ZONDAGSBLAD voor de Stad en het Arrondissement. Staatkundig Overzicht. Halfeeuwfeest der provincieraden. Putten iu de steenen klagen. Afschaffing van scholen. Strekkingen der geestelijken. G. II Zondag, 25 Juli 1886. 10 cent, per nummer. 42® Jaar. 30 j EEN TEVREDEN OUDE JONGMAN. ill L i i o E Hl RIB EB BOURGOGNE f «a f WXELLES 5» 15 $f M .H DIKMUDE, der, 24 JULI 1880. Grauwe wolken. De politieke wereld maakt zich eenigzins ongerust over de be- trekkingen tusschen Engeland en Rusland. Er is oneenigheid ontstaan rakende de grenspalen van Afghanistan, over het bezit van eene uitgestrekte vruchtbare streek die Rusland wil in handen krijgen. Nog wordt gemeld dat de russische vloot de haven van Lazareff, in de chineesche zee, bedreigd. Dit als een antwoord aan de bezetting van Port-Hamilton, door de Engelscheneene sterke positie juist tegenover de russische bezittingen op de kusten van den Stillen ^TlerTziet dat de strijd tusschen de twee sterkste rijken der wereld wederom herbe gint voor de overmacht in Azia; zal er een uitbarsting uit volgen? Donderdag werd uit Londen de tijding aangebracht dat een ernstigen opstand in Perzie uitgeborsten is, onder de leiding van Bapis Agha, zoon van den befaamden Ham- sa Agha; de opstand vindt veel volgelingen bij de Kurden van Perzie en Turkije. Engeland. De algemeene kiezingen in Engeland, Schotland en Ierland, zijn ten nadeele der politiek van M. Gladstone uit gevallen. De Gemeentekamer bestaat uit 670 zetels en de gekozenen zijn 316 con servateurs, 76 afgescheurde liberalen, 191 liberalen-Gladstonisten en 85 Parnellisten. Ten gevolge van dezen uitslag heeft het ministerie-Gladstone zijn ontslag gegeven. De conservateurs zullen het staatsroer in handennemen onlord Salisbury wordt hoofd minister. Door deze nederlaag wordt het plan van M Gladstone, om aanlerland zijn zelfbestuur te geven, niet in den vergeetboek geworpen. Integendeel hetzelve blijft de groote kwestie van den dagzelfs wordt het vraagstuk nog meer uitgebreid, dewijl het denkbeeld veld wint en warme voorstanders vindt om af zonderlijke Parlementen te geven aan En geland, het land van Wallis, Schotland en Ierlanddiesvolgensom vanGroot-Brittanje een federatieven staat te maken, in plaats van een eenig koninkrijk. Wat er van zij, Engeland bevindt zich in eenen moeilijken parlementairen toestand, daar werkelijk in de Kamer geene meerder heid bestaat, en de conservateurs de hulp van de afgescheurde liberalen noodig heb ben om te kunnen besturen. Zullen dezen ei de hand toe leenen? Dit wordt nog veel in twijfel getrokken. De Fenians hebben de uitdagingen der Orangisten niet onbeantwoord willen laten. Er heeft eene vreeselijke ontploffing plaats gehad van dynamiet nabij Cork. De twee Fenians die de bom hadden geplaatst zijn In der tijd woonde ik in een stadje, waar men weinig jongelingen van 30jarigen leef tijd aantreft, die nog célibataire n zijn. Men huwt er zeer jong, trouwen is daar even als elders de groote zaak, en of men al of niet op het einde des jaars de beideeinden kan aan elkander knoopen, men moet, men zal gehuwd zijn. De meisjes vooral zijn er zeer trouwziek en noemen diegenen, welke, zelfs nog op jeugdigen tijd ongehuwd zijn oude verslindende wolven mannen die enkel goed zijn om een harenkleed te dragen en zich het hoofd met asch te bestrooien. Volgens haar is het huwelijk een aardsch paradijs hier beneden. Mijn vriend Frans denkt er nogtans geheel anders over. Hij is ook één dier wolven. Na hem zekeren avond in eene estaminet der buurt a la Cour El Cazador eens duchtig aan het lijf gezeten te hebben we gens zijne plichtige nalatigheid ten opzichte van het schoone geslacht, stak hij bedaard zijne pijp weg en na zich op zijn gemak te hebben gezet, sprak hij ons volgender wijze toe Zoo, vrienden gij trouwt Welaan