De strijd in Dixmude. De vet ep de drenkenschap. Geen klerikaal manifest. Herbergiers Onze veemarkt. Personnaliteiten. De processie iet paraploies. Een vraagje. De klerikale lijsl. STADSKRONIJK. Kieskronijk. Gemeentekiezing m 16 October 1887. gegeven hoezeer zij het leven en de neering van stads burgers verachten. Allo I kiezers, stemt voor de klerikale valsche belovers en nooit zult gij schooner het doodvonnis van Dixmude geteekend hebben. Uwe stad wordt een klooster en zegt maar vaarwel aan kermis en karnaval. 't Zal nog lange zijn eer de Dixmudelingen dat zullen doen. Stemmen wij allen voor de heeren Feys-Kesteloót, schepen. Doolaeghe-Van Ackere, uittr. lid. Van Duyf huys Patricius, id. Van Haute-Van Ghillewe, id. Van Hille-Van Renyngjie, id. Van Hille-Moens. Daar hebben wij nu strijd in Dixmude. Wij begroeten hem met genoegen, dewijl dit de vrije burgerij de gelegenheid geeft eene nieuwe zegepraal te behalen. De pro fessorsgazet kraait er bij op nieuw slacht offers gevonden te hebben die zich als werk tuigen der geestelijkheid willen laten ge bruiken om twist en tweedracht te zaaien. De zwarte meestermakers willen over alles heer en baas spelen. Maar zij zullen met den kloeken liberalen geest van stad af te rekenen hebben, die nu nog minder dan ooit plooien zal. De professorsgazet zegt wel dat de kleri kalen enkel ten stadhuize willen gaan con troleeren. Doch 't is dat niet, zij willen de meerderheid in den raad, de heersch- zuchtigenzij willen van het stadhuis eene tweede sacristie maken. En zulks zal Dix mude nimmer zien noch dulden; den 16 Oc tober zal het met klank bewijzen. De liberalen strijden voor eigene eer en de eer van stad. Zij moeten niet beschaamd zijn over het voortreffelijk bestuur van stad, hunne kandidaten zijn allen zonen van Dixmude, die bewijzen van werkzaamheid en kennis gegeven hebben. Integendeel de klerikale lijst is de koterij der vreemdelin gen die haas willen spelen boven de in boorlingen. Ah! ah! wat denken zij dan dat de Dix mudelingen zijn? Dat zij bevelen in den Tap zullen gaan halendat zij hunne eigene stad ter dood zullen veroordeelen en berooven van alle leven en verzet, van alle handel en neering, van alle feesten. De klerikalen bedriegen zich geheel en al. NeenDixmude vernedert zich nooit en nim mer. Neen! onze burgerij veracht hare eigene kinderen niet voor 'neu Baziel of 'nen Zules of 'nen Staftje. Tiste. Hebt gij al de lijste gezien, Jan Ze komen op hun zokken af, men zou zeggen dat zij verlegen en beschaamd zijn met de houding die zij aannemen, die lekkere hee ren met hunne tergende wet tegen de her bergiers in den zak gedoken en verborgen. Jan. En ja de professorsgazet spreekt al met dreigementen in den mondzij tatert van rustestoorders en van 'ne tuk slapen. Van wat wil zjj spreken, 'k weet van geene rustestooringah ja't zal zeker zijn van die messteken aan een braaf jongeling toegebracht op de kermesse van het zoo katholieke Woumen. De slooreis ongelukkig in hare vergelijkingen, zoo de eigene klerikale ruiten uitwerpen, dat gaat toch een beetje te verre, 't is archidom. Tiste. Zekerlijk, Jan. Van nu al de herbergiers bedreigen en uitgeven als slecht volk die maar goed zijn om de menschen te bedervenDie dreigementen stellen me niet gerust, wanneer ik denk dat ze na de kie- zinge met hunne wet zullen voor den dag komen. Een tapburgemeester, een tapge- meenteraad en eene strafwet tegen de bazen. Sapperdemillementen dat zal eene geestige stad maken van Dixmude. Jan. Al blijft de wet nog te Brugge haperen, al hangen de plakkaten nog op den rug der bazen niet als een brandmerk van schande en vernedering, toch bestaat de wet en is