ie ZONDAGSBLAD Zondag 8 Mei 189&. 10 cent, per nummer 48* Jaar. N. 17. HT voor de Stad en het Arrondissement. Politiek Overzicht. B BRIEF UIT BRAZILIEN De stemming der herziening yan de Grondwet is voltrokken! Politieke wetten. De buurtspoorwegen. Het klerikaal schandaal. en zetel henen Inden rden. I erick ledicinale in fles- Ifrs 2-75. bzen, aan fr. 1-25. >ndwater skjes aan I c. DIXMUDE, den 7 MEI 1892. Frankrijk. Zondag hebben in Frank rijk de municipale kiezingen plaats gehad, en den uitslag is van aard de republikeinen genoegen te geven, in dien zin dat de oude partijen meer en meer uiteen gedreven worden. In de zeldzame gemeenten waai de bonapartisten en koningsgezinden nog eenigen invloed bezatenhebben zij zich kunnen overtuigen dat de kiezers volstrekt onverschillig zijn voor hunnen droom van troonherstelling voor keizer of koning. De dood van prins Napoleon en de zedelijke zelfmoord van den Graaf van Parijs hebben hen in den niet doen dalen. In 36,000 gemeenten hebben kiezingen plaats gehad. In een aantal nijverheidsge meenten was er strijd tusschen de gouver nementeel republikeinen en de radicalen- socialisten. Deze laatsten hebben de over hand behaald in vijf of zes nijverheids departementen, het Noorden, de Pas-de- Calais enz. Zij hebben stand gehouden te Ifobaai Montlu?on, Narbonne, Carmaux, Tarare, Thizy, Commentry, waar zij reeds meester waren. Doch zij hebben geen enkele' departements-hoofdplaats bemachtigd en zijn zeker de eenige te verliezen die zij bezaten, St Etienne. Te vergeefs hebben de ^ocialische lijsten naar de meerderheid medegedongen te Amiens, te Kales, te Avesnes, te Reims, te Roagne, te Bordeaux, te Dijon, te Bassèges. Zij hebben te Mar seille maar eene betrekkelijke zwakke meer derheid, een derde der stemmers, en te Fourmies, inweêrwil al de pogingen van den arijschen collectivisten klub, is burger luline niet gekozen geweest. Van die zijde ook mogen de gouvernements republikeinen zich gelukwenschenhet is voor hen een dag van zegepraal geweest. De bisschop van Nancy, die een geweldig kiesgeschrift heeft uitgegeven, getiteld Redden wij het hristélijk Frankrijkis deswegens door den minister van onderwijs en eeredienst zijne bezoldiging ingehouden. De dynamietards. - De anarchisten doen veel van zich spreken en zulks in alle lan den. De dynamiet-aanslagen zijn gruwzaam en treffen meest altijd onschuldige personen en arme werklieden. Ook worden in alle landen voorzorgen genomen en zal eene wetgeving tot stand komen, die de anar chisten het verblijf in vreemde landen on mogelijk zal maken. Het l8 meifeest is betrekkelijk zeer kalm Mengel wehk van de Dixmudenaar. 1. Bahia, 9 Februari 1892. Beminde Ouders, Ik heb van dees jaar, dat nauwelijks is begonnen, u nog geene heilwenschen toe- gericht maar uitgesteld is niet verloren. Ik wil ue hier nu schriftelijk mijne Ter- kleefde vriendschap en liefde wenschen een nieuwjaar van goede gezondheid, tevre denheid en welvaart. Daar mij geschreven is geweest dat gij geerne beschrijvingen over Zuid-Araerika leest en dat mijne schrijfwijze u aanstaat, zoo zal ik maar weêr spreken over hetgeen ik gezien heb op mijne reizen door de« Braziliaansche VereenigdeStaten.» Brazilien is tegenwoordig gausch uiteen geschokt en in volle wanorde. Men heeft reeds een tweeden President, die zelfs alreeds dreigt om te vallen. De gemoederen zijn zeer opgehitst. Elk oogenblik kan een burgeroorlog uitbarsten. Er zijn vele poli tieke vijandige partijen, die elk naar het alïeenheerschen staan. De echte edele va derlandsliefde is in de harten versmacht door de heerschzucht. Langs de deur waar men den afgestorven keizer don Pedro II weggejaagd heeft, zijn er monsters binnen gedrongen die twist en tweedracht zaaien, onmenschelijke ambitien geven en de gemoe deren naar bloedvergietende tooneelen op jagen. Men wil de wederzijdsche onafhan- afgeloopen te Parijs, te Londen, te Brussel, te Gent enz. Echter hebben te Luik dyna- mietaanslagen plaats gehad, tegen eene kerk en aan de woning van den generaal der burgerwacht. Te Luik zijn een aantal