Het Liefdadigheids-CönGeri Van hak op tak. Nieuws uit Audeuaarde. Sterfgeval. STADSKRONIJK. van verleden zondag, ten voordeele der slachtoffers van de mijnramp van Quaregnon-Paturages. Eere en dank zij Dixmude gebrachtGin dag heeft bewezen dat de kunstoefening, ae ijver voor het schoono en goede nog niet dood is, hoewel er soms als een looden arm op drukt. Dixmude heeft het feest alleen gegeven en de wonderlijke welgelukking, zulks mag men luidop zeggen, hebben wij te danken aan de eendracht, de zelfsopoffering, den krachtigen wil, opgewekt door den geest van liefdadigheid. O! waarom zoo menigmaal vergeten dat willen kunnen is» en broederlijke eensgezindheid alle hinder palen te boven komt?... De gothieke eerezaal van liet stadhuis was vol van een uitgelezen publiek van alle stan den en alle partijen, die een milden penning gestort hebben ten behoeve van ongelukkige broeders. De voorbehoudene plaatsen waren schitterend bezet en uitnemend talrijk. Zeggen wij het onmidrlelijk, allen die aan het Concert zoo hartelijk medewerkten, heb ben zich voortreffelijk uit den slag getrokken en den gunstigsten indruk gemaakt; dit be wezen de tallooze toejuichingen die de zaal doordonderden. De Muziekale Kring, die liet feest inge richt had, voerde drij heerlijke stukken uit met eene kracht, eenheid en beleid, die tot eere strekken aan de herleving der maat schappij en veel van haar doen verhopen. Beantwoordt die verwachting Muziekale Kringdoor dubbele studie, vlijt en broe derlijke samenwerking; gij hebt uwe schoon ste dagen zien herleven en in herinnering gebrachtvergeet nimmer dat eene plicht van eere op n rust, den kunstfaam van ons steedje te handhaven. En onze lieve pianisten? Wat werden zij goed onthaald en geestdriftig toegejuicht om de voortreffelijke en zoete toonen die zij aan het klavier wisten te ontlokken. Bravo! voor de edelhartige mejufvrouwen Mathilde QuatannensLouisa Vander Heyde, Marie HaemersEsther en Justa Van Woumen Eugenie Canter en Eleonora Baertdie zoo veel bijgedragen hebben om het liefdadig heidsfeest aantrekkelijk te maken en bijval te verwervenDat zij onze hulde en erken tenis welwillend gelieven aan te nemenbij verleden jaar is het getal pianisten veel aangegroeid wakker op mejufvrouwen van stad, gij toont u nog niet allen voorhet publiek dat u echter zoo gulhartig bejegent. Door eene treurige omstandigheid was mej. Marie Van Sieleghem belet op het feest te zingenmaar werd vervangen door mej Leonie Feys. Wat fraaie stem; hoe zoet klinkend in de melodie, hoe krachtig in den tweezang dien zij met de kunstzangeres mej. Mathilde Quatannens voordroeg. Hoe ge lukkig dat mej. Feys aan hp,re bescheiden heid ontrukt werd; zij behoordevan eerst af tot het Concert aangeworven te worden, zulks had moeten zijnmaar nu de eerste stap gedaan is, zal de lieve zangeres wel nog menigmaal teruggevonden worden. Voegen wij hier nog bijdat onze wakkere schepen van onderwijs, M. Feys-Kesteloot, het genoegen mocht genieten twee zijner kleindochters zoo deftig te zien toejuichen mej. Eugenie Canler, als krachtige pianiste, en mej. Leonie Feys, als lieve zangeres. Onze oude goede vriend, de heer Ei.Bauw, liet weder zijne heerlijke en zuivere stem hoorenhij droeg eene krachtige twee zang voor met den heer Edgard Èeynaert. Wij moeten den lof van M. Bauw niet meer maken, doch de jonge heerReynaert verraste ons waarlijk zoo beginnen, belooft veel en legt de plicht op de stem te oefenen, de