stadskronijkT Zwicht n m nog liberalen te kiezen. De laatste wil van eenen aartsbisschop. Nieuwe lasten. Een en ander. De kermis van Dixmude. De Provincieraad van Brabant is voorge steld door zijne Bestendige Deputatie, om eenen taks van 2 p. h. te stellen op de voorthrengst der vrijwillige verkoopingen van meubelen, koopwaren, boomen en oogsten op voet. Het Gouvernement heeft den heer Gou verneur van Brabant per brief laten weten, dat hij dien taks door de Provincie NIET zal laten voorstellen. Waarom Tartufifes Met die mannen zijn wij nog in verre niet aan het einde van ons leed, en wie weet wat er ons nog te wachten staat In alle geval geen hoegenaamd goeds. Onderwijzers in beschikbaarheid. De Bien Public zegt dat het getal onder wijzers, die tegenwoordig in beschikbaar heid van dienst zijn, tot 1200 beloopt. En zeggen dat zij vervangen zijn door meerendeelsonbekwame, niet gediplomeerde onderwijzers of die vroeger ontrouw aan hunnen eed zijn geweest. Beschermstelsel. De Précurseur meldt in eene korrespondentie uit Duitsch- land, dat ondanks alle mogelijke bescherm- rechten, de duitsche uitvoer in twee jaren, met 731 miljoen marks of 915 miljoen franks is verminderd. Dat is een jammerlijke uitslag welk men met het beschermstelsel heeft bekomen. Het is voornamelijk met de landen die ook het beschermstelsel hebben ingevoerd, dat de betrekkingen met Duitschland zijn verminderd. Dat is waarschijnlijk de weer wraak. Hoe de boeren gefopt worden. Eenige dagen geleden heeft de minister van Landbouw eenen omzendbrief doen afkon digen waarin hij zegde dat Belgie een land was dat noch graan, noch vee in voldoende hoeveelheid opbrengt tot voeding van zijne bewoners, en wij aan het noodige zouden ontbreken indien de vreemde landen den uitvoer verboden. Dit laat veronderstellen dat de minister er niet aan denkt het ingevoerde graan en vee met eene belasting te slaan. Invoer van vreemd vee. Het blijkt uit eene statistiek door de Landbouwmaat- schappij in Brabant afgekondigd, dat het vee meest uit Holland wordt ingevoerd. Verleden jaar, 1885, is er gekomen uit Kunst- en letternieuws. C. Laureaten van den prijskamp van 1884. Vcrschillige Nieuwstijdingen. slecht! n En die brave lieden krijgen een afschuw van al wat eenigzins liberaal is. Ziedaar het middel waarop men heden daags die schoone vrijheid van drukpers tegenwerkt; niet meer met het geweld, gelijk in de zestiende eeuw, maar met het volk in dwaling te doen verkeeren. Gisteren vrijdag heeft de provinciale raad van Oostvlaanderen eene hatelijke partij stemming uitgebracht, die niet genoeg kan geschandvlekt worden. Men weet dat het kanton Ronse twee liberale provinciale raadsleden gekozen heeft en dat over die kiczing een onderzoek ingesteld werd. De commissie van den raad had, in haar verslag, de goedkeuring der kiezing van Ronse voorgesteld. Wat heeft de bisschoppelijke raad gedaan? Met 57 stemmen tegen 15 en 2 onthoudingen werd de geldigverklaring der kiezing van Ronse verworpen De eenige liberalen van den raad, de bank van Gent, hebben als protestatie daarop de zitting verlaten. Dus er is geen recht meer voor de liberalen in ons land met het tjeef- kensbeheer dat ons verwurgt en vernietigt. Welke les geven de eSipfipiuduo pastoors- instrumenten daar aan de zoogezegde vrije Belgen. Onmiddelijk nadien beeft de raad het pro vinciaal budget gestemd en de zittijd werd gesloten. M. Guibert, aartsbisschop van Parijs, is dezer dagen overleden. In zijn laatsten wil drukte hij het verlangen uit Zoo weinig mogelijke pracht le ge- bruiken bij zijne begraving, ten einde het geld dat daarvoor