aan houdingen gedaan die naar het schijnt zeer belangrijk zijn. Ziehier welke straffen het belgisch straf wetboek, art. 520, toepast aan de dyna mietards. Dwangarbeid van 15 tot 20 jarenwanneer de huizen, de gebouwen enz. dienen tot woning en een of meer personen bevatten op het oogenblik der ontploffing. Deze straf zal zelf toegepast worden ingeval de huizen of gebouwen niet zouden bewoond zijn, als de dader had kunnen veronderstellen dat er zich een of meerdere personen bevonden op het oogenblik der ontploffing. Eeuwigdurende dwangarbeidals de ont ploffing des nachts plaats heeft, 't is te zeggen meer dan een uur na zonondergang of meer dan een uur voor het opstaan der zon. De doodstrafindien de ontploffing de dood van een persoon tot gevolg gehad heeft. Men ziet het dat de belgische strafwet de dynamietards met geen8 zijden hand schoenen behandelt. Dezen zaterdag namiddag zal de Kamer stemmen dat de belgische Grondwet moet herzien worden. Onnoodig nog verder de redevoeringen, in de Kamer uitgesproken, te ontleden; allen vragen immers de uitbreiding van het stemrecht; het algemeen stemrecht; het stemrecht der bewoning. Het is de huidige Kamer niet die te be slissen zal hebben welke kieswet in de Grondwet moet aangeteekend worden. De Liberale Associatie van Luik blijft zich tot laatste oogenblik vijandig toonen aan het algemeen stemrecht. De heer De Smet-De Naeyer, even als de heer Janson, beiden willen er niet van hooren dat de behoeftigen en ondersteunden van het kiesrecht zouden beroofd worden van gelijken ook niet de onwetenden. Niet waar, dat belooft eene schoone kieswet? Nu, eerstdaags zal de kiesstrijd in ons land beginnen, hardnekkig en onverzoenlijk tusschen de twee partijen. Nooit zal de strijd belangrijker geweest zijn en van meer gewicht voor de lotsbe stemming des vaderlands. Wij zijn nieuwsgierig welk deel de Vlaan- kelijkheidvan elke oude provincie om er een eigenlevenden Staat van te maken. Het is het natuurlijk gevolg van de omwenteling die den laatsten Keizer onttroonde. Brazi lien, om weer in rust en vrede te leven, moet één hoofd hebben dat machtig genoeg zij om, 'lijk voordezen, de gouverneurs van de provinciën hunne dwaze heerschzucht naar den titel van President eens onafhan- kelijken Staat, in te toornen. Brazilien hoeft niet in stukken enbrokkengehaktte worden; het bezit slechts één volk van denzelf'den oorsprong, sprekende dezelfde taal. Een dracht maakt macht. Dwaas Brazilien Het was den ,24 Mei 1890 dat ik te Yaguaron in Brazilien, trad, dus bijna 2 jaren dat ik het land bestudeer. Sedertdien heb ik al zeven provinciën (Staten) door- loopen en overal goed behandeld geweest, zelfs somtijds groote genegenheid ingeboe zemd. Ik heb het Volk leeren kennen en het in het algemeen goedaardig en menschlie- vend gevonden; ik heb het land aanschouwd en het eene zeer schoone en vruchtbare streek gevonden. Brazilien bezit al de schoon heden der aarde, maar ook nog al veel kwalen. Ik zal mij nogtans er niet lang meer in ophouden. Ik wil en kan mijn ideaal daar niet onvoltooid wegwerpen mijn ideaal is de algemeene geschiedenis met eigene oogen in het boek der volkeren al reizende te lezen. Dat ideaal kan niemand schadenik vervolg het op eigene kosten. Het kan slechts berispt worden door die achtbare opinien welke men heeft over maatschappelijke orde, over den plicht van elkeen de maatschappij nuttig te zijn enz. Dat oordeel is achtbaar. deren aan den kiesstrijd zullen nemen. Ja het zou de plicht der liberalen zijn overal in het strijdperk te treden, doch wij vertrouwen er niette veel op, ziende over welke geduchte machten de geestelijkheid en de edeldom beschikken. Dewijl de geestelijke partij eraan houdt de Vlaanderen van langs om meer te ver slaven, zal het aan haar wel te wijten zijn dat wij eene kieswet krjjgen die geheel en al het algemeen stemrecht op de buitenge meenten nabij komt. Dan zal er inderdaad veel voor de liberale partij gewonnen zijn. 