houding te bestudeeren en tooneelvastheid te krijgen. De toejuichingen van zoo velen beloonden de zangers. De heeren Maurice Vermeulen en Napoleon Willaert voerden, met die zoo aangename en treffende muziekale kennis, een duo voor cornet en trombone uit; de warmste bijval begroette de kundige spelers. Zie! daar treedt de heer Ilaemers-Van Ackere op en bracht de geheele zaal in be geestering door de meesterlijke uitvoering eener fantazie op de klarinet. Menigmaal mochten wij, over jaren, den heer Haemers toejuichen als uitmuntend klarinettist, maar nooit vonden wij hem zoo vol vuur en be zielend op zijn moeilijk instruingnt; Jk&fijd verzwakt bij hem de kunstoefening Nauw waren de donderende toejuichingen gestild of de heeren Larnbrecht-Desoutter en Wyllie-Feys boden den heer Haemers, namens de muziekliefhebbers, eene prach tige lauwerkroon aan, herinnerende te recht dat hij, in onze stad, sedert vijf-en-twintig jaren werkzaam was om de liefde voor de toonkunst tg verspreiden, tevens stichtende den Muziekalen Kring, wiens voorzitter hij thans is. De gehuldigde kunstoefenaar was hevig aangedaan, dankte vurig en het ge heele publiek bracht hem een drijdubbel houzee en lang leve! Het muziek speelde het zoo treffende waar kan men beter zijn! De heer Leon Weyne heeft zich dapper doen toejuichen met zijn luimig lied, dat hij zoo natuurlijk en lachwekkend wist voor te dragen. Nog een woord dank gezegd aan de Sym- fouisten, die een paar stukken met zwier en j uistheid uitvoerdenHet aangenaam snaren- muziek,begeleid van solisten, behaagde zeer. Ei! wat is dat? Eene verrassing! Al de jufvrouwen pianisten en zangsters treden vooruit, met mej. Louisa Vander Heyde aan hot hoofd, die, namens de groep kunst- beoefenaressen, een prachtige brievenkober met gepaste woorden den heer Larnbrecht- Desoutter aanbiedt, de man weikeu geene moeite spaarde om de jufvrouwen voor het feest aan te werven. Het publiek trippelde bij deze hartelijke betoogiug; de held er van was waarlijk van zijn stuk gebracht, maar beloofde toch, wij gelooven zulks goed, dat hij het aangeboden geschenk als een kost baar juweel eeuwig zou bewaren. De zak doeken wuifden en een algemeen bravo ging op. En nu, ten slotte, zij nog erkentenis ge bracht aan de inrichtingscommissie van het feest, aan de ijverige inzamelaars van giften, aan de muziekanten en jufvrouwen die hunne talenten ten dienste gesteld hebben van het zoo wel gelukte concert van liefdadigheid. Eere en dank, mejufvrouwen, mijne heeren Ziehier de opbrengst van het liefdadig heids-Concert Ontvangsten Uitgaven frs 692-50 c. li 103-50 Zuivere opbrengst 589-00 Deze som van 589 franks is in de handen neergelegd van den heer burgemeester van Dixmude, die dit geld overgemaakt heeft aan zijnen ambtgenoot van Quaregnon, ten voordeele der slachtoffers van de schrikke lijke koolmijnramp. De conversie van Antwerpen. De burgemeester en schepenen der stad Antwerpen berichten de belanghebbenden dat, ingevolge de goedkeuring van de om zetting der Stadsleeningen bij koninklijk besluit, de trekking der leeningen van 1859, 1867, 1874 en 1882, die in het huidige jaar moesten geschieden als volgt Leening 1859 2 mei 1867 1 juni en 1 October-; 1874 15 mei, 15 augusti en 15 november; 1882 10 mei, 10 juli, 10 sep tember en 10 november. Bij vervroeging, op Donderdag 28 April, om 10 ure 's morgens, zullen plaats hebben. Schiet in den zak, Tjeefkens. Wij zien in het verslag der zitting van den Bond der katholijke kringen, zaterdag te IJperen gehouden, dat op voorstel van den voorzitter Woeste, er eene nieuwe belasting op de kle- rikalen wordt gelegd, namelijk het stichten van eenen strijdpenning, om in de kiezingen zooveel kiezers mogelijk te kunnen omkoopen want dat kan geen ander doel hebben. Nog al waar.