ik wemsfch <i van harte geluk, wat mij aangaat, door den slag gedood. Holland. De wetsontwerpen tot her ziening der Grondwet van de Nederlanden zijn onveranderd bij de Tweede Kamer in gekomen. Het is te verhopen, nu de liberalen ae meerderheid bezitten, zij aan de gewich tige kwestie eene duurzame oplossing zullen geven. Frankrijk. Het tweegevecht tusschen den franschen minister van oorlog, generaal Boulanger, en den senator baron de Lareinty heeft geene noodlottige gevolgen gehad. De baron heeft den minister gemist en de generaal schoot in de lucht. Eene verzoening volgde. M. St-Romme, afgevaardigde van het de partement Isère, heeft op het bureel der fransche Kamer een wetsontwerp neergelegd, strekkende tot het terugeischen eener som van 17 miljoen frs welke de familie van Orleans, volgens hem, onwettiglijk zou be zitten. Er wordt ook reeds gesproken van de goederen dier familie verbeurd te ver klaren. Duitschland. Is dit de herleving van den ouden duitschen volksgeest, tevens een bewijs dat de taal het volk is en men te ver geefs trachten zou voor eeuwig eene natie af te scheuren van zijne stam- en taalge noten? Ziehier een beteekenisvol feit van den aard der volkeren die niet kunnen ver vreemd worden al mocht zelfs de los scheuring eeuwen geduurd hebben. Te Straatsburg eu te Metz zijn de kiezingen voor den gemeenteraad voordeelig geweest aan de Duitschers. Vooral te Metz waar de raad nu samengesteld is uit 19 Duitschers en 13 Lorreiners. Het is de eerste maal, sedert den terug keer dier provinciën bij het oude duitsche vaderland, dat zulk feit zich voordoet. Mexiko. Depechen uit New-York melden dat de omwenteling, die in Mexiko is uitgeborsten, zich van langs om meer uit breidt en reeds een tweetal Staten omvat, waar de opstandelingen belangrijke voor- deelen moeten behaald hebben. De provinciale raad van Westvlaanderen heeft besloten het halfeeuwfeest van de instelling der provincieraden te vieren. Te dier gelegenheid zal een Je Dewn gezon gen worden den 28 juli 1886 in de hoofdkerk te Brugge. Deze plechtigheid zal gevolgd worden door een banket in de groote zaal van den Casino te Blankenberghe. Een bijzondere trein zal uit Brugge om 1 ure vertrekken. tot zulk eene dwaasheid zal ik nooit beslui ten. Ziehier waarom Jaren geleden was ik op het punt in het huwelijksbootje te stap pen, maar... ik dacht nog eens na en vond, dat het toch geene kleinigheid is, zich zoo maar op eens, misschien voor het geheele leven te verbinden. Daarom zegde ik tot mijzelven Opgepast, Frans jongen, kijk eens goed rond en zie hoe de jonggehuwden het zoo al maken, en zoo kwam ik er toe, dag op dag, weekop week, zoolang de weken tot maanden, de maanden tot jaren aan groeiden, de menschelijke huwelijkspro cessie waar te nemen. Altijd draaide het huwelijk uit op de oude geschiedenis Blad voor blad de rozen vallen, De rozen komen steeklig door; Wil niet in 't huwlijksnet u warren Ik waarschuw u daarvoor. De val slaat toe en een ander slachtoffer is gekaapt. Do geestelijke band ligt om het been en weder danst en springt een onge lukkige kinkel ter wille van hetwittebroods- dagvermaak witte brood saamgesteld uit den groensten groenen kaas. Zoo heb ik een voor een mijner vrienden zien trouwen, ik heb hen hunne vrijheid zien verliezen, alien storten zich in dion poel, die onge makken, zorgen uitwasemt, in dien poel, waaruit niemand te redden is, dan door eene Zie! wij beleven algelijk een aardigen tijd. Daar hebt gij nu de kleine bedienden der ijzeren wegen van den Staat die putten in de steenen klagen over hunnen toestand. En het is nog maar twee jaren geleden dat zij dansten en sprongen over den val van liet liberaal ministerie, gebeurtenis welke zij vierden als eene weldaad voor de kleine bedienden. De grrroooote Beernaert minis ter, wel