A BOOMVENDITIE Huis en Erf BEESTIALEN WOONHUIZEN Boomvenditie EIKEN EN ANDERE BOOMEN oom venclitie .Notaris LAURENT PROOT Notaris Arthur Vanden Berghe, Notaris DEPUYDT Schoonen Eigendom 2° De helft in een Maaigras Notaris VALCKE Te koop ;rh Bouwmaterialen, Notaris Simpelaere Notaris VERTÉ desaster6 mHS 125 'S J'aa;r8 b0ven Notaris DE CAE BOOMEN op STAM Burgerstand van Dixmude Stellige Toewijzing 1° Een Woonhuis Juist 45 koopen Openbare Venditie meubels Venditie Openbare Verkooping Openbare Verkooping Vit er hand te koopen Uit er hand te koopen 172 koopen Boomen ermakelijkhcden. Gaaiboldersgild Vereenigde Vrienden. «RflOTE GAAHIOLIilNG 2AHT00F. TE WOUMEN KANTOOR van den TE PERVYSE. Dinsdag December 1885. om 1 ure stipt na middagte KEYEM ÏOO KOOPEïT M schoone en gavige Olmen en Populieren Boomen, wassen de langs do dreef, op de lan den en in de weiden, gebruikt door Hendrik Baeyaert, Char les Pollentier, Pieter Deschool- miester en anderen. De vergadering op het land van Charles Pollentier. Belgische Maatschappij van Algerneene Assurancien tegen Brandgevaren ZAITTOOK, van den TE GHISTEL. op Woensdag 9 December 1885, om 3 ure, te Leke, ter herberg de Meiboom, bewoond door M. Pieter Voet, van Donderdag ft O December 1885, ten 3 ure juist na middag, in het Vre degerecht te Dixmude, van eeneu zijnde welgekalante herberg met chicorei- ast en veel andere gebouwen enll. 0-11-30C. in BOVEKERKE-DORP, langs den steen weg. Bewoond door Theodoor Faes, tot een maand na de eindelijke toewijzing. Deze verkooping geschiedt ten verzoeke van den heer en Mster Ghewy, advokaat- avoué te Veurne, als bezorger ter faling van genoemden Faes en ten overstaan van den heer Vrederechter te Dixmude. TE "\7k7"FP,T?.nTC TP,TT noord-oost der kerk, nabij den steenweg naar Bovekerke. Vrijdag 4 December 1815 ten 2 ure juist na middag, voor d'heer Jan Van Honsebkouck, te Wercken, en kinders Ampe-Van Honseb.ro ito k, Populieren en 8 koopen Eiken. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumeu. IM ¥LAD§LOO-DORP Dinsdag 15 December 1S§5 ten 3 ure juist na middag, in het Vredege recht te Dixmude, van een SOHSC&T WOQÏTETJIS en H. 0—0737 C. Erf, in Vladsloo-dorp. Bewoond door DésiréCauratot 1 Mei 1886 Deze verkooping geschiedt ten overstaan van den heer Vrederechter te Dixmude, door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen. herberg genaamd La Chasse Royale en |'r P 4411 C. Erf te Keijem, om met Mei naast aan 't gebruik te komen, gemeene en onverdeeld groot H 0-90-30 C. te Keijem, om aanstonds aan 't gebruik te komen. van BOERHALI EN VRUCHTEN TS TLADSLOO De Notaris Wauters te Dixmude zal openbaarlijk in venditie verkoopen ter hof stede alwaar onlangs overleden zijn de I echtgenoten Rhiere-Dekeyserte Yladsloo, nabij de Gentstraat. Alle de Meubelen en Menagiegoederen, zooals koper-, tin-, ijzer- en aardewerk, stoelentalels, kassen, commode, bedde- bakken, beddingen, kuip- en keernhalm, vleeschkuip en zwijnenvleesch, boter- en smoutpotten, baseul en gewichten, zeefden, leeren en windmolen en eene hoeveelheid graanzakken. Het Wagenharnas bestaande in wagen, twee karren, traamkarre, ploegs, eegden, oesels, aalkarteel en standen. De Beestialen bestaande in eenpeerd, 3 koeien, bekalfde veerze, 3 kalvers, groot zwijn, 6 jonge zwijns, 6 schotelingzwijns, geit en het pluimgedierte. De V ruehten te weten3000 schoven rogge 500 schoven tarwe, 1500 schoven haver, 100 schoven boonen3000 kilogrammen aardappels, eene hoeveelheid hooi en strooi. Verders veel brandhout, staken, persen en wat gezaagd hout. Op Vrijdag 