—De Courrier de Bruxelles kondigt eenige uittreksels af van eenen brief door den bisschop van Nimes, over de slechte dagbladen en boeken. Het klerikaal blad neemt er de volgende zinsnede uit over De goede dagbladen ontbreken niet maar wat aan de goede dagbladen ontbreekt, dat zijn eerlijke lieden die ze koopen. Klerikale oneenigheid. Dat de kle- rikalen het niet meer eens zijn, ofschoon zij het tegendeel be weerenbewijst het volgende: De heer advokaat Ninauve, een der kop stukken van de independenten partij te Brussel, heeft in eene voordracht te Brussel fehouden, gezegd dat de buitensporig- eden zoowel van katholijken als van radi- kalen slecht zijn. De eerste (katholijken) zegde hij, zijn te veel aan de geestelijkheid verslaafd en hunne strekkingen komen niet overeen met het nationaal karakter, want de Belg laat zich niet gaarne door zijnen pastoor leiden. Dat is eene kostelijke bekentenis in den mond van een man, die ofschoon zich inde pendent noemende, nogtans tot de klerikale partij behoort. Ontslag van minister De Volder als representant. De liberalen van Audenaarde. Geruchten. Woensdag had, in onze stad, de plech tige teraardbesteljing plaats der stoffelijke overblijfselen van den zooveel belovenden student, de jonge heer Pedro Denaux, doctor in wijsbegeerte "en letteren, slachtoffer eener wreede en onverbiddelijke ziekte. De rouw stoet was zeer talrijk, de Muziekale Kring maakte er deel van, treurmarchen spelende zestien studenten van de Hoogeschool van Gent, met het korpsvaandel in rouwkrip, otHBtngden de lijkbaar en droegen de kist van hunnen betreurden vriend en studie genoot; een twaalftal prachtige rouwkroonen waren op de kist neergelegd of voor de lijk baar gedragen, negen van wege de familie, een namens de jongelingen van Dixmude, eeninnatne van deAlgemoeneMaatschappij der liberale studenten, en een namens de studenten in de rechten. Over het graf van onzen diepbetreurden jongen medeburger werden drij lijkredens uitgesproken, die wij hier laten volgen Lijkrede uitgesproken door MGaspar, voorzitter der Société Générale des Etudiants Libéraux. Lijkrede uitgesproken doorM. Georges Geill, namens de studenten in wijsbegeerte en de rechten. Lijkrede uitgesproken door M. Anatole Woets Mijne Heeren! !rer§eïiiï3Sge Mlenwstljdingen van elke maand, van O tot 11 ure 's morgens in den KATHOLIEKEN KRING, eerste Stagie, Meenenschestraat. >1 Gelief, Mijnheer, daarvan kennis te geven aan de heer en Burgemeesters, schepenen en andere plaatselijke overheden, h Iweins d'Ecckliouttc. >1 IJperen, 5 april 1887. Die omzendbrief laat op voorhand oor- deelen, hoe en waar het ambt van de afge schafte arrondissements-commissarisseu zal uitgeoefend worden, wanneer het zal in handen gesteld zijn der bestendige Depu tation. De Journal de Bruxelles van dezen morgen druki eenen bl ief van M. J. S. De Volder, minister van Juslicie, goricbla an den Voorzitter der klerikale kiesassocialie van Audenaarde, waarbij de minister meldt dal hij zijn ontslag van representant ingezon den heeft aan den Voorzitter dor Kamer, tengevolge van de aanvaarding der kandidatuur van den