't Is waar, velen zeggen thans met eene lijdzame onverschil ligheid ii 't Zal niet slechter dan nu zijn wij hebben toch niets meer te verliezen. Wij hopen echter dat de groote arrondis sementen wakker en eendrachtig zullen opkomen voor de liberale zaak. Reeds heeft het arrondissement Oostende zijne drij libe rale kandidaten voor de aanstaande ont binding der Kamers. Op het laatste oogenblik heeft minister de Burlet de splitsing der kantons Antwer pen en Luik, voor de provinciale kiezingen, uit de wet geschrabt waarbij het getal pro vinciale raadsleden vermeerderd wordt, wet die dan ook dinsdag door de Kamer met algemeene stemmen aangenomen werd. Eene bemerking van den heer Tack, van Kortrijk, heeft ons doen lachen. Die heer dacht dat de wet zou uitgesteld geweest zijn, omdat het bij veertien dagen provincialekie- zingis, zondag22 mei, In het arrondissement Kortrijk zullen twee nieuwe provincieraads leden aangesteld worden en de heer Tack deed zijn beklag dat er geen tijd zou zijn kandidaten te zoeken. Hoe, zegde de minister, zijt gij danteuwent zoo onverschillig aan de politiek dat gij nog geene kandidaten hebt reeds meer dan eene maand zijt gij gewaarschuwd. Hebt gij het beet, M. Tack, waarom niet van eerst af bekennen dat te Kortrijk en omstreken, de kiezers zich met geene kan didaten mogen bemoeien en die keus geheel overgelaten is aan de willekeur der geeste lijkheid, gelijk dit in geheel Vlaanderen het geval is. Bah bah en M. Tack zou willen doen geloven dat in onze streken nog kiezers zijn en geene slaven. Toe dan Onze provincie bezit reeds buurtspoorwe gen hebbende eene lengte van 195.4 kilome- eerbiedswaardig; maar geene regel zonder uitzondering. Het sterkste gedacht is breek baar. Ia plaats van mij te berispen, zoude men mij moeten helpen, ten minste als de geografische studiën hulp en aanmoediging verdienenwant er kan nog veel in aard rijkskunde ontdekt worden dat slecht ontdekt of aangeteekend is geweest. Beminde vrienden, dat mijn schrijven op u niet te veel invloed uitoefent. Zoolang gij u in het vaderland behelpen kunt, blijft er. Velen komeunaar Amerika door schriften de verbeelding bewerkt; maareens zij erzijn, dan worden zij klaarziende genoeg om de kleuren der wezentlijkheid en mogelijk heid van die der boeken te onderscheiden. Ik heb al vele koppels jong-getrouwden op de reis ontmoet, die gezond en welvarend naar Amerika waren gekomen, de verbeel ding bewerkt en verblind het verstand verdwaald, om in een prachtig oord, in eene rijke in schilderachtige streek met zoet en zacht klimaat te gaan leven, 'lijk Adam en Eva in een paradijs Zij kwamen terug uit de wildernis, ontgocheld, haveloos en lijdend aan de landziekte, in eene gedurige ver zuchting het vaderland terug te zien. Zij hadden die groote schoone les der onder vinding in de wildernis geleerd. Lijk geen booswicht zonder knagingen des gewetens leveu kan, zoo kan ook den uitwijkeling moeilijk op de puinen zijner herinneringen uit het verledene leven. Men kan de schoonste filosofische redeneering doen om te bewijzen dat de vaderlandsliefde van de opvoeding afhangt en niet natuurlijk is, toch zal men in het algemeen over de landziekte niet zegepralen teri in het geheele land zfjn er 1088.8 kil. gelegd en er worden 59 nieuwe linien aan gevraagd voor eene lengte van 1018.4 kil. De algemeene ontvangsten der buurt spoorwegen beliepen tot frs 3,489,889-56 c. in 189l.endeuitgaven tot frs2,558,819-32 c. Overhet algemeen groeien de ontvangsten van bijna al de linien op eene gevoelige wijze aan. De linie Antwerpen-Hoogstraten heeft, in 1891, frs 43,831-14 c. meer opgebracht dan in 1890, Oostende-Veurne 22,274-73; Mechelen-Iseghem 9,836-31Bourg-Leopold Maaseik 11,961-90 Veurne-IJperen 13,642- 50. Wij bepalen ons bij die opgaven, doch deze bewijzen dat de buurtspoorwegen aan eene ware noodwendigheid beantwoorden. Enkel vier linien zijn in te kort voor de exploitatie 1° de linie Thielt-Aalter 2" Deinze-Audenaarde 3" Houffalise-Bour- cy 4° Dolhain-Goë. De totale verliezen der exploitatie van den beginne af, bedroegen op het einde van 1891, de somme van 54,528 frs, die ruimschoots gedekt zijn door het reservefonds dat frs 