ZONDAGSBLAD 50' Jaar. )n' 17. voor de Stad en het Arrondissement. Politiek Overzicht. De schoone Buffetjuffer De liberale partij. Oorlog aan het onderwijs Een geschenkje van 300,000 frs aan de katholieke scholen. Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten htt recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal kosteloos in ons blad te lijven. Alle afleken b>j den drukker van dit blad gedrukt, morden eens onvcrgeld in hetzelve geplaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Be bekendmakingen betalen 20 een timen den drukregelrechterlijke eerherstellingen 1 frvon nissen 80 c. Groote letters volgens plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstrekenten einde aan de annoncen. welke in ons blad gelijfd morden, meerdere ruchtbaarheid te geven Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle postdirecteurs. Brievengeld, vrachtvrij toe te zenden. DIXMUDE, den 29 APRIL 1894. Holland. Nederlaag van het algemeen stemrechtontslag van het ministerie- Tak. De uitslag vau de algemeene kiezingen in de Nederlanden is zeer ongunstig geweest voor de kieshervorming van minister Tak van Poortvliet. Over veertien dagen werden gekozen 33 voorstaanders en 32 tegenkan- ters. Doch bij de herstemmingen heeft het ministerie eene zvrare nederlaag geleden, werd totaal verslagen. Enkel een 8tal zijner partijgangers werden gekozen, terwijl een 20tal oppositiemannen triomfeerden; te Amsterdam werden 4 vijanden van het kies- ontwerp- Tak gekozen. Het ministerie heeft zijn ontslag gegeven. Het is M. Van Thienhoven die gelast wordt een nieuw kabinet saam te stellen. Frankrijk. Verscheidene fransche klerikale afgevaardigden hebben levendig den wensch uitgedrukt op dit oogenblik niet de minste discussie uit te lokken over de godsdienstige politiek van het gouverne ment. Het schijnt zeker dat niet een lid der rechterzijde eene ondervraging zal doen over de afschaffing der jaarwedde van Mgr. Goullier en de uitvoering der nieuwe wet op de kerkfabrieken. Duitschland. Een gewichtig nieuws. Officiéél is het huwelijk aangekondigd van den erfprins van Rusland met de princes -U»>f\_xan. Hessep, zuster van. pripcps drik van Pruisen. De zoon van Alexander HI zal dus den schoonbroeder van den keizer van Duitsch land worden. Dit familieverbond zal onver mijdelijk afbreuk doen aan de fransch-rus- sische verstandhouding en eene toenadering bewerken tusschen Duitschland en het moskovitsch keizerrijk. Het vierdubbel bondgenootschap is nog daar niet; doch men moet het herkennen, dat hetgeen keizer Wilhem wilde het ge vaar heeft zich verwijderd voor Duitschland van tusschen twee vuren geplaatst te wor den. Denkwijze van den veldmaarschalk Blumen- thal over den toekomstigen oorlog. Ik ge loof, zegde graaf Blumenthal aan een dag bladschrijver, dat in de geheele wereld, en bijzonderlijk in Europa, de toestand slecht genoeg is en dat oorlog noodig wordt om vele vraagstukken op te lossen. Mengelwebk vak de Dixmudenaar. 11 Vrij naar het hoogduitsch van G. M. Vacano, door Robebt Pietebs. s' Anderendaags was hij een der eersten in het koffiehuis. Vol eerbied groette hij Pauline en zocht eene plaats in eenen hoek der zaal, van waar hij zonder opgemerkt te worden het buffet kon beschouwen. Dagen, weken lang deed hy hetzelfde. Op zekeren dag vond Pauline tusschen de bladen van het kasboek een tweede briefje van den zelfden persoonhet luidde Mijn hart,mijn vermogen, myn leven vooreenen blik van u 1 Terwijl zij las bemerkte zij in den spiegel, dat de vreemdeling daar van uit zijnen hoek angstig zijne blikken op haar gericht hield. Zij haalde de schouders op en wierp het blaadje, zonder het te scheuren in de papiermand, die nevens haar stond. Toen de jonge heer zulks bemerkte bedekte hy zijn aangezicht met beide handen en scheen diep bedroefd. Weinigen tijd later kwamen eenige