ZONDAGSBLAD T Zoni 'óvember 1892. 10 cent, per nummer 48* Jaar. N. 48. voor de Stad en het Arrondissement. Politiek Overzicht. Laster en eerroverij. Dat heet werkzaamheid. Wie zijn de volksvrienden Belangrijk gerucht. Vergadering der liberale linkerzijde. Ze beginnen te smelten. Bedenkingen over socialisme. COLLECTION 1337 In zetel lenen Inden rden. fis»». erictt lïdicinal. 1 in fles- ■zen, aan ifr. 1-25. Ind water Ikjes aan De personen die een abonnement nemen op den Dixmudenaax, en op voorhand voldoen, ontvangen ons zondagblad kosteloos tot Nieuwjaar* DIXMUDE, den 26 NOVEMBER 1892. Frankrijk. Maandag heeft de fran- sche Kamer eene schandalige zitting gehad, bij de ondervraging nopens de zaken der Panama-maatschappij onderneming die dertien honderd miljoen spaarpenningen van kleine burgers opgeslokt heeft. In jaren heeft men nog geene woeliger zitting ge zien, in welke grove woorden en beleedi- gingen elkander om strijd kruisten. De heer Delahaye beschuldigde 150 leden van het Parlement drij miljoen genoten te hebbeneen gewezen minister, thans over leden, zou 400,000 frs gekregen hebben en een dagblad 200,000 frs. Men kan begrijpen welke opschudding het noemen van al die wijnpotten gemaakt heeft. Ten slotte be sliste de Kamer dat een parlementair on derzoek zou ingesteld worden. Deze Panamakwestie belooft een schandaal te verwekken nog ellendiger dan bet Wilson- schandaal. Om een gedacht te geven van de schan- daalmakende geruchten, die in Parijs rond- loopen, laten wij hier een gedeelte volgen van het onderhoud dat een opsteller van den Figaro gehad heeft met M. Ducret, Cü-'SSfnüe* •■'.vii'Tret'titaiA Ai» Puml» De u Van den beginne der onderneming, (het is M. Ducret die spreekt), hebben de bestuurders der Panama-maatschappij voor zich parlementaire hongerige magen als een muur zien oprijzen,die men, bij gebreke van te kunnen ter zijde schuiven, geaoodzaakt geweest is af te breken... gij verstaat wel met welke kanonballekenss. De baron de Reinach, die een der bijzonderste uitdee- lers van deze parlementaire tusschenkomst geweest is, is dezen nacht schielijk over leden. Ik betreur deze gebeurtenis diep, maar ik veronderstel dat men baar aan het toeval niet wijten mag... i) Gij gelooft aan eene zelfmoord? Ik geloof er niets van. De baron de Reinach was de man niet oni aan zelfmoord te denken... Ge gaat, dunkt mij.nietzeggendat de baron de Reinach vermoord is geworden?... Zoo onwaarschijnlijk, zoo dwaas als de veronderstelling van een aanslag, goede heer, u moge schijnen, kan ik u enkel dit antwoorden de stukken in mijn bezit stellen vast en bewijzen dat er in het Par lement honderd twee en negentig personen zetelen wier eere er mede bemoeid is dat de bankier de Reinach niet spreke. Zijt gij in staat deze bewijsstukken af te kondigen? Ja zeker, op den tijd en stond dat mij best geschikt schijnt. - heeren Ferdinand en Charles de de baron Cottu, M. Marius Fon- tane en M. Eiffel moesten gisteren, vrijdag, voor het hof van beroep verschijnen. Het zal een langdurig en schandaalgevend pro ces zijn, zulks is de denkwijze van iedereen. De oorlog tegen Dahomey. Het schijnt dat de Franschen de hoofdstad Abomey nu werkelijk bezet hebben, maar deze was feheel en al verlaten van de bevolking, oning Behanzin en zijne troepen waren op de vlucht gegaan. Isde oorlog nu ten einde Op deze vraag antwoordt het hollandsch blad Gelria, dat nog den oorlog van Atchin niet vergeten heeft, als volgt Maar dat Behanzin, de stoute koning, gevangen genomen of gedood is, daarvan werd nog niet veel vernomen, en wy krijgen dus gelijk in onze trouwens niet al te ge waagde voorspelling, dat ten slotte wel zou kunnen blijken dat achter Abomey nog land ligt en dat de amazonnen-koning zich daar wat vrijer t'huis gevoelt dan de fransche troepenAl j uichen dan ook nn alle patriotten chauvins durven