SE HOFSTEDE Koopdag te Keijem Verte te Merckem en Proot te Woumen Notaris VERTÉ ISIDOOR CASTEL, Zafcifïcr.aiT Notarissen DEPUYDT te Nienport en DEPUYDT te Ghistei. Notaris DE SECK Notaris VALCKE Notaris VALCKE Deurwaarder Aerlebout, Vruchten te velde Notaris Arthur Vanden Berghe, Notaris Arthur Vanden Berghe, Een voornaam WOONHUIS Burgerstand van Üixmwde SCHOONE VENUITIE WEN BI TIE Schoone koopdag Openbare Verkooping Leening van kapitalen. UIVnUDE-KKRIHII. €<a «le bcfaitcntle bitrak zien VEMMAIiEAIJHAIÈDEA na Dixmude-kermis. Groole prijsschieting aan de pers der maatschappij de Kara- biniers, den Woensdag 28 Juli, tot op sluit der kermis. Begin om 3 ure na mid dag. Inleg 50 ct. CAEftSCKEW-IiËStMIS. BIJ WO ONST VERA NDE RING. op Dinsdag 39 Jtili 1Ü6 kachtel achttienmaander ruinpeerd drij koeien, 6 tweetandsche veerzen, 5 jaarling- veerzen, 5 kalvers, 3 zwijns, waaraf een met jongen. Voiture, 2 wagens, 2 karren, landbou- wersgetuig, Menagiegoederen en 11 HECT AREN tarwe, sucrioen, rogge, boonen, ha ver, aardappelen enz. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar P. F. Blontrock te Keijem. Dinsdag 39 Juli 2 ure juist na middag, van Meubelen MonagiegoederenLandsha- laam, Wagenharnas Beestialen en 6 hectaren Tarwe, Rogge, Haver, Vlas, Aardappels, Klaver, enz. te MERCKEM, wijk Melane, op de hofstede en ten profijte van sieur Henri Brouckaerl aldaar. Betaalbaar bij Aloïs Ryckaert, Zaak- bandelaar te Clercken DE NOTARISSEN zullen openbaar verkoopen te DIXMUDE, in 't Vredegerecht, ©tiisdag 39 Juli ten 3 ure juist na noen GEMEENTE WOUMEN (wijl St Pieter.) I. Een hofstedeken met 81 aren 57 cen tiaren boomgaard en weide. II. De koornwindmolengezeid Sint Pietersmolen en 7 aren 07 centiaren erve. Gebruikt door A. Cailliau tot de geldtelling. III. 6 partijen zaailand, groot te zamen H. 1-24-13 C. Gebruikt door ACailliau tot 1 October 1886. Ook alle inlichtingen bij den Notaris Syoen te Loo. KAITTOOR van den TE MERCKEM Woensdag 38 Juli ten 3 ure, te DIXMUDE, in 't Vredegercht, Openbare Irerhooping van 1. Eene hofstede groot onder bebouwden grond, boomgaard, weide, zaailand en maaigras H. 135511 0., gelegeiïte Merckem en Langemarck. Gebruikt door Dés. Callens tot 1 Oc tober 1888, mits 1000 frs 's jaars boven de lasten. 2. 44 aren 23 cent. maaigras in Merckem. Gebruikt door L. Dumon tot 1 Octo ber 1886. 3. Een woonhuis met 2 aren 80 centiaren erve te Merckem-dorpplaats. Laatst gebruikt doorLiemnLandtshetre. KD^JSTTOOIR, van Bijzonderen Ontvanger. Rijselstraat, 2, tc Ypre. Op Donderdagse Juli 9 886, N. B. De gezeide hofstede met meersch in Woumen en vettegras te SintJakobs- kapelle te zamen groot 15 hectaren 98 aren 15 centiaren, is te PACHTEN om er seffens van in genot te komen. «I» Maandag 3 Augaisfï om 2 ure fix, te 8CHOORE wijk Sper- mallie), op de hofstede bewoond en ge bruikt door Vanlerherghe, van Beestialen, Boerhalm en Vruchten op stam, STUDIE van den "3 Woensdag 3ft Juli 18*6 gelegen te WERCKEN, bij den steenweg leidende van Wercken naar Handzaeme, groot H. 105420 C. Gebruikt bij Louis De Smetvoor 3, 6 of 9 jaren, ingang 1 October 1884,mits 1550frs bij jare boven alle lasten. Verdeeld