II •- 4 siwpi w tó 'ÊmÈm Henri Lecot-Decloet, Ed. Mistiaen-Parmentier Dixmude, heeft M tD Verandering van woonst. l0»is les!lach. Te bekomen Alf. Biebnyck, Vuurwerken. Polijdoor Minne-Yandooren, Brandgevaar. 8, Sint-Joorisstraat, 8, 8, Sint-Joorisstraat, Mr EN M"'e M. MEIER E. ROBBE-PELZER, Thourout Aanbelangend bericht. Brugge. TorjiEDiCi ft*:ss Brugge. EMANUEL III I8M WU GI ST, amerikaansche tandmeester BELANGRIJK BERICHT 1&J0UH0N La^kuxelles MARKTPRIJZEN. HOOGSTE OMIFIINCUKIilGü mms ii Journal illuslré des Dames LE MEiLLEUR, LE PLUS BEAU ET LE M01NS CHER DES JOURNAUX DE MODES PARAISSANT LE ET LE 15 DE CHAQUE MOIS me» To holfnmoil bij S3. BSIllict-IBeryckc, koop- lu l/CAuMCU man in do Slerre, Béètsislraat le Dixmude, bijzondere soort van bcctezaad, zooais lange, gele, uiigroeiers, fransche, lialve suiker- beeten met roode Collet, beste soort van gele ronde beeten genaamd mengelroorIels. Eerste soort van graszaad om weiden te maken, granen, lijnkoeken en lijnmeel, enz. Alios aan dennauwsten prijsmogelijk. In «le Woor«ls4ai*. Mowoian hengstenhonder, le rjbtbJtUl, Dixmude, Iaat weten dat ?hij zijne hengsten, die reeds verschei- dene malen bekroond zijn geweest, tot den openbaren dienst stelt der landbouwers en op hunne aanvraag zich ten hoeve zul begeven. ISelangrSjk ISerieSst. litn «5e IfcamlPioegscholtcrs. loildv», toecnen, oai«l ijver «fe. Volledige eaa jeekerc genezlsif® Onfaaibaar geneesmiddel tegen balgpijn voor de dieren. Buikpijn en overlaste maag bij ménschen i-'ahrii'Si Tast Hasculcn cn ISaSanceii MAMSTTAtflMïïA te beginnen van 4 frs. Let goccl op het adres te beginnen van 80 frs. Let goed op het adres Gediplomeerd door den Belgischen Gezondheidsraad gebreveteerd bij koninklijk besluit Professor van het tandenplaatsen en in de tandheelkunde is alle dage te raadplegen ten zijnen huize te Brugge, uitgezonderd de Zon- en feestdagen, voor alles wat het verveerdigon of het zetten aangaat van kunsttanden of gebitten, zonder haken, noch plaat, noch veeren, en zonder de wortels uit te trekken. Met de kunsttanden en gebitten voortkomende uit het huis van M. Emanuel HÜISMAN-ATJGUST, kan men de hardste eet waren knauwen en verbrijzelen, even als met de natuurlijke tanden. Bijzondere behandeling van de mondziekten en alle tandenkwalen. Genezing van smertveroorzakende tanden. Het vullen met lood', het overdekken met glazuur en het bewerken met goud der tanden, volgens de nieuwste amerikaansche stelsels. Bijzonderheid der afgewekene of slecht op rijgeplaatste tanden bij de kinders, volgens deniemv amerikaansche wetenschap, tls'gelijk welke mondkwaal, allen worden volkomen genezen volgens de nieuwe amerikaansche wijze. Al de kunsttanden en de kunstgebitten door dit huis verveerdigd, worden gewaarborgd voor het leven. Let wel op het adres BBUGGE, 8, Sint-Joorisstraat, 8, BRUGGE. Emanuel Huisman - August W Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, Moeskroenstraat 2, KORTRIJK, CIMEMT T Eft ISIiS in alle kleuren en teekeningen. Draineer-, Schouw- en Pothuizen, Refraetaire Oventegels fabriek enz., enz. huis Paaphoekstraat n° 10. Eessenweg n° 1. Groots afelag der inlandsche kolen van Plénu, COMMUNICATIVE opvolger van H. Robbo-Bolliou. >iPflllïilPw-" r - Veebasculen met en zonder grillage en deuren, Basculen met hakken voor kolen te wegen, Vierkante Basculen voor fabrieken enz., Balancen. Verkoop, verwisseling, vermaking. De Uitgever