4 December 1885, om 12 j/a ure stipt te beginnen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits stellende goede borg. Betaalbaar ten kantoore van den Notaris Wauters te Dixmnde. van TE BEERST. De Notaris Wauters te Dixmude, zal openbaarlijk verkoopen de nagemelde boo men wassende op de hofstede en landen gebruikt door de kinders De Bruyne en Achiel Biervliet, te Beerst, langs den steen weg naar Dixmude, te weten "2 DIZMTDE Op Dinsdag 8 December 1885, om 2 ure namiddag, in het Vrede gerecht te Dixmude, 1° Eene partie Maaigras te Merckem, kadaster sectieA, nrs 227a, 228a, groot H. 1-39-10 C. Gebruikt door den medeverkooper David Warlop, tot 11 November 1886, aan 175 frs 's jaars. 2 H. 127—70 C. bebouwde grond, drijfgras en Zaailand, te Merckem, kadaster sectie A, nummers 234c, 234a, 234b, 227b, 228b. In cijnspacbt gehouden door P. Van Houwe-Harynck, aan wien de gebouwen toebehooren, tot 1 October 1895, mits fr. 197-55 bij jare, 3° Eene partie Maaigras. te Merckem, kadaster sectie A, nummer 345, groot H. 0—74—80 C. Gebruikt door Charles Warlop, tot 11 november 1886, aan 75 fr. 's jaars. 4° Een Woonhuis en 69 aren be bouwde Grond en Land, te Merc kem, kadaster sectie B, nummers 640, 641,642. Gebruikt door Pieter Cappoen, tot 1 October 1886, aan 130 frs 's jaars. 6° H. 0—69—90 C. Zaailand, te Mer ckem, kadaster sectie C, nummers 890, 891,892. Boomprijs 20 fr. Gebruikt door Pieter Geeraert, tot 1 ootober 1886 aan fr. 91-65 bij jare. 6° Een hofetedeken en H. 3—29—68 C. bebouwde Grond, Gras en Land, te Merckem, kadaster sectie C, num mers 638a, 639a, 640b, 636b, 636a, 635a, 634a, 634b, 649b, 649c, 652a, 651a. Boom- en haagprijs 280 fr. Gebruikt door Charles Peene, tot 1 October 1886 aan 350 fr. bij jare. Verdeeld in 3 koopen. 7° H. 0—75—50 C. Zaailand, te Merc kem, kadaster sectie C, nummers 586, 587. Boomprijs 50 frs. Gebruikt door Louis Deroo, tot 1 Oc tober 1886, aan fr. 83-30 's jaars. 8° Een Woonhuis met 60 aren 80 cent bebouwden Grond, Hof en Land, te Merckem, kadaster sectie C, num mers 1131, 1132, 1133, 1134, 1135. Gebruikt door Pieter Plaetevoet tot 1 October 1892 aan 75 fr. bij jare. De contribution zijn teii laste des pachters. 9" Een woonhuis en 2 aren 80 centiaren bebouwden grond en hof, te Mer ckem, kadaster sectie A, nummers 795a,796a. Laatst bewoonddoor Joannes Warlop. van met Erven en Land slaande en gelegen te KEIJEM. De Notaris De Seek te Beerst verblij vende, zal in eene enkele zitting vastgesteld op Maandag 14 December 1885, om 3 ure na middag, ter herberg het Bolders hof, bewoond bij Robert Cabooter, te Beerst, langs den steenweg van Dixmude op Beerst, opeubaarlijk verkoopen Beschrijving van de te verkoopen goedei'en. Gemeente Keijem. Tot alle verdere inlichtingen men ver- voege zich bij den bovengenaamden Notaris De Seek te Beerst. m l li i Een WOONHUIS dienende voor paarde- brugge, kadaster sectie A, n° 329, met 1 are 55 centiaren erf. Gebruikt bij de gebroe ders Pieter en Aloïs Annothé. Voor den prijs en konditien.men vervoege zich bij de Notarissen De Seek te Beerst of Valoke te Dixmude, Op Woensdag; O Januari 1886, om 1 i/a ure na middag stipt te be ginnen. De vergadering ter herberg de Zijde- lingbrug, bewoond door Charles Van Aelst, te Beerst. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits stellende goede borg. Betaalbaar ten kan toore van den Notaris Wauterste Dixmude. Een schoon nieuwgebouwd RENTENIERS- HUIS, staande te Dixmude, in de Statie straat n° 29. Zich te bevragen bij de eige naarster jufvrouw MARIE BEVER of bii den Notaris WAUTERS te Dixmude. TE ALVERIPfGHEM. MERK WEERDIGE IDaandag 30 November 1885, juist ten 1 ure na middag, ter hof. steden van Charles Tanghe, Decoussemaeker FORTHEM Liej>A0Ul' te ALVERINGHEM. van *3ft KOOPEN fijne Hollanders, Abeelen en Eiken Boomen, ST1DI3 TE MERCKEM Woensdag 9 December O-VEIRSL.A.O in den Steenen Molen, te Merckem, ten 3 ure nanoen, van Gemeente Merckem. 1. Weide groot 44 aren. 3° Parceel Zaailand, 34 aren 20 centi. aren. 4 Gebruikt tot 1 October 1886, door René 3° Partie Maaigras, 66 aren 40 centi aren. Om aanstonds in genot en gebruik te treden. van den te Veurne, Bolerweegschaalslraal n* 8. Maandag 31 December ft 9S& om 101/2 ure voor middag, te Veurne-stad, Mcrkweerdigc Koopdag 1Ö2 KOOPEN Populieren en Hollander- staande langs de Stadswandeling, en waar van het grootste gedeelte eene dikte hebben van 2 meters tot 2 m. 90 c. Te beginnen aan koene 1, bij de Zuid kazernen, Met verboog van 10 per 100 en 2 frs 50 c, per koop voor gereed, alles seffens te be talen. Op tijd van betaling voor de koopen boven de 20 frs tot 1 Maart 1886, mits goede en solvabele medekoopers te stellen. Al de boomen zullen moeten geveld en geweerd worden tegen 1 April 1886, op op straf van 20 frs schadeloosstelling voor eiken niet gevelden of geweerden boom. MERKWEERJDIG1E te THOUROUT, gekochte laagdeYeid. Op Maandag 91 Bftecember 1885, ten 9 i/a ure fix, zal men openbaarlijk verkoopen op de eigendommen van M.Auguste Van Imschoot-Sebbuvs ge legen te Thonront, samengesteld uit schoone Eiken zware Wilgen, Abeelen, vele schoone Aclitkanters en bijzonderlijk zware Beuken, immers de schoonste der streek, een omtrek hebbende van 2 a 3 meters, breeder bij afficben ver meld. De vergadering bij Louis Coalman, her bergier op het Maagdeveld en op de partie land daarbij om, ingezien de groote nomber van koopen, ten 9'i/a ure te lieginnen. Door bevoegden ambtenaar en onder het beleid van sieur Fraeys-Serruyste Thourout. GEMEENTE VLADSLOO Maandag 3$ December ft 885, te Vladsloo, langs den steenweg van den Wikkelaar naar 't Lappersfort, in den Moor bosch ten verzoekevan de heeren Guyot, te Antwerpen, 45 koopen extra schoone TaiUie en 1000 drooge Snoeibussehen. De vergadering om 2 ure na middag, ter herberg de Wik kelaar, bij J, Deinen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling, betaalbaar ten kantoore van Emile Van Dromme te Eessen. or hel ver- er gelegen- wij k Zwar- reeds ver- olen door ;iog't schol duim met jkl werden. i. Den delaar, oud den onder- g lol ver een meisje anghe zich sselijkheid, eente ver- speler was. ne overlre- de policie- die hem en iracht ingenis ge- loesland, hij 's an- ene groote beke plaals de Vinck, gekregen, eren over- idag op de too weinig markt, de Alle kwalen der longen worden aldus gemakkelijk genezen. De aamborstige wiens ademhaling bij mistig, vochtig weder bijna verstikt wordt, wordt door Holloway's Zalf en Pillen vrij gemaakt, die mede den korten, droogen en teerachtigen kuch genezen, en ook het zware spuwen, waarvan bron chitis vergezeld gaat. GEBOORTEN. 23 Nov. Maria Luc'ovika Claeys, dochler van Karei Lodewijk en vail Joanna Hollebeke, (Wou- menstraal.) 24 id. Alberic Jozef Vmcke, zoon van Adolf en van Celina Amelia Vardenberghe. (Konijnestraat.) WETTELIJKE HUWELIJKSBELOFTEN. 22 Nov. DésiröKarelRyckebusch, jongman, land bouwerswerkman, ouil 28 jaren, geboren le Dix- mude en wonende te faaskcrke, met Sijlvia Maria Exter, jonge dochter, dienstmeid, oud 27 jaren, geboren te Eessen en wonende te Dixmude. HUWELIJKEN. 