m w Vleesch van LA PLATA CM&0-DEUCR1 VOLKS-AARDBOL H0LL0WAY 4A Mr i§ n n i Geschiedenis van Dixmude M Agentschap der kolen van den Levant bij Lelen-Debacker, Engelsche elastieke kousen Camiile Lambrecüt-Desoutter. 9, Woumenstraat. i i Jachtsaizoen. M"' EN M,,,e M. MEIER PQ Luggepoeder Handel in kolen Ch. DELACRE, AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS Fabriek van I himische Landvetten 7 rg?'I HUIS GEÖTICHT W 1871. Dixmude, III. von GIMBORN, te Emmerik aan den Rijn. I 8 8 I MARKTPRIJZEN. l BELANGRIJK BERICHT Boekhandel van VAN CUYCK-GYOLE, hoek der Vischmarkt, Noordstraat. Dixmude. HET UITTREKSEL Bericht aan de Landbouwers. Groote afslag der inlandsche kolen van Flénu, CIUEITTKG ELS in alle kleuren en teekeningen. Draineer-, Schouw- en Pothuizen, Refractaire Oventegels (Merk van den neerliggenden Os) is kostbaar voor alle huisvrouwen, om krachtsoepen op het minuulte bereiden, alzoo gerechten, moeskruiden voor verlenging van sausen. Voor luie maagen te verwekken. De genees- heeren bevelen het bijzonderlijk in gevallen van maag luiheid aan. Vraagt altijd het merk van den neerliggenden Os, welke het handteeken draagt van Met dit Uittreksel bereidt men de PLATA CHOCOLADE welke zoozeer aanbevolen wondt. DEZE OPBRENGSTEN ZIJN TE KOOP Bil alle voorname kruideniers. Wij berichten de perso nen die getroffen zij» van Aamborstigheiddat zij kosteloos in de Engelsche Apothekerij van til. BIEL ACRE, Berg van 't Hof, BRUSSEL. het prospectus van eene bereiding bestemd tot ge nezing van deze schrikke lijke kwaal kunnen ver krijgen. voor aderspattige wonden, het zwellen der aderen, zwakte in de gewrichtsverbindingen, verstuikingen, breuken, enz., enz. Elastieke Ruikrieiiien te gebruiken, na 't kinderbed voor moeilijke zwangerschappen, voor te volbloedige personenzwakke vrouwen Ver bandsels van alle slach te bekomen in de Engel sche apothekerij van Ch. Delacre, leverancier van het leger, der fransche, engelsche en amerikaansche gezant schappen. Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACAO-OELACRE wordt verkoelt in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacrï, leveraar des Kontigs. je beroemdste geneesheeren hebben overde CACAO-DEEACRE de vleiendste verslagen gegeven. TETSTTOOJSTSTELLIJSra-Eir s Cl). DELACRE beeft bekomen te parys 1878 Twee eorepenningen Sydney 1879 Eersten en tweeden prijs Melbourne 1880. Vier eerste graden van verdiensten Uitgave van A.-W. IjEBÈCSUE en C% in de school en in het huisgezin, gemakkelijk gemaakt door het gebruik der kleine Prijs 3 frs 5O Deze aardbol heeft 32 centimeters in omtrek, is in 8 kleuren gedrukt en staat op eenen gebronsden voet; men vindt er de namen der voornaamste landenhunne hoofdplaatsenze3ën stroomen, rivieren, kapen, enz., in de nederlandsche taal zeer nauwkeurig op aangeduid. Om franco te ontvangen, gelieve de aanvraag te vergezellen met het bedrag in postzegels. De verzending in de provincie geschiedt in eene schoone doos met eene verhooging van vijftig centimen. V00raluehgaeirrvantüigen%dTf Td der gr°ndfD' ^ochtop waarbof gehalte en van titel. Sulfaat van ammoniak. Nitrate de soude van 8, PflllF ffllFP fnrtlinp ^re la Dépêche flnancière, 10™ année,Envoi gratuit un mois. Propriété de la Caisse de Rentes Nationales, société anonyme au capital de 2 millions. 84, rue Richelieu, Paris. On demande de bons agents pour operations ünancières et vente de bonnes obligations. iöcsi i;o©csGjs>o3 jjqcr jsoc» sqgr mez ©i S - MAGAZIJN van zuivere inlandsche stovekolen bij Van Ouyck-Gyole, Dixmude. Peerden Koeien Halvers gestel Te bekomen in de apothekerij den Gouden Hert, bij Eniiel Verwaerde te Dixmude. Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, Moeskroenstraat 2, KORTRIJK, De Uitgever, EUG. VAN CUYCK nnar de beste oorkonden, door Robert ■Meters, roet 4 plannen der stad. Boek deel van bij de 400 bladz. Groot formaat. Prijs fis. I nOP Schoon en prachtig assortiment kan' /I V V!S i to or- on plakalmanakken. Alma 1 Ou" naken om te ontbladeren in 't fransch en In 't vlaamsch, bevattende buiten de dagteekenlng ïn groote letters, vaderlandsche gedenkdagen. Ephé- mérides de cuisine, donnant chaque jour outro les Indications usuelles, ie menu d'un diner et d'un souper. Calendrier-memento. Caiendrier mensuel. Al- manach pour porte-monnaie.Caiendrier commercial. Caiendrier administratif. Agendas. Memento. Agendas. Agenda pour dames. Praktezijn- dagwijzers, enz. Alm. van Snoeeli 10 c. - Mllanen 30 c. Groote keus lileuwjaarbrieven. Groote en prachtige keus van SI Ilflcolaas en IDieuwjaargesehenken. Spoedige en grondige genezing in gewone ge vallen. Zekere voldoening en onmiddelijbe verzachting in de ergste gevallen. Onmidde lijke stilstand en genezing der verzwakkingen en verplaatsing der baarmoeder, Speciale ver vaardiging van toestellen om de misvormingen van het lickaam te voorkomen óf te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften; het inzetten van kunst- oogen, ruime keuze. Behalve de 30 medailjen en diplomas, benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uit vinder nog de gouden medailje op de internati onale tentoonstelling te konden in 1884. Er is voortdurend eene dame aan de inrich ting aanwezig. Spreekuren van 9 tot 4 uren. Waersegers, breukmeester, 35, Place Verte, Antwerpen. VAN n.«i«U Augusta Aandccasfccle, Kwnde- DtJI 1 vill. straat te Dixmude, laat de moeders weten dat zij eene kleine kinderschool geopend heeft. Door hare netheid en goede zorg voor de kleinen, verhoopt zij de gunst der huisvrouwen te winnen. .Ruchtbaarheid. te bekomen bij Km lie l'erwaerde, apotheker, Graanmarkt te Dixmude. zijne gebouwen, meubelen, koopwaren, veeoogst, enz. wil verzekeren tegen brandgevaar wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpacbe MaatschappijSecu- ritas de beste en oudst gekende van het land. Hoofdagent te Woumen Alphonse De Graer-Markey. Wermeesch, Wandelingstraat, n° 11, Kortrijk, verkoopt kolen per wagon of schip aan voordee- lige prijzen. Hij vraagt agenten. bij E. Vermeulen-Ghysbrecht, koopman in gist. Statiestraat, te Dixmude. Prijzen per wagon van vijf of tien duizend kilos. Gezifte kolen,, eerste keus, fr. 14-50 per duist kilos ld. kolen, tweede keus, 14-00 Gewone Tout-venant 13-50 De kosten van vervoer zijn per ijzeren weg fr. 4 80 c. per duist kilos. FABRIEK enz. Paaphoekslraat n° 10. DIXMUDE. enz. I huis Eessenweg n° 1. P.-J. Eben-Beyen, Noordstraat te Dixmude, verkoopt kolen in bel groot en in het klein aan voordeelige prijzen. In den Groofen Paternoster, nr 17, Dixmude. Ik heb de eer het publiek te laten kennen, dat ik een groot assortiment Quinquets- Suspension en Lusters naar de laatste stelsels kom te ontvangen, welke ik dit jaar 20 per honderd, onder den prijs mijner mededingers zal verkoopen. Alles wat den vooruitgang in dezen artikel bijge bracht heeft, is te bekomen. Ik recommandeer mij voortdurend voor den verkoop van het Ijzerwerk, welke ik onder de prijzen van Roeselare enz. afzet —IJzeren Bedden 1 man frsll-50, 2 mannen 14frs;. ijzeren Wiegen te beginnen van frs 5-75Pointen aan 30 et. de kilo ijzeren gegalvaniseerde Eeniers aan 90 c.t.; ijzeren Dakvensters van frs 3-50; Koffi- molens te beginnen van frs 2-25; schoone Tafel messen aan 20 et.; be-te Lepels en Fourchetten aan 3 frs de dozijn, Stalen Bedderessorts aan 15 ct.; nieuw systeem van Strijkijzers en persijzers voor kleermakers, Balaneen en Basculen ameri- kaansehe Vorken en Greepen, Sloten. Leehten en gereedschappen, Keukengerief in alle slach van ijzer. REVOLVERS 6 schoten aan 6 frs. Ge- vlechtsel voor konijne- of henneperken 18ctdemet". Ik gelast mij met deherstellingen en den aankoop aan oude metalen. LELEU-DEBACKER. stichter