gespaard wordt uit te deelen aan den ariue. Schoon voorbeeld dat vele navolgers zou moeten vinden, maar dat door de klerikale gazetten waarschijnelyk niet zal geprezen, noch zelfs bekend gemaakt worden. Omdat, verzekert men, het gouvernement zelf van zin is zulken taks in te voeren over gansch het landzoodat er ons eene nieuwe belasting te wachten staat, van wege een ministerie, welk beloofde de belastingen af te schaffen of te verminderen en zeker en vast geene andere belastingen te zullen in voeren. ■/Illustration Européennc. 16' An- née d'exisience. Publication hebdomadairo, pa- raissaol en 8 pages de lextc avec 4 ou 5 gravures sur bois. Frs 10-50 par an. I,eMiisécdii»Ie«iiie,4ge.(frs4-50paran). be meilleur marché des publications illustrées, pa- raissant 2 fois par mois, par livraison de 8 pages, avec 4 a 5 gravures. Le Eoyer national lllustre. 3 frs, franco en Belgique. Journal populaire, parait tous les dimanches, par livraison de 8 pages, orné de gra vures. Romans, eontes, légendes, récits, divers, variétés ete. IjC Globe llliislré, journal de familie. Prix 10 frs par an. Chaque livraison hebdomadaire se compose de 12 pages, avec 5 5 6 gravures et la collection d'une année formera un beau volume de 624 pages, ornésde 280 gravures au moins. On s'abonne chez Van Cuyck, k Dixmude. Wij hebben van onze kermis niet al te veel te klagen, ja wij mogen haar als zeer vol doende aanteekenen, dewijl overal elders de kermissen gestadig achteruitgaan. Deze van Dixmude bewaart haren ouden faam van leven en beweging. Zie maar onze Groote Markt zoo overvol barakken van allerlei aard en aantrekkingskrachtwel zijn er deze week eenige vertrokken, maar dezelve wer den onmiddelijk vervangen door andere; de schipkens zijn heengevaren, doch Vanden- steene wachtte dit maar af om zijnen grooten paardemolen te komen optimmeren. Dus onze Markt is en blijft overvol barakken. Verleden zondag had onze stad vele vreemde bezoekers en voor den eersten dag was er veel beweging. De prijskamp inliet lijnvisschen had een groot getal liefhebbers uitgelokt, onder welke zich een veertigtal geestige gasten van Duinkerke onderscheid den. Maar heden is het koekezondag onzer kermis die altijd machtig veel volk in stad brengt. Ongetwijfeld zal dit wederom het geval zijnhet hooi is bijna binnen en voor de andere veldvruchten is de tijd van oogsten nog niet gekomen. Eisa! alles valt dan mede om volk te doen opkomen uit onzen buiten en Markt en straten te vullen waar veel te zien en te genieten is. Wij moeten niet zeggen wat al barakken, kunstenma kers, theaters en molens er zijn, iedereen heeft zulks genoegzaam voortverteld om de nieuwsgierigheid op te wekken en te maken dat geheele dorpen naar Dixmude met koekezondag zullen optrekken. Alles lokt uit tot vermaak en genot en de jeugd zal een flikker naar hartelust kunnen slaan. Wel kom! jongelingen, jonge dochters, gij moogt noch kunt onze levendige kermis verge ten. Op! op! allen naar Dixmude! 't zal een dag van neering en verzet zijn. Duitschland, Frankrijk, Gr. hert. Luxemburg Holland Andere landen 2,663 koppen. 