heer De Malander voor den wetgevenden zetel openge vallen door hel ontslag van M. Magherman. Dezen zaterdag komen de liberalen van het arron dissement Audenaarde bijeen om den keus te doen van eenen definilieven fyandidaat voor de wetgevende kiezing van 30 april. Er zijn twee voorloopige kandidaten voorgedra gen M. de Witte, burgemeester van Nokere, en M. J. Verspieren, van Audenaarde. Mogen wij de geruchten geloven, volgens eenen bijzonderen brief, dan zouden bisschoppelijke be velen bij de geestelijkheid toegekomen zijn, voor schrijvende dal zij moeten maatregelen nemen om, op 't laatste oogenblik, do kandidatuur van den ont- slaggeven den Magherman wederom voort ie brengen, dinsdag aanslaande bij den voorzitter van hel lties- bureel. Dit zou gebeuren om den famcuzenDe Malander zonder trommel noch trompet buiten te kuischen. En het schandaal te vermijden dal de minister vanjusticiezijn ontslag behoudt van representant, om niet medeplichtig te zijn aan den bloedigen hoon en de diepe versmading die men het gerecht des lands schaamteloos in het gezicht wil werpen. Messieurs, Le camarade que plourent aujourd'hui les étu- diants libéraux gantois est de ceux dont on peut dire qu'iis emportent avec eux des regrets unanimes. C'est qu'aussi a la fermeté du caractère et h la sincérité des convictions qui lui valaient l'estime de tuus, Pedro Denaux joignait une affabilité qui faisait de lui le meilleur des amis. Toujours empreinte d'une franclie covdialité, nos relations avec le pauvre mort nous ont prouvó d'ailleurs que cliez lui les quaiités de l'esprit ne le cédaient en rien h celles du coBur. D'une grande intelligence, Denaux était un travailleur conscien- cieux. Le succès qui couronna ses études, arides entre toutes, du doctorot en philosophic et lettres en est une preuve des plus concluantes. Lï.comme dans tout ee qu'il entreprenait du reste, Denaux apporta une ardeur et un zèle dont il ne départit jamais. A la Société Générale des Etudiants, que je repré- sente plus spéeialement ici, les nobles quaiités de Denaux lui valurent d'être choisi par ses nombreux amis comme commissaire. 11 remplit ses fonctions, je mé lifite de le dire, avee un dévouement peu commun de nos jours. Lorsque, plus tard, il fut appÖÜé ii s'oceuper de notre bibliothèque, il le fit encore do fagon h mériter les éloges de toue. II mettait un soin jaloux a s'acquitter de la tache qu'il avait assumée. C'était pour lui une préoccupa- tion constante quo celle de quelques volumes con- fiés K ses bons soins. II nous souvient, en cette heure pénible, d'une lettre qu'il nous éerivait quand le mal qui vient de l'emporter le forga a rentrer dans sa familie, II nous priait de le rempiacer momentanément afin quo le service dont il était chargé n'eut pas k souffrir do son absence. Pauvre cher Denaux! tu ne devais plus rovenir! Bon, généreux, tu ne pouvais nous rester! La mort, qui somble s'acharner contre les meilleurs, devait l'enlever a i'affection des tiens, a l'amitié de tes condisciples Puisse l'unanimité de nos regrets Ötre un soula- gement ii la douleur de ta familie Pour nous, nous garderons toujours de toi le meilleur des souvenirs! Nous n'oublierons jamais le camarade sincère, le commissaire dévouél Adieu, cher ami, au nom de tous tes condisciples Adieu et merci au nom de la Société Générale des Etudiants! Brave Denaux, adieu! Messieurs, Je suis chargé de dire a mon tour quelques mots d'adieu, au nom des