockhandel J. Vuylslckc. Te rekenen van 15 oclobcr zijn er 64 reizigerstreinen afgeschaft, benevens 54 zondag- IXreioM. Slaa""')oomc«on. Iwl gol.oel Zeeramp. - Zaterdag, rond 3 ure na middag, ,3 de zweedsche schooner Anna aan Fre- Brpe» g j1 ,mCt ,10ul in Stemming naar Brest, vergaan op de kusten van Nieuport in 't zicht van cl Kursaal. Ho. vaartuig had iad,m s.trnl rij™ masten verloren en zware Jschadc aan de romp on- dergaan. De reddingsboot werd onmiddelijk in zee gelaten, maar niettegenstaande al hel gewerk der loeiers, werd zij op het zand teruggeworpen. Twee nieuwe pogingen werden gedaan, maar altijd zonder uitslag Intusschcn werd de zee onstuimiger cn de w nd heviger. Alle hoop om de ekwipagie te redden scheen verlooren. Welk droevig en ijzingwekkend ac orrrvapel! Van don oenen 1.5,, o^ffiTnnoSd verkeerende vaartuig zes mannen, uitmakende de ck\vipag,e, worstelen met geweld legende dood die voor hunneoogen is, langs den anderen kant op den vasten grond, het pcrsoonecl van den reddingsboot die alle nuttelooze moeite doel om hulp'toe te a"p'dcr toeschouwers is onbeschrij felijk. Elke golt die over hel schip slaatdoel angslgeschreeuwen ontslaan. Men kan niet geloven daii eene gansc.ie ekwipagie verga in hel gezicht der Kus op eenge meters afstand van het land. Dat men eene laatste poging beproevc!... Eindelijk na zeven uren werkens en nuttelooze moeite, gelukt men erin dc reddingsboot de zee te doen ingaan De nieuu-sgiengen volgen met schrik de bevfegiiigcn ffilnii n oze dappere zeebeden. Eensklaps weer galmt.op de kust een geweldige hoera. De red dingsboot raakt hel in nood verkcerend vaartuig. In een oogwenk is de ekwipagie over boord en de oniltn?nV(7 'm ugdef>eroePeo en toejuichingen omhalen de redders en de schipbreukelingen die brPPif.an°T °DKelukki&lijk. een man ont- srhfnt *P!leiD Va," d! ^nna> Cgenaar van het schip dat niet verzekerd is, was in een oogenblik van wanhoop in zee gesprongen. crl.amL'r3'! xaai? 0nzf roeicrs en adders die zoo M orhinn IJ A VCn bloo,gesteld hebben. Mochten zij over deze meuschlievende daad eene goede belooning ontvangen «- De zweedsche brik Diadeemvan Greb- bestad, kapitein Johanssen, met eene lading zout, is verlaten in zee aangetroffen en dinsdag te Oostende Al de sloepen die Oostende binnenloopen, hebben m den storm van zaterdag, schade ondergaan. De 7ZZT fye\ uecfl in zco lla,'en kajuitjon- gv-'i, Emiel vandenkerekhove, verlooren. In den nachl van 9-10 .dezer zijn dieven in itr «°nSt godrongco van Leonard Deman, winke- mlüiii' en ,lobbeo er voor 8 frs levens middelen gestolen. r "T rond 9 ure 's morgens, is Reeina Cockuyt, oud 64 jaren, huishoudster te Zillebekc door een stool van liet lokomolief gedood geworden en levenloos op den talus geworpen door den trein Romende van Korlrijk naar IJpcrcn. Deze ongeluk bladzijden groot, zal 4 frs kosipn Fr i prachtuitgave zijn ten prijzc van 7 frs'per deel CC"C Algemoen dept>t, 1 Ecuyer. te Brussel. U' rue de HUWELIJK. OVERLIJDEKS. Alice. nJu,ia Marcband, oud 3 iaren van Eduard en van'VandilwX.^fiéeN Jl-^rJandon^e, notaris, doctor inde 1 rpehfpr 'tle^erVySi'u Plaatsvsrvangend vrede- i At li vlr v° benoemd, in vervanging van M. 1' r. an Cnyck overleden. Eene premie van SO frs is toegestaan door Srnionv ge, kommissie van Westvlaanderen aan Eugenie Vandycke, weduwe Schecfer, geliik- art,kels 5 Cn 6 van het provinciaal regle ment op de conferencien aan de vroedvrouwen. De korrectlonneele reel.Ibank van Veurnc heelt den 4 en 6 October veroordeeld ln|V9mïo|,UOft°fPllÜibCrl' dicns,lbode 'e Middelkerke, tot 1 maal 26 frs boel, voor slagen Vicar Juliana, weduwe Vanlerbcrghe, te Vinchcm, loH5 dagen gevangen 50 frs boet. voor belec- diging jegens cencn getuige, cn tot 8 dagen gevang, \oor braak van afsluiting. Dehaenc August, zonder beroep te Pollincbove, lol 8 dagen gevang, voor slagen en wonden en lol baren™ gcvan?' voor bedreigingen door gc- Dobbelaere bodewijk, visclivcrkoopcr te Nieuport, lot eene maand gevang en 26 frs boet, voor eerroof. Ueleu David, koeiwacliter te Eessen, en Vanstechel- [man fcmiel, kociwacliter te Beerst, elk tot eene (maand gevang, voor eene vlasvim in brand gestoken M. .lleyer, bijzondere