12,125 1,950 111,568 332 Wij zegden reeds dat het feest derlyn- visschers goed gelukt is. Ook het dansfeest van zondag in de eere zaal van het Stadhuis genoot schitterenden bijval, en inweêrwil de ondraaglijke hitte waren de dansreien wel bezet en levendig tot laat in den morgen. De schieting met den handboog aan de pers van Willem Teil, liberale vrienden, ter gelegenheid van het 50jarig bestaan der maatschappij, mocht een zegepraal heeten; nooit zijn de schotters zoo talrijk opgeko men; zij waren ten getalle van 169. De oppervogel (100 frs) werd geveld door M. Jozef Isselée van Coolkerke; dezijdsvogel n° 1 (50 frs) door M. Jeroom Rommelaere van Caaskerke; de zijdsvogel n° 3 (25 frs) door M. Camiel Vervlieghe van Sweveghem, De andere oppervogels zijn niet geschoten geweest. Medalie van verstkomend aan de maatschappij St Sebastiaan van Coolkerke. Medalie van meest getal aan de maatschappij St Sebastiaan van Veurne. De prijsbolling voor de vrouwen gevolgd door eene danspartij in het Park-Bortier blijft zijne oude levendigheid genieten. Er namen, woensdag, 182 dames deel aan de bolling en van dan af onnoodig er bij te voegen hoe het ging met het bal in de lom- merijke lanen. Donderdag hadden wij, in het Park, twee belangrijke feesten, beide opgeluisterd door den Muziekalen Kring, namelijk de uitdeeling van belooningen aan de leerlingen der adultenschoolen verder eene tombola van ontelbare prijzen voor het net huishouden. Het was een kurieus schouwspel die talrijke huisvrouwen, een na een, hunne prijzen te zien komen uitkiezen, voor wat in hunne menagien best te passé kwam en van dienst kon zijn; de prijzen waren allen nuttigen duurzaam kiekengerief, die de stedelijke regeering met milde hand gejond had. Het feest der adultenschool bewees welk foed onderwijsgesticht dit voor onze wer ende volkszonen is, welke hun onderricht willen bevorderen onder de leiding van kun dige onderwijzers. Met voldoening geven wij hier de lijst der schitterende onderschei dingen die de leerlingen der adultenschool mochten behalennog werden andere be looningen verleend, bekostigd door den liberalen schoolpenning. TJitdeeling van belooningen aan de leerlingen der adultenschool. A. Laureaten van den prijskamp van 1886. 1. Verbiest Frans (135 punten op 150). Getuig schrift van bekwaamheid, eerste van geheel de provincie Belooning- geschonken door het Bureel van Weldaad, 2. Bruenin Arthur (125 p. op 150). Vierde, ge tuigschrift van bekwaamheid. Belooning geschonken door het gemeentebestuur van Eessen. B. Laureaten van den prijskamp van 1883. 1. Bruenin Hijpoiiet l!te, getuigschift van be kwaamheid. belooning geschonken door de ge- meenteoverheid van Eessen. 2. Temperville Paul, getuigschrift van bekwaam heid, belooning geschonken door het gemeente bestuur van Dixmude. 1. Terryn Teofiel, le belooning van't staatsbestuur 2. Himpe Emiel, 5e id. id. 3. Wyllie Jules, 9" id. id. 4. GeldofEug., 13" id. id. Belooniiigen geschonken door den liberalen schoolpenning. D. Belooningen vergund aan de leerlingen der adultenschool, die mei goeden uitslag het exaam van kiesbekwaamheid hebben afgelegd. 1. Vangillewe Hector, eene spade. 2. Huyghe Charles. id. 3. Courcelle Leopold, eene kieermakersschaar. E. Belooningen aan de leerlingen der adulten schooldie zich in het verloopen schooljaar door neerstigheid en goed gedrag hebben onderscheiden. Hoogste afdeeling. i. Deburehgrave Emiel, niet eene afwezigheid eene kieermakersschaar. 2-A>ekeyrel Emiel, eene schaar. 3. Himpe Emiel, een hoek over fruitboomteelt. 4. Debyser Theodoor. spaarboekje. 5. Wyllie Jules. id. 6. Depoorter Arthur, een hamer. 7. Devlaemynck Gustaaf, spaarboekje. 3. Leyre Jules, sehoenmakersgerief. Tweede afdeeling. 1. Tant Vnlentijn, schoenmakersgerief. 2. Hemeryck Karei, eene hak. 3. Dekeyrel Emiel, een boek. 4. Staelen Eugeen, ld. 5. Leyre Edmond. eene schaaf. 6. Leyre Adolf, eene schoenmakerstang. 7. Du pond Eduard, een dasborstel. 