PERUGUANO m, «f® ir N H0LL0WAY J w M Te bekomen Eugeen Reynaert, opgeloste PERU GUANO Over te nemen 8, Sint-Joorisstraat, 8, 8, Sint-Joorisstraat, 8, Mr EN M'nc M. MEIER AM-CONTINENTALE (tori. OHLENDORFF'sch) GÜANO-f ERKE. Camiel Weyne, Te koop uit er hand: P.-Jean-F. Fben-Beyen, Groote prijsvermindering 't vermaard Boter kleursel Brugge. Brugge. EMANUEL HUISMAN-AUGUST, amerikaansche tandmeester BELANGRIJK EE RICHT P5 pq Stoom vaart-Maatschappij Mt.BOUHON MARKTPRIJZEN. «mm HIE1JWE CONCESSIE van OHLENDORFF, Gewaarborgd gehalte AEEEEN ECHT Bericht aan de landbouwers. Bericht aan de metsers. KUNSTTANDEN te beginnen van 4 frs. Let (joed op hel adres VOIAEDie (ÜEBIT te beginnen van 80 frs. Let goed op het adres Gediplomeerd door den Belgischen Gezondheidsraad gelreveteerd lij koninklijk besluit, Professor van het tandenplaatsen en in de tandheelkunde heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat bij een huis komt te openen, voor alles wat het verveerdigen of het zettea aan gaat van kunsttanden of gebitton, zonder haken, noch plaat, noch veeren, en zonder de wortels uit te trekken of af snijden. Met de kunsttanden en gebitten voortkomende uit het huis van M. Emanuee HUISMAN-AUGUST, kan men de hardste eet waren knauwen en verbrijzelen, even als met de natuurlijke tanden. Bijzondere behandeling van de mondziekten en alle tandenkwalen. Genezing van smertveroorzakende tanden. Het vulhn met lood, het overdekken met glazuur en het bewerken met goud der tanden, volgens de nieuwste amerikaansche stelsels. Bijzonderheid der afgewekene of slecht op rijgeplaatste tanden bij de kinders, volgens denieuw amerikaansche wetenschap, 't Is gelijk welke mondkwaal, allen worden volkomen genezen volgens de nieuwe amerikaansche wijze. Al de kunsttanden en de kunstgebitten door dit huis verveerdigd, worden gewaarborgd voor het leven. Let wel op het adres BRUGGE, 8, Sint-Joorisstraat, 8, BRUGGE. Emanuel Huisman-August. ClJtlENTTEClEIiS in alle kleuren en teekeningen. Draineer-, Schouw-en Pothuizen, Refractaire Oventegels fabriek enz., enz. huis Paaphoekstraat n° 10. Eessenweg n° 1. Gezondheids-Commissie, Moeskroenstraat 2, FORTRIJK, SfrO wPfy Groote afslag der inlandsche kolen van Elénu, Antwerpsche Verzekeringsmaatschappij SECUBITAS, Ware geneeswijn van Tokay WEKELIJKSCHE MAILDIENST Antwerpen en Amerika* Met prachtige le klas stoomschepen. Zeer lage vrachten. Volledige scheep- uitrusting. Goede bediening. Goede keuken. Hloefcnltaiitlel in het groot. Buikpijn en overlaste maag bij menschen Volledige en jgeltere genezing Belgische Maatschappij van Algemeene Assurancien tegen Brandgevaren, gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. ADMINISTRATIVE a PARIS ftABBHXEI/LES COMMUNICATIVE FABRIEK VVV CHIMISCHE EAIDVETTEI. voor alle gewassen en volgens den aard der grondenverkocht op waarborg van gehalte en van titel. Sulfaat van ammoniak. Nitrate de soude. Brugge, HUIS GESTICHT IN 1871. Zilverstraat. Caiitillc JLamlireelit-Hesoutter Dixmude, De Uitgever EUG. VAN CUYCK. Noordstraat, n" 10, Dixmude. Prijzen der kolen tout-venant criblé (Levant dn Plenu) duizend kilos te huis geleverd 10 frs Honderd fr. 1.90. n Vijftig v a ïj jj 0.95. Men verkoopt en levert niet dan in den voor mid dag. Buiten stad levert men niet ten huize. Een groot en gerieflijk WOONHUIS, die nende voor herberg genaamd La Nolle Rose Noordbrug. Inlichtingen bij den eige naar René Van Sassenbrouck. bij Cl Kobbe, Gasthuisstraat, Dixtnude Allereerste kwaliteit Inlandsche kolen, aan deu prijs der putten voor alwie per volle wagon neemt. Vet kalk, uitsluitelijk geschikt voor den landbouw, vrachtvrij op alle statiën aan 110 franks per wagon van 10.000 kil. Soda Nitrate, chimische vetten, enz. op waarborg. voerman van Thouront op Rousselare en Brugge, iaat het geëerd publiek weten, dat hij den Maan dag van iedere week naar Dixmude rijdt. Hij ver hoopt door den genadigen prijs en de goede bedie ning de gunst van iedereen. Zijne standplaats is in de herberg den Arend, bij August Pil, Statie straat te Dixmude. Opening vanaf Zondag 18 Juli, van de her berg- bewoond door Camiel Barzeele, Montanus- straat. Vriendelijk onthaal en goed bier. per oaosie van Stijft en nlanst tiet best Talrijke ladingen van de schoonste kwaliteiten zijn reeds van de eilanden aangekomen en gedeeltelijk nog in lossing. Prijs gebaseerd op officiëele analyse, ©fficiëcle vergoeding voor sleenen. Onder conlrool der Landbouwstafien van den Slaat. 