élèves en philosophic et en droit, qui, par leurs relations de tous les jours avec Peduo Denaux, ont pu, mieux que tous autres, apprécier ses quaiités. Tous nous l'aimions, car il était essentiellement bon, sympathique et dévouó h ses amis sous des dehors un peu froids. A ces quaiités aimables, il joignait une vive intelligence, une grande facilitéde travail, qui lui avaient permis de faire avec grand succes son dóetorat en philoso phie et de lui espérer lo même succès dans ses études juridiques, a peine commencées et pour lesquelles il montrait déja de réelles dispositions. Sa mort, si vilement ress'entie par nous tous, est par Ik même uneqierto aussi pour le parti libéral, auquel il était appelé k rendre de grands services. Pédro Denaux, nous te disons aujourd'hui un éternel adieu, mais nous conserverons préeieuse- ment ton cher souvenir. Zes maanden zijn slechts verloopen, sedert wij hier de stoffelijke overblijfsels van den heer Do Breyne-Peellaevt vergezelden, Talrijke redevoerin gen deden ons de verdiensten uitschijnen van den waarden afgestorvene, menigvuldige eerbewijzen getuigden van de liefde van liet volk I En alreeds nu is de zelfde familie door eene nieuwe ramp beproefd, door het afsterven van den kleinzoon van den duurbaren overleden Pedro, die zooals zijn grootvader de grootste hoedanigheden bezathet vernuft, hot werk, de volharding. Hij ook had kunnen aan onze stad groote voordeeien bijbrengen, menigvuldige diensten aan zijne tijd- genooten bewijzen." Maar belaas! anders was het beslist 1 Zonder zijne taak volbracht te hebben, zonder te kunnen roemen op de erkentenis zijner medeburgers, is hij moeten heengaan Als wij zijne ziekte vernamen steeg eene kreet van angst ons uit het hart! Maar, noch de angst kreten zijner vrienden, noch de tranen zijner familie, noch de wetenschap der geneesheeren konden ons Pedro behoudon. Hij stierf! Wij waren vereenigd tot het inrichten van een liefdadigheidsfeest. Een van ons kwam binnen, zeggende Pedro is dood! En wij allen, wij waren als van den bliksem geslagen, ons hart was opgepropt van droefheid, en uit aller borsten kwam onhoorbaar een vloek tegen den ouverbiddelijken dood, een vloek van opstand tegen dien dood, die uit ons midden den verdienstelijken, den besten kwam ontrukken Wie had het gedacht zes maanden geleden, dat deze zoo spoedig zijnen grootvader In 't graf zou opvolgen Ouden en jongen, velen hebben wij zien sterven, maar waarom zijn het steeds dezen die de trots huns vaders waren, de roem hunner stad zouden worden? De dood is onverbiddelijk, en deze die het hoofd het hoogst mogen dragen door hunne werkzaam heid en hunne verdiensten, deze worden de eerste getroffen, waarschijnlijk omdat zij de andere te boven gaan Maar indien het treurig is van een welbeminden zoon, van een teörgeliefden broeder zoo vroeg te moeten scheiden,dan hebben zijne bloedverwanten toch de voldoening van de deelneming van allen te zien in hun ongeluk! Die deelneming moge hen tot troost dienen en hunne droefheid verzachten! En voor ons die hem kenden, er blijft ons nog de duurbare gedachtenis van eenen vriend waarover wij fier waren, en fier zijn mochten Indien gij, Pedro, de menigvuldige lofbetuigin- gen, die hier uwen grootvader begroetteden, bij uw graf niet hoort weerklinken; indien gij,door de erkentenis van talrijke medeburgers in uwe laatste rustplaats niet vergezeld wordt, toch mag ik u beloven, namens de jonge vrienden die gij