123,525-47 in kas heeft. De tabel der verdeeling van de winsten stelt vast dat de exploitatie van twaalf linien een interest van boven de 3-50 per honderd geven, derwijze dat de openbare besturen niets zullen moeten toedragen tien linien geven boven 3 p. h. en vier iets boven 2-48 p. h. De tabel toont klaar aan dat de Staat, de provinciën, de gemeenten en de bijzonderen eene uitmuntende zaak ter hand genomen hebben door mede te werken aan de uit breiding der buurtspoorwegen. Wij lezen in het Weekblad van Oostende Wat ongelooflijk en onmogelijk scheen, is waarheid geworden. Reeds eenigen tijd verspreidden onze fele- rikalen het gerucht dat onzen achtbaren burgemeester zou afgesteld worden; einde lijk heeft de minister het hoofd gebogen, en de heer Montangie valt als slachtoffer der samenzweering zijner politieke vijanden. Niets heeft geholpen. Noch zijne vrijmoe dige en rechtzinnige uitleggingen in de laatste zitting van den gemeenteraad, noch de getuigenis zijner belangloosheid en be kwaamheid door den ganschen Raad afge legd, hebben de wraakzucht dor klerikale bende kunnen bevredigen. Er was een slachtoffer gevergd door de klerikale doggen van Oostende, en de regee ring, dezelfde regeering, diein vriendschap pelijke betrekkingen leeft met De Malander en Pourbaix, heeft niet geaarzeld den Vrienden, er zijn schoone wonderen op de aarde die gij nimmer gezien hebt, waar van gij u geen gedacht kunt maken. Er zijn streeken die waarlijk betooverond, prachtig en onmeetlijk overvloedig zijn in gewassen, bloemen en vruchten. In Brazilien tot aan de zuidbreete waar Bahia ligt, heb ik al veel voor mij voortijds onbekende schoone en aangename vruchten gezien, en het schijnt dat er nog meer andere soorten hooger op naar den evenaar wassen. Ik wenschte u als geschenk een staaltje van de volgende vruchten af te zenden Banana. Vele soorten, de eene rauw en rijp, de andere gebraden of gekookt geëten). Die smaakt lijk een der zoetste peeren, Bacachia en Anan». De reuzen frees die wel twee a drij kilos wegen kan. Jabuticaba. Soort van oraziliaansche krie ken, kersen. Die groeien niet op de takken, maar op den stam van den boom. Melancia. Zeer frissche en zoete vrucht bijna gelijk een groote komkommer. Frut d pd. Broodboom. Ronde zware vrucht, half rijp gebraden in den oven, smaakt hij lijk brood met een gebraden patat. Coco. De braziliaansche zoete reuzen amandel met een aangenaam likeur. Hij heeft veel gelijk met de spreuk Zonder arbeid geen genot op aardewant eiken keer dat ik er een eten wil, loopt het zweet mij over het gezicht. Hij heeft eeue dubbele zeer sterke schel. Cacao. De plant die dient om er chocolade van te maken, enz., enz. Ik denk voor heden genoeg gezegd te hebben. Allen gegroet; tot wederziens. achiel oecuypere. HPS' BE DIXMUDEIAAI fijnen )OSt- ST. rers, tie, |alles wat verricht lesachtige 1 laat niets |loosheid de tanden Je tanden, lier.) Iveeren of hrtelen en Ize tanden 1 stelsel ie lijk kunst- laarboven. Ite zeggen |h door de nemen da stelsel. I namiddag I Woensdag n» 77. I'hetleve». Ilwerpen 188». lel, tei len der (miver- op do ïoowhl Ige en- v eik en fcn het przach- Zij broken Iwalen, Idingen lurlijke len zijn. pstacht, zaden lot (loze Idezclve Jjalsc- zcere lol voor luingen. lu'tklop- (rligting agedane r Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal koste loos in ons blad te lijven. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedruktmorden eens onvergeld in hetzelve Men wordt aanzocht alle koegenaam.de arti kels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. i De bekendmakingen betalen 80 etnlimen den drukregel; rechterlijke eerherstellingen 1 fyi rov nissen 30 c. Groote letters volgens plaatsruimte, Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen welke in ons blad gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in tij den drukker van dit blad alsook bij alle postdirecteurs. Brieven, geld, vrachtvrij toe te zenden. van eenen Dlxmudschen uitwijkeling. T>irinn»i«

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1892 | | pagina 1