EÜG. VAN CUYCK. FAISRIEH. VM, ©MIMISCH E Ij AM DVETT KM. voor alle gewassen en volgens den aard der gronden, verkocht op waarborg van gehalte en van titel. Sulfaat van ammoniak. Nitrate de soude. Brugge, HUIS GESTICHT IN 1871. Dixmude, 8 Zilverstraat. Caiiiille ajambrc<elit-B®es«mt$er 9, Woumeastraat, Tentoonstellisig Antwerpen fl§§54 Amsterdam Fabriek van chemische en technische preparatenopgericht in 19)1315 te Emmerik aid Rijnen 's Heerenberg Nederland Universeel Zuiveringszout, 1 pak fr. 1-50, t/2 pak 80 c., l/4 pak 45 c. Medicinale Dorschlevertraan in flesschen, 3 frs, fr. 1-75 en 75 c. IJzerlevertraan in flesschen, fr. 1-50. Druiven Borstsiroop in flesschen, aan 90 c., fr. 1-75 en frs 2-75. Haarbalsem in flesschen, aan fr. 1-75 en 1 fr. Borst/pastillen in doozen, aan fr. 1-25 en 75 c., en in zakjes aan 35 c. Emser Pastillen in doozen, aan fr. 1-25. Rhabarber Slijm- en Maagpillen in doozen, aan 75 c. Anatherin Mondwater (Eau de Botot) in flesschen, aan fr. 1-50 c. Muizentarwe gekleurde pakjes aan 30 c., witte pakjes aan 15 c. Boterpoeder in pakjes van fr. 1-25 en 15 c. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing LA SA ISO N L'annêe entiére contient environ 2000 magnifiques gravures noires représentant les demières nouveautés en objets de toilette et petits ouvrages de damesavec un texte explicatif clair et précis, plus de 200 patrons en grandeur naturelle et au moins 400 dessins de broderie. L'Êdition de luxe donne, outre ces éléments, 36 belles gravures colonies dues aux premiers artistes. Prix d'abonnement, aaVomehlsseincnt comprte Edition ordinaire (sans planches coloriées) Un an, 6 fr. 00; 6 mois, 3 fr. 5o; 3 mois, 2 fr. 00 Edition de luxe (avec 36 planches coloriées) Un an, i5 fr. 00; 6 mois, 8 fr. 00; 3 mois, 4 fr. 00 Pour s'abonner, envoyer la demande accompagnée du prix en un mandat-poste^ ou en timbres de 10, 20 et 25 cen times, a MM. 3. LEBÈOIIE et Ci0, édtteurs, Office de Pullicitê, a Briixelles, Dégustation de la Oélèbre Royale West et Mu nich Nationale Beige, tenu par l'agent principal de la Brasserie Allemande, Johannsen et C. VANHOVE, rue de Laeken, 35, Bruxelles. Brood- cn Pasteibakker eer liet geacht publiek kenbaar te maken, dat hij sedert den 10 april, gevestigd is in de Kieken straat, nabij de G-roote Markt, in het huis te voren bewoond door jufvrouw Sophie Van Thuyne. Door de goede hoedanigheid zijner waren hoopt hij voortdurend het vertrouwen zijner talrijke ka lanten te behouden en beveelt zich in de gunst van eenieder. P.S. De paarden zullen ter hunner beschikking staan een dag te week op iedere gemeente. Later ml men de dagen laten kennen. de eer het publiek van Dixmude en omliggende gemeenten tp laten weten dat zijn magazijn goed geassorteerd is van eene groote en schoone keus parasols, encas, parapluies en wandelstokken, alle nieuwe mudellen voor dit jaar; deze waren gemaakt in zijde, satin, alpaga enz. Alles zal genadig afge leverd worden. Ilij gelast zich ook met het over trekken en herstellen van Parapluies. m Spoedige en grondige genezing in gewone ge vallen. Zékere voldoening en onmiddelijke verzachting in de ergste gevallen. Onmidde lijke stilstand en genezing der verzwakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale ver vaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam le voorkomen of te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften; het inzetten van