ZONDAGSBLAD voor de Stad en het Arrondissement. Staatkundig Overzicht. EENE ZARENZWEERING De drij laatste liberale steden yan Westylaanderen. Allengskens den berg af. Brief uit Brussel aan den Dixmudenaar. De arrondissements-commissarissen. Zondag, 24 April 1887. 10 cent, per lunnmer. 43c Jaar. i\. 17. IT Plen met is chap. KM. (org van ide, rstraat. M> c. 35 c. Iter Icier per- fke Vin pg Ine DIXMUDE, den 23 APRIL 1887. Engeland. De onderdrukkingswet voor Ierland is, bij de tweede lezing met honderd stemmen meerderheid door het engelsch Parlement aangenomen geworden. Dus het grondbeginsel der onderdrukking is door de conservateurs en de afgescheurde liberalen gestemd geworden. Deze uitslag is niet zonder moeite verkregen, want de dis cussie heeft eene geheele maand geduurd en aanleiding tot de geweldigste tooneelen gegeven. Nu moet de discussie der artikelen beginnen, die tot eene eindelooze redetwist aanleiding zullen geven, want de Parnel- listen en Gladstonisten zullen honderde en honderde wijzigingen voordragen en hunne redevoeringen met de grofste uitvallen peperen. De Times drukt eenon brief van M. Par- nell in welken deze de politieke moorden en het gebruik van dynamiet ton volle goed keurt, alhoewel de iersche afgevaardigde altijd zijne afschuw publiek heeft doen klinken. M. Parnell houdt staan dat het een valsch stuk is, maar de Times daagt hem uit een proces in te spannen. Lord Randolph Churchill heeft in eene redevoering ver klaard datde veropenbaarde brief wezentlijk van M. Parnell komt en zijn handteekenniet nagemaakt werd Frankrijk. Te Rijsel heeft de lieer Carpentier, in den departementsraad, den wensch uitgedrukt,dat al de vreemdelingen, bedieningen in het Staatsbestuur en de hos- picien uitoefenende onmiddelijk zouden worden ontslagen. M. Materez legt den. wensch neder ten voordeele van eene ver hooging der rechten op het geslacht vee. DuitschlancL Het bijgevoegd krediet voor militaire doeleinden in Duitschland bedraagt 134 miljoen mark. Ongeveer 30 miljoen daarvan zijn noodig voor de uit gaven ten gevolge der vergrooting van het leger, 12 miljoen voor de nieuwe uitrustin gen en het overige zal worden aangewend tot hel leggen van nieuwe krijgsspoorwegen en tot het versterken van vestingen. De oorlog uitgesteldDe minister van openbaar onderwijs in Hongarie heeft, in eene openbare vereeniging van kiezers te Presburg de verzekering gegeven dat dit jaar de vrede niet zal verstoord worden. Dit jaar? Zou er dan kwestie zijn van het toekomende jaar oorlog te voeren door baron Julius DE SAINT-GENOIS. 68 Vervolg, zie Dixmudenaar vorig nummer Dat was St-Joos-ten-Noode, welke op onze dagen, eene van Brussels schoonste en grootste voorsteden is. Namate men de lovensche baan volgende, voortstapte, wer den de huizen zeldzamer en de boschaadjes menigvuldiger. Hier en daar afgezonderd groeiden eenige hooge boomen, uit welker kruin de avondwind, die in de takken speelde, bij tusschenpoozen, een naar ge kletter deed hooren. Want aan die takken hingen de geraamten van ongelukkige ver oordeelden die de menigte schrik moesten injagen; de gewone galgen waren in die verschrikkelijke tijdentoen er zoo vele beulen als slachtoffers waren, niet toe reikend Stapte men verder, dan kwam men aan dat gedeelte van den weg waar, aan den boord, zich bier en daar, onregelmatige putten, door menschen handen gegraven, bevonden en waaruit men iederendagsteenen en zavel haalde, voor de nieuwe gebouwen die men in de stad oprichtte. Verbeiden wij hier. Het is in de maand maart. De aarde is reeds lang in diepe duisternis gehuld. Twee mannen verlaten den grooten weg, na alvorens in het rond te hebben gestaard ten einde zich te verzekeren of zij niet ge- Vatikaan. De