zij uitvoerbaar.Te Brugge doen de kiesvergaderingen ze drukken óp eigene kosten en zenden ze rond om de herbergiers te waarschuwen in welk net de klerikalen hen gesteken hebben om ze zonder genade te binden en te verworgen. Tiste. Ik weet heel goed welk strop men ons aan den hals gedaan heeft, 't Is schande en ook zet ik de klerikale kiesdra- vers vierkant aan de deur ik heb er reeds drij het gat van den timmerman getoond. Ik stem voor de liberalen en al de herbergiers zullen voor de liberalen stemmen, t Is schande aldus al de bazen als slechte kerels uit te geven en met de zwaarste straffen te bedreigen. De herbergiers zijn zoo dom niet van niet te weten dat de godsbedriegers de wet verduiken uit kiesbelang. Jan. Wij worden dubbel op bedrogen en gefopt, door die valschaards. Stellig zal niet een herbergier die aan zijne waardig heid houdt voor de tapkandidaten stemmen zelve in eene koterijvergadering gebak ken uit vrees voor eene publieke bijeen komst. De professorsgazet zegt dat hare partij van een kestekind in 't kraam geko men is. Tiste, Tiste, wij zullen 't busselen den 16 october met 'ne monsterbuize. De geheele stad lacht hartelijk met de twee kruideniers die zich op de klerikale lijst bevinden. Wie zal triomfeoren om zout en peper aan de pastorijen te leveren? Wie zal de ge- loovigste worden om meest in de gratie van dibben en kwezelaars te geraken. Dat zijn kandidaten-konkurrenten voor kofïij, chi- corei, krenten, amandelen, kaneel, petrol en olie voor de lampen. Koop wat! koop •wat! zij venten van alles, naaldenen spellen, trompen en bellen. Koop wat, wat hebt gij van doen, amerikaansch spek, mentebollen, spaansche peper, korten drank, ardeeusche hespen, bewaard smout. Wat wilt gij nóg meer, koop wat, ziehier jachtgeweeren, pistolen, poer en lood. Koop wat! en vivat de spekken en de engelsche beschuitjes en 't gentsche tafelgebak. Koop wat! Wie van de twee zal best in de gratie geraken en ge- rekommandeerd worden door den pastoor en zijne maarte, door de herkportaal- komeeren. Koop wat, koop wat! Te vergeefs heeft de stad de geheele week gewacht naar een manifest geteekend door ae klerikale kandidaten, waarbij de kiezers gouden bergen zouden beloofd worden en een gedeelte der miljoenen van M™BCassiers. Dat ware wel gekomen geweest. Maar de kandidaten van den Tap zwijgen als vers moord, daardoor willende te kennen geven dat zij enkel verlangen op het stadhuis te gaan nestelen om de geheele stad dood te doen en van alle leven en feesten te be rooven. Dus zij willen te sluiks binnendringen om later hunne perten uit te meten. Gelukkig- lijk dat het liberaal Dixmude waakt en nog niet rijp is om eene kloosteratad te worden. Bijlange niet. Dat zal den 16 october don derend bewijzen door de zegepraal der liberale kandidaten, de heeren Feys-Kesteloot, schepen. Doolaeghe-Van Ackere, nïjveraar. Vanduyfhuys Patricius, rentenier. V anhaute-V anghille wewisselagent Van Hille-Van ïtenynghe, Van Hille-Moens, brouwer. De Dixmudscbe drankverkoopers mogen zich gelukkig noemen geen klerikaal Ge meentebestuur te hebben Moest dit gebeu ren, wellicht zouden zij eene vieze neuze trekken, contraventien en boeten, zouden er dicht vallen als hagelsteenen. Hoe zouden zij getergd, geplaagd, ver volgd worden In 1888 ware bijna niet een herbergier die voor den Vrederechter niet zou hebben moeten verschijnen. Wij hebben het reeds meermalen herhaald, met de wet in de hand kan een klerikaal schepenkollegie, in één jaar, de helft der herbergen van Dixmude afschaffen.Niemand is zeker van nog één jaar te mogen tappen. God beware er u voor, of liever, de er zich zeiven voor Vroegertijd bezat Dixmude