kunst- oogen, ruime keuze. Behalve de 30 medailjen en diplomas, benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de it- vinder nog de gouden medailje op de internati onale tentoonstelling te Londen in 1884. Er is voortdurend eene dame aan de inrich ting aanwezig. Spreekuren van 0 tot 4 uren, Waersegers, breukmeester, 35, Place Verte, Antwerpen. Kwade tongen uitgestrooid hebbende dat ik den handel in Wijnen, genever, brandewijn, likeuren, verf waren, enz., welken ik sedert 40 jaren uitoefen zou staken, Heb ik de eer mijne talrijke kalanten te berichten, zoowel binnen als buiten stad, dat ik integendeel eene grootere uitbreiding aan den verkoop mijner artikelen heb gegeven, en mijne prijzen eene merkelijke vermindering lieb toege bracht. Dit diöne het publiek ter aanbeveling. liOncke-lCooms, Eessenslraat 13, Dixmude. mkvrKvjsaBisatm u koopman en herbergier te Pollinchove, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te laten weten dat hij zich, met 1 October naast, zal vestigen in d'herberg <1 het Handelshuis, toebehoorendo aan den heer Beesau, brouwer te Hoogstade, en thans bewoond door Désiré Gontier, te zelfde Pollinchove. alwaar hij zijnen handel zooals vroeger zal uitoefenen. Hij durft verhopen door goede en trouwe bedie ning de genegenheid van het publiek meer en meer aan te winen RpUfllt IBouckennere, land- DCi iulil. bouwer ic Keijem, brengt sjiiet geëerd publiek ter kennis, dat hij -- zjnen geprimeerden HENGST Jules tot den openbaren dienst stelt der landbouwers en op hunne vraag zich ten liove zal begeven. Gustaaf Dekeyser-CIulFez, Kiekenstraat, n" 25, heeft de eer het publiek bekend te maken dat er een schoon assortiment van groote en kleine Pijlen ingekomen zijn van den vermaarden pijlmaker Braem, alsook Boogsnaren. Gustanf Dckcyscr-CnfTez, Kiekenstraal25, Dixmude, laat weten aan de schoenmakers dat zijnen winkel voorzien is van een schoon assorti ment Engelsclie, Fransche enDuitsche Tigen naar het laatste model, zooals in leer en veaumat veau- marin, prunelle met elastiek en met knopen, voor mans, vrouwen en kindenren. wonende te Lichlerveldo maakt het publiek bekend dat hij, sedert den 4 April laatst, zich weke lijks den Maandag, van 8 ure 's morgens tot 12 ure 's middags, iaat bevinden in de afspanning den Gouden Leeuw,bij Ch. Madou, Weststraat te DIXMUDE, om de leveringen te ontvangen van vodden, beenen, oud ijzer enz. Al deze koopwaren zal hij aan de hoogste waarde betalen. Ook levering eiken Woensdag te VEURNE, bij Joseph Vereecke, van 8 R2 tot 11i?2 ures' morgens. van alle rhumatisme, tlerecijn seiatiek zoowel pas beginnend als verouderde, door het gebruik van het poii de Brefagne. Depot bij 8IMONS- HOORENAERDT Weststraat, Dixmude Constant Panne, te Woutnen, laat weten dat er bij hem te bekomen zijn alle soorten van vuur werken, te beginnen van 25 frs, 50 frs, 75 frs, 100 frs tot 200 frs en zelfs daar boven, volgens men be geert, mits eene commande van 14 dagen op voor hand. Bij hem zijn ook nog kleine afzonderlijke vuurwerkstukken en luchtballen te bekomen. Goedkoop en bijzondere goede uitwerking. Gelief inlichtingen te nemen bij de gemeenten waar hij jaarlijks werkt. bij E. Samyn-Eamlicrt Molenstraalte Dixmude, een aan tal onlangs nieuwgemaakto deur- en vensterkassijnen. Matige prijzen. Molenstraat n° 9, Dixmude, heeft de eer u aan te kondigen dat zijn magazijn altijd voorzien is van eene groote schoone keus