Paus heeft eenen brief geschreven aan den aartsbisschop van Keuion, bevattende zeer welwillende onder richtingen aan de bisschoppen en de duit- sche afgevaardigden. Hij beveelt aan deze laatsten de eensgezindheid niet te beletten tusschen het Vatikaan het pruisisch gou vernement, door eene stemming tegen de godsdienstige wet. Zeer wordt opgemerkt dat Leo XIII, in alle landen, eene politieke rol tracht te spelen. Spanje. In Spanje hoort men niets dan van ontplofbare kardoezen die in of aan huizen van groote persoonaadjes worden gelegd. Men heeft op den bijzoudersten trap van den minister van openbare werken eene kardoes gevonden ontplofbare stoffen ba- vattende en van eene brandende wiek voor zien. Men heeft de wiek kunnen uitdooven en alzoo de ontploffing beletten. Da drij laatste liberale steden onzer pro vincie zijn Oostende, IJperen en Dixmude. De klerikale partij heeft er een doodelijken haat tegen gezworen en zal niets verwaar- loozen om daar ook meester te worden met October aanstaande. Zie, verleden zaterdag is de bond der - katholieke Kringen te IJperen bijeengeko men; en men steekt het achter de gordijn niet, dat die stad gekozen werd met het doel om de liberalen van het stadhuis te kuischen bij de gemeentekiezing. De IJperlingen hebben wel den naam van kindóren, maar 't is zeker niet te verwachten dat zij zich als zuigelingen zullen laten busselen. Doch er dient altijd opgepast te wolfden met den klerikalen vijand. Dit is eene waar heid voor IJperen, gelijk voor Dixmude, en evenzoo voor Oostende, alhoewel in deze laatste stad de liberalen, over veertien dagen, een schoonen zegepraal mochten behalen. De klerikale vijand is een rustelooze, geheimzinnige, listige werker. In goede en slechte dagen zult gij hem nooit met ge kruiste armen vinden staan, maar altijd in volle werkzaamheid. Mochten de liberalen daar eens les aan nemen, zij zouden er goed bij varen. Dus voor de aanstaande gemeentekiezin- gen zullen, in onze provincie, de steden IJperen, Oostende en Dixmude het strijdperk zijn van de geestelijke partij, om te trachten volgd worden. Vervolgens stappen zij langs een eng en hobbelig voetpad dat tusschen de ongelijkheid des gronds voortkronkelt, en zijn welhaast geheel en al verdwenen. De lezer die de grondliggingen een weinig kent, raadt voorzeker dat wij hem in de steengroeven te Woluwe.op weinig afstands van Brussel, brachten. Toen zij in eene dor diepten die het meest van den grooten weg verwijderd was, ge komen waren, ontstaken de twee onbekenden een dievenlanteern en zetteden zich in eene holte, waar men onmogelijk hun licht kon ontwaren, neder. Het is koud, Karei murmelde een van beide, terwijl hij onwillens onder de plooien zijns wijden mantels huiverde. Zeker zullen ze niet lang wegblijven. Het is de laatste vereeniging die wij hier zullen hebben. Karei, heer van Rysoore, het is zonder ling twee Vandernooten, op dees uur, op deze plaats te zien die eer tot het plegen eener schandigo misdaad, dan tot het be ramen eener edele onderneming geschikt is. Wat geeft de plaats, als zij slechts geheim genoeg is om ons niet te verraden? Wat is dat... hebt gij niets gehoord? vroeg Pieter van Rysoore, met haast den lantaarn onder zijnen mantel verbergende... Een weinig aarde rolde van boven hunne hoofden, als door een menschenvoet voort geduwd, neder, maar aanstonds werd wecr alles stil. hun het lot te doen ondergaan van Meenen, Veurne en Nieuport, die zich zoo ongelukkig over drij jaren door de valsche klerikale beloften hebben laten verleiden en nu huu deftig liberaal verleden betreuren. Houdt krachtdadig stand, liberalen van IJperen, Oostende en Dixmude, wees een drachtig en eensgezind, want de aanstaande strijd zal warme en hard