ZONDAGSBLAD voor de Stad en het Arrondissement. Staalkecdig Overzicht. Brief uit Brussel aan den Dixmudenaar. Gonservateurs of bewaarders! Aangroeiende voorspoed. De reserve. De munt-conferencie. Zondag, 20 November 1885. 10 cent, per nummer. 41« Jaar. N, 48, man DIKMÜDE, dec 21 NOVEMBER 1885. Dood van den koning van Spanje. Dinsdag morgen is de Koning van Spanje overleden, ten gevolge eerier teering, ver ergerd door buikloop, De laatste berichten lieten deze gebeurtenis verwachten, maar men hoopte nog dat de jonge jaren van den prins de schrikkelijke kwaal zouden zege vierend te boven zijn gekomen. Men zal begrijpen dat de dood van den jongen Koning een ontzaggelijken indruk gemaakt heeft. De politieke gevolgen kun nen onmeetbaar groot zijn; en de toestand van Spanje erg schokken. Men had op de regeering van den prins veel gehoopt, wat echter te leurgesteld is geweest, maar men hoopte echter nog. Koning Alfons was den 28 november 1857 geboren, dus 28 jaar oud, en zoon van koningin Isabella II. Hij was den 30 december 1874 op den troon ge klommen, ter elde van 17 jaar. Hij is twee maal gehuwd geweest, de eerste maal, in 1878, met de dochter van den hertog van Montpensiereenige maanden nadien wedu- waar geworden zijnde, was hij in november 1879, in den echt getreden met prinses Kristine van Oostenrijk, bij welke hij eene dochter heeft, thans 5 jaar oud, on die erf- prinses is, geroepen om hem op te volgen. De prinses van Asturien, Marie de las Mercedes (vijfjaar oud), zal als Koningin worden uitgeroepen, onder het regentschap liarer moeder, gemalin van wijlen Koning Alfons. Er heerschtte Madrid volmaakte rust. Einde van den oorlog tusschen Servien en Bnlgarie. Ten gevolge van de zegepralen der legers van prins Alexander van Bulgarie, op de troepen van koningMilan van Servien, zal er een wapenstilstand worden gesloten, die te hopen de voorbode zal zijn van de staking der moorderijen tusschen twee broedervol keren. De verwarring in het servisch leger is groot; desoldatenvan koning Milan kregen geen eten en trokken met hongerige magen ten oorloge en daar de Bulgaren op het on verwacht zegevieren, kan men begrijpen welken toestand er uit volgde. Ook wordt de oppergeneraal der Serviers in staat van beschuldiging gesteld wegens onbekwaam heid zelfs loopt het gerucht dat hij zich een kogel door het hoofd gejaagd heeft om zijne schande niet te overleven. Wat koning Milan betreft, deze zal af stand doen van den troon en te Weenen of Parijs gaan rentieren. Er wordt te Belgrado voor revolutie gevreesd. Ook vreest men dat Oostenrijk een leger in Servien zal werpen. Intusschen zet de conferentie te Konstan - tinopel hare zittingen voort zonder tot be sluiten te geraken. Dat komt er van, als er enkel woorden in de weegschaal komen, wanneer de gebeurtenissen de zaken be spoedigen. Frankrijk. De toestand van de bin- nenlandsche politiek is en blijft slecht in Frankrijk. Niemand weet wat er uit voort spruiten zal. Het gedrag van den heer Clé- menceau wordt sterk besproken, die nooit duidelijk zijne meening gezegd heeftschit terende redenaar is hijook scherpe beknib- belaar van wat anderen doen. Maar wat hij zelf wil is nooit gebleken. Daaruit zal misschien nog volgen dat de heer Brisson aan het roer blijft, hetgeen wel het verstandigste is dat te verwachten kan zijn. Hervormingen zijn goed en wel, maar men ziet niemand die ze zou kunnen tot stand brengen. In dit geval is het beter te houden wat men heeft. Engeland. De algemeene kiezingen voor de vernieuwing der Gemeentekamer zijn maandag begonnen en zullen den 8 de cember eindigen. In meestal dekieskollegien, en namelijk deze in welke geen strijd is, zal men den definitieven uitslag van den eersten dag kennen. In de steden wordt de stembus den 24 ge opend en den 28 geslotenin de graafschap pen zullen de kieswerkzaamheden den 