Parasols, Encas, Parapluies in zijde Wandel stokken, al wat schoon en nieuw is voor dit jaar. Alles wordt verkocht met vertrouwen en aan zeer voordeelige prijzen, zelfs minder dan bij alle andere concurrenten. Hij vermaakt en overtrekt Para pluies en Parasols met zorg en goedkoop. Hij beveelt zich in ieders gunst, Ahvie zijne Gebouwen, Meu belen, koopwaren, vee, oogst enz., wil doen verzekeren tegen brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsclie Maatschappij SECUR1TAS, de beste en oudst gekende van het land. Hoofdagent te Woutnen Alfong Ocgraer-Slarkcy. ir-rT-n'tntv"! ni'iTT.Ti'tri—1mrnTiïrfrrnrmnnringiriirii'i-itni "1111) 1» Indien peerdenkoeien en kalvers, zoo hevig door balgpijn aangetast zijn dat zij op het punt zijn van le sterven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen]Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch gemzen. Dit mid del heeftnooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. is door dit likeur zoo goed van smaak, oogenblikkelijk genezen, met het innemen van twee druppelglazen van dit zelfde likeur. Proeft en niemand zal er nog willen zonder zijn. Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Vijftien medalien zijn dit likeur om zijne leste hoedanigheden ten deele gevallen. Lef wel op dat gij u niet laat bedriegen door de na maaksels en begeeft u naar den depot van de echte en ware Elixir d'Anvers bij ECmile Haaien, Groote Markt, Dixmude. MOND ZONDER TANDEN. MOND MET TANDEN. N. B. De heer Emanuel Huisman-Augusf zal kunnen geraadpleegd worden te Dixmude den Maandag van iedere week, van 10 ure voor middag tot 4 ure na raiddag, in de Eessenslraat ij» 17, in het huis van den heer LeleH-Debacker te Dixmude. v .TVÏ'rWl- kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon-en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat. Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geeno pijii gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wenschen over liet gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden ds twaalf jaar. Behandeling en genezing van pjjngevende tanden. Bijzondere werkplaats voorliet vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier.) De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard liet ook wezen noge. Zij noodzaken geene uitlialing der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met bet schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen: de klank der stem Is helder en klaarder. Dit stolsel is nieuw uitgevonden en bestaat in Belgie alleen bij den uitvinder; daar is liet mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mrae Meier trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkenaen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurljke zij of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. N. B. M. MEIER is te raadplegen den eersten Dinsdag van iedere maand, in het hotel de Noble Rose, Groote Markt te Veurne. van 10 RVnre voor middag tot 4 ure na middag en allen derden Dinsdag der maand, van 10 ure *s morgens tot 4 ure namiddag, te DIXMUDE, bij den lieer Raimond Duyver, Groote Markt. DIXMUDE. I 11 I bij 9L. VermeHlen-Ghysforecht, koopman in gist, Statiestraat, te Dixmude. Prijzen per wagon van vijf of tien duizend kilos, franco ter statie Dixmude. Gezifte kolen, eerste keus, fr. 18-00 per duist kilos ld. kolen, tweede keus, 17-50 Gewone Tout-venant 17-00 Dit alles vrachtvrij ter