wij niet zeggen; er zullen ook nog wel eens andere accoorden over Dahomey worden aangeslagen. Duitschland. De duitsche Rijksdag is maandag door eene troonrede geopend geweest, die zeer koud omvangen werd, daar er wederom kwestie is van nieuwe militaire lasten eu belastingen. Het gerucht loopt dat het gouvernement groote conces sion zal doen in de legerkwestie om eene ontbinding van den Rijksdag en het aftreden van generaal Caprivi te voorkomen. Da troonrede zegt de vriendschapsbetrek kingen met alle natiën zijn goed maar... deze loopen Duitschland vooruit in bewa pening. Amerika. De Belgen in Amerika. De minister van Belgie heeft dinsdag ta Washington een bezoek afgelegd bij dei sekretaris der Schatkist, om hem de losla- ting te vragen van een zeker getal helgische glasblazers, die onder contract te New-Yort zijn aangekomen. De minister bevestigde dat. die gevangen houding onwettig is. Dubbele veroordeeling. Proficiat! proficiat! professorsgazet, er is groot en goed nieuws voor u 1 De in den Heere geconfijte masceur, de Gazette van Nieuport, heeft een gevoeligen kaakslag ontvangen van wege het beroeps hof van Gent. Luistert Henri Vion, drukker te Dixmude en uitgever van de Gazette van Nieuport, is,' woensdag jongstleden, voor smaad en eer roof tegen de heeren L. Dejaegher-Meynne en doctor Maertens, beiden van Nieuport, veroordeeld tot 1° Eene boete van 300 frs (zegge drij honderd frs) voor schade en intrest; tot de inlassching van het vonnis in twee dag bladen; tot de proceskostenen in gevri j van niet betaling tot 1 maand gevang. Dit alles voor liet proces van den heer Dejaegher tegen de Gazette vanNieuport. 2° Zelfde strofen in het proces, inge spannen tegen het lasterblad door den heer doctor Maertens. Deze dubbele veroordeeling zal te Nieu- i port en te Dixmude met genoegen vernomen worden dezelve treffen niet alleen de eer j der klerikalen en hunne lasterpers, maar i ook de gevoeligste plaats des harten hunne I Toe dan, eene omhaling met de schale ter kerk en proficiat, professorsgazet, over I het dubbel certificaat van lasteraar Sedert drij lange weken is de wetgeven de Kamer in zittijd. Onze klerikale afgevaardigden werken dat zij zweeten... zweeten Zij hebben reeds vier zittingen gehouden en wij zullen De cember instappen. Dat men nog zegge dat wij voor ons geld niet gediend worden. De heeren Lambiotte en Holvoet dragen wetsontwerpen voor, bestemd om arme duivels van zware belastingen vrij te stellen. Ja morgen brengen Doe, doe maar, zegt minister de Buriet dat is schoon, het gouvernement stelt er zich niet tegen, doch g(j, liberalen, wilt de ontvangsten vermin deren zonder nieuwe hulpmiddelen voor te dragen. Oh! zulks kan niet zijn, vooruit eu vooral hebben wij geld noodig, zoo sloot de minister zijne rede. Asa dan, wij mogen niemedalle van beteekenis verwachten, er is geen zaad in het bakje. Tot troost zullen wij een aantal nieuwe brigaden gendarmen krijgen. Dat klinkt nu zoo alom minder scholen maar meerder gendarmen. Hoe jammer dat de klerikale tijd niet geeft wat beloofd werd. Neen wij ontken nen niet, dat het zijn kan dat in de pasto rijen het gebraden kieken aan de boomen hangt. Zekerlijk lochenen wij dat niet maar de werkzame burgerij heeft alle moeite om de twee einden aan elkander te knopen in dezen benarden tijd. Hoe kunnen wij dan vreugdig zijn en con tent dat wij altijd van beloften moeten J loven en dat zelfs de Kamer in eene geheele i maand enkel vier halve dagen zitting houdt. Dat is werkzaamheid. Laatst werd in de Kamer een woordje gezegd van de fameuze sociale wetten over welke de de klerikalen zoo boffen alsof zij de geheele werkende klas hervormd hadden en alsof de liberalen nooit iets hadden gedaan. Dat is er verre af; intusschen zie hier eene leerrijke woordenwisseling M- Belleputte. Ongetwijfeld leveren sommige wetten tot hiertoe