27 no vember beginnen en den 8 december eindigen. Volgens de nieuwe kieswet is het getal te kiezen afgevaardigden 495 voor Engeland en het land van Wallis, 72 voor Schotland en 113 voor Ierland. Het nieuwe Parlement is voor den 12 ja nuari 1886 bijeen geroepen. Er wordt vrees uitgedrukt dat de liberale meerderheid sterk zal verminderen, ten gevolge van de verdeeldheid onder de liberalen. De engel- sche conservatieven, die met lord Salisbury aan het ministerie zijn, hebben met de Ier- landers een verbond gesloten, maar 't zal te zien zijn of de Ieren kunnen bevredigd worden. Een aantal kiesuitslagen zijn reeds gekend, doch voor het algemeen is er niets uit op te maken. Engelsch-Indie. Volgens berichten uit Birma is pene engelsche vloot, bestaande nit 23 stoombooten, zonder tegenstand de Irrowaddy-rivier opgevaren na Mintilea versterkt te hebben. De Engelschen ver overden 40 kanonnen en maakten 270 ge vangenen. Brussel, den 2 i november 1885. Reeds drij weken is de Kamer bijeen en heeft nog hoegenaamd geen werk afge legd. Dat heet ook zeker spaarzaamheid, alzoo de representanten betalen zonder iets voor 's lands geld te krijgen. Maar de budgetten zijn nog door de com- missien niet onderzocht geworden, en dit is hetgeen bezigheid moet verschaffen aan de wetgevers. Intusschen heeft de Kamer de nieuwe wet op den letter- en kunst eigendom aan haar dag orde. Doch aan dat werkje vallen onze wijzen in slaap bij zooverre dat, woensdag, de Kamer in getal niet was. Ziedaar hoe onze fameuze redders zorgzakken voor de stoffelijke belangen der kunstenaars, schrijvers, beeldhouwers, com ponisten, schilders. Nu, zij vallen ook in slaap bij de krisis die zoo zwaar weegt op landbouw, nijverheid en handel, aan welke zij allerhande hulpmiddelen en nooit geken- den voorspoed beloofden. Waar zijn zij nu, thans dat de eene nijverheid na cle andere ten ondergang loopt Zij zaten met twee stoelen in de assche. Zoo gaarne had men de wetgevende kiezing van Virton nietigverklaard, maardit verlan gen is geheel te niet gegaan. Het is nu be paald zéker en vastgesteld dat twee kiezers van gelijken naam gestemd hebben, maar dat enkel een werd aangeteekend. Dus geene mogelijkheid meer van eene stem aan den heer Ensch te onttrekken. Dit veroorzaakte tandengeknars en de hoop moest opgegeven worden Virton onder de klauwen te brengen der geestelijke partij. Die schoone droom is als rook verdwenen en geene partij aanslag was meer mogelijk. Ook heeft de Kamer, dezen donderdag, de heer Ensch als repre sentant uitgeroepen en tot den eed toege laten. Men heeft nu eene senatorskiezing te Antwerpen zonder strijd. Dit is een gevolg van het drijven onzer zoogezegde Grondwet hervormers, die aan de liberale partij alle eenheid en kracht ontnemenEr was kans te Antwerpen te zegepralen, maar men strunkelt er, voorden strijd, overeen gochel- beeld dat niet kan verwezentlijkt worden. Zal het gezond verstand dan zijne rechten niet eens kloek doen gelden, om de liberale partij te doen herleven en de praatmakers reden te doen verstaan, die, omdat zij niets zijn, de geheele partij te niet helpen? Verstaat elkander toch eens, lieve vriend jes, die in het progressisten water dobbert. Met een bitteren spotlach, las ik deze week een paar artikelen in la Nation. Het blad vroeg nieuwe mannen voor het gemeente bestuur der hoofdstadde ouden waren ver sleten en in hun gezag gekrenkt door onder linge en persoonlijke twisten. Zij moesten plaats maken voor jongere en opkomende mannen. Maar zeg eens hoeveel eigenliefden zouden niet gekwetst worden door zulke kuislching; hoeveel verdienstelijke en kun dige mannen zouden niet opgeofferd worden En met welken uitslag, als ik u bidden mag. Misschien zouden wij ijdele koppen krijgen in plaats van werkers. Maar zie reeds 's anderdaags protesteert la Nation tegen een artikel van den