ALGEMEENS SPAARMAATSGHAPPIJ BELANGRIJK BERICHT M. MEIER 8, Sint-Joorisstraat, 8, FABRIEK tan ondoordringbare wagenzeilen Stoomverwerij Éccke, Kleinendijk te Dix- Een goeden smidsknecht "ïJ'bSïï"1 mmn^ i» marktprijzen -4 VBrogy I Magazijn van zuivere mlacasclie KOLEN VOIJMEDIG «KUIT te beginnen van 80 frs. Let goed, op het adres Brugge. 141) SSTTAS SII5M te beginnen van 4 frs. EUCJÈM1E DEVAXIE' Appelmarkt n° 6, Dixmude. n CïMESTTE(b I,® IUes^IIabv in alle kleuren en IflTÏÏdpiy teekeningen. Draineer-, Schouw- en i Pothuizen, Refractaire Oventegels fabriek enz., enz. htjis Paaphoekstraat n° 10. Eessonweg n" 1, DIXMUDE. ïTrrsg3 Groot® afslag der inlandsche kolen van Flénu, en alle slach van zakken van J. Deceuninck-Wyckhuyse, ROUSELARE. APARTS^ laliJKOXEMES [COMMUNICATIVE Mpimm ADMINISTRATIVE n chez Tous Fabriek van gSasculcn en Eïalancen slpfp||l opvolger Van H. RoBBe-BoLLiotr. lpf-: Veebasculên met en zonder grillage en deuren, - g Bascnlen met bakken voor kolen te wegen, Vierkante Basculen voor fabrieken enz., Balancen. Verkoop, verwisseling, vermaking. De Uitgever EUG. VAN CUYCK van EUG. VAN CUYCK, Vischmarkt, Dixmude. Levering van wagons van 5.000 en 10.000 kilos aan den prijs der koolputten. Ter trouwe en spoedige bediening, fabrikant in mostaard Spoedige en grondige genezing in gewone ge vallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in de ergste gevallen.Onmidde lijke stilstand en genezing der verzwakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale ver vaardiging van toestellen om de misvormingen van het lickaam te voorkomen of te genezen alsook van kunstmatige ledematen, volgens de beste voorschriften', het inzetten van kunst- oogen, ruime keuze. Behalve de 30 medailjen en diplomas, benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uit vinder nog de gouden medailje op de internati onale tentoonstelling te Londen in 1884. Br is voortdurend eene dame aan de inrich ting aanwezig. Spreekuren van 0 tot 4 uren. Waersegers, breukmeester, 35, Place Verte, Antwerpen. bij L. Vermenlen-Ghysbrcchl, koopman in gist, Statiestraat, te Dixmude. Prijzen per wagon van vijf of tien dnizend kilos, franco ter statie Dixmude. Gezifte kolen, eerste keus, fr. 17-00 per duist kilos ld. kolen, tweede keus, 16-50 b b b Gewone Tout-venant s 16-00 a b Dit alles vrachtvrij ter statie. rnudo. Verwing van vrouw- en manskleederen, zonder dezelve te ontnaaien. Verwing van zijde, wollen en katoenen stoffen, tapijten en damasten in alle kleuren en dessins. Verwing en lustree- rino- van vrouwmantels, zoo schoon gebracht als nieuw, voor frs 2-50. Vervaardiging van olie mantels, zeer souple en gewaarborgd tegen den regen. Matige prijzen, spoedige bediening. Vermcerxeh-Vandeobnssche, smid te Lom- i bartzijde, bij Nicuport. 1 i.a.jA .ljj.il: >*i.k .*¥itnnrr.»fft iPui:Miii~ffliiini--r-M" VIDtETTE NOIRE DONNANT DES COPIES SPLENDIDES PLUMES HENRY. FCNT4INF a BALLON A LAMARQÜE BOUHCPj VEBITABUSaSRieittALEsi CHEZ TOUS J> LES PAPETIERSjy i HISM'S NOIRE O'ÉBÉNE LIMPIDE INALTERABLE PLUfHE BtüJHCNN'-! FORME SPÉCIALE j O'JALITÉ extra TFIÈS DURABLE V LESPAPETIF.RS Dépöt chez VAN CUYCK, rue du Nord, Dixmude DIXMUDE, 3 oct Tarwe per hectoliter lot Rogge tot Sucrioen tot Haver 0.tot Boonen tot Aardappels per 100 kil, 7.tot 10. BOTER per stuk vanl hectog. 2.36 tot 2.63; per kilo 3,37 tot 3..76 Eieren per 25 2.tot 0. BERGEN Frankrijk, 3 Oct Mitldenprijs pr keel. Tarwe 17.22 Zaai Tarwe 18.33 Sucrioen Haver 7.83 Boonen 15.38 Witte Boonen 22.72 Blauwe Erwten 15 38 Aardappelen 6.24 i Vlas per 1 1;2 kil, 1.60 KORTRLJK, 3 oct Tarwe per heet. 14.tot 14.50 Rogge 11.50 tot 13.— Haver 14.tot 14.50 Aardappelen per 100 kil. 6.tot 7.J Koolzaad olie per 100 kil. 54.tot 54.50 Lijnzaadolie 45.60 tot 45.75 Koolzaadkoeken 15.tot Lijn koeken 18.— tot 21.— ROESELARE, 4 oct per 100 kilos. Tarwe 20.50 tol Roode tarwe 17.51 tot 18.Rogge 14.£ofl4.50 Haver 14.— tol 14.50 Boonen totAardappelen 6.50 tot 7.Chicorei- boonen 20.— tot ld. nieuwe 20.— tot Koolzaadolie 54.tot 54.50 Lijnzaadolie 45.— tot 45.50 Boter 3,20 tot 3.50 de kilo. VEURNB, 5 oct Tarwe per 100 kil tot Rogge tot Sucrioen tot Haver—,lot Boonen—.— tot I Erwten a Boter 3.30 tof 3.30 kil. Geen middel is ooit door do geneeskundige faculteit voortgebragt, dat met deze wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten on verzweringen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver veriymhtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden, zwoeren, gezwellen, kanker, zeere boenen en zwccrende horsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zwoeren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, bronchiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rliumatiek, zullen dadelijk vcrligtmg vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane deelen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd worden ingenomen volgen# voorschrift in de gehruils aanwijzingen. De Pillen en Zalf worden verkocht in Professor Holloway's Etablissement, 533, Oiford-street, Londonon bij bijna iederea voornamen Apotheker en Drogist door do geheelc beschaafde Wereld. Te hekouien in de apothekerij den Gouden Hert, bij KMI ML VERWAF,IIDE. t.e Dixmude. g. r "«j - j -fc,

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1887 | | pagina 4