jonge officieren der wacht, die juist van een vriendenmaal terugkeerden tot bij het buffet en begonnen der jonge vrouw loftui tingen toe te sturen. Zij werden al stouter en stouter en de loftuitingen veranderden in allerlei snedige bewoordingen. Eensklaps sprong de jongeling uit zijnen hoek, greep den luidruchtigste vaD hen bij den arm en wierp hem de zaal uit. Dat alles ging zoo snel dat de anderen er niet konden uit wijs De oorlog tusschen de natiën en verschil- lige volksrassen schijnt eene noodwendigheid aan welke het menschdom niet kan onsnap pen. In feite, gevoelen wij elke dertig jaren de noodzakelijkheid eener van die groote slachterijen die duizende menschen weg maaien, beletselen omrukken die vroeger aanzien werden als tegen alles bestand- baar, en het evenwicht herstellen voor den vooruitgang en de ontwikkeling der samenleving. Overigens ben ik volstrekt geen partij ganger van den oorlog en 'k geloof dat nog vele jaren zullen voorbijgaan, dat veel ge wichtiger gebeurtenissen dan nu zich zul len moeten voordoen, eer dat den oorlog losbarsten zal. Het zijn natuurlijk de Franschen meer dan eenig ander volk, die den oorlog weu- schen, en zulks is verstaanbaar elk ander volk zou dezelfde gevoelens bezitten in ge lijke omstandigheden. Doch Frankrijk zal niet in staat zijn te velde te trekken zoolang Rusland denzelfden wensch niet koestert, en ziedaar de reden waarom ik niet geloof dat de oorlog spoedig zal losbarsten de Czar is bij uitstek een vredelievend man en gewis zal het hij niet zijn die de Franschen zal ophitsen of in die baan aanmoedigen. Buiten Rusland bezit Frankrijk geene mogelijke bondgenootennimmer zal het met Engeland eenstemmig zijn;en buiten die twee natiën en het drijvoudig verbond, be staan er geene groote mogendheden om de Franschen te helpen. Overigens, een weinig vroeger of wat later, wij, Duitschers, vreezen niets; wij zijn gereed voor eiken aanval. De mislukking van dte evenredige ver- tefr^Cf^prdiging is een zware slag geweest voor 'de herleving der liberale partij in Vlaanderen, die nog enkel in Kamer, Senaat en provincieraad vertegenwoordigd is door het arrondissement Oostende. Wij verhopen dat de vrienden daar mannelijk stand zullen houden en houw en trouw zegepralen gelijk vroeger. Er moet een lichtpunt in Vlaanderen blijven, om den moed op te wekken der andere arron dissementen waar strijden te lang vergeten wordt. Let op Den dag van den strijd is het de plicht van de liberalen van Vlaanderen zich in groot getal in elke gemeente van het arrondissement Oostende te bevinden om krachtig te waken op het hoedje van den pastoor en de liberale kiezers moed te geven. Gelijk hoe het zij, overal moet goed toegezien worden op de kiezerslijsten. Het is, voor de liberale partij, noodig te weten wefkuitzicht het nieuw kieskorps hebben zal, om te zien welke hoop of vrees het algemeen stemrecht moet geven. Neen toch zeker, de Vlaanderen zijr voor eeuwig gedoemd een geestelijk win gewest te blijven Nimmer en nooit willen nocli kunnen wij aan zulke moedeloosheid en onverschilligheid geloven. De dagen van strijd zijn aanstaande of liever 't is jammerlijk te verwachten dat Vlaanderen bijna niets van den strijd zal gewaar worden of zien. In al de gemeentebesturen is men volop aan het werk aan de kiezerslijsten voor de. Kamer, den Senaat en den provincialen raad. Men mag schatten dat er in het arron dissement Dixmude van 20 tot 25 duizend kiezers zullen zijn met eene stem, twee stemmen of het drijvoudig stemrecht. Dat getal is overgroot en 't is te vreezen nog veel meer onder deu geestelijken invloed dan het vroegere kieskorps, dat reeds zoozeer onder den dwang van priester en kasteelheer gebukt ging, doch niet veel noodig zou gehad hebben om de ketens af te schudden. worden en eenige oogenblikken verbluft stonden te kijken. Pauline