heer Arnould die, als progressist, zichzelven hewierrookt in een gloriekransje en naar hartelust de doctrinairen beschimpt en uit maakt als lieden die niet te achten zijn en men goed kan ter zijde laten. Ziedaar hoe de progressisten de eendracht aanprediken zij zijn de eenige mannen van verdiensten maakt plaats voor henvernietigt u voor hen! Zonderlinge eendracht, bydieheete- koppenen M. Arnould is een der gesneuvel den van 1884 in de progressiste hoofdstad, die de les wil blijven spellen aan al de libe ralen van het geheele land, die weigeren de zeereloopers te volgen die den hals gebroken hebben bij hunne zotte keuren van verleden jaar en de bisschoppelijke regeering aan het bewind hebben gebracht. La Nation heeft gelijk te protesteeren tegen de twistzaaiende taal van progressist Arnould, die rotte appelen voor citroenen verkoopt, ijdelen wind blaast en de wezent- lijkheid vergeet, waartegen de liberale een dracht van allen nog dreigt te kort te schieten. Komedie komedie komedie spelen is altijd troef bij de klerikale partij. Alle dage een nieuw masker om burger en boer des te beter bedriegen en gestadig te foppen. Zouden dan de woorden katholiek, onaf hankelijk, valsch beginnen te klinken in de ooren der kiezers? Zouden dezen er mis-' schien enkel een leelijk masker in zien, vol ijdelen wind, vol vennijn en anzijn in plaats van suiker en zeem? Wat mirakel is dat? De klerikale kopstukken zijn nu, in hunne redevoeringen, heildronken, aanspraken, geene katholieken, onafhankelijker!, sylla busmannen meer, maar convervateurs of be waarders! 't is op die wijze dat M. Woeste de trompet geblazen heeft hij de Bewarende Vereeniging van Schaarbeek; bewaren is een rekbaar woord dat bij alle saficen kan ge bruikt worden als peper en zout. Eidie bewaarders en van wat, als 't u be lieft Bloedige spotternijBewaarders. Maar van het onderwijs toch zeker niet want het openbaar onderwijs is een puinhoop en de onwetenheid staat er op te troonen. Bewaar ders Zou het misschien zijn van de pennin gen derbelastingschuldigen?ja,inplaats van rle belastingen te verminderen, gelijk be loofd was. vermeerderen dezelve gestadig. Bewaarders van het gemeentelijk zelfs- beheer, wanneer de pastoorsdorpen uitge zogen worden door de congregatiën en kloosters. Bewaarders onzer politieke vrij heden Maar hooren wij niet dagelijks de invloedrijkste organen van de geestelijke partij luidop roepen dat de Staat het bloed in de aderen moet gespuit worden van de voorschriftenendeleering derKerk, welke al deze vrijheden doemt en vervloekt. De waarheid is dat men de macht, het oppergezag wil behouden en bewaren aan onze meesters die er zulk schandelijk misbruik van maken. Slaap maar, liberale vrienden, dat de rust u zacht en zoet zij terwijl de vijand niet ophoudt te werken en te bewegen om zijne positien te versterken eneranderen te veroveren. Gij slaapt! maar het huis staat inbrand en gij denkt.niet eens het vernielend vuur te bestrijden door kloeke eendracht en werkzaamheid. In afwachting daterontwaking'kome, zou den de liberalen wel doen zich op hunne hoede te houden tegen al de klerikale mas kers en arlekijnsprongen, die wel niet geheel nieuw zijn, maar nog in geenen deele ver sleten. Wij hebben reeds vastgesteld dat 374 ge meenten de maohtiging hebben gevraagd en bekomen om hare belastingen,'t zij op on roerend of roerend goed, 't zij op patenten te verhoogen. De Moniteur van zondag bevat andermaal koninklijke besluiten, waarhij weder tien gemeenten zulke machtiging hekomen. Dus, sedert het begin van 't jaar, 384 go- meenten die nieuwe belastingen leggen. Dat is al voorspoed, die aan het land onder een klerikaal beheer ten deele valt Het professorsblad dat, zoolang de libe ralen aan het bewind waren, riep, dat het land van geene reserve wilde hooren, zwijgt nu dat het zweet over het ontwerp van