zijn. Pol. Itiek. Bij den aanvang van den huidigen zittijd der Kamer was de klerikale meerderheid 62 stemmen. Nu is dezelfde tot 56 stemmen gedaald. De dood van M. Renson, die M. Buis op de bank van Brussel vervangen heeft, had de meerderheid op 60 stemmen gebracht. Het... ontslag van Vandersmissen deed de klerikalen tot 58 zakken, door de kiezing van M. Guillery. Eindelijk het afsterven van M. Carbon, die door M. ridder Ferdinand de Stuers opgevolgd werd, verminderde de klerikale meerderheid tot 56 stemmen. Men ziet het, met een druppel te gaar wordt den harsten steen doorboord. Br*iissel, den 21 april 1887. Dus dinsdag aafifèfewwtde herbegint onze wetgeving hare werkzaamheden, 't Zal wat zijn, daaraan moogt gij u verwachten de voortzetting van nietsdoen en lantefanten. De eerste zaak die aan de dagorde komt, is de belasting op den invoer van het vee en het vleesoh en wellicht zal men te gelijker tijde eene belasting op do granen door schuiven, om twee vliegen met eenen lap te slaan. Wij zullen zien. Op de kwestie der invoerrechten is het klerikaal ministerie zeer verdeeld, maar zal geene houding aannemen en de auooqos rol van mossel noch visch spelen. Minister Beernaert, alhoewel vrijhandelsgezind, zal zijne knikkers uit de ronde houden en geene kabinetskwestie maken. De groote zaak is minister te blijven en de klerikale partij niet in verdeeldheid te brengen. Hot zal een kurieus schouwspel zijn de heeren Beernaert en Victor Jacobs voor den vrijhandel te hooren pleiten. En van den anderen kant Woeste en Dumont mordikus de belasting op vee en vleesch te zien eischeu. Wij moeten nog afwachten wie de zege praal zal behalen. Intusschen zij gezegd dat er geene spraak Gij ontrust u haastig, Pieter.... Het is dat een voorgevoel mij zegt dat wij niet zullen slagen. Pieter, zijn wij niet door onze moeder gevloekt? en wat zou eene gevloekte zoon gelukken Gevloekt! ach! ja't is waar.... God, welke ongelukkige ster heeft onze geboorte beschenen.... Arme moeder! verfoeilijke dweeperij die haar eene onnatuurlijke gram schap in het hart en eene goddelooze ver vloeking in den mond legde!... Broeder, spreken wij daar niet langer over, want het herdenken aan die pijnlijke samenkomst ontneemt mij den moed. Knechtenvreemden hebben alleen haar overschot tot de laatste rustplaats ver gezeld, vervolgde de andere, in zijne gedachten verslonden hare zonen hebben niet op hare grafstede geweend... en onze woning, die ons en onze voorouders zag geboren worden... is ten voordeele des konings aangeslagen... niets hebben zij ons gelaten, die ellendige plunderaars I... Karei, betreur dit paleis niet hernam de andere met dröeve stemme toen ik u heden avond ging vinden, wilde ik nog voorbij die geëerbiedigde woning gaan... Zoo wel buiten als binnen was er alles treurig; geen enkel licht glom door de vensterreten niets dan de stilte des grafs... Op dit gezicht benauwde mij het hart; vriend, ik dacht aan de vreugde onzer kindschheid, aan de teedere zorgen mijns vaders, aan de zachte glimlach meer is van de maatschappelijke hervor mingen ten voordeele van de werkende klas, zoo ruischend aangekondigd en beloofd door de troonrede. Die wetten en maatregelen zijn uitgesteld immers dezelve zijn niet gereed. Het Staats bestuur weet geene practische uilkomsten te geven aan de voorstellen der werkcommissie die een algemeen onderzoek in het land gedaan heeft. Eil het hekken zal dus aan den ouden stijl blijven hangen. Maar waarom dan hoop gegeven dat er hulp aan den nood, de ellende van velen zou toegebracht worden- Dat is erg laakbaar als men voorop zijne onmacht kent. En dit is het geval met ons klerikaal ministerie, altijd gereed te beloven en later zijne beloften bankroet te laten