8. Rosseeuw Florent, eene handzaag. Het klcskorps van hel arrondissement Sl Ni- kolaas is bijeengeroepen op dinsdag 10 augusti, om over le gaan lol de kiezing van eenen senator, in vervanging van den heer Maiou, overleden. liet burgerkruis van 1" klas is verleend aan MM. A. Floor, burgemeester te Crombcke, en K. Vandermeersch, gemeente-sekrelaris ie Proven. De inhuldiging van den buurtspoorweg jWuïlekoefenlngenhedenkermis-koeke-zondag ten 11 1/2 ure voor middag, in het Park door den Muziekalen Kring. Wij vernemen met veel genoegen dat onze jonge stadgenoot,deheer PédroDenaux, zijn tweede cxaatn in de wijsbegeerte en letteren te Gent, dezen zaterdag, heeft afgelegd. Onze inboorling de heer Max Van Impc, student bij de Hoogeschool van Gent heeft zijn tweede exaam van kandidaat-notaris afgelegd. >k De oude liefde der Oestendenanrs voor Dixmude en zijne kermis moet wel overgankelijk zijn. Zondag hadden wij weder liet genoegen een geestige groep kustbewoners van het oost-einde ie mogen optvangen, na eenige jaren dit bezoek te hebben moeten ontbeeren. Men verdiept zich in gissingen over de oude genegenheid der Oostcnde- 113 J s voor Dix mude, wal zich in den nacht der tijden verliest. Is het eene oude overlevering van toen onze stad eene zeehaven was, en de kustbewoners eene schuilplaats kwamen zoeken in onze hooge streek, wanneer de blauwe baren op hunnen pool speelden en alles wegvaagdenWat ervan zij, al wordt Oostende dagelijks grooler en levendiger en vol beweging, nog vergelen de kustbewoners het kleine Dixmude niet. Wij zijn zeer erkentelijk voor die warme genegenheid, die onsterfelijke liefde; blijgeestige Oostendenaars, goede vrienden, Dixmude groet u hartelijk en roept u tot wederziens! Maandag avond borst een geweldig ontveder los boven onze stad vreeslijke bliksemschichten en krakende donderslagen waren troef, wat niet te zeer moest verwonderen na de dagen van slikkende hitte die wij hebben gehad. Wij hebben van geene ongelukken gehoord in onze nabijzijnde omstreken tenz ij dal een boom in spaanders geslagen is langs de Woumenkalsijde. Ter gelegenheid van dit onweder is er veel ge sproken geworden dat Dixmude altijd gespaard gebleven ismen herinnert zich niet dat hel hemels vuur ooit brand in onze stad geslicht heeft, tenzij over een dertigtal jaren op den toren en nog deed dit geval zich voor te midden van den winter, zonder noemenswaardige schade le veroorzaken. Al mogen wij deze betrekkelijke veiligheid als een feit vast stellen, echter voegen wij er met genoegen bij dat er in onze stad een aanzienlijk getal donderseherms geplaatst zijn, iets wat bewijst dat de voorzichtigheid bij ons geen ijdel woord is. Dieften. In den nacht van vrijdag der verledene week zijn dieven gedrongen in den kel der van eene rijke woning in de Statiestraat zij hebben er hartelijk geileten en wat zilveren lepels en fourebetten mede genomen. Woensdag-naoht hebben kwaaddoeners eene werkmanswoonst in de Rozemarijnestraat bezocht en er een kofferken opengebroken de buit moet klein geweest zijn 't is waarlijk schande zoo een armen duivel te gaan berooven terwijl hij sigaren in de feestzalen aan 't verkoopen was eenige kluiten verlies zijn den armendompelaargevoeliger dan duizenden bij een railjoennair. Oppassen, burgers, voor deuren, vensters en kelders, De korrectlonneele rechtbank van Veurne heeft den 4 en 2 juli veroordeeld Marchand Karei, werkman te Woumen, tot 26 frs boet, en Vergliote Hendrik, dienstbode te Merckem, lot 45 frs boet, beide voorslagen. Vandaele Anlonia, huisvr. Debruyne, teClercken, tot 26 frs boel, voor slagen, en tot 40 frs boet, voor scheldwoorden. Veurno-Nieuport heeft verleden zondag plaats ge had in tegenwoordigheid der ministers Beernaert en prins de Cliimay. Te