7 p. h. stikstof. lO p. h, in water oplosbaar sulfaatzuur. 2 p. h. potasch. indien de balen als volgt geteekend en gezegeld zijn en wel de hoorn van overvloed in roóde kleur Men verkoopt ook per wagon en per schip. van doktor Hansen uit Copenhagen, is te ver krijgen bij Jos. KETF.LE-VANDENBUSSCHE, Wilgcndijkslraat, n° d, Dixmude. aan zeer voordeelige con ditiën eenen wel gekalan- ten winkel van kruideniers waren, met alles wat denzelven bevat, koopmans goederen en loketten. De pacht van het woonhuis mag overgenomen worden, die zeer matig is. Zich te wenden bij POL. DECLERCQ, Noordstraat. In gebruiktreding met 1 Augusti aanstaande. Jules Defever, aannemer te Ecsscn, vraagt twee metsers die goed hunnen stiel kennen, bij zonderlijk voor cimenltichels en pannedaken. Verandering fWmr>dt van woonst; udt OCSUILUlj Schoenmaker, bericht zijne talrijke kalanten en het geëerd publiek dat hij thans gehuisvest is in de Stovestraat n" 91. llij recommandeert zicli om zijn goed werk en trouwe bediening en verhoopt meer en meer de gunst te verwerven. Alsook zijne vrouw Sopliic Vallacys, wasscheres en strijksler bericht het publiek dat zij voortdurend haren stiel blijft uitoefenen. Door hare goedkoope prijzen, spoedige en nette bediening, verhoopt zij meer en meer de gunst van eenieder te winnen. MOND ZONDER TANDEN. MOND MET TANDEN. £BOTaSISi?iats>%.'-, iKUtflWHUaiflÈïroH/aw- 'MSKSS miTOiMZArlUmma:* 3.TH3USÜM Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische ll II II 11li 11 DIXMUDE. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon-en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aanga a Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wensclion over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voorliet vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier.) De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet, zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen mee. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden "tot het vermalen der hardste spijzende klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat, in Bel<rie alleen bij den uitvinder; daar is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mme Meier trotseeren om zoo te zeggen de werken dernatuur; men zou niet kunnen uitkenm n, r.oeli door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurljke zij of niet. Zij ondernemen de herstelling van allen mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens liun nieuw stelsel. IV. B. M. MEIER is te raadplegen den eersten Dinsdag van iedere maand, in het hotel de Noble Rose, Groote Markt te Veurne, van 10 1)2 ure voor middag tot 4 ure na middag. >h-«ri maiVjuamBtajmas <KKQmitM4K wm te «i DISSOUS fXIO C0NT.T *5- OOfl*. OHLENDOflFF Socielé anonyme. Agence d'Anvers. Uitsluitende importeuren van den Pern- Guan» In Belgie, Holland, enz,, met machtiging der regeering van Chili. Antwerpen, Pruinenslraal, 8. Juni 1886. bij li. Vermeulen-Ghysbrecht, koopman in gisl, Slalieslraat, ie Dixmude. Prijzen per wagon van vijf of tien duizend kilos, franco ter statie Dixmude. Gezifte kolen, eerste keus, fr. 18-00 per duist kilos ld. kolen, tweede keus, 17-50 Gewone Tout-venant 17-00 n Dit alles vrachtvrij ter statie. goedgekeurd door koninklijke besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1836 en 28 Au gustus 1850. Deze maatschappij, de oudste bekend