statie. ADMINISTRATIVE NOIRE ÉBÉNE LIMPIDE Be INALTERABLE PLUME B0DH0N NS FORME SPÉCIALE OUALITÉ EXTRA TRES DURABLE CHE2 T0US LES PAPETIERS VIOLETTE NCIRE PONNANT DES COPIES SFLENDIDES PLUMES HENRY. [FONTAINE 8 BALLON [a la marque bduhdn VERITABLESaORIGINALES CHEZ T0US LES PAFETIERS Dépöt cliez VAN CUYCK, rue du Nord, Dixmude. DIXMUDE, 18 april —Tarwe per hectoliter 12.76 lot 13.79 1 Rogge 10.34 tot Sucrioen tot Haver 9.66 tot 11.72 Boonen 11.72 tot 13.10 Aardappels per 100 kil. S.tot Q, BOTER per stuk vanl hectog. 1.63 tot 1,90; per kilo 2.33 tot 2.71. Eieren per 25 1.37 tot 1.45 BERDEN Frankrijk18 april Middnprijs p' heet. Tarwe 17.46 I Roode Tarwe 17.33 Sucrioen 10.50 Haver 7.82 Boonen 16.49 Witte Boonen 15.85 Blauwe Erwten 18 Aardappelen 4.70 Vlas per 1 1/2 kil. 1.48 KORTRIJK, 12 april Tarwe per heet. 15.— tot 15.50 Rogge 14.—. tot 15. Haver 10.50 lot 11.— Aardappelen per 100 kil. 6.tot 6.50 J Koolzaad olie per 100 Ml. 44.— tot Lijnzaadolie 47.25 tot 47.50 Koolzaadkoeken 14.— tot Lijn koeken 19.tot 25.— ROESELARE, 19 april per 100 kilos. Tarwe 20.50 tot 21.50 Roode tarwe 19.50 tot Rogge 14.50 tot—.— Haver 14.50 tol 15.25 Boonen 20.— totAardappelen 5.tot 6.25 Chicorei- boonen 13.25 tot ld. nietiwe 14.25 tot Koolzaadolie 45.50 tot 46.Ijijnzaadolie 46.50 tot 47.Boter 2.50 tot 2.85 de kilo. VEURNE, ld aprilTarwe per 100kil 19.tot 20.— Rogge 14.tot 15.— Sucrioen tot I Haver 14.tot 17.Boonen 17.tot 18.— Erwten 18.— a 20.— Boter 1.70 tol2.30kil. Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden der lever en der maag. Zij reinigen het bloed van alle onzuiver heden en oefenen een heilzamen invloed uit op de xverking van het hart en dc nieren. Zwakte zoo ff cl naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van welken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en het geheele gestel wordt versterkt, door de verzach tende uitwerking dezer wondervolle pillen, "Zij zijn de steun en staf van kranke en gebroken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen geregeld, de zenuwen versterkt worden, on het lichaam deszeifs natuurlijke gezondheid en veerkracht terug erlangt. Derzclvor genezende eigenschappen rijn heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk .gesta<lit, en in ioder tijdperk van het leven, van af de wieg on later, rocijen zij de zaden uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vro eg ten grave doen dalen. Geen middel is ooit door de geneeskundige faculteit voortgebragt, dat met doze wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten en verzweringen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelvcr verzachtende en huhe- rnende eigenschappen worden oude wonden, zwecren, gezwellen, kanker, zeere beenen en zweorende borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, bronchiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rliumatiek, zullen dadelijk verligting vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane doelen goed ingewreven wordt. Be pillen moeten altijd, worden ingenomen volgens voorschrift in de gelruiks aanwijzingen. De Billen en Zalf worden verkocht in Professor Hoiloway's Etablissement, 533, Oxford-stn et, Londonen bij bijna icdcren voornamen Apotheker en Drogist door de g'eheelo bi ulo Wereld. No. 1. Te bekomen in de apothekerij den Gouden Hertbij EMIEL VERWAERDE, te Dixmude

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1887 | | pagina 4