middag is de trein te Veurne aangekomen, alwaar een concert plaats had door de harmonie van Roeselare. Tentoonstelling van trekpaarden. Ziehier de namen der tentoonstellers onzer provin cie, bekroond op de tentoonstelling trekpaarden, die 1c Brussel heeft plaats gehad Vlaamsch ras. Hengsten van 3 jaar en meer lc prijs, 800 frs, M. Callens-Maertens, teMeenen; 2° prijs, 500 frs, M. Aug, Van Besien, te Zuien- kerke; 3° prijs, 300 frs, M. P. Van Massenhove, te Ghistel4° prijs, de kinderen Vervaecke, te Bende lede. Hengsten van 2 jaar. 4nprijs, 100 frs, M. Callens Maertens, te Meenen. Eervolle melding, M. En- gelbert Bouckenaere, te Keiera. Merrien van 3 jaar en meer. 1" prijs, 600 frs, M. Xavier Dick, te Hooglede; 4e prijs, 100 frs, M. De Graeve-David, te Pervijee. Een koninklijk bexluit stelt vast dat er wachterswoningen zullen gebouwd worden te Harel- bekc, Elikhove, Thorhout, Ichtegem en Waaslen. M. Droesheke, chirurgijn-tandmeester, Sl Michielslraal n" 29, Brussel, kan geraadpleegd worden te Dixmude in 't hotel de Casino, den eersten Dinsdag van elke maand, van 9 ure 's mor gens lol 's middags. De heer ilndré Tan Iseghcni, notaris te Gent, is schielijk overleden te Lucerne, in Zwitser land. Hij werdgeboren le Oostende op 4 februari 1830. 1 Maandag avond, tijdens het vreeselijk ongeweerte, dat over onze omstreken woedde, is te Killem-Linde, lusschen Leisele en Hondschoote, de hofstede gebruikt doorden landbouwer Benjamin Vossaert, geheel door bet bemelsch vuur vernield. Slechts eene kleine schuur is overgebleven. Te Isenberghe werd eene driewoonst getroffen. De bliksem drong binnen en smeet alles omver. Alles werd de prooi der vlammen. Do gebouwen alleen waren verzekerd. Den 15 dezer 's morgens heeft men uit de Nietiporlvaarl, bij het sas, le Veurne, hel lijk opgetrokken van Aug. Verlinde, oud 43 jaren, bier voerder aldaar. Men denkt dat hij, door den don keren misleid, in het water zal gevallen zijn. Den 14 dezer bad de genaamde Parreyn, kloefkapper, te Adinkerka, langs ilé Pannekalsijde, het burgerlijk huwelijk zijns zoons op het stadhuis le Veurne bijgewoond. Onmiddelijk na de plechtig heid keerde hij huiswaarts, toen hij op een honderd tal meters van zijn huis schielijk dood viel. Ziehier den uitslag van de aanbesteding voor de levering der steenkolen, benoodigd in de celgevangenis le Veurne. Hebben aangeboden MM. C. Vantlcrhaeghen, te Gent, frs 925-25; A. Si- ron en L. Lefebvre, te Brussel, 949-70; G, Maes, te Lokeren, 4016-25; tl. Serrure, zoon, tc Ant werpen, 1050-90. Woensdag is de hofstede-Delaerc, te Lende- lede, de prooi der vlammen geworden. De gebouwen zijn vernietigd; 10 koeien, op stal. zijn niet kunnen gered worden. Er is verzekering. Zwitserland in de vakanelcn. De Ex cursion kondigt ons, voor den 9 augusti aanstaande eene reeks aangename reizen in Zwilserland aan, dil met bijzonderen trein en aan verminderde prijzen. Men zal de volgendesteden bezoekenBazel, Lucern, de Rigi, het Vicr-Woudsteden Meer, Brunig, Inter- laelten, Lauterbrunnoir, hot Mcor vatiThoonc, Bern, Vrijburg, Lausanne, het Meer Löman Geneve, Chamounix en de Ijsbergen van Mont-Blanc. Een verblijf van 8 dagen kost 160 frs; 11 dagen 225 frs; 14 dagen 320 frs, ai de kosten inbegrepen. In de maand augusti zullen er insgelijks schoone reizen plaats hebben naar Schotland, Londen, Nor mandie, Bretagne, Ooslenrijksch-ffongarie.de Rbijn- oevers, Nederland, enz. Het programma dezer reizen wordt kosteloos ge stuurd aan al de personen die er de aanvraag van doen (al zijne verkozene reis aan te duiden) aan M. Ch. Paiimentier bestuurder der