van de Engelsche Apotheek. TE BRUSSEL, uwroww«Mww«iii-Mawi.iiiim i «iiiimimi 4G, IMagdnlenastraat, te Brussel. X TWEEVOUDIG BEKROOND AMSTERDAM 1883. X slijm- en Analherin-Mondwater, ff Eau de Botot. A In flesschen a fr. 2-00. r; ,r( Universeel Zuiverings- P zout. ijl In pakjes 500 gr. a fr. 1-50, van 250 gr. k 80 ct., en van 125 gr. a 45 c. i Medeclnale Eevcr- Iraan. In flesschen van 3 frs, 1 fr. i 50 ct. en van 75 ct. I IJzer Levertraan. Een eetlepel bevat 15 gram- W men ijzer, a fr. 1-50 de flesch. js Duf ven borstsiroop mei jj fenkelhoning li tegen hoest, keelpijn en pijn iff in (le borst, O In flesschen a 90 ct., frs 1-75 en 2-75. Haarbalsem of eau philocoiue. Het beste middel om don groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flesschen van fr. 2-00 en 1 fr. Rh? barber-, maag-pillen. In doozen met 50 pillen, h 75 ct. Wormpalronen. Per stuk 15 ct. Rorslpastilles. In doozen a fr. 1-25, 75 ct. en in zakjes a 35 ct. Emger Pastillen. In doozen met 50 pastillen, a 1-50, Mslandscli Mos-pastilles. In doozen a 1 fr. k I d K? M; jrr. w VKxx ;er."rww»sw<mnwflMBty Muizen-tarwc. Gekleurde pakjes a 30 ct. tij Witte n kie A Inpakjes vanfr. l-50en 75Ct. Roterpocder. 1/1 Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen zijn jij x verkrijgbaar te Dixmude in de apothekerij den Hert, bij Emile Verwaarde, Graanmarkt, A J)t en Amand^GhySsaerfj Groote Marktte Roeselare, bij Fr. Ameye, Groote Marktte IJperen S bij wed. C. Becuwe, Botermarkt. Bij P. Decuyper, werktuig kundige, vervaardiger van don- derschertns, enz., Woumenstraat. n° 18, Dixmude, zijn bij voortduring te hekomen beste soorten van schietpoer (grof en fijn) loodzaad in alle nummers zoowel hard als zacht, cartouchen vooralle wapens. Verders nog jachtgeweeren. revolvers, pistolen, enz. Dat alles aan genadige prijzen. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. Renil BIomme-Be Grit er, Diamanzelier, Veurnambachtstraat 46, Dixmude. Alle slach van diamanten en gouden paruren. Groot assortiment van gouden en zilveren monters, kleine gouden monters voor da- men; ketingen, ringen enz., enz. Schoone keus van pendulen, regu lateurs, reveillen en slaghorlogien in alle grootten. Tafelservicen in alle slach. Alles aan zeer lage prijzen, ter trouw en met waarborg. DIXMUDE, 23 nov. Tarnt per hectoliter 11.72 tot 13.10 Rogge tot Sucrioen 11.38 tot 11.72 HaverWDI tot 13.10 Boonen 13.10 tot 15.17 Aardappels per 100 kil. 6tot 7.—. BOTER per stuk van 7 hectog. 2,18 tot 2.36 per kilo 3.11 tot 3.37. Eieren per 25 3.09 lot 3.12 BERDEN Frankrijk22 nov. Middenprijs per heet. Tarwe 16.95 Roode Tarwe 15.96 Sucrioen 10.45 Haver 9.10 Boonen 15.91 Witte Boonen 22.30 Blauwe Erwten 17 66 Aardappelen 4.68 Vlas per 1 1;2 kil. 1.85 KORTRIJK23 nov. Tarwe per heet. 14.50 tol 15.50 Rogge 11.50 tot 12.— Haver 9.— lot 10.— Aardappelen per 100 kil. 6.Jot 6.50 Koolzaad olieper 100 kil. 51,25 tot Lijnzaadolie 49.25 tot Koolzaadkoeken 15.50 col Lijn koeken 19.25 tot ROESELARE, 24 nov. per 100 kilos Zaai- tarwe tot Tarwe 20.— tot 22.— Roode tarwe 18.50 tot 20.— Rogge 16.tot 16.50 Haver 16.— tot VI,— Boonen 22.— tol 24.— Aardappelen 5.50 tot 7.— Chicoreiboonen 17.50 tot ld. nieuwe 18. j tot Koolzaadolie 51.50 tot Lijnzaadolie 59.tol 50.50 Boter 2.90 tot 3.30Jdc kilo. VBTJHNK, 25 nov Tarwe per 100 kil 18tot 19.25 Rogge 15.50 tot 16.50 Sucrioen tot Haver]!.— tot 19.— Boonen 18.— tot 21.— J Erwten 20.— 22.