de belang rijkste veemarkt van Vlaanderen. Doch deze had wekelijks den zondag plaats. Welke verergernis. Van daar dat de geestelijkheid er tegen predikte en werkte met handen en voeten. Het regende petition bij de provinciale staten om het schandaal van eene zondag- markt te doen ophouden. En inderdaad de klerikale vijanden van Dixmude zegepraalden; de provincie ver bood het markt houden op den zondag en onze veehandel ging naar Kortrijk en Brugge over. Ziedaar, kiezers, wie u eene bron van winst en neering ontnomen heeft. En echter durven de klerikale valschaards u thans gouden bergen beloven. Stemt voor die mannenzij hebben u uwe groote veehandel ontnomen en morgen zul len zij van Dixmude een begijnenest maken en van de stadshalle eene kerk waar zij de Eaters zullen terugroepen. Leeft daarmede, urgerij De professorsgazet begint al met laf- hertige personnaliteiten en steken onder 't water, alhoewel boffende met haar vreed zaam hart. Wij zijn altoos vijand van persoonlijke aanrandingen geweest. Echter zon het zoo gemakkelijk zijn ook de klerikale kandidaten te doen dansen en in een belachelijk dag licht te stellen. Ah! zij werpen steenen, zonder zelve te denken een glazen dak te hebben. Zij ook zouden schaamrood worden van de waar heden die men hun zou kunnen zeggen. Zij moeten niet denken vlekkeloozen te zijn al strijden zij zoogezegd voor religie, goede zeden en rechtvaardigheid. Wij weten het, wij mogen ons aan de grofste, de hatelijkste aanrandingen en laster verwachten van wege de vuige kleri kale pennen, die sedert zeventien jaren ijzerbijten,zoolang de liberalen op het stad huis te zien zetelen. Doch de liberale kandidaten zijn mannen van eer en rechtzijdeden hunne plichten zonder omzien. Wie wel doet moet niet vreezen de achting van een verstandig kies- korps te verliezen. Het gezond verstand zal in Dixmude toonen wat het is en vermag, inweerwil de vreemde meestermakers nijdig zullen razen en lasteren en menig burger bedreigen het brood te rooven. In faamrooven,in lasteren,in broodrooven daar heeft de klerikale partij een handje van en maakt er het snoodste misbruik van. Doch de dixmudsche kiezers verachten de klerikale beloften en laffe bedreigingen. Wederom zal de tappartij in haar kot ge- jogen worden den 16 october. Dat weten de ijzerbijters. Herbergiers I dit is in uwe macht, gij vormt legioen en door uwe stem te geven aan de liberale kandidaten den 16 october bewaart gij u van de klerikale heerschappij en bijgevolg van boeten en gevang. Laat ons gerust wezen, de bazen zullen hunnen plicht doen. Zij kennen hunne vrienden. Het ministerie heeft u willen duiveljagen, maar nu is het uwe beurt. Zondag aanstaande is hot kiezing. Indien het land door, de kiezingen voor de liberale partij goed uitvallen, dan ligt het ministerie op zijnen rug. En de val van het hatelijk klerikaal mi nisterie brengt de intrekking dier partijdige wet teweeg. Bazen, uwen plicht gedaan, en gij bazin nen, zult niet nalaten een beetje aan de kar te steken. 1887 moet een tweede 1872 wezen. Een bewijs dat die wet wel inderdaad tegen de herbergiers is gericht, vinden wij in artikel 7. Dit artikel zegt dat alwie den minderjari gen, die geen 16 jaren zal bereikt hebben, drank zal gegeven hebben tot hij dronken is, eene boet van 26 tot 100 frs zal betalen. Maar... is de schuldige een herbergier, dan is de straf dubbel. En als dit twee maal gebeurt, dan is er Eevang bij en den herbergier moet zijne erberg gedurende twee jaren sluiten. 