Excursion, Anspachlaan, 109, Brussel. Eene visclisloep van Heist, beeft eenen steur gevangen van 2m10 langen wegende 80 kilos. Woensdag is Felix Verhoeven, oud 38 ja ren, manoenvreerdor in de statie te Moeskroen, lus- schen twee wagons van eenen koopwarentrein dood gepletlerd. De ongelukkige laat eene zwangere vrouw en vier minderjarige kinders achter. In den nacht van zondag tol maandag is een barreelwachler te Wevelgem door een expres- uit Gent verrast en gedood. Hel lijk was ge- trein heel verminkt Zondag, omtrent 2 ure 's nachts, is eene vlasmijt van 1048 persen, loebehoorende aan Karei Degraeve, te Meenen, door eenen brand vernield. Eenige dagen geleden had Karei Huybrechl, van Wevelgem, nog 100 frs de honderd persen voor die mijt aangeboden. Niets was verzekerd. De brand wordt toegeschreven aan kwaadwilligheid. Vrijdag der verledene week is te Uperen een erg ongeluk gebeurd; zekere vrouw Talon, haar waschgoed willende doen droogen op eene koord, klom op een zeer slechten stoel, waarvan de rug- leunen weg waren. Eensklaps brak de stoelende arme vrouw deed zulken ongelukkigen val (een der zijden van den stoel was haar in'het lichaam ge drongen) dat zij eenige sekonden later overleed. De vrouw laat 8 kinderen na en was in gezegenden toestand. Het beroepshof van Gent heeft zaterdag uitspraak gedaan in de zaak der onlusten van Ronse. Zooals men weel waren de burgemeester van Ronse, M, de Malander, verscheidene fabriekanten en tal rijke werklieden vervolgd ten gevolge der wanorde lijkheden, waartoe de aankomst van M. Gravilz le Ronse had aanleiding gegeven. De burgemeester van Ronse en 7 fabriekanten zijn tot 4 maanden gevangveroordeeldtwee werklieden tol 5 maanden, acht tot 4 maanden en negen lot 3 maanden gevang. De burgemeester en een fabrie- kant gaan tegen dit vonnis in cassatie. Langs alle kanten stijgen klachten op, over helgroot getal jongelingen, die in het bureel leven hunnen kost willen zoeken, en er niet dan met groote moeite in gelukken. Voor drie plaatsen van klerk bij hel bestuur der financiën, moest over eenige dagen een exaam lusschen de postulanten plaats hebben en hun getal was zoo groot, dal geene enkele zaal van T ministerie ruim genoeg was. Men moest het exaam in het oud-paleis van justicie doen plaats hebben. Er waren niet minder dan 496 lief hebbers. De Indépendanee zegt dat de hertog d'Aumale die Frankrijk heeft moeten verlaten, eene afslapplaats te Brussel wil h van tijd tot tijd eenige dajen of we brengen en zijne vrienden ontvangen reis van Parijs naar Brussel gemal die van Frankrijk naar Engeland. De hertog zal zijne woning niet voet inrichten, bij zal in Belgie een rol vervullen, omdat hij de verde opwekken, noch aanleiding geven speling. In die woning welke nog ni zal de hertog zijne boeket doen vesi oom van Leopold II is eet geletterde der kostbaarste bibliotheken der wc der bandschriften er van is naar Enge Schrikkelijk drama. I wed. Geenen, te lttervocrt (Limbur eenigen tijd leekens gaf van zinsverb in den nacht van donderdag zijnen wicn hij te znmen sliep, de keel afge 's Anderdaags vond wen het lijk loozen broedennoorder in oen bosch ook de keel afgesneden. Tc Euik, heeft «en werkman liet lot van 25,000 frs gewonnen hij leening van Brussel 1814, Het «Journal de Char dat M. Eug. Baudoux in slaat is geste eerste hulpsom van hel gouverner werklieden de daguren van maart tc I Drandstichtingder glasbl doux. Zeventien beschuldigden z orn voor hel assisenhoven Bergen wegens eene reeks aanslagen, die in groote opschudding hebben veroorzaa De beschuldigingsakt, opgesteld Janssens, procureur dea konings, d