in elf koopen, met gewin van Instelpremie. van den Op Woensdag 28 en Donderdag 29 Jnli 1886, telkens om 1 ure na middag, ten verzoeke en ter hofstede van sieur Robert Opsomer, te STUIVEKENSKERKE, KOOPDAG van 3 peerden, 7 koeien, 9 kalvers, 5 zwijns Voiture, wagen, 2 karren; Landbou- wersgetuig; Menagiegoederen en 15 hectaren tarwe, boonen, sucrioen en haver. STUDIE TE BIXMUDE. Op Maandag 96 Augusti 886 om 3 ure na middag, ter herberg de Casino, te DIXMUDE, Openbare Werkooping van Gemeente Woumeu. 1° Een hofstedeken met 1.3 aren 74 cen tiaren erf, kadaster sectie C, nrs 31 en 32. 2° Eene allerbeste vetweide groot 4 hectaren 5 aren 60 centiaren, kadaster sectie C, nr 30a, verdeeld in 2 koopen. 3° Eene partij maaigras, bekend bij kadaster sectie C,nr 177c, voor eene grootte van 1 hectare 40 aren 40 centiaren. 4° Eene partij maaigras, kadaster sectie C, nr 178, groot 76 aren. Alles gebruikt door Francis De Decker, tot 1 October 1891, aan 862 frs 20 cent. bij jare boven de lasten, KAKTOOR van den T3 BXZMTLB. 1° Op Dinsdag 3 Oogst 9 886 om 2 ure na middag, te KEYEM, op de hofstede gebruikt door Ivon Volckaert- Depuydt, KOOPDAG van Landbouwerslialaam en Beestialen bestaande in 3 peerden, 5 vette iasialfas koeien9 vette tweetandsche ossen, 17 jaarlingen (met grasloop), 2 kal vers, 3 zwijns en 't pluimgedierte. 2' Op Woensdag 4 Oogst 1886 PPIEIPDITKE van TE BOVEKERK.Ë. Donderdag 5 Augusti 1886 KAUTOOR TS ?a?.T7Q3. DINSDAG 27 JULI 1886, om 1 ure na middag, te RAMSCAPPELLE, ter hofstede alwaar d'heer Charles-Louis Vandenlroucke onlangs overleden is, §ClIOOi\E KOOPDAG van Beestialen, waaronder 9 peerden, 9 zeer goede melkkoeien, 4 tweetandsche veerzen en 3 tweetandsche ossen 7 jaarlingen 8 kalvers, 3 overjaarsche en 4 jonge zwijns! WOENSDAG28* DONDERDAG 29 JULI telkens om 1 ure na middag, te PERVYSE, ter hofstede alwaar sieur Lodetvijk Scherpen seel onlangs overleden is, ZKOOPDDDDG- van Menagiegoederen, knip- en kernalaam, laiulgetuig, beestialen en vruchten te velde. Met tusschenkomst van de Notarissen Simpelaere en Fraeys beide te Alve- ringhem. VRIJDAG 30 en ZATERDAG 51 JULI telkens om 1 ure namiddag, te KEYEM, ter hofstede gebruikt door vrouw Melanie Vanhee weduwe Philip Vanthuyne, Merltweerdigc KOOPDAG van Menagiegoederen akkeralaam bees tialen en vruchten te velde. Maandag 3 Augusti 9 886 en volgenden dag zulks noodig zijnde telkens om 1 ure na middag, te EGGE- WAERTSCAPPELLE op de hofstede en medegaande landen gebruikt door sieur Hendrik Zwaenepoel, door bevoegden ambtenaar, van Beestialen, Akkergetuig, Kuip- en Keern- halaam, Vruchten te velde en verdere roerende voorwerpen. KAKTOOR TE PERVYSE Donderdag ft Augusti «886 met stagie en II0-09-90 C. bof te Keijem, kadaster sectie B, n™ 600a en 601a. Bewoond door Ludovica Monteyne. Vrijdag 6 Augusti 988(9 om 3 ure na middag, bij Emile flecat, te Pervyse, van Gemeente Stuivekenskerke (Tebvaetehoek). H. 3—-61—80 C. zeer goede zaailanden, eertijds weide, kadaster sectie B, N"215 201, 202 en 194. Verdeeld in 3 koopen. En eene allerbeste vette weide groot II. 3—23—00 C., kadaster sectie B, num mer 285. Al gebruikt door den medeverkoóper sieur Karel-Lodewiik IIoog he, te Stuivekenskerke, te weten Het zaailand tot na het soheeren der oogstvruchten van 't loopende jaar en de vette weide tot 11 November 1886. Inlichtingen bij den Notaris Valoke te Dixmude. Woensdag 9 9 August! 