in 't land, verzekert tegen brand, 't zij door vuur, gaz of bliksem ontstaande, alle roerende en onroerende goederen, koopwaren, oogst, vee, enz., aan de GEMATIGSTE PREMIEN. Het kapitaal-fonds der maatschappij bedraagt 6,349,269 frs. Agent principaal, W* Dclheye-Sackenprë, Dixmude. van J. Grosz,eigenaarvan wijn- te Erdö-Bénye, nabij Spoedige en grondige genezing in gewone ge- Tokay (Hongarie). vallen, Zekere voldoening en verzachting in de ergste gevallen. Onmidde- lijke stilstand en genezing der verzwakkingen en eerplaatsing der baarmoederSpeciale ver vaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften; het inzetten van kunst- oogen, ruime keuze. Behalve de 30 medailjen en diplomas, benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uit vinder nog de gouden medailje op de internati onale tentoonstelling te honden in 1884. Er is voortdurend eene dame aan de inrich- 7. Spreekuren van 9 lot 4 uren. Wncrscgcrs, breukmeester, 35. Place Verte, Antwerpen. Aederlnndsch Amerikaansche tusschen VIA HOLLAND. Deze uitmuntende wijn, scheikundig ontleed door groote geleerden, wordt aan geprezen om zijne verkloe kende hoedanigheden, als ge neesmiddel voor de zieke en zwakke personen, alsook voor de kinderen. Deze lekkere wijn, door zijnen fijnen smaak en zeer lagen prijs, wordt aanbevo len als morgenwijn en bij nagerecht. De Tokaywijn (J. Grosz) is, in geheele en halve fles- schen, verkrijgbaar bij Kiniel Verwncrde, in den Gouden Hert, te Van Antwerpen naar New-York. 1« klasse frs 269. 2' (klasse 215. Derde klasse zeer matige prijs. Kostelooze inlichtingen over vracht- en passage- prijzen worden gegeven door de hoofdagenten W.Raydl enC", 1 Suikerstraat, Antwerpen, en hunne agenten GOEDE AGENTEN GEZOCHT. Om alle concurrentie onmogelijk te maken, is de winkel van Francis Deschepper-De Seek, Kleinen Dijk, te Dixmude, thans voorzien van een overgroot en schoon assortiment kloefen aan ongelooflijke lage prijzen. Hij levert uit aan de winkels van binnen en buiten stad, aan welke hij buitengewone vermindering van prijzen toestaat. Ga zien, vrije ingang. Onfaaibaar geneesmiddel tegen balg pijn voor de dieren. Indien peerden. koeien en kalvers, zoo hevig door balgpijn aangetast zijn dat zij op het punt zijn van te sterven, geef htm zoohaast 2 druppelglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen. Dit mid del heeCnooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. is door dit likeur zoo goed van smaak, oogenblikkelijk genezen, niet het innemen van twee druppelglazen van dit zelfde likeur. Proeft en niemand zal er nog willen zonder zijn. Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Vijftien medalien zijn dit likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. Let wel op dat gij u niet laat bedriegen door de na maaksels en begeeft u naar den depot van de echte en nare Elixir d'Anvers bij Eniile Hosten, Groote Markt, Dixmude. apotheker Dixmude. Eesserislraat, n° 10, bij de Groote Markt, te Dixmude, laat aan het geëerd publiek kennen dat bij van heden af eenen winkel komt te openen van tabak en cigaren, fijne wijnon en likeuren in 't groot en in 't klein; daarbij nog een groot assortiment van alle siach (conserves alimentaires) en eene bijzon-honderd duizend franks dere specialiteit van kaas. Om nadere inlichtingen te bekomen men gelieve Verhopende door zijne genadige prijzen de gunst zich te begeven bij Désiré NEYR1NCK, bijzon- vaD eenieder te winnen. J dereDagentdermaatschappij,Noordstraat Dixmude zijne gebouwen, meubelen, koopwaren, vee, oogst, enz. wil verzekeren tegen brandgevaar wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche MaatschappijSecu- ritas de beste en oudst gekende van het land. Hoofdagent te Woumen Alphonse De Graer-Markey. van alle rhumatisme, flerecijn sciatiek zoowelpas beginnend als verouderde, door het gebruik van het poll de Bretagne. Depot bij SIMONS- HOORENAERDT Weststraat, Dixmude