chirurgijn- tandmeester Moeskroenstraat 2 te nlïJ ;'ii! i beginnen met 20 dezer, tc rand- olegen zijn den Maandag van iedere week, van 10 ure s morgens tof 4 ure 's avonds, bi, den l.eer Raimond Duyver-Brixis, Groote Markt. Dixmude. was gebleven, had de aankoms ontwaard. -- In den nachl van 10 41 dezer, zijn kwaad willigen in hel bureel gedrongen van den statie overste te Moorslede-Passchendule en hebben er den coffre-fort medegenomen welke zij 50 meters \er gedragen licbben, na dcnzelvcn opengebroken te hebben, hebben zij er eene som van 137 frs uit gestolen. Zondagavond is den genaamde llacs schoenmaker, die op ongeveer 150 meiers van dc statie van Oostende van den trein gestapt was door ccne machien, die manoeuvreerde, getroffen geworden en de onvoorzichtige werd op den slaa gedood. Moord Ie llansbcke. Eene verschrik kelijke misdaad is in den nacht van dinsdag tot woensdag tc llansbcke gepleegd, liet was dc derde dag der kermis; 's avonds bevonden zich vcrschcide personen in de herberg het Withuis aldaar, een twist ontstond lussclien hen en den eenaamden Moens, van Mariakerko. Toen laatstgenoemde des nachts naar het huis van zijne tante terugkeerde is hij aangevallen geworden cn een gevecht had' plaats, 's Anderdaags heeft men Mocns," badende in zijn bloed, gevonden, schrikkelijk gewond door mes steken in den hals en in de zijde; hij leefde nog maar gaf weldra den geest. Versclieidc jon-elin^n zijn aangehouden. 8 De inschrijving in de Etoile beige, ten voordeele der afgestelde belgisclie onderwijzers en onderwijzeressen, beliep donderdag frs 28,987-08. Eenige Blelgcn hebben maandag te Parijs eene bijeenkomst gehouden in de Salle Rivoti, ten einde een belgischen rcpublikcinschen hond'in te richtenEr werden heftige redevoeringen gehouden tegen den koning van Belgie, hel afgetreden mi nisterie Frère-Orban, en het kabinet Malou. Spre kers waren Alfred Dcfuisseaux en den uil Belgie ge zellen Marchi. De vergadering benoemde cen'voór- loopig bestuur. Wal gekheid -- De Loning van Deieren, liet is bekend, houdt er van om van tijd tot tijd zonderlinge daden te verrichten, die nu en dan de vraag doen rijzen of I uj zijn vijf zinnen wel allen bij elkaar heeft. Thans heeft hij weer een zonderling gedacht in 't hoofd gekregen, en men is reeds druk bezig met het te volvoeren. Bij is namelijk voornemens om een standbeeld op lc richten voor den roi-solcil, bodewijk XIV. Op een klein eiland, in hel meer van Cliiem, laat deze zon derling een kasteel bouwen, en voor dal kasteel zal het 8 lot 10 maal lovensgroote beeld van koning Lodcwijk XIV geplaatst worden. Verwoesting van Catnnn. Een vrce- selijkeii storm heeft den 7.dezer de stad en do voor- geborchten van Calana (Sicilië) verwoest. Huizen, kerken en eene geliecle reeks villas waarin de sici' liaansche aanzienlijken 's zomers wonen zijn ver nield; in de haven werden de vaartuigen van de ankers losgerukt en legen elkaar geworpen. Men heelt rond de 400 gekwetsten opgenomen oneen dertigtal lijken van onder de puincn gehaald. De schade wordt op vier miljoen geschat. Calana is gelegen op de oostkust van Sicilië, aan den voel van den Etna. Deze groote cnschoone stad kige, die zonder nood^^^id'op^lc spZi^T i cleii u'HiiVniot bi/ opsJu,t der bollig schoon Henleblïerij-concert" T°' ItofhSSTiSf noücu™ ""IT'"" '"«Chen zondag 26 oetober. ter lierbe?c-e"(urmUde den dehng bij Pieter Oabel^X^Z^ S';f v^ door ccnige vreemde Zijn OD den znnHor, Oft - •lanrlijksche couibnl met de iaskaarf I.;; Aller 2 N?reDmb«. i.. <ie Amand Bolle, Ooslvoeten. - TSfjSe'l'fe "rbiJ ieder zijdsrogel 5 tr,. Inleg 65 ct Z ini-MTWiBIUWlBBMiiiij om 1 111'A blief no Verandering vui woon«I. ïe^daflTff"11 Zij"> -aIant0n ter kcnni^'teTren- gen dat hij thans gehuisvest is. in de w r 3 »M 1" Morkt.éndathii r oorv hoi is van een goot assortiment winterstoffen en kfeer cachem rs en ottomas In a'le kleuren en prijzen er.flanellen Moderoks in gewateerde leufre L&5? 1 fr. 75 tot 18 frs, gemaakte mans- en vrouwsbaaien kapelijnen, enz., enz door den goedkoop on goede kwaliteit mijner koopwaren verhoop ik d! gunst van eenieder te genieten e

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1884 | | pagina 3