9 886 om 3 ure na middag, bij sieur Eduard David, te AVECAPPELLE, OPENBARE VERKOOPING van Eene schoone en goede Ten allen tijde zijn te bekomen kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frs en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich te vervoegen met eigen- domstilelen bij den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. ipplaats le Brussel wil hebben waar hij I lijd eenige dagen of weken kan door- II zijne vr ienden onlvangen, voor wie de Parijs naar Brussel gemakkelijker is dan ankrijk naar Engeland. log zal zijne woning niet op prinselijken rlen, hij zal in België eene betrekkelijke llen, omdat hij de verdenking niel wil noch aanleiding geven tol eetiige zin- die woning welke nog niet gekozen is, log zijne boeken doen vestigen, want de ,eopold II is een geletterde en bezit eene larste bibliotheken der wereld. Een deel chriften er van is naar Engeland gezonden. irikkelijk drama. De zoon van de ren, le lllervoorl (Limburg), die sedert d leekens gaf van zinsverbijstering, heeft chl van donderdag zijnen broeder, met znmen sliep, de keel afgesneden. 'daags vond men het lijk van den zinne- edermoorder in een bosch. Hij had zich il afgesneden. Imik, heeft een werkman Hubert Bovy, 25,000 frs gewonnen hij de trekking der n Brussel 18X4. t Journal de Charleroi meldt Baudoux in staat is gesteld, door eene Ipsom van het gouvernement aan de de daguren van maart te betalen. inddlehtlng der glasblazerij Ban- Zeventien beschuldigden zijn gedagvaard liet assisenj.ioJLvtn Bergen le verschijnen, ne reeks aanslagen, die in het land eene chudding hebben veroorzaakt, ihuldjgingsaki, opgesteld door den heer procureur des konings, duidt den oor- i van den opstand, namelijk eene ome- l over hel inrichten der fours a bassins, daardoor hei loon der blazers niet ver en!. De toegevingen van den heer Ban en lot niets. ernde hem dief, uitbuiter van bet werk- indelijk, door de Banleiders opgehitst, tot tuldigingsakt hangt een getrouw tafereel vernielingswerk waaraan de beschuldig- ebben plichtig gemaakt. Al het gereed- tahi'iek werd verbrijzeld en onbruikbaar de hoeken en schriften werden gescheurd werd alles inbrand gestoken, niel genoeg; ook het kasteel werd eerst tot hoven geplunderd en daarna aan de prijs gegeven. In der, kelder heeft men le flcsch meer gevonden allen waren igd en daarna aan stukken geslagen. beschuldigden, Falleur, Schmidt en rrdeu door den boschnldigingsakl aango- ofdmannen en opleiders der plunderaars ichlers. Deze riepen toen alles in brand tornt, ziet eens naar ons vuurwerk Dal doen aan Fajlear! Leve Falleur. zelf riep uil lk ben blij liet te zien Ik zou voor geen 100,000 frs willen dat Deurd ware. Misdag is voor bet assisenhof van Bergen eloopeu ten laste der vijf beschuldigden, in de plundering der woning van den int, te Haiisart, beschuldigden, Roels, Werd vrijgespro- dere'ti werden veroordeeld Defrane lot