gaan. Ik verneem zoo even uit Audenaarde dat de heer De Malander, de veroordeelde burgemeester, werkelijk de kandidaat is der klerikale partij voor de wetgevende kiezing van 30 april Die gewezen burgemeester was tot vier maanden gevang veroordeeld voor het mes op de keel gezet te hebben aan eenen uit vinder om hem tot afstand te dwingen van zijn recht van eigendom. Die kandidatuur is eene ware uitdaging de openbare denkwijze en de eerbied voor het gerecht in het gezicht geworpen. Dus bij de geestelijke partij bestaat er geene schaamte noch eergevoel meer. Ongelukkige, vlaamsche gewesten watzijt gij diep gednahr, war'worrtr^wmuriercr" onder de zool der jesuitieke moestermakers die u uitbuiten en behandelen als teldet gij voor niets meer De klerikalen zouden gaarne de arron dissements-commissarissen zien afschaffen en doen vervangen door de Bestendige Depu- tatien. Nog hebben zij dit niet durven doen, maar zij hebben taai geduld en zullen niet lossen, dan wanneer hun doel zal bereikt zijn, daar mag men zeker van wezen. In afwachting brengen zij het stelsel, welk zij zouden willen invoeren, reeds in werking zooals blijkt uit den volgenden omzendbrief, dien wij in het Weekllad van IJperen aan treffen Mijnheer. Ik heb de eer u bekend te maken dat de heer Verhaegke, lid van de Bestendige Deputatiezich voortaan ter beschikking zal houden van de personen, die hem verlangen te spreken te IJperen, den 1" en 3" zaterdag >XOXöl van haar die ons al stervende vloekte... op dien stond rolde er een traan mij over de wangen, want die woonst besloot al ons vervlogen geluk; elke kamer was ons duur baar, elke hoek, iedere venster had eene herinnering... Eensklaps vestigen zich mijne oogen op de grootffingangpoort... eeno ijs koude rilling doorloopt mijne aderen... mijn hart bonst van razernij en verontwaar diging... de verteederirig maakt plaats voor gramschap... Wat wilt ge zeggen, Pieter? •—Weet ge wat ik zag, Karei.... ha! luister... Het wapenschild der Vandernooten dat het boogwerk der poort bekroonde, was, onder de hamerslagen, verminkt, vernie tigd... Toen vergat ik alles, ballingschap, moedervloek, verbeuring onzer goederen, ik gevoelde niets meer dan hevige wraaklust, want een verminkt wapenschild, vriend, is een naam der verachting en onteering prijs gegeven... Habroeder, hernam de andere ge ziet wel dat wij het recht hebben ons op den hertog van Alva te wreken. Ik hoor nogmaals gerucht, sprak op nieuw de heer van Carloo. Het is de verre klank der avondklok die in de St Goedele toren bromt. Elf uren! en zij zijn nog niet hier... vreest gij niet, Pieter, dat onze vrienden van besluit veranderd zijn? (Wordt voortgezet). DE D1XMUDENAAR tddag tot Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregelshunne neering of beroep betreffendedrij maal koste- oos in ons blad te lijven. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, morden eens onvergeld in hetzelve I aangaat. I personen (duur, da In bij de >n tanden ioge. Zij tot het bij den stukken lien, noch lvan alle I* ure voor Raimond de vel on- ten tiet ph- Zij ten en, ten lit, tien li ze live |se- ere oor en. fP- I m. iet, ide ide Men wordt aanzocht alle hoegenaamde arti kels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij n onderteekend toe te zenden De bekendmakingen betalen 20 eentimen den drukregel. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De groote letters volgens de plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen, nelkk in ons blad gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven Meikschrijft in bij den drukker van dit blad a Is ook mj alle postdirecteurs B&ifven en geld vrachtvrij toe te zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1887 | | pagina 1