25 Nov. August Leopold Van Aelst, jongman, dienstknecht, oud 42 jaren, 2 maanden en'8 da gen, van Beerst, met Silvia Virginia Brys, jonge dochter, mandewerkverkoopster, oud 41 jaren, 10 maanden en 13 dagen, van Dixmude. 27 id.—Karei Lodewijk Desmyterjongman, werk man, oud 32 jaren, 4 maanden en 23 dagen, met Romania Maria Verhaeghe, jonge dochler, naai ster, oud21 jaren, 5 maanden en 25 dagen, beide van Dixmude. 28 id. Vitalis ütisiré Fache, jongman, koophan delsreiziger, oud 25 jaren, 3 maanden en 29 da gen, van Wesloutre, met Maria Anna Julia Her- minia Cracco, jonge dochter, modewerkster, oud 21 jaren, 9 maanden cn 19 dagen, van Dixmude. OVERLIJDENS. 13 Nov. Maurits Alexis Gusiaaf Marie Dewutf, oud 14 dagen, van Dixmude, dochter van Aloïs en van Leonia Rosalia Rosseeuw. (Klcinendijk). 20 id. Karei Lodewijk Vanduyfhuvs, slachter, oud 43 jaren, 2 maanden en 20 dagen, van Dix mude, ongehuwde zoon van wijlen Jan Francis en van Joanna Kolela Vanduyfhuys. (Gasthuis straat.) flfiockdriikkcrij cn boekhandel Van Ciiyck-Gyolc, A'oord.slraal, Hoekder Vischmarkt, Dixmude Aan de pianolief hebbers. E enige gelegenheid, Honderd Dansen van Slranss, voor piano, (valses, polka», quadrilles, etc voor O frs in plaats van 10 frs. Pour SO c. valeur de 3 frs. Le numero-prime LA VIE EM II tVEIL Hen» van prachtig geïllustreerde plakalmanaken voor herbergen. Op beden Zondag 29 November, om 4 ure na middag-, viert de Muziekale Kring- n een Sint Ceciliafeest, in de Nieuwe Smis,bij Hendrik Deschot, Stoyestraat. Daarna Combatbolling waartoe alle liefhebbers uttgenoodigd worden, oiuh.it met de jaskaart heden Zondag 29 November, in St Crispin,bij Qh. Dekoyrel, Oostvesten. Snucissekermis heden Zondag 2a November in Petit Paris, bij Paul Vandecasteele. Vriende lijke uitnoodiging. ('omhul met Je vloerbol enaaucissekermls heden Zondag 29 November, in den Graaf -an Vlaanderen, bij Emiel Bolle. Vriendelijke uitno diging. Groote combat met de jaskaart en de vloer bol heden Zondag 29 November, in de Drie Zwaluwen, bij Theofiel Coquel, Verkensmarkt. Daar de wandelingskens buiten stad gestaakt zijn, verhoopt de baas van reeds in den vroegen na mid dag een talrijk publiek te hebben. Goed bieren veel plezier. Mclioone combat met de jaskaart, heden zondag 29 november, in den Broeden Steeger, bij de gezusters Camerlynck, Iviekenstraat. Vriendelijke uitnoodiging en aangenaam bier. Combat met de vloerbol, op heden zondag 29 november ter herberg het Truweeltje, bij Ch. Duyver, Woumenstraat. Vriendelijke uitnoo diging en bier van 't patersvatje. Saucissekermls en combat met de vloer bol heden Zondag 29 November, io 't Hof van Commercie, bij Déait'é Vanblaere, te Beerst, aan den Keizerhoek. Bier van 't patersvatje. Jaarlijksche snucissekermis en combat bolling, heden zondag 29 november, ter herberg de Wagenmakerij, bij Alois llennico, langs de Eessenkalsijde. Den maandag kandeel. Lekker bier. Instellatie te Canskerke, lieden Zondag 29 nov. der herberg de Vla, bewoond door Ch. Verstraete, langs de kalsijde van Oudecapelle. Aller hande volksvermakelijkheden. Te winnen op 1 December, zijnde St Eloi's dag, eencn schoenen vetten Turkenhaan, in La Pomme d'or, bij Pieter Vanhoucke. Gewone jaarlijksche vergadering. Te winnen een schoonenTurkenhaan aan 10c. op Dinsdag 1 December, St Eloi's dag, in 't Gou den Paard, bij P. Weyne. Snucissekermis, combat met de vloerbol als jaarlijksche gewoonte, op den Zondag 6 Decem ber, in «Ma Campagne,Eugenie Bruynooghe, langs de Eessenkalsijde. Den Maandag kandeel. Combat met de jaskaart op den Zondag 6 Decembor, bij Ch. Pi'eters, Nieuwe