sprong aan van den opsiand, nameli vredenbeid over het inrichten der ofschoon daardoor het loon der bh rninderd werd. De toegevingen van doux leidden lot niets. Men noemde hem dief, uitbuiter volk, dat eindelijk, door de aanleiders daden overging. De beschuldigingsakt hangt een ge op van het vernielingswerk waaraan c; den zich hebben plichtig gemaakt, i schap der fabriek werd verbrijzeld e gemaakt, de boeken ensebriflen weri en daarna werd alles inbrand gestoke Dat was niet genoeg ook het kast van onder tot boven geplunderd en vlammen prijs gegeven. In den kek geene enkele flescb meer gevonden eerst geledigd en daarna aan stukken l Drie der beschuldigden, Falleur.' Masson, worden door den beschuldig! duid als hoofdmannen en opleiders dei en brandstichters. Deze riepen toen stond Koint, ziet eens naar ons vu zal plezier doen aan Failear! Leve Fa Schmidl zelf riep uit: «Ik ben hl branden Ik zou voor geen 400,000 het niet gebeurd ware. Woensdag is voor het assisenh de zaak afgeloopen ten laste der vijf lx betrokken in de plundering der wo heer Fromont, te Rausarl. Een der beschuldigden, Roels, wei kende anderen werden veroordeeld 42jaar dwangarbeid: »™ls tot lOjaa lot 42 en Tatton tot 40 jaar. Te Londen is verledene vv uit Australië aangekomen mot eene h niet minderdan4000kistensinasappele Ofschoon de vruchten ongeveer twee r verpakt waren gebleven en als gewoon waren, verkeerden ze meerendeels in e en men mag deze proef, om ze uit Au.' geland in te voeren, als goed geslaagd De koningin-moeder van bevolen een kapel te bouwen aan den c Slarnbergerse, op de plaats in welk koning Lodewijk en prof. Gudden om I gekomen. De brave nevenEen r zijnen oom en zegt dat hij een jong w mede hij kennis had zou moeten hu'wei Ik kom u, beminde oom, een gi verzoeken. lk zal doen wat mogelijk is, laa Oom, gij zijl nog jongman, r kloek van gezondheid.... waarom zo trouwen met dat ongelukkig meisje. Hij was z«« bevreesd! - Cies Klepkens is verloofd, maar hij is 1 het huwelijk. Zijn vader is verontwaardigd over die Ben ik dan niet getrouwd Dat is hetzelfde niet, zegt de jon gij zijt met mama gehuwd, terwijl ik n vreemde vrouw moet (rouwen, - Goede rekening. Een vroeg aan een jongen Pieter, als uwe moeder honderd de markt brengt, waaronder tien slechl veel per cent verliest zij dan Piet. Niks, meester, want moec de slechten ook. Brouquegnles, den 24 septi Aan M, Pelerin, apotheker, 42, rue de Brussel. Het was mij onmogelijk af te g de verstoppingen, en braakte dikwij uwe Zwitsersche Pillen gebruikt heb, lust teruggekomen, heb goede spijsv heb geene pijnen meer. Isidore Demoü klaring der handteekening door den b van Slrépy, Wij gelooven onze geachte eenen gewiehtigen dienst te bewijzen aandacht te roepeD op eene praktische i die veel het stijven en strijken der manchetten, hemden, enz. vereenvom beduiden den Dubbelen Ameldonk van ingevolge zijne voortreffelijke hoedanig grooten bijval ontmoet. Zooals men wee enkele ameldonk niet meer aan de eisc publiek, dat fraai linnen wil dragen men allerlei stoffen er bij gemengd, was, traganthe, enz., welker gebruik kostelijk is en ook de fraaiheid van schaadt,zoo deze stoffen niet degelijk ver Sedert jaren heeft de ameldonkfabriek 1 Ulm de oplossing gezocht van het pre publiek eene soort van ameldonk te gev toebereid op grond der ondervitidinge door de vermaardste in- en buitenland sters; zoodat na jaren lange praktiek deze firma er toe gekomen is een fabri handel te voeren dat niet alleen de g onaangenaamheden der oude ameldonksi

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1886 | | pagina 2