verschrikte. Welke zouden de ge volgen zijn van die onbezonnen daad, en wat had dien vreemdeling er toe aangezet, voor haar in de bres te springen, hem die haar zelf door zijne brieven beleedigd had. Wilde hij zijne beleedigingen door een ridderlijke daad doen vergeten Want ridderlijk was zijne houding geweest, dat kon zij niet ontkennen. Hij moest nu eens door den officier in tweegevecht geroepen, gewond, zelfs gedood ziju! Gedood worden ora haar. Zij beefde van angst. Slapeloos bracht zy den nacht door en dacht immer aan het gevaar, waarin de man zich bevond die haar zoo krachtdadig was komen hel pen. Den volgenden dag wachtte zij vol pijn lijk ongeduld op zijne komst. Te vergeefs. Zij werd hem niet gewaar. Hij bleef weg deu ganschen dag, de ge heele week. Nu twijfelde zij niet meer. Zijne tusschenkomst had hem een tweegevecht op den hals gehaald en eene doodelijke wonde was heel waarschijnlijk het loon geweest van zijne edele bemoeiing om hare eer te redden. Het hart vol hoop en vrees, nam zij inlich tingen over hem, maar niemand wist haar een voldoende antwoord te geven. Zoo gingen twee maanden in angst en onzekerheid voor haar voorbij. De gedach ten aan den vreemdeling zij moest het tot hare schande bekennen lieten haar geene rust. Zekeren namiddag dat Pauline droevig zat na te denken, kwam hij weder in de zaal en begaf zich, even als vroeger naar zijne gewone plaats. De weduwe kon zich maar moeilijk weerhouden, door eenen blijden De middelbare school voor meisjes te Nieuport met afschaffing bedreigd Be geestelijke partij is met eene on- bhjynbare vijandschap bezield tegen het meisjss. In de Kamer werd, dinsdag, er oeniieuw bewijs van geleverd, wanneer de groeie Woeste een oorlog ter dood ver- klaade aan de middelbare meisjesschool van Nieuport. Ziehier de aanval van den heer Woeste en van den anderen kant de billijke protestatie vanwege de liberalen. M. Woeste. Ik wil geen debat herope nen over den toestand van zekere scholen, die bijna geene leerlingen tellen. Toch kan ik niit nalaten de aandacht te vestigen op de middelbare meisjesschool van Nieuport, waar er slechts 8 leerlingen zijn. Wellicht zal men mij tegenwerpen dat de voorbereidende afdeeling 58 leerlingen telt; maar de lagere scholen dier stad kunnen zetr goed de 58 leerlingen der voorberei- deide afdeeling opnemen. Zoo het onderwijs te Nieuport ontoerei kend ware, dan zou het beter zijn eene lagare school te stichten voor de leerlingen kreet hare vreugde lucht te begeven. Hij was zeer blook eu mager en scheen zich met niets te bekommeren van alles wat om hem heen omging. Toen hij een weinig later ver trok, bemerkte Pauline dat hij op eenen stok leunde. Langer kon zij het nu niet meer uithou den. Zij sprong van haren leunstoel op, ging tot hem en zegde met bevende stem Ik moet u bedanken, mijnheer voor uwe goed heid te mijnen opzichte. Geloof mij, ik zal het nooit vergeten dat gij.... - Ik heb maar mijnen plicht gedaan onderbrak hij, haar eerbiedig groetende. In mijne plaats zou iedereen wel zoo ge handeld hebben. Dat zeggende maakte hij eene buiging en ging heen. Weder kwam hij dagelijks op hetzelfde uur binnen en ging zwijgend naar zijne ge wone plaats in den hoek. Nooit sprak hij aan de buffetjuffer een enkel woord, alleen bij het inkomen en het heengaan groette hij haar zeer hoffelijk. Zooals het wel meer gebeurde kwam dok- toor Destrée zekeren avond in het koffiehuis ging tot bij Pauline,zette zich als een goede oude kennis bij haar neder, praatte wat met haar en vertrok een half uur later, na haar hartelijk de hand gedrukt te hebben. Toen hij de zaal verlaten had en door de overdekte gaanderij van het Palais-Royal stapte, voelde hij plotseling eene hand op zijnen schouder drukkeu. Hij keerde zich om en zag eenen heer voor hem staan. Mijnheer, zegde deze terwijl hij den hoed afnam. Zooals ik