Wandeling, en 's avonds om 8 ure Concert. Vriendelijke uitnoo diging. Groote combat melde jaskaart cn vloerbol op den zondag 6 december, in 't Engelsch Hof, bij Ch. Annothé, Leegeweg. Veel verzet en goed hier, Alle liefhebbers worden uitgenoodigd. Saucissekermisen combat met de vloer bol tusschen liefhebbers van Eessen en Dixmude, op den Zondag 13 December, bij Vanbelleghem- Ranson. langs de Eessenkalsijde. Den Maandag kandeel. Opening der nieuwe herberg, genaamd den Kleinen Engel, bewoond door de weduwe Dekeyrel, Pastorijstraat. Eerstdaags instellatie. Te winnen eene schoone ColTre-fort; alle - - JI«WWW i.a piiniMM.iiii.il..imii—mmmmmm dage zichtbaar bij H. Weyne-Vanackere, Nieuwe Wandeling, Dixmude. "Ruchtbaarheid op St Miklansdag zijnde Zondag G Decem ber, om 3 ure stipt na middag, in de overdekte bolbaan der Tafelronde. Inleg 50 ct. PRIJZEN 1Eene lekkere gekookte hespe. 2. Een grooten turkenhaan. 3. Eene groote fruiltaarle. 4. Eenen schoonen haas. 5. Eene halve tonne bier. 6. Een koppel kiekens. 7. Een groot koekenbrood met korenten. 8. Een vet konijn. 9. Een koppel kiekens. 40. Een koppel duivenjongen. 11. Een kilo cn half lekkere saucissen. 12. Een stelsel verkenspooten enooren. 43. Een koppel duivenjongen. 14. Een groot koekebrood. 15. Een grooten St Niklaas in speculatie. Verdere kondition bij plakbrief. VAN DEN 1 VAN gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. Deze maatschappij verzekert tegen brand (bet vuur des hemels daaronder begrepen) en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goe deren, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der maatschappij vier miljoenen twee honderd duizend franks Om nadere inlichtingen te hekomen men gelieve zich te begeven bij Désiré NEYRINCK, bijzon deren agent der maatschappijNoordstraat Dixmude in eene enkele zitting Gebracht bij samenvoeging op frs5500. Bij sterfgeval. TAN DEN TAN Koop 1. 6 Eiken 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id, id. id. id. id. id. id. id. Koop 19. 4 Eiken. 20. 2 id. 21. 4 id. 22. 8 id. 23. 3 Populieren. 24. 4 id. 25. 4 id. 36. 22 id. 27. 6 EikeO. 28. 12 Pop. en Eik" 29. 7 Eiken. 30. 7 id. 31. 5 id. 32. 5 id. 33. 6 id. 4. 34. 5 id. 35. 5 id. 36. 6 idi Eerste koop. Een WOONHUIS voordezen zijnde het oosteinde van eene driewoonst, thans maar tweewoonst, met afhanglijkheden en 1 are 20 centiaren medegaande erf, onder grond van gebouw en hovenierhof, staande en gelegen te Keijem, noord deszelfs kerk, gekuchte Zoetendale, ter westzijde niet verre van den steenweg van Dixmude naar St Pieterscappelle, bekend bij ka daster sectie A, n° 738j. Thans onbewoond, om met de geldtelling in 't gebruik te komen. Tweede en leste koop, Een WOONHUIS, eer tijds gediend hebbende voor herberg gennamd den Engel n en daarna de Mol, met afhanglijk heden en de hoeveelheid van 3 aren 40 centiaren medegaande erf en land, staande en gelegen te Keijem, langs het Kuiperstraatje, gekend bij ka daster sectie B, n" 174a palende van noorden aan Pieter Lombrez, van oosten aan Hendrik Dewijde, van zuiden het genaamde Kuiperstraatje en van westen David Luea. Bewoond bij den verkooper Joseph Boddei, om met l Mei 1880 in 't gebruik te komen. voortkomende van de afbraak der oude Stokerij van Eessen.Ter plaats is er ook te bekomen alle slacli van koeken, Ujnzaadmeel, guano, nitraat de soude, chimisclie vetten, enz. alles aan voordeelige prijzen. A!Zicl! vervoegen op de Oude Stokerij bij Aime Sabbe, koopman. VAN DEN VAN DEN TAN TAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1885 | | pagina 3