tnggrbeidPrjela Iql 10jaar; Baudoux atlon tol HfjaaV. Londen is verledene week een schip ie aangekomen met eene bezending van ■danlOOOkistensinasappelen uit Sydney, e vruchten ongeveer twee maanden lang ren gebleven en als gewoon goed geladen teerden ze meerendeels in goeden staal, deze proef, oin ze uit Australië in En- i voeren, als goed geslaagd beschouwen loningin-moeder van Beieren heeft kapel le bouwen aan den oever van den se, op de plaats in welker nabijheid jwijk en prof. Gudden om helleven zijn brave nevenEen neef komt bij en zegt dat hij een jong meisje, waar- nnis had zou moeten huwen, om u, beminde oom, een groolen dienst il doen wat mogelijk is, laat hooien, i, gij zijl nog jongman, rijk en nog al gezondheid..,, waarom zoudl gij niet :i dat ongelukkig meisje. was zo» bevreesd! De zoon van ns is verloofd, maar hij is bevreesd van r is verontwaardigd over die vrees ik dan niet getrouwd? s hetzelfde niet, zegt de jonge Klepkens, mama gehuwd, terwijl ik met eene heel >uw moet trouwen. le rekening. Een onderwijzer en jongen als uwe moeder honderd eieren naar eng-t, waaronder tien slechten zijn, lioe- t verliest zij dan ifiks, meester, want moeder verkoopt ook. quegnics, den 24 seplcmber 1885. rin, apotheker, 12, rue de 1'Ecuver, le i was mij onmogelijk af le gaan, wegens lingen, en braakte dikwijls. Sedert ik rsche Pillen gebruikt heb, is mijn eel- ikomen, hsb goede spijsverteering en ijnen meer. Isidore Demont. Echtver- handleekening door den burgemeester gelooven onze geachte lezeressen ihtigen dienst te bewijzen door hunne roepeD op eene praktische nieuwigheid stijven en strijken der halsbanden. hemden, enz. vereenvoudigt. Wij sn Dubbelen Ameldonk van Mack, die, ine voortreffelijke hoedanigheid, overal il ontmoet. Zooals men weet voldoet de donk niet meer aan de eischen van het t fraai linnen wil dragen; ook heeft stoffen er bij gemengd, als borax, he, enz., welker gebruik moeilijk en en ook de fraaiheid van het linnen deze stoffen niet degelijk vermengd zijn heeft de ameldonkfabriek II. Mack te ssing gezocht van het problema het i soort van ameldonk te geven, volledig 3 grond der ondervindingen opgedaan naardste in-en buitenlandsche strijk- it na jaren lange praktiek en studie, :r toe gekomen is een fabrikaat in den oeren dat niet alleen de gebreken en nheden der oude ameldonksoorten weg neemt, maar tevens het strijken veel vergemakke lijkt, het werk vereenvoudigt en liet linnen ver duurzaamt. De Ameldonk Mack bevat als grond stoffen alle de noodige bestanddeelen en levert den besten uitslag op. Ilolloway's Zalf en Pillen. - Kortheid van adem, verkoudheid, hoestbuien. Dnizende getuigschriften kunnen afgegeven worden om de kracht te bewijzen, die deze heelmiddelen bezitten in crevallon van asthma, beginnende teering en alle kwalen der borst en der longen. De Zalf goed op de borst, en op den rug gewreven, dringt door de huid, wordt opgezogen en onmiddelijk in de longen over gebracht, waar zij in onmiddelijke aanraking met, het omloopendo bloed komende, alle onzuiverheden onschadelijk maakt of verdrijft, die de grondslag zijn van teering. asthma, bronchitis en longziekte, Alle kwalen der longen worden aldus gemakkelijk genezen. De aamborstige wiens ademhaling bij mistig, vochtig weder bijna verstikt wordt, wordt door Holloway's Zalf en Pillen vrij gemaakt, die mede den korten, droogen en teerachtigen kuch genezen, en ook het zware spuwen, waarvan bron chitis vergezeld gaat. GEBOORTEN. 