m Gemeentekiezing van 16 October aanstaande. x ps. MM. CHRISTIAEN KAREL LOUIS, landbouwer. DIERYCKX AIMÉ, notaris. FRAEYS FERDINAND, nijveraar. VOLCKAERT HENRI, handelaar. WAUTERS POLYDORE, greffier. Xondag, 9 October 1887. 10 cent, per nummer. 43^Jaar. t\. 40. are. zij en of iken. eet- |i met Iriiap. g van le, Itraat. 155 te c. 15 c. lei Kiezers, wij zijn allen 't akkoord dat er moet kontrole op het stadhuis wezendat het hoofdnoodzakelijk is dat alle werken, alle toelagen, alle inkomsten en uitgaven rijpelijk overwogen en besproken worden; dat liet maar al te lang heeft geduurd dat nooit iemand van de stadszaken iets weet. Buiten de heeren Claeys en De Brabandere is er niemand die wete wat er ten stadhuize ge beurt; de andere raadsleden weten noch kennen niet het eerste woord van de bestuur zaken der stad zij komen maar bijeen om blindelijk goed te keuren hetgeen detwee- vuldigheid besloten of verricht heeft, of om ja te knikken wanneer de heeren Claeys en De Brabandere iets voorstellen. Ja, dit vernederende regiem moet een einde hebbener moeten in den stadsraad mannen komen die de belangen van Thourout en zijner inwoners willen ter harte nemen, die zich met lijf en ziel aan dezelve willen ver slaven, en die niet handelen uit eigenbelang of uit partijgeest. Het oogenblik is allergunstigst om dat te verkrijgen. De kleine helft van het gemeente bestuur moet vernieuwd worden. De kleri kale partij die thans regeert en die tot nu toe het licht over de stadszaken niet heeft ge wild, vraagt de herkiezing van drij uit tredende leden en de vervanging van twee andere door de heeren Kervyn en Vande- casteele. De liberale partij vraagt, van haren kant, dat alle vijf de uitgaande raadsheeren ver vangen worden door de vijf kandidaten die zij de kiezers voorstelt en wier namen ten hoofde dezer zijn aangeduid. Wij vragen u, kiezers, wie de kontrole die gij op het stadhuis begeert te hebben, best zou kunnen doen. Zijn het de heeren Bekaert, Huyghebaert en Vanslimbrouck die reeds sedert zoovele jaren afstand hebben gedaan van wil en eigenwaarde, die nooit niets verricht noch gezeid hebben dat van eenig belang was, die onwetend zijn in alles wat het bestuur eener stad gelijk Thourout aan gaat, en die te oud zijn om zulks nu nog te leeren? Is het Pier Casteele die het licht zal doen schijnen? 't Is een fraaie vent die toch de pretentie niet heeft kontroleur op het stad huis te spelen; moest hij zulks schijnen te willen, men zou hem al gauw den mond weten te stoppen. Is het misschien de lieer Kervyn die de kontrole van stads zaken ter stand zal bren gen? Neen, kiezers; de heer Kervyn is van de school Claeys-De Brabandere; hij isteveel aan de klerikale partij verschuldigd om zich te durven in oppositie stellen tegen de mach tige firma Claeys-De Brabandere. Integendeel ware Mr Kervyn gekozen, hij zou die heeren volledigen en met hen eene andere drijvul- digheid uitmaken; zij zouden dan met drijen zijn om elkander loftuigingen toe te zwaaien en de eene de anderen te doen doorgaan als groote mannentot nu toe hebben wij maar Mr Claeys hooren verheffen door Mr De Bra bandere en vice-versa; het is zoo wat een- toonig en de komst van Mr Kervyn in den gemeenteraad ware eene afwisseling in het bestuurleven van den Burgemeester en den eersten schepen, die nu elkander niet kunnen bezien zonder in eenen lach te schieten. Maar, de kiezers zullen met reden vinden dat Mr Kervyn zoo nog wat onlangs te Thou rout is komen wonen; dat hij hier geen mensch kent en dat hij schier van niemand gekend is; dat hij, de stad niet kennende, ganscii onwetend is van hare behoeften en hare belangen, en bijgevolg dat hij de ge schikte man niet is dewelken zij tegenwoor- diglijk verlangen om hunne interesten te verdedigen en voor te staan. De keus die de klerikale bazen aan Mr Ker vyn gedaan hebben, bewijst u eens te meer, kiezers, dat het de hoofden der dompers partij onverschillig is wie zij u als gemeente raadslid voorstellen Een man die nooit eenen voet te Thourout gezet heeft, die Thourout noch van verre noch van bij kent, is hier nauwelijks sedert eenige maanden hij is klerikaalen dat is genoeg omdat de kiezers hem zouden gemeenteraadsheer bom bardeeren!! Maar denkt de kliek Claeys- De Brabandere dat de Thouroutnaars zot of onnoozel zijn, en dat zij den kaakslag niet gevoelen dien zij de Thouroutsche bevolking toebrengen, met zoo eenen pas aangekomen vreemdeling te verkiezen boven alle andere stadskinderen? Men zou waarlijk zeggen dat men naar Mr Kervyn gewacht heeft, en dat buiten hem