't Is een middel die dikwijls zal gebruikt worden om den eenen herbergier den ande ren ten onderen te brengen. Wat de wet niet zegt 't is wanneer men de laatste pint mag geven, Ben jongeling van 16 jaar zal voortdurend met zijn geboorte-akte in de beurs moeten uitgaan, anders krijgt hij geen pinte Èn wat, herbergiers, de kroon op het werk stelt is dat de schulden welke in de herbergen gemaakt worden voor drahk, niet eischbaar zijn in rechte 't is te zeg gen dat die wet alle voordeelen aan de plakkers en slechte betalers geeft. Als een persoon bij een drankverkooper drank gaat halen en het in zijn huis ge bruikt, kan de drankverkooper zijn geld eischen in rechte maar verbruikt hij dat in de herberg, dan heeft de herbergier niets te eischen. Gij ziet, herbergiers, de klerikalen pas sen u daar een kleedje dat gij duur zult be talen. 't Zal feeste zijn bij de plakkers I -ana» Verleden zondag had onze stad wederom de processie van den roozenkrans om te doen zien hoe machtig de geestelijkheid heerscht over.... de vrouw. Dit maal was de stoet minder dan vroeger maar toch zeer groot van cougreganisten, germainen, schoolkinderen, tap, enz., enz. Het is de stemming van 2 october der vrouwen zegde het volk, en den 16 OCTOBER ZAL HET MANNEVOLK een anderen dans leeren aan de zwarte kliek der vreemde meester makers. God was, naar het schijnt, ongunstig gezind, want het regende dapper op de mutjes en lintjes en kornetjes. Doch moed gehouden, en de processie zette haren gang voort onder de bescherming van parapluies. Het O.-L.-Vrouwbeeld werd ter Markt haastig naar de kerk gedragen om het wit kleed niet te bederven. Men kan gemakkelijk denken hoe misnoegd de kwezelkens waren en hoe kwaad zij ten hemel keken omdat het geen blauw weder was, gelijk God gewoon lijk aan de liberalen verleent wanneer zij feesten geven. e maanden zit M. Baert als in de Burgerlijke Gods- Sedert eeni CONTROLEUi huizen. Wat doet hij daar? Welke hervormingen heeft hij er bewerkt of voorgesteld? Welke misbruiken uitgeroeid en verbeterd? Heeft hij alles in beteren plooi gebracht? Of heeft hij er het bestuur voortreffelijk ingericht gevondenvol zorg voor de wee zen, de oude mannen en vrouwen, de zieken, debehoeftigen, de dochters van 't Geesthuis de twee scholen en de goede waakzaamheid voor de geldmiddelen van het liefdadig gesticht. Controleur Baert zou wel de professors gazet mogen inlichten, opdat het geestelijk blad der leugenaars wat minder hatelijken laster uitbrake. De heer Baert is geboren den 18 april 1837 te Ramscappelle. Is EEN De heer Quatannens, den 28 mei 1841 te Wyneghem bij Antwerpen. Is TWEE! De heer Valcke, den 25 october 1847 te Vetirne. Is DRIJ De heer Vandelanotte, den 13 mei 1839 te Poperinge. Is VIER De heer Degroote, den 19 mei 1827 te Jioeselare. Is VIJF De heer H. Vermeesch, den 26 november 1837 in stad. Dus hij alleen van Dixmude. Daar hebt gij nu de zes klerikale kandi daten. De kestekinderen der professorsgazet zijn allen, buiten eentje, in vreemde ge meenten geboren, juist gelijk de opstellers van het blad van 't kollegie. En zoo willen de vreemde klerikalen in de stad meester maken boven de geboren Dixmudelingen Dat zal niet passen. Neen! neen! Daarom ook zal Dixmude, den 16 october, donderend de zegepraal vieren van zijne waardige in boorlingen, de heeren Feys-S&esteloof, schepen. Doolaeglte-Van AeBiere, uittr. lid Van ftfesiyffSmys Vatrieius, A Tanhaute-Tau^hillewe; ¥an Hille-Van Reuynghe)* Van IlilKe-Moens. In onze streek zal er strijd zijn met de kiezingen te Keiem, te Woumen, te Caaskerke, teBovekerke, te Zarren, teLoo, te Pollincbove. Goede kans, vrienden. Nieuport. De Liberale Associatie van Nieuport heeft de volgende kandidaten be noemd voor de gemeentekiezingen de hee ren Louis Üepnydt, notarisLouis Maertens, geneesheer; René