20 Juli. Eugenia Joos, dochter van Alois cn van Rosalia Debruyne, beide gedomicilieerd le Clercken WETTELIJKE HUWELIJKSBELOFTEN. 18 Juli. Martial Antoon Theuninck, schipper, geboren le Nieuporl, mei Maria Eugenia Natalia Claeys, schippcrin, oud 21 jaren, geboren en ge domicilieerd le lloymille. (Frankrijk HUWELIJK. 21 Juli. Acber Rupert Adalbert Maes, jongman brouwer, oud 28 jaren, geboren te Moeit en wo nende te Brugge, met Zoö Maria Konstancia Antnnia Feys, jonge dochter, bijzondere, oud 24 jaren, geboren en wonende le Dixinude. OVERLIJDENS. 18 Juli. Maria Teresia Franciska Neirinck, kost- gangster in het ouderlingenhuis, oud 89 jaren en 18 dagen, van Roeselare, dochter van wijlen Pieter Jakob en van wijlen Cecilia Degrendele, weduwe van Pieter Andreas Leyre. (Gasthuisstr.) Gr»»! slolFcrbal dezen zaterdag 24 juli, bij Henri Ramout, Oostvesten. Vriendelijk onthaal. Bal mei groot orkest dezen zaterdag, in het Kamp van Beverloo, bij baas Jan Vanduyfhuys, Konijnestraat. Lui^ferlijke guaibolling op beden Zondag 25 Juli. gegeven, met stads medehulp, door d'e Maatschappij Grauwe Broeders, »in het Bourgon dische Schild bij P. Decuyper, Oppervogel 30 frs, ieder zijdsvogel 15 frs, 10 frs aan de Maatschappij vreemd aan de stad die het meest getal gaaien zal opstellen en 10 frs aan de verstafgelegene Maat. schappij. Inleg fr. 1-25, terug 1 fr. Begin om 3 ure. Vermakelijke popbolling Maandag 26 Juli, in den Nachtegaal, hij Adolf Deschepper, Oost- vesten. Inleg 50 et. Begin om 4 ure na middag. Prljsbolllng voor de pompiers op Maandag 26 Juli, om 4 ure na middag, op de Schoolplaats. Vermakelijke volksspelen op koeke-maan- dag28juli, zooals koordedansen. vatjesteken enz., liefhebbers dat is langs de Lindekens voor de her bergen St Sebastiaan en Groene Wandeling. Jaarlijksehe combat met de jaskaart op laatsten kermis-maandag' in de herberg de Stad Brugge, bij de wed. Coquel, Oostvesten. Bier van t patersvatje. Elk zeg het voort. Jaariijkselie groote volksspelen op maan dag 26 juli, op het Quartier Léopold. Vermakelijke popbolling op tweeden ker- misdinsdag in de herberg de Wagenmakerij, bij E. Ranson, nabij de Hoogebrug, BiUisterlijke popbolling; op Dinsdag 27 Juli, in 'tKlein St Jorishuf, bij Filip Treve. Dansfeest op laalslen kermisdinsdag in de groote zaal van den Papegaai,» bij Désiré Ooghe, Appelmarktbrng. Groot bal op laalsten kermisdinsdag, in het Gouden Bezomtje, bij Henri Camerlynck. SlolFcrbal op laatsten kermisdinsdag in den Iiooden Hert, bij Tlieofiel Dewaele, Statiestraat. SlolFcrbal op laatsten kermisdinsdag, in den Olifant, bij Leo Desot, Eessenstraat. van den alomgekenden Al. Thys, bijgenaamd Spriiït, op de groote Markt, alhier. Alle avonden veranderingzijn troep is geheel vernieuwd en als zulks dubbel de aandacht waard. Ga de goede vriend bezoeken die zoo getrouw onze