— Boter 2.75 tol 3.25 kil. zijn in min dan 5 minuten genezen van de hevigste batgpijn en slechte spijsverteering, door het ingeven een kapperglas en half Elixir d'Anvers van den heer F. X. De Beukeiaer. Ware het dier zoodanig gezwol len dat het staat om te bersten, zoohaast stopt het zwellen, stillen de inwendige pijnen, herstelt de na tuurlijke werking en het dier is totaal genezen. Het middel heeft tot nu toe nooit gefaald. Wekelijks zijn er van 20 tot 30 gevallen van genezing en degenen die er eens gebruik hebben van gemaakt, willen er nooit meer zonder zijn. Het kan door iedereen oerbruikt worden om zijnen lagen prijs. Dit likeur zoo goed van smaak, is allervoordeligste voor de menschen aan buikpijn lijdende of gekwollen door chronieke overlaste maag, enz. Neem twee druppelglazen Elixir d'Anvers en oogen- blikkelijk of in zeer korten tijd zijt gij genezen. Eenige depot bij Emile Hosten, Groote Markt, Dixmude. Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden der lever en der maag. Zij reinigen het bloed van alle onzuiver heden en oefenen een heil zemen invloed uit op 4e werking van het hart en de nieren. Zwakte zeowel naar bet lichaam als den geest, door jeugebs® en- voorziclitigheid of buitensporigheden v»u welken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spCedig en het géjieele gestel wordt versterkt, ddor de verzach tende uitwerking dezer wonderolie pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke en gebroken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen geregeld, de zenuwen versterkt worden, en het lièl*wm dcszelfs natuurlijke gezondheid en veerkracht terug erlangt. Derzelver g/éezeiidc eigenschappen zijn heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk gestacht, en in ieder tijdperk van het leven, van af do wieg en later, roeijen zij de zaciea uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. VTkV4 worden (reen middel is ooit door de geneeskundige faculteit voortgubragt, dat met deze wondervolle zalf gelijk staat, In huidziekten en verzwóHilgen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver verzachtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden, zweeren, gezwellen, kanker, zeere heenen en zweerende borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, hronchiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rlmmatiek, zuilen dadelijk verligtin» vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane declen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd worden ingenomen volgens voorschrift in de gebruiks aanwijzingen, De Pillen cn Xalf worden verkocht in Professor Holloway's Etablissement, 533, Oxford-street, Londonen bij bijna iederen voornamen Apotheker en Drogist door do geheelo beschaafde Wereld. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon-en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerkinir van den mond aaummt- Uittrekking van tonden, wekke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor dl gevoelige en vreesacht°"e pennen fn!nhJjumgKVOael0n,Nleta^een veroorzaakt dit stekel geene pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak de "lugheid den duw d" onschadeHjkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden ïi' de en geby ten^stelset M? Meier* Beha,ldelin^ en genez'ng van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voorliet vervaardigen van tinden De gemaakte tamlê" en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moire Zii noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen dezJtandM tót het vernaaien der hardste spijzen: de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in BeMe alleen hi den uitvinder; daar is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven De stukken die uit de werkplaatsen komen van M1' en Mme Meier trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; menzounietkunXunkennenrnch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurfjke zijn of niet. Zij ondernemen^ de hêrsrallin™ Se mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. 0 nersle"lnë van ane mi^g'totM4'meEna middagraadpl6gen dCn ""k" DinSda9 Van iedere matod'ia het hoteI ds Noble Rose' Groote Markt te Vcurne, van 10 1;2 ura voor

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1885 | | pagina 4