Meynne, brouwer; Louis Seuntjes, apotheker, uittredende leden Gommers-Vaillant, nïjveraar. De klerikalen, die strijden, hebben nog geene lijst doen kennen. Men zegt dat een hunner kandidaten een priester is, leeraar bij het bisschoppelijk collegie St Bernard te Nieuport. De klerikale kandidaten zullen maandag aanstaande gekend zijn. IJperen. De Liberale Assocatio heeft zich maandag vereenigd. De kandidaten zijn MM. Aug. Brunfaut, Gust. de Stuers, Fr. Gravel, Oscar Poupaert, Pol. Vermeulen, uittredende leden; de heeren Parcy, ge- pensionneerde kolonel, Van Eeckhout, voor zitter der werkrechters, nieuwe kandidaten, in vervanging van MM. Leloup en Van Alleynens, die zich terugtrekken voor per soonlijke redenen. De strijd zal hevig zijn. De klerikale kandidaten z\jn te IJperen voor den dag gekomen. Het zijn zeven... kerkmeesters. Oostende. De voorloopige kandidaten der Liberale Vereeniging zijn MM. Cnudde Gustaaf, brouwer; Fermon Dósiré, hande laar; HelinMax, handelaar; Janssens Er- nest, provinciaal raadslidJean Eduard,id,; Laroye August, handelaar; Liebaert Aug., handelaar; Serruys Georges,reederThoma Leon, hotelhouder; Valcke Max, brouwer; Van Cuyl Adolf, konsul; Van Imschoot, onder-voorzitter der handelsvereeniging Van Loo René, advokaat. De klerikalen zullen maar zes kandidaten voorstellen, alzoo eene plaats openlatende voor M. Maryssael, schepen, die op de lijst der liberalen niet wordt gebracht en waar voor de klerikalen zullen stemmen. Kortrijk. De liberale lijst der kandi daten is samengesteld, zoodat de worsteling bepaald is gesloten. Brugge. Maandag avond heeft het komiteit der katholieke kiezersvereeniging, aan de leden daartoe in algemeene verga dering bijeengeroepen, de kandidaten voor gesteld voor de kiezing van 16 october. Het was de heer ridder E. de Cock die de voorstelling deedin een vlaamsche rede voering liet hij eerst weten dat de uittreden de leden van den gemeenteraad de her nieuwing hunner lastgeving vroegen en zegde vervolgens dat het komiteit eene kan didatuur aangeboden had aan MM. De Clercq- Van Dromme, handelaar Dullaert-Van Hecke, bestuurder van ver- koopingen; Halleux, advokaat; B.-E. Van Caloen, advokaat. Per depeche uit Moeuen VERGADERING IN DE CASINO. In de vergadering, door de liberale kie zers in de Casino gehouden, donderdag om 9 ure 's avonds, zijn gekozen om voorge dragen te worden als kandidaten voor de gemeentekiezing van 16 october MM. Lannoy-Dupont Van Ackere C. Vanneste Louis Goddaer Alois Vandecr,steele F, Tyberghem J.-B. In de vergadering waren er wel 400 kie zers tegenwoordig. §Tii0 rtlXMIJDE. De Voorzitter van het kiesbureel brengt de heeren kiezers ter kennis dat hij de voor stellen van kandidaten, hunne aanvaarding en de lijsten der getuigen die zij zullen aangewezen hebben, zal ontvangen den Zondag 9" en den Maandag 10" Octo ber aanstaande, van 1 tot 4 ure na middag, in het kabinet van het Schepenkollegie ten Stadhuize. Eens dit tijdbestek verloopen, zal geene voorstelling of aanvaarding van kandidaten, noch aanwijzing van getuigen meer ontvan kelijk zijn. Van den Dinsdag 11" October kan er kennis genomen worden, terzelfde plaats en ure, van de officiëele lijst der kandidaten. Het bericht dees aangaande in den Boter- kooper van 28 September gelijfd, is inge trokken. Dixmude, den 30 September 1887. De Voorzitter, J. Dautricourt-Woets. Hst feest bij Nu, Morgen niet. Ver leden zaterdag avond vierde de aloude gilde een prachtig feestde heer Burgemeester Dautricourt-Woets gaf zijne jonst als nieuw gekozen Hoofdman. Alles was in ordo ingericht lange tafels met een rijken keus van 50 schoone en kos telijke prijzen en lekkere ververschingen