te Thourout niemand kan ge vonden worden die bekwaam zij zich te bemoeien met de bestuurzaken der stad. Denken de klerikale meesters der stad, dat Thourout reeds zoodanig gekluisterd is dat het zijne banden niet meer zal kunnen losrukken? Zij bedriegen zich zonderling Op 16 October naast zullen de kiezers als eenen man opstaan en aan die wetheeren die voor niets meer schroomen, eenen toom aandoen met naar het stadhuis vrije mannen te zenden die daar met kennis en onpartijdig heid, eene serieuse kontrole zullen uitoefenen. LEVE DE LIBERALEN!! Pistolet. De klerikale Gazette van Thourout heeft gedurende bijna twee maanden schrikkelijk kwaad geweest omdat het de liberalen niet beliefde haar de kandidaten te doen kennen die zij voornemens waren voor te stellen voor de aanstaande gemeentekiezing. In hare dolle razernij noemde zij de kandida ten sluipkandidaten 't geen nog al een groot verwijtsel was die niet in open veld, in klaren dage, met loyale wapens en voorwaarden den strijd durfden wagen,» en op dien toon is de vuile gazette, de waar dige opvolgster van «de Vrede» voortge gaan lot over acht dagen. De Gazette ziende dat niettegenstaande al hare uitdagingen dewelke zij met schan- ilige lasteringen en laffe grafschendingen had weten te vergezellen, zij niets bekwam heeft zondag laatst geëindigd met te zeggen dat de zaak haar volkomen onverschillig is dat het genoeg is dat het liberalen zijn en dat dit de bijzonderste reden iswaarom de klerikale» hen moeten bevechten. Een liberaalzegt de propere Gazette, is een die bezield is met eenen diepen haat tegen den godsdienstdie op niets anders uit is dan om de katholieke scholen af te schaffen, het goddeloos onderwijs te ver spreiden, de kerken en kloosters te sluiten en af te breken, in één woord de priesters en nonnen te vervolgen en te bevechten, en alle godsdienstige gevoelens uit de harten van het volk te verbannen. Een liberaal is tot alles in staat, zegt de Gazette zij wil wel dat alle liberalen niet slecht en oneerlijk zijn, maar zij houdt stout staan, zegt zij, dat ze allen op weg zijn slecht en oneerlijk te worden en zij vreest niet er bij te voe gen dat alwie slecht en oneerlijk is, liberaal is of worden zalal de onkuischaards en ontuchtvaardigaards zijn liberaal. Wat zegt gij menschen van zulke bevallige leering en walgt u het harte niet bij het lezen van zulke hatelijke lasteringen. Die vader en moeder vermoord heeft is zoo slecht niet als een liberaal Wij willen ons de moeite niet geven eens na te zoeken hoeveel vuillaards, onkuisschaards, onrechtvaardigaards, oneer lijke en slechte men onder de kierikalen teltwij zouden buiten Thourout niet moe ten gaan om er een groot getal te vinden maar wij zullen in de klerikale vuiligheid niet roeren uit vrees ons te besmeuren. Een ieder weet genoeg dat al dat schrijven der klerikale gazette maar voor doel heeft de liberale kandidaten, die zekerlijk tot de def tigste familien der stad behooren, en die persoonlijk de achting der gansche bevol king genieten, hatelijk te maken, ten einde het beheer der kierikalen op het Stadhuis te staven. Maar dit zal niet gaan. De kiezers zijn zoo dwaas niet meer al dien priet-praat te geloven; zij zien gedurig de liberalen die zoo afgrijselijk afgeschilderd worden aan het wei'kzij zien ze in hunnen dagelijk- schen omgang en weten wel dat alles wat men op de kap der liberalen zegt en schrijft, niets dan laster en leugen is. "Men zal zeggen, waarom dan zoo tegen de liberalen in 't algemeen en tegen hunne kaudidaten in 't bijzonder uitvallen en ze uitmaken voor al wat niet deugt Ik ga het u eens zeggen, maar op een eeuwig zwijgen I De kierikalen zijn benauwd dat indien de liberalen op het Stadhuis komen, deze hunne neus in den kierikalen boel zullen steken, want, onder ons, 't is zoo 't boeltje Onze stadhuisbazen hebben zoo behendig Thourout bestuurd, dat zij eenvoudiglijk de schuld der stad, sedert dat de liberalen zijn afgetreden, van 37,800 franks hebben vermeerderd Wat zegt gij kiezers van die klerikale spaarzaamheid. Een schoon cadeautjenietwaar 37,800franks legt ze me daar. Dat de klerikale regentieheeren niet zeg gen dat liet geen waar is; wij zullen de toekomende week bewijzen door onweer legbare cijfers dat de schuld der stad wanneer de liberalen het stadhuis verlieten, van 187,000 frank was in plaats van 200,000 frank gelijk de kierikalen het beweren, en dat het bestuur Claeys-De Bra bandere, die schuld gebracht heeft van 167,000 frank tot 205,000ja, gij leest wel TWEE HONDERD EN VIJF DUIZEND FRANKS