niet de ge- wenschte uitslagen op. Doch wat stelt de heer Bara voor? Hij keurt enkel af en spot. Wat deed hij toen hij aan het bewind was. M. Bara. Onder andere deed ik de wet op de samenspanningen stemmen. M. Frère-Orban. Wij deden de wet op de spaar- en lijfrentekas stemmen. M. Eeman. De Chronique heeft ge schreven dat gij u met niet anders bezig hield dan met papenvretterij. M. Rara. De afschaffing van artikel 1781 van het burgerlijk wetboek werd door mij voorgesteld. Van uwe arbeiderswetten die de werk lieden beletten over hun loon te beschikken, van de wet die hen dwingt meer dan veer tien jaren te dienen voor de reserve bij het leger, van uwe wet die de ongelukkigen, welke van bedelarij overtuigd worden, naar Hoogstraten zendt, van dat alles wil ik niét wetén. (Giruchi Het algemeen stemrecht. De Impartial, van Gent, het klerikual blad altijd goed ingelicht door M. de Smet- de Naeyer, vermeldt een gerucht dat het klerikaal ministerie een bondgenootschap zou sluiten met de radicale linkerzijde om aan de herziening der Grondwet eene op lossing te geven. De koop zou zijn voor den schotel linze pap, met name het algemeen stemrecht. Wij hebben het altijd gevreesd en voor zegd dat het klerikaal ministerie zou eindi gen met aan de radikalen pootjes te geven om geheel het vaderland, en vooral do Vlaanderen, voor eeuwig aan de geestelijke partij te verslaven. Dinsdag namiddag, na de zitting der Kamer, hebben de liberale representanten eene vergadering gehouden in de zaal der 3" afdeeling in het Paleis der Natie. Deze vergadering werd bijgewoond door MM. Frère-Orban, Bara, de Steurs (Oostende), Graux, Bergé, Neujean, de Kerchove, De Mot, Buis, Desprez, Vanderkindere, Pieters (Oostende), Sainctelette, Van Marcke, Hal- bart, Hollevoet, Huysmans en d'Andriraont. Na eene zitting van ongeveer 3 kwart uurs hebben de liberale afgevaardigden be sloten eene parlementaire groep samen te stellen onder den naam van liberale lin kerzijde. M. Bara werd voorzitter gekozen der nieuwe groep. M. Neujean werd aangeduid als ondervoorzitter en M. Vanderkindere als schrijver. M, Anspach-Puissant, Cambier en drie andere leden der linkerzijde hadden zich doen verontschuldigen. De liberale linker zijde heeft haar programma nog niet vast gesteld, De aanhangers verklaren geene vijandige gevoelens te koesteren tegen an dere bestaande groepen der linkerzijde, n Binnen kort zal er eene nieuwe vergade ring der liberale linkerzijde gehouden wor den. De nieuwe Kamergroep, onder dezen naam gevormd, heeft, volgens de verkla ringen van zijnen voorzitter M. Bara, geene vijandelijke bedoelingen tegen meer voor uitstrevende groepen der Kamer. Zij staat zelfs open voor de aanhangers van 't alge meen stemrecht. Haar hoofddoel is 't katho liek ministerie- en de clericale politiek te bestrijden. Haar programmals dit van 1846, mits rekening te houden van den vooruit gang der gedachten, doch vyandjg aan alle strekkingen in den zin van communisme, collectivisme en andere wanordelijke leer stelsels. Men herinnert zich, dat M. Beernaert, in den loop der maand februari, zijne budjetten voor 1893 neerlegde en aankondigde dat zij een boni zonden laten aan 3 miljoen 800 duizend frank. Het schijnt nu dat deze bonis van sneeuw moeten gemaakt geweest zijn en dat de overtollige hitte van den afgeloopen zomer er zeer veel nadeel aan toegebracht heeft, want nu meldt men dat die 3,800,000 frs gesmolten zijn tot slechts 900,000 frank Er schiet dus geen kwaart meer van over J 900 duizend frank in plaats van bijna 4 miljoen, dat is geen klein verschil Welke misrekening voor M. Beernaert den grrroooten finanoier M. Graux had wel gelijk te zeggen, toen zijn opvolger blufte over zijne bonis, dat het evenwicht van de budjetten steeds maar een tijd duurt en dat vroeg of laat de nood aan de deur komt kloppen. Dit oogenblik is