lachten de confrateressen en confraters hartelijk toe ook werden de prijsbol- lingenende prijskamp in de jaskaart met geestdrift gevolgd elk wilde een prijs be zitten; 72 vrouwen en 80 mannen namen aan de prijsbollingen deel, en 12 aan de jaskaart. liet was een prachtig en heerlijk schouwspel die zaal vol jufvrouwen en dames. Waren ook op het feest, de uitge- noodigde Gemeenteoverhedende hoofdleden der zustermaatschappij Scerp durevan de taalminnende maatschappijen de Van Duyses Vrienden en Maria DoolaegEs Kring de Ware Van Duysé's Vrienden, en het bestuur met al de werkende leden van den Mmie- kalen Kring. Het was een verzettelijke avondstond, vol vreugde en broederlijkheid men had moeten zien hoe het behalen der schoone prijzen luidruchtig toegejuicht werd ook waren allen ten hoogsten voldaan over de voorkomenheid en de gulhartigheid met welke de Hoofdman de confrateressen, de confraters en de genoodigden wist te be jegenen. Wat burgerlijke en broederlijke feestdag. Wij gelosjj^er niet te moeten hij- voegen dat menig glaasje geledigd werd op de gezondheid van den Hoofdman die zoo heerlijk zijne genoodigden onthaalde. Het feest duurde tot laat in den nacht. De dansen waren hoogst levendig en bezield; altijd de gansche zaal vol met reien huppe lende paren, die onvermoeibaar schenen te zyn. In een woord het feest der jonst van den heer burgemeester Dautricourt-Woets, aan de tooneelgilde Nu, Morgen nietis allezins prachtig afgeloopeu. Hetzelve strekt tot eere aan den geachten Hoofdman en de al oude maatschappij. Waarom toch, zien wij niet altijd deze broederlijkheid en eensge zindheid, weleer de roem, de macht, de grootheid van Dixmude. Heden zondag, 9 october, van 10 ij* tot 11 ure voor noen, zal de volksbockerij van Maria Doolaeghe's kring de Ware Van Duyse's Vrien den, aan het publiek toegankelijk zijn voor het ontleenen van boekwerken. Den zondag 16 october wordt de boekerij niet geopend. In de janrüjksche verplichtende 2itting van den eersten maandag van october, is er, door den gemeenteraad onzer stad, overgegaan geworden lot de plechtige overhandiging der eertifikaten aan twee leerlingen onzer gemeenteschool, Eduard Bourry en Gustaaf Pollentier, laureaten inden laatsten prijs kamp tusschen de lagere scholen. De Moniteur kondigi de lijsl af der leerlingen- onderwijzers en onderwijzeressen der staatsnor maalscholen, die hunexaam afgelegd en een diploma bekomen bebben. De nieuwe onderwijzers zijn ten getalle van 357 en de onderwijzeressen 299. Onder de 20 gediplomeerden der Staats normale school van Brugge, bemerken wij Jozef De Turck eD Herman Pinte, beide van Veurne; Karei Cloet, van WnlpenHendrik Coulier, van Eggewaarts- kapelle, eu Karei Bonte, van St Joris (bij Nieuport), Onder de 33 gediplomeerden der Staats normale school voor onderwijzeressen van Brugge, bemerken wij Romanie Bouwet en Emerence Demarneffc, beide van Watou. Heden Kandag, bij de IJzerzonen is het nogmaals feest. De Dieuwe Vice-Hoofdman geeft zijne jonst aan de Maatschappij, bestaande in een prijskamp voor de leden. 12 schoone prijzen zullen te winDen zijn. Groote liraitd te Karren, In den nacht van woensdag-donderdag is eene verschrikkelijke brand uitgeborsten, tusschen Zarrenlinde en Hout hulst, op de hofstede van den landbouwer Couchez. Hel gebouw der hoeve is totaal afgebrand met alles wat het inhield, alsook het wagenkot; met veel moeite heeft men de kinderen kunnen redden. De ramp ontstond om 2 ure 's nachts en van alle kan ten kwamen veel personen toegeloopen om hulp te brengen, doch onmogelijk kon men bij den vuur- sic

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1887 | | pagina 2