hier teldet, dat wij u nooit uit ons geheugen zullen verliezen, dat wij ons steeds den verdienstelijken jongeling, den goeden vriend zullen herdenken! De personen die in bezit 'zijn van een spaarboekje, afge leverd in een der postkantoren van Dixmude, Eessen, Loo of Merckem, worden verzocht hetzelve zoohaast mo gelijk aan de briefdragers te behandigen, ten einde er den jaarlijksehen intrest opleschrijven. fin do professorsgazet van zaturdagll., wordt het armbestuur van Dixmude niet aangevallen immers de opstellers van liet kristelijk blad waren ofwel in vakantie ofwel in drukke bezigheid mol biecht telloeren; bijgevolg, burgerij van Dixmude, gij hebt de interessante [correspondentie van de abbétjes moeten derven. Heden zondag brooddeeling op den Disch, door de zorgen van bet Armbestuur, in vergelding van den broodroof van zondag laatst. Dinsdag had alhier ten Stadhuize de aanbeste ding plaats voor hel maken eener riool in deEessen- slraat. Het bestek beliep frs 5888-33. llebbben aangeboden MM. Theodoor Hindryckx, Tbouroul, Frans Leper, Stcenkerke, Julien Bonte, Bessen, Deze laatste is aannemer verklaard. frs 6200 6125 5995 De beroeps-jury voor het kiesexaam in hel rechterlijk arrondissement Veurne is samengesteld als volgt Voorzitter, M. Daniël De Haene, advokaat; plaats vervanger, M. Rafaël Despot, provinciaal raadslid, beide te Veurne. Lid-secretaris, M. Fred. Rey- naert, kantonaleschoolopzicnor te Dixmude; plaats vervanger, M. A. Muchiels, id. te Oostende. Lid, M, H. De Tremerie, vrije schoolopziener; plaatsver vanger, M. H. Pinte, vrije onderwijzer, beide te Veurne. Do heeren Verhelst Ilonoré, brouwer te Dix mude; Despot Rafaël, grondeigenaar, Claeys Karei, staats gepensionneerde en Despot Heliodoor, grond eigenaar,alle drij le Veurne, bevinden zichonderde gezwoornen bij het assisenhof onzer provincie, dat den 16 mei naast te Brugge geopend wordt. Branden! Doze week is ons gewest geken merkt door een aantal branden. Woensdag, in vollen dag, heeft het vuur eene drijwoonst op den Ruiterhoek te Zarren isaschge- legd. Men geeft de oorzaak van den brand niet op. 's Avonds, op denzelfden dag, heeft mon eene kolom vuur gezien in de richting van Conckelare of Ichteghemechter ontbreken ons nog inlichtin gen over deze veronderstelde ramp. Donderdag om 11 1;2 ure 's morgens is het hof stedeke bewoond door Leo Desmedt, te Eeseen, langs de nieuwe kalsijde, in lichte laaie vlam ge raakt; het woonhuis is gansch in asch gelogd, slechts een klein gedeelte der aanpalende stalling is gespaard. Men zegt dat de brand ontstaan is in het ovenkot. De meubelen en kleederen van dén pachter zijn grootendeels kunnen gered worden, buiten eene kas die zich op den zolder bevond. Wat het beestiaal betreft, men heeft het spoedig kunnen redden, uitgenomen een twaalftal konijnen die in den brand omgekomen zijn. Het hofstedeken behoort toe aan M. Pieter Leplae, te Eessen en is verzekerd. Den avond vandenzelfden donderdag is, te Vlads- loo aan hetPaddegat,eene strooimijt ten gronde toe afgebrand, bohoorende aan den landbouwer Lode- wijk Lammens. Op de rnnrkt. Een graankoopman doet meer dan redelijk een landman drinken met welken hij over zaken handelt, Waarom, vraagt men hem, doet gij den onge lukkige zooveel balvckens binnenlappen? 't Is heel eenvoudig, als hij goed rond is, kan men hem best in de doeken winden. 