gekomen de nood staat voor de deur. In zijn vertoog aan de Kamer, waarschuwt M. Beernaert, dat het gevaarlijk of ten minste onvoorzichtig wezen zou hem veel te vragen, want dat hij niets £ou kunnen geven zonder hem nieuwe geldmiddelen te verze keren. het ministerie besloten of gedwongen is, hij gebrek aan geld, allo nieuwe vragen tot kredieten te weigerenwel te verstaan als het niet ten voordöele van papery of kiesbe- lang zon wezen. Zoo ver is het klerikaal ministerie geko men, dat het ondanks het behoud der belastingen van M. Graux, en de nieuwe belastingen die het zelf heeft ingevoerd, reeds voor eene bijna ledige kas zit en ge noodzaakt is kredieten te weigeren en aan insparingen te denken. Schoon vooruitzicht, voorwaar Het zal niet lang meer durpn, dat wy M. Beernaert zullen hooren verklaren, dat zijne bonis totaal gesmolten zijn en het noodig is toevlucht te nemen tot... verhoo ging van belastingen. Dit zal noodlottig gebeuren. De werklieden die niet opmerken of ge waar worden dat zij uitgebuit worden onder voorwendsel van sooialisme moeten ziende blind en boorende doof zijn, zegt het Vaderland. Wat de sooialistiscbe leiders het meest inroepen om aanspraak te maken op de erkentelijkheid van 't werkvolk, dat zijn hunne samenwerkende winkels. Ongelukkiglijk gaat 't grootste profijt van die winkels voor den werkman verloren. De deel is klein, zeer gering en de leiders weten hem zeer behendig in de socialis tische kas te doen terugvloeien. Causa intrest, zeggen wij. Onlangs nog verscheen een brief van een socialistische kopstuk, die bekende dat de samenwerkende winkels grootendeels gesticht worden om hun (de kopstukken) een onafhankelijk bestaan te verzekeren. Voeg bij dien grootendeels nog een ander groot deel, de gelden besteed aan de revolu- tionnaire propagande, nu en dan behendig onderbroken door het inwerpen van eene koudwaterdouche, de kalmte-aanprediking na de vuuraanblazing. Het regent letterlijk, uit de sooialisohe lokaleu, plakbrieven, broohuren, oproepen, manifesten, omzendbrieven. Dat alles kost geld, machtig veel geld. Wat men er van verkoopt, kan de kosten niet vergoeden. Hoe ontzaglijk veel geld men verbrast aan kostelooze uitdeelingen, zal men den werk man niet wijs maken. En al dat geld, be steed aan eene propagande welke hem in d'ellende moet storten en waarmede men hem tracht op te ruien, komt uit den zak vau den werkman, 't Wordt gewonnen onder voorwendsel van zijnen stoffelijken l R 1 ijnen OOSt- ST. KN| Ve, piles waj verricht fesachtige laat niets loosheid Tie tanden i tanden, er.) veeren of Irtelen en f.e tanden ktelsel is |jk kunst- arboven. fe zeggen door de lemen de stelsel, namiddag I Woensdag n° 11. Ihet leven. ■werpen frs.J-lO, |u ver- op de ow el |e on- elken het |zach- Zij Iroken falen, jingen Irlijke zijn jtacl*' |zadt~ deze ezclve bal se- zeere yoor finnen, tklop- ligting gedane zingen. |L-street, li waf do penei 50 DE DIIHEDEIAA1 Abonnementten allen tijde voorop betaalbaar A la d: abonnentün genieten het reeks jaar lijks een bericht van 10 drukregelshunne neering of beroep betreffende, drij maal koste loos in ons blad te lijven. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, morden eens onvergeld in hetzelve geplaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamds arti kels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onderleekend toe te zenden. De bekendmakingen betalen 20 eentimen den drukregel; rechterlijke eerherstellingen 1 fr; von nissen 30 c. (Proote letters volgens plaatsruimte. Er morden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoncen, welke in ons blad gelijfd morden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle postdirecteurs. Brieven, geld, vrachtvrij toe te zenden. KÜfrtt Dit wii zeggen, ia 'Worctou Jat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1892 | | pagina 1