schuld!!... Daar is de reden om dewelke de liberalen zulke slechte menschen zijn die van het stadhuis moeten verwijderd blijven en voor dewelke het zonde is te stemmendaar is de reden waarom de klerikale kandidaten onder het geleide der geestelijkheid van deur tot deur loopen om stemmen te bedelen en af te koopendaar is de reden om dewelke men op het geweten der kiezers drukt; daar is de reden waarom men den Godsdienst dien nu zoo min in gevaar is dan ooit, ter hulp roept 't is omdat de twee grooto' ünancie-mannen die op 't Stadhuis alles volgens hun behagen regelen, zouden kunnen ongestoord voort gaan de stad te verarmen, ze tot over de noren in schulden te steken, en ons allen naar de bankroet te leiden. Dat is 't oogwit dat de kierikalen hebben. Men wil de on kunde der langooren die aan het bewind zijn verduiken en zoo de stad langs om dieper m armoede en ellende dompelen. Maar, kiezers, gij zult dat, niet gedoogen gij zult dat niet willengij zult het helsche plan der klerikale leugenaars verijdelende de Godsdienst is hiervoor niets in, men wil hem alleenlijk doen dienen ten proftjte eener onwaardige kliek. Gij zult eischen dat er eene controle op het Stadhuis weze gij zult willen klaar zien in de stadszaken die uwe zaken zijn gij zult niet meer willen dat alles zoo onder vrienden geschiede gij zult geene Jaknik kers met uwe belangen belasten gij zult naar het Stadhuis vrije en onafhankelijke mannen zenden die het ordewoord van hun geweten alléén ontvangen zullen, die uwe intresten ter harte zullen nemen, die uwe zuurgewonnen en gespaarde penningen niet zullen verkwisten gelijk de klerikale het ge daan hebben met in negen jaar tijd de schuld der stad te vergrooten van 37,600 franks. Kiezers, de ongelukkige en vernederende toestand waarin de stad Thourout tegen- woordiglijk verkeert, zult gij niet langer meer verdragen, en om aan de kierikalen te bewijzen dat gij hun juk moede zijt, zult gij op 16 October aanstaande stemmen voor de heere n OTIPlfeMWjEft. Hoe komt het dat de klerikale Gazette'van Thourout geen woord te zeggen hebbe om het gedrag van den gemeenteraad in 't alge meen, en van het kollegie van Burgemeester en Schepenen in 't bijzonder, in zake dér prijsdecling aan de leerlingen der gemeente school, te verrechtvaardigen, i Wij hebben er nochtans breedvoerig oveé gehandeld en de houding onzer groote stad- huislichten beknibbeld, en dezelve bestem peld ais kieskomedie. Waarom heeft men als wij gezegd hebben dat het gemeentebestuur komedie gespeeld heeft iu de zaak het Stadhuis aangaande, ons, gezegde niet gelogenstraft? Omdat het is; gelijk wij gezeid hebben een komediespel. Hoe komt het dat te Thourouj. de wet op de dronkenschap noch inde heibergen noch elders is aangeplakt? Omdat onze klerikale meesters benauwd zijn dat die wet hunne actiën bij de herbergiers zou doen dalen en dat deze hunne stem aan de liberalen zouden geven. Die wet die het klerikaal mi nisterie door zijne meerderheid doen stem men heeft, is gemaakt om de herbergiers te plagen. Na de kiezing zullen de herbergiers en andere drankverkoopers het gewaar zijn. De ,vet is dusdanig gemaakt, dat het zal vrij staan aan deze die ze moeten toepassen, er gebruik van te maken volgens hun welbe hagen. Stemt, herbergiers en kanliniers die kiezer zijt, voor de liberale kandidaten; indien de liberalen in den gemeenteraad zetelen, zullen zij er de hand aan houden dat de wet roet geqiatigheid en onpartijdigheid uitgevoerd worde. Van de kierikalen hebt gij niets anders te wachten dan plagerijen van allen aard. Herinnert n wat wij u gezegd hebben over het sluiten der herbergen 's avonds en over draaien der orgels, over den dans, enz. Dat alles zal zich verwezentlijken indien gij die klerikale mannen alléén meester iaat, van Te bekomen bij den uitgever der Gazette „„n Thourout de volledige verzameling, prachtig in ezelsvel verbonden, der redevoe ringen in den gemeenteraad van Thourout uitgesproken door de heeren Bekaert, Huy ghebaert, VanSlimbrouck en andere éminente mannen van 't Stadhuis, Klopt er op, Ingaat, jreonen lur, de Ibij de Ttanden Itot het Tij den lukken r.ocli an alle |re voor almond mttm BE KIMS BER STAB HO ag tot l;er |cr |:r- lde lu ien let |h- Sij en |a, Icn Iko |Jn lit, leu tzo Ivo pc- pre por pn. PP- |nS Ine r«t> ido lude. MM. CHRISTIAEN CHARLES-LOUIS, land. bouwer en grondeigenaar. DIERYCKX AIMÉ, notaris. FRAEYS FERDINAND, nijveraar, VOLCKAERT HENRI, koopman. WAUTERS POLYDORE, greffier, i -JMfl I-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1887 | | pagina 1