Deze maatschappij verzekert tegen brand (het vuur des hemels daaronder begrepen) en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goe deren, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der maatschappij vier miljoenen twee NOIRE D- ÉBÉNE LIMPIDE Be INALTERABLE PLUME 30UHON N5| FORME SPÉCIALE COALITE EXTRA TRES DURABLE CHEZ T0US lespapetiers VIOLETTE noire .DONNANT DES COPIES SPLENOIDES PLUMES MENRY. FONTAINE 8 BALLON A LA MARQUE BQUHON |VERI TABLES 8t GFIGIRALES CHEZ T0US LES PAPETIERS DUS BP lERS^/ Dépöt chez VAN CUYCK, rue du Nord, Dixmude. DIXMUDE19 juli Tarwe per hectoliter 13.79 lot 15.17 1 Rogge 10.34 tot 11.03 Sucrioen tot I Haverl\.12 tot 13.10 Boonen tot I Aardappels per 100 kil. 6.tot 7. BOT MR per stuk van 1 hectog. 1.90 tot 2.09 per kilo 2.71 lot 2.99. Eieren per 25 1.72 tot 0.— BERGEN Frankrijk., 19 juli Middenprijs pT heet. Tarwe 16.67 Roode Tarwe Sucrioen 9.— Haver 9.16 Boonen 16.86 Witte Boonen Blauwe Erwten I Aardappelen 0.I Vlas per 1 1/2 kil. 1.77 KORTRIJK, 19 juli Tarwe per heet. 14.75 tot 15.—Rogge 11.tot 11.50 Haver 9tot 9.50 Aardappelen per 100 kil. 0.— tot 0.— Koolzaad olie per 100 kil. 45.25 tot Lijnzaadolie 47.75 tot 48.— Koolzaadkoeken. 15.— tot I Lijn koeken 18.tot 21. ROESELARE, 20 juli per 100 kilos. Tarwe 20.50 tot 21.— Roode tarwe 18.— tot 18.50 Rogge 14.50 tot 15.— Haver 16,50 lol 17.— Boonen 19.— tot Aardappelen 0.— tot 0.— Chicorei- boonen 15.tot ld. nieuwe 15.— tot Koolzaadolie 46.50 tot 46.Lijnzaadolie 48.50 tot 48.Boter 2.50 tot 2.80 de kilo. VEURNE, 21 juli Tarwe per 100 kil 19.—tot 20.75 Rogge 15.— tot 16.— Sucrioen tot Haver 17.tot 19.Boonen.~tot Erwten a Boter 2.30 tol2.60kil. -rij <V ■■ïZ <i) 0J W O C to TJ •5 «j JS <Xi C ^3 g-ö O n 5 «se»®11 - VI O ZJ c -ö aTctf cö C W cd CL, <L> U V) öl '4) cc - U u O 9, Woumenstraat. Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden dor lever en der maag. Zij reinigen het bloed van alle onzuiver heden en oefenen een heilzaraen invloed uit op de werking van liet hart en de nieren. Zwakte zoowel naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van wolken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en het geheele gestel wordt versterkt, door de verzach- trnde uitwerking dezer wondervolle pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke cn gebroken yjywwSgKaaa» gestellen, daar allo ziekelijke oorzaken der kwalen, gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de Afscheidingen de zenuwen versterkt worden, en het lichaam deceit's natuurlijke )id en veerkracht terug erlangt. Derzclver genezende eigen schappen zijn zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk gest'acht, en in ieder tijdperk van het leven, van af do wieg en later, roeijen zij do zaden uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. gezondl Geen middel is ooit door de geneeskundige faculteit voori-gobragt, dat mot doze wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten en verzworingen fault dezelve nimmer te genazen. Onder den invloed van derzelver verzuchtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden, zweeren, gezwellen, kanker, zeere boenen en zweerende borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, en alle dergelijke aondoenineen. Lijders aan hoest, verkoudheid, bronehiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rhumatiek, zullen dadelijk verligt,ing vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane derion goed ingewreven wordt. |l Ds pillen moeten altijd worden ingenomen volgens voorschrift in de gehrtiilcs aanwijzingen. 1 De Billtn en '/■■•i f worden verkocht in Professor HoliowavV PtobiisBeuient, 5153, Oxford-ste et, i| t „j jjjj y,jjDa jj,deren voornamen Apotheker en Drogist door de geheelo■beschaafde f Wereld. II Te bekomen in de apothekerij den Gouden Hert, bij EMIEL VERWAERDE, te Dixmude. Lonilc

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1886 | | pagina 4