gisteren heb kun nen bemerken zijt gij een goede bekende van de buffetjuffer uit dit koffiehuis. Ja, mijnh eer. - der voorbereidende leergangen van de mid delbare school. Hoe zou de rogeeriug, na de middelbare school van Binche, die 15 leerlingen telde, afgeschaft te hebben, die van Nieuport, welke er maar 8 heeft, kunnen behouden. M. Anspach-Puissant. Voor de zesde of de zevende maal herbegint M. Woeste zijnen strijd tegen de middelbare meisjes scholen. Blijkbaar wenscht hij dat de raeis- jes)uitsluitend in kloosterscholen opgevoed worden 't Is heel gemakkelijk naar aan leiding van iedere begrooting te zeggen dat deze of geene school moet verdwijnen die tactiek brengt de ontvolking van de be doelde school, want het is begrijpelijk dat de oudera arzelen hunne kinderen te zenden naar die scholen welke aangeklaagd wor den door deu grooten meester der meerder heid. (Onderbreking Derhalve teeken ik nogmaals protest aan tegen die tactiek Wat de voorbereidende afdeelingen betreft, de cijfers, door den heer Woeste aangehaald, veroordeelden zijne eigene thesis het groot getal leer lingen die ze bezoeken getuigd dat de ouders verlangen die scholen te behouden men ziet dat die afdeelingen aan eene ernstige behoefte beantwoorden, zoowel te Nieuport als te Beaumont. Nochtans zal de regeering ongetwijfeld aan de bevelen van den heer Woeste ge hoorzamen zooals zij het steeds deed. Wat mij aangaat, ik zal in elk geval mijnen plicht vervuld hebben. Links Zeer wel Het fameus drijmanschap Feron-de Hariez- Lorand is ter Kamer pijnelijk in de olie ge kookt geweest. Hoe jammer, niet waar. Er heeft eene langdurige discussie plaats gehad over het cadeautje van 300,000 frs, dat minister de Burlet aan de katholieke scholen wil geven, ja 't is reeds gegeven. De arme heer Feron heeft goeie duivers op den rug gekregen, daar hij zoo ongepast met een monseigneur arm aan arm ging wandelen eene splinternieuwe schoolwet te tooge stellende, van me tooverstokje van knippel uit den zak tot ondergang van allo opeabaar onderwijs. Het hoofd der radikalen heeft gedraaid en gekeerd erger dan een paling, maar is er niet in gelukt uit te leggen hoe hij, partij ganger der schoolwet Lorand-de Harlez, vijandig is aaa het cadeautje de Burlet dat enkel eene eerste toepassing is. Langs alle zijden regende 't spotwoorden Mag ik u over haar eenige vragen toe sturen Niet uit loutere nieuwsgierigheid, maar omdat ik belang in haar stel. Het zijn ernstige en eervolle redens die mij daartoe aanzetten. Dat verzeker ik u op mijn woord van eer. a Goed zegde de doktoor verbaasd, u Vraag maar. Is het hart van mevrouw Pauline nog vrij De geneesheer zag den vreemdeling wan trouwig aan. Hij wist niet goed of hij hem zou antwoord geven of niet. Eindelijk zegde hij langzaam Ik geloof niet dat de jonge weduwe in welken man ook, eenig belang stelt. Zij heeft dus nooit eenige bijzondere vooringenomenheid voor den eenen of ande ren bezoeker van het koffiehuis laten blijken Nooit. Wel heeft zij mij eens over eenen jongen heer gesproken, die haar beschermde tegen een paar lastige officieren der wacht maar het belang dat zij in dien jongeling stelde, is licht te begrijpen, daar zij vast overtuigd is dat hij om harentwille in een tweegevecht zwaar gewond is geworden. u Ah! Eene enkele vraag nog, mijn heer. Ware het niet te onbescheiden u te vragen in welke betrekkingen die vrouw leefde eer zij hier deze plaats bekleedde. Ik bid u uit den grond van mijn hart, antwoord mij rondborstig en zonder achterdocht. Gij ziet dat ik u voor eenen man van eer houd, anders zou ik u deze vraag niet doen. u Het verleden van die vrouw is vlekkeloos mynheer, me.er mag ik niet zeggen uit vrees van onbescheiden te zijn (Wordt voortgezet DE BIXMUDEHAAS -t iJtojpO sg» .jsWLiikijw y

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1894 | | pagina 1