dat was een luilekkerland voor de bedienden van de ijzeren wegen. Wat zijn de tijden veranderd. Luider klachten dan ooit te voren worden aange heven en minister Vandenpeerebooin krijgt van troef erger dan zijn voorgangers de heeren Sainctelette en Olin. Te Brussel is een blad versohenen, het Journal des chemins de fer, om do belangen van de kleine bedienden te verdedigen en in zijn programma brengt het blad de zwaarste beschuldigingen uit tegen het be stuur der ijzeren banen, dat niets doet om het lot der werklieden en kleine bedienden te verbeteren. Ook de Économievan Doornijk bevat eenen brief, geschreven namens be dienden, in welke de bitterste klachten voorkomen en gezegd wordt datNooit een toestand als hedendaags zich voor- gedaanheeft,zelfsnietonder het zoouitge- i kreten bestuur van MM. Sainotelette en Olin. Nooit zijn de kleine bedienden der ijzeren wegen, als zij gunstig aangetee- kend waren, met gelijke jaarwedde ge- bleven gedurende vijf opvolgende jaren. - Dit geval doet zioh nu voor en de klerikale drukpers gebaart van niets en stille zwijgen is de boodschap. Ziedaar wederom eene klas van personen, bedrogen door de klerikale beloften, en Welke het priestergouverneinent naar al de duivels wenscht. Of het eeuwig waar blijft Veel beloven en niemedalle geven doet de gekken in vreugde leven. Zou het spel op nieuw beginnen De kie zingen zijn voorbij, de klerikale meerder heid is versterkt, zal M. Thonissen nu weder, al weonende, overgaan tot de afschaffing der officiëele gemeentescholen? Het is te veronderstellen, naar wat wij in den Moni- teur van zondag vinden. De volgende gemeenten zijn toegelaten hunne cenige gemeenteschool af te schaffen Autryve, Beveren-bij-Roeselare, Coolseainp, Ousselghem, Schaltin, St Denijs-Westrem, Offagne en Sorinnes, De aangenomene scholen die deze officiëele scholen vervangen, tellen 10 niet gediplo meerde onderwijzers of onderwijzeressen en 7 onderwijzers of onderwijzeressen die van het diploom ontslagen zijn of er een volgens artikel 9 der wet hebben bekomen. duurkostende echtscheiding of eene lijk dienst van eerste klas. Eenige jaren geleden bestond onze vrien denschaar nog uit vele flinke en kloeke jon gelingen, frisch enblozendalsjongeplanton. Het huwelijksspook verscheen in ons|midden. Waar zijn ze nu? Allen zijn ze gevallen, ge vallen als maartelaars der publieke opinie. Getroffen zijn ze en verdroogd als het afge maaide gras, dat door de hitte der zon tot hooi geworden is. Bleek, verslenst, alsboon- staken verdroogd staan ze daar op eene rij Helaas! waar blijven onze blozende jonge lingen? Welken weg slaat onze vroeg rijpe jeugd toch in Zij zijn al lachende geplukt Verwelkt als eene roos, Die van den stam gerukt Als een mannelijke Niobe houd ik wacht en met opene armen smeek ik hen terug te keeren van den rand van den gapenden afgrond waarin zij zich blindelings storten willen. Maar alles is te vergeefs, zij luisteren niet naar de waarschuwende vriendenstem zoohaast eene geparfumeerde wind hen den toen eener piano of eener guitaar toevoert, of hen het vrolijke hi, hi, hi, van maagde lijke opgeruimdheiddoethooren. Onbedacht zaam, zonder reden slaan zij de wijze raad gevingen en wenken van beterwetenden in De reden is, zooals altijd, dat deoffiojëela scholen weinig leerlingen telden. Men kent den truk der klerikalen de geestelijkheid, geholpen door de wereldlijke overheid, weet het derwijze te sohikken, dat de gemeentes soholen ontvolkt worden en men vraagt dap hunne afschaffing. Het is niet moeilijker dan dat. In 1531, in de ongelukkige 16° eeuw, werd er vastgesteld dat hij, die zonder toe lating een boek zou uitgeven, metde schand paal of met eon kruisvormig brandmerk op het voorhoofd zou gestraft worden. De rechter mooht aan den veroordeelde den keus laten tusschen alzoo