4= Schoonc mode. De groote mode der sier lijke amerikaansche wereld is dat de dames zich de toppen der nagelen vergulden. Do vrouwen van New York wandelen niet anders meer dan met dit sieraad van verrijkten. Bericht aan de curopeescho schooncn. Zij moeten dit naSpen al ware het maar om do mannen razend te maken. De korrccttonneelc rechtbank van Veurne heeft den 24 april veroordeeld Boonen Jan-Baptist, werkman tc Clerclten, tot 26 frs boet, voor diefie Bruneel Amand, Camerlinck Camiel en Vanbelle Hendrik, dienstboden te Pollincbove, elk 8 dagen gevang, voor slagen en wonden. Delcu Frans cn Debruvno lsidoor, werklieden le Cierckcn, de eerste 26 frs boet, voor slagen en wonden; de tweede 15 dageii gevang, voor slagen en wonden, en 15 dagen gevang en 26 irs boel, voor bedreigingen door gebaren. SI TTruiilen, 30 September 1885. Gebruikt ge maakt hebbende van eenige doozen uwer Zwitser- sche Pillen aan 1 fr. 50, verklaar ik dat zij mij de verleering lichter gemaakt, de hoofdpijn en maag- prikkeling weggenomen hebben, en dat ik thans regelmaLig afga. P. Pasquc, handelaar. Handleeken gewettigd. IVotariaaf. David, kandidaat-notaris te Oostende, is notaris ie Ansegem benoemd, iu vervanging van M. Reynaert, overleden. Zaterdag heeft te Brugge de aanbesteding plaats gehad van de onderhouds- en verbelcrings- werken aan de haven vaa Nieuport, alsook aan den vuurtoren, kustlichten, afdaken van den reddings dienst en wachthuizen der douanen, tusscbcn Mid- delkcrke en de franscbe grens, gedurende 5 jareu, eindigende den 30 april 1892. Hebben aangeboden MM. H. Deseck, le Nieu port, 20-25 p. °/0 vermindering op de prijzen van bet bordered; C. Janssens, te Oudenburg, 20-20 J- Voliemaere, te Oostende,26 p. °;0; 11. Ver- straete, te Ramscapele, 26 p. °/o; Gh. Deseck, te Nieuport en Achslog, te Oostende, 27-05 p. Dus zijn de heeren Cb. Deseck cn Gh. Achslogh aannemers. mm De» met zal te Brugge de aanbesteding plaats hebben der werken van hel nieuw gouverne- mentshotel en van een gebouw bestemd voor de posterijen en telegraaf aldaar. Deze werken zijn ge schat op frs 705,650-35 c. Ken beglnvanbfandisdezerdagcnrond3ure na middag, ontslaan in eon sparreboseh te Coucke- lare, beboorende aan prins Charles d'Arenberg. Er is slechts eene partij van ongeveer zestig centiaren door bet vuur verslonden, de brand spoedig uitge doofd geweest zijnde. Hel schijnt dal een knaap van 15 jaar zijne pijp nabij dit bosch zou aanstoken hebben. Alen bestudeert thans in de bureelen van hel Staatsbestuur een ontwerp lol volledige heriri- richting der burgerwacht. Er is kwestie, verzekert men, van de steden en gemeenten waar de burger wacht werkdadig is, een contingent te doen leveren in verhouding met hunne bevolking. De lieer Emanuel Huisman-August, ame- rikaanscho tandmeester, woonachtig te Brugge, in de Sint Joorisstraat n° 8, zal kunnen geraadpleegd, worden te Dixmude, den Maandag van iedere week van 10 ure 's morgens tot 4 ure ua middag, in de Eessenslraat n° 17, in het buis van den heer Leleu- Debacker te Dixmude; voor nadere inlichtingen gelieve men te lezen zijne groote aankondiging op de vierde bladzijde. Wij vernemen dat M. Meier, chirurgin- tandenmeesler-specialist Moeskrocnstraat 2 te Kortrijk, zal te raadplegen zijn te Dixmude, bij den lieer Raimond Duyver, Groote Markt, allen derden dinsdag der maand, van 10 ure 's morgens tot 4 ure na middag. AI. Droesbcke, chirurgijn-tandmeester, St Michielstraat n° 29, Brussel, kan geraadpleegd worden le Dixmude in 't hotel de Casino, den eersten Dinsdag van elke maand, van 9 ure 's mor gens lol 's middags. mm letternieuws. De leden van bol Wil lemsfonds hebben deze week de tweede aflevering ontvangen van bet schoone werk de Vlaamsche Schilderkunst, naar hel franscb van A. J. Waulers, door J. Sabbe bewerkt. De heer A.