kermis komt opluisteren. Volksspelen zooals inaslklimming, zakken- looping, koordendansen enz., om schoone prijzen, op den Zondag I Augusti, in den Jardin Bota- nique,bij Hendrik Dieusaert, Leegeweg. Bier van 't patersvatje en veel plezier, Luisterlijke feesten op den 'Zondag i Au- j gusti, in het Paviljoen, bij A. Vanbavino'khove, Leeweg, zooals mastklimming en allerhande volks spelen waarvoor er schoone prijzen zullen te win nen zijn. Des avonds prachtige verlichting. Bijzon dere schoone prijzen zullen ook gratis te winnen zijn voor het trabolspel. Vriendelijke uitnoodiging. Gemeente Beerst. Lnistcrlijke ri af steking op den Zondag 1 Augusii, le prijs 20 frs, 3' prijs 15 frs, 3® prijs 10 frs, 4E prijs 5 frs te ver loten voor de niet winnende mededingers, 5C prijs 5 frs voor de verst afgelegene stad of gemeente ten minste 4 mannen. De inschrijving van 2 tot 3 ure na middag, in den Trantelaar,» bij R. Waeyaert. De uitreiking der prijzen in de "Ark,» bij L. Zwae- nepoel. Den Maandag kandeel. Gaaiscliictliig op Woensdag 18 Augusii, ler gildhof-herberg Sint Jacob. Op'pervogel 50 frs, ieder zijdsvogel 25 frs. Inleg 7 frs, terug 6. Gombntbolling Maandag 16 Augusti, ler her berg St Jacob, bij de weduwe Viléyn, tusschen Wonmen en Clercken-plaats. Popseliiellng Dinsdag 24 Augusti, om 3 ure, Inleg 1 fr. om een ure na middag, ten verzoeke van sieur Fkancis Pladts-Deplae, op de hof stede thans nog bewoond door de gebroeders De Burchgraeve, langs den steenweg van Keijem naar Tervaete. Van haaide ruin- peerd, pommelémer- riepeerd met hengste- ten 9 ure, ter hofstede gebruikt door Augusts Bruynonghe-Depoorter, te EESSEN, bij het dorp, met gereed geld, van VruchtenBeestialen Wagens en andere landbouwergereedschappen. Door het ambt van den Deurwaarder Charles Despodt, te Veurne. y X'iiiaUiMUWIW VAN DE om 3 ure na middag, ter herberg de Kroon bewoond bij de weduwe David Toebat, te ZARREN, dorpplaats, van eene wel bebouwde en goede in» muil—I—uMjim—iiim TE UIAAIUIti:. VAN DBN om 2 ure na middag, ter hofplaats-landen gebruikt door genoemden Ivon Volckaert- Depuydt, van 17 HECTAREN boonen haver klaver aardappels, beeten. Bij verandering van woonst. te Bovekerke, nabij de dorpplaats, ten ver zoeke en in behoeve van den heer Petrus Van Alterneersch, op de hofstede-landen door hem gebruikt, zal er, door bevoegd ambte naar, overgegaan worden tot de openbare verknoping van H. 5-40-00 C. haver, H. 1-50-00 C. boo nen, H. 1-80-00 C. aardappels, verdeeld in koopen t'elks gerief. De vergadering aan d'hofplaats om 2 ure na middag. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. Betaalbaar ten kautoore van Emile Van Dromme te Eessen. VAN DEN VAN DEN om 3 ure na middag, te KEIJEM, bij sieur Pieter Haerinck OPENBAR!) VEKKOOPING van met H. 7-8395 C. land, boomgaard en weide, gestaan en gelegen te Eggewaerts- cappelle, kadaster seotieB,np' 320. 320a/bis, 321, 322, 323, 327, 304, 293 en 303. Verdeeld in 3 koopen. Bewoond en gebruikt door sieur Pieter Vercruysse- Van Toortelboom, aan 720 frs bij jare boven de lasten, met reoht tot 1 Octo ber 1895.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1886 | | pagina 3