behandeld te worden, een oog te laten uitsteken of een hand te laten afkappen. Een plakkaart te Augsbourg (Duitsclfland), in 1850 uitge geven, veroordeelde tot de dood door het ijzer, de afschrijvers der protestantsohe boe ken, waartoe twintig jaar vroeger de sohapd- paal, het verlies van eene oog of eene hand voldoende scheen. Zoo was het dat de inkwisitie door da strengste straffen de uitbreiding van dep menschelijken geest, van de beschaving tegen hield en de studie van letteren en weten» schappen deed verdwijnen. In onze eeuw kan dit schandelijk stelsel niet meer toegepast worden en do achteruit- kruipende partij heeft hare toevlucht tot een ander middel genomen. De vrijheid van drukpers bestaat, vooral op den buiten, sleohts met den naam. In elke gemeente is een pastoor, die zich minstenseenster week metzijne parochianen van in zijnen predikstoel onderhoudt. Zekere gazetten on boeken worden daar schromelijk gehekeld. Zij die durven een dagblad lezen door liberalen opgesteld, zullen in de biechtstoelen verantwoorden; telkens zij het in handen nemen, hebben zij eene zonde op het geweten. Van bpekep lezen die eerst door de geestelijken niet goedgekeurd zijn, moeten zijne aanhoorders zich wel wachten. En is er hier of daar in de gemeente een afhankelijk man, die eene liberale gazet leest, zoo valt het niet zèldep voor dat de dorpspastoor dien persoon in de oogcn zijner medeburgers in het openbaar gchapdvbikt. De wensch van de geestelijken zou zijn in de handen van 't volk niet dan zuiver katho lieke dagbladen, bijbel en oatechismus to zien. Is het waar dat hier in onze stad zelfs lage middelen gebruikt worden om de in woners van het lezen af te trekken? Zulke onrechtveerdige vervolgingen heb ben natuurlijk eenen verderfelijken invloed op de toehoorders.Wat! moeten demensohep natuurlijk uitroepen, wij mogen geene vrije gazetten in handen ipeer nemen en zij die zulke geschriften opstellen zijn dus ook den wind en hollen voort met gebogen hoofd, als een blind paard naar den afgrond, of wat op hetzelfde neerkomt, het huwelijk te gemoet. Alles verheugt en paart zich weder, Slimmen, doinmen storten n der. Onnooz'len, ja begaai'dan, dommer, Veel te veel om te sommen, Schoon en leelijk, jong en oud Geleerd en moedig, - alles wjl getrouwd. Alles wil gebonden zijn, bij Cupido! Afliep willen dien broeden, dien bedriegelijken weg inslaap. Laat ons dien, in den beginne met rozen bezaaiden weg in gedaohten volgen. Hollen wij de wittebroodsweken door. Daar komen achteraan prevelende, zegenende priesters, glacé-handsohoenen, kantekraagjes en met rozenbezette gloriëtjes! Halt? wij zijn het eerste station genaderd. Nukomen modistes- rekeningan, knfflepartijen, daarna wasch- dagendrooge mastellenpatatten met slingersaus, kale hoeden, gelapte ellebogen, slavelijk werk en eindelijk grillen en geween en wat dies meer zij, in een woord eene heele boel onaangenaamheden voor den dag. (Wordt voortgezet.) s m y--rrn 1 I W DE DIXMUDENAAR V S3 U A i? u h S -er- i de wel .isc- iore roor ron. lop- ting Line Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal koste- oos in ons blad te lijven. Alle ajftchen hij den drukker van dit blad gedruktworden eens onvergeld in hetzelve geplaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamds arti kels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onderteekend toe te De bekendmakingen betalen gO eentimen den drukregel. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De groote letters volgens de plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen welke in ons blad gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle postdirecteurs Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. ttude. 1 sj: ^4 S -glit

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1886 | | pagina 1