generaal Pontus, die op geheimzinnige wijze en om zoo te zeggen in 't genijp eene reserve wil inrichten en doen stemmen De vrijmoedige soldaat, zooals men eens zegde, moet zich buigen voor den bisschop- pelijken meester die nem gezegd heeft gij zult uwe reserve hebben, maar gij moet dat zoo stil mogelijk doen, dat het bijna niet geweten wordt. En daarom heeft de vrijmoedigs dienaar van de bisschoppen, in zijn budget een krediet gebracht, tot het benoemen van 53 officieren met de inrichting der reserve gelast. Dat is maar een begin, het toekomendo jaar zal men die som moeten verdubbelen en mogelijks wel vervierdubbelen om de on kosten der reserve te bestrijden. Ziedaar hoe de klerikalen te werk gaan als zij aan het bewind zijn. In de oppositie, deden zij tijdens den kiesstrijd, plakbrieven op de hoeken der straten aanplakken en in al hunne leugenaarshladen vielen zij de libe ralen aan die een ontwerp van reserve wil den voorstellen. Nu zij de meesters zjjn komen zij in stilte, op hunne zokken, zouden wij moeten zeggen, met eene reserve af en er is geen enkel klerikaal blad dat daar tegen opkomt om te protesteeren Wat karakter moeten de schrijvers van de klerikale bladen toch hebben, om zoo ge stadig te kunnen plooien zooals hunne mees ters het willen. De reserve, die de klerikalen ons gaan op den hals schuiven, belooft eene bron van groote uitgaven voor het land te zullen zyn. De bezuiniging op het brood, die de oorlogsbegrooting met zooveel moet ver minderen, wordt er, om te beginnen, door opgeslorpt. Over die nieuwe uitgave, zegt een klerikaal blad 53 kapiteins te be noemen tegen het mogelijk onder de wapens roepen der klassen in verlof, is voor het allerminst eene nuttelooze pracht, Wij zijn ook van dit gedacht; maar er is eene andere vraag Hoe durven de klerikalen met eene reserve opkomen, zij die daarom het liberaal ministerie zoo hebben aange rand, en bij hoog en by laag gezworen, aat zij van geene reserve wilden hooren? Volgens de laatste tijdingen zouden er door Belgie toegevingen op de munt-con ferencie zijn gedaan, ten einde tot eene min zame schikking te geraken. Gelijk men weet, wil men Belgie dwingen het zilver geld terug te aanvaarden, dat hier zoo overvloedig gemunt werd en vèel van zijne waarde heeft verloren. Over deze belangrijke zaak worden de volgende bijzonderheden medegedeeld Er werd voor 250 miljoen zilver gemunt. De Nationale Bank heeft hierop al weinig winst gedaan, iets waar zij nochtans het recht toe had. De voornaamste munthandelaars waren het huis Allard, dat er miljoenen bij won, en het huis Rothschild. Door eenen onzin in de wet, kon men van eene waarde van 16 of 17 franks metaal 20 franks maken. Buitendien heeft de heer Malou, die aan het hoofd was op het oogen- blikdat de groote daling op het zilver zich deed gevoelen, te lang gewacht het munten van geld te doen ophouden en zoo hebben XMIDI Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonneiiten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal koste loos in ons blad te lijven. Alle ajichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden eens onvergeld in hetzelve wordt aantocht alle hoegenaamds arti kels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. De beken dmakingen betalen 20 centimen den drukregel. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De groote letters volgens de plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstrekenten einde aan de annoncen, welke in ons blad gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle postdirecteurs. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden De personen 'die "een abonnement voor een jaar op den Dtxmudenaar nemen,en hetzelve op voorhand betalen, ontvangen ons Zondagsblad kosteloos tot Nieuwjaar 1886. iJXtti'i

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1885 | | pagina 1