~fc®ya, pastoor-deken te Roc- selare, heeft aan de Burgciijke Godshuizen dezer stad eene som van 40,457 trs geschonken, waarvan den intrest moet dienen lot onderhoud, Ikleeden en inwoning van twintig ouderlingen van beide ge slachten ten minste 60 jair oud. Maandag, rond 2 i/s na middag, is er te Kortrijk een vreeslijk ongeluk gebeurd in de statie. De genaamde lsidoor Pelerstrael bediende dor compagnie Van Gend, ging met eene baal op hel hoofd "over de spoorbaan, juist op het oogenblik dat er een trein aankwam. De ongelukkige had den aaukomenden trein niet bemerkt, werd omverge worpen cn verpletterd. Dedoodwas oogenblikkelijk. De verongelukte, een voorbeeldige, brave bediende, laat eeno"weduwe met 5 kleine kinderen achter. Maandagmorgens! is tc Lauwe, bij de Leibrug, een brand uitgeborsten in eenevlasfabriek beboorende 'aan den lieer Averbcke-Mabesoone. Een gedeelte der fabriek, namelijk de schuur, be vattende vlas, is gansch vernield. Hel overige is behouden gebleven, dank aan de hulp der geburen cn der pompiers van Wevelgem. Do oorzaak wordt aan de kwaadwilligheid toegeschreven. mm Dat men nog eens zegge, dal getrouwd zijn niet geestig is! De;/' week is te Knesselare een bewijs van bel tegendeel gegeven de genaamde Pieter Mestdagh, oud 69 jaren, reeds tweemaal weduwnaar, is hertrouwd inet de weduwe Sacy, oud 74 jaren, dip nu reeds voor de vierde maal het huwelijksbootje instapt. De beide echtelingen zijn nog kloek en gezond; zij hebben samen nog al een net stuivertje tegen den ouden dag cn beginnen nu voor goed de witlebroodsdagen. Te Bfirussel wordt een dameskomiteit ge vormd voor de inrichting van keukenscbolcn. De gravin van Vlaanderen zal er de voorzitster van zijn. Ifiramlramp In eene koolmijn. Men meldt uit Frameries, dat een geweldige brand ont staan is in de gebouwen der koolmijn van Agrappe, waar in 1879, eene ontploffing van grauwvuur 123 slachtoffers maakte. Deze brandramp heelt de werkersbevolking met schrik vervuld. Van alle kanten komt de menigte toegestroomd. Men is bevreesd voor erge rampen, want de vuur- vlokken zouden in den put kunnen vallen en eene ontploffing van grauwvuur veroorzaken. Doch 'alles is nog om ter best afgeloopen. Het gebouw waar men lichten gereed maakt is alleen afgebrand. Proces Dernord. Maar wal is er ge worden van de 4 of 5 miljoen, diekanonniek Ber nard naar Amerika heeft gedragen en die terug naar Belgie zijn gebracht Wij denken niet dal tot hiertoe beslist is dat die miljoenen aan den Staal toebehooren ofwel aan den bisschop, die niet heeft kunnen bewijzen dal zij van hem waren. Wiscli. Na gedurende twee jaren de bij rivieren der Maas met visch voorzien te hebben, zal het gouvernement dezelve proefneming herhalen voor' de waterloopen en vaarten van de kom der Schelde. Het heeft daarvoor reeds eene bestelling gedaan van karpers. De helft zal bewaard worden in de vijvers van den Botanieken Hof te Brussel, terwijl de andere helft op Vladsloo gestuurd zal worden, om néér gelaten te worden in den Hand- zaamvaart. Een manslag is gepleegd op bel loven van den gewezen franschcn marschalkBazaineleMadrid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1887 | | pagina 2