Groot Festival Ze komen af! Onder socialisten. Een en ander. STADSKRONIJK. Geheimzinnige zaak. Nieuwstijdingen. Burgerstand van Dixmude Harmonie- en Fanfarenmaatschappijen hij kruipt achteruithij gevoelt zich geslagen, hij moet zijne eigene tong inslikken. Nu dat is de woordenlijst dagelijks in gebruik bij de Réforme om M. Beernaert lastig te vallen, omdat hij zijn ontwerp dor evenredige ver tegenwoordiging van den oever in den dijk heeft laten sleuren en die litanie werd nu in de wetgeving voorgezongen over M. Feron rijn hoofd ende zijne rug, de kat kreeg harde slagen van Stoffel. De heer Feron gaf betutterd uitleggin gen, waartegen M. Vanderkindere protes teerde door te herinneren welke ellendige veldtocht de radikalen tegen het liberaal ministerie gericht hebben, die tot slot de ramp van 1884 had, welke de beweging ten voordeele der scholen ten onderen bracht. Zij zullen aan de scholen niet durven raken, riepen alsdan de heeren Janson en Feron wanneer de klerikalen aan het be stuur kwamen. Eenige maanden nadien was de wet van 1879 afgeschaft, en dui- zende onderwijzers op straat gezet. De snijdende redevoering van M. Vander kindere deed de uiterste linkerzijde in tem peest losbarsten. Om de kalmte te herstellen moest de heer voorzitter \1. Janson tot de orde roepen. Het schijnt dat de 300,000 frs naar de gemeenten zullen gaan, waar men gewei gerd heeft de klerikale scholen te aanvaar den. Dus eene nieuwe schooloorlog te verwachten en eene jacht op de leerlingen. Dit nieuw oorlogskrediet werd door de Kamer gestemd, rechts tegen links. Ook het budget van binnenlandsche zaken en open baar onderwijs met zelfde verdeeling der partijen. Wij wisten al niet waar zij zoo lang bleven Algemeen heeft het opzien en verwonde ring gebaard, dat tot voor een paar dagen nog geen enkel clericaal blad een woord gerept had over de politieke denkwijze der Joniaux, zooals gewoonlijk het geval is als eene misdaad is gepleegd. Terstond ziet men dan telkens declericale pers den dader voor geus of geuzin uit maken. Iedereen heeft, integendeel, in de zaak Joniaux bemerkt, dat deze pers in al haar schrijven de meeste toegevendheid en wel willendheid aan den dag legt en zich zelfs boos maakt tegen de praatjes, die dagelijks in sommige bladen worden openbaar ge maakt. Deze buitengewone houding der clericale bladen was voor ons van groote beteekenis en had reeds van voor verscheidene dagen onze aandacht gewekt. Toch hadden wij de overtuiging, dat zij den eenen of anderen dag zouden afkomen. aFr op'een^óVdy'w'mrd zien wij in al deze bladen melden, dat M. Joniaux een hoog geplaatst lid der Loge en dat zijne echt- genoote maar hoegenaamd geeue god vruchtige vrouw is. Of NL Joniaux lid is van eene Loge, weten wij niet, doch de Chronique zegt. dat hij nooit den voet in eene loge heeft gezet, hetgeen genoeg zegt dat hij er geene hooge waardigheid kon bekleeden, zooals de devote bladen willen doen gelooven. Is hij een liberaal Hetzelfde Bruaselsch blad zegt ja, doch zeker is het in alle geval, dat hij zich buiten alle politiek hield en zijn liberalism uiaar heel lauw moet zijn, vermits, volgens den Antwerpschen correspondent van 'tGentsch clericaal Fondsenblad (nummer van zondag 22 april), - zijn zoon studies doet bij de eerw. paters jesuieten te Namen. M. Joniaux is echter niet in het spel of niet in de droeve zaak der veronderstelde vergiftigingen betrokken, en wij hebben ons dus met hem niet bezig te houden, al zeggen dan ook sommige bladen, dat hij dees jaar nog zijn Pascheu heeft gehouden met zijne vrouw. Er valt alleen te weten, vermits de cleri cale bladen de zaak op dit terrein gebracht hebben, of Mad. Joniaux, de eenige be schuldigde, al dan niet godvruchtig, al dan niet clericaal is, want het is niet zeldzaam dat in een gezin de vrouw kwezel en de man liberaal is. De Chronique heeft gemeld dat zij, zoodra zij in hechtenis werd genomen, gevraagd heeft dat men haren kerkboek zou brengen, en men verzekert ons dat zij zou gezegd hebben Ik stel volle betrouwen in God. Langs den anderen kant zeggen de Indé pendance, dat Mad. Joniaux te Heist-aan- Zee, dagelijks in de kerk zat en zeer mild wasvoorde bedelnonnen, en de Réforme, dat zij te Monte-Carlo (Monaco) de grootste godvruchtigheid aan den dag legde, dat zij devoot en superstitious is. Dit zijn echter allemaal - gezegden die kunnen betwist worden. Maar voor ons ligt een gedrukt stuk, welk geen twijfel laten kan, dat Mad. Joniaux godsdienstig en klerikaal aangeteekend en gekend was. Dit stuk is een oproep van u Het provin ciaal Damescomiteit der huishoudscholen en klassen der Provincie (jcoles et classes de wénagères de la Provincetot het bescher men ondersteunen en geld geven aan de twee kookscholen der Jordaensstraat 77, (klooster der Aposteleinen) en Pot- hoekstraat, 110, (aangenomen clericale school), en aan de drij kookklassen in de Everaertstraat, 56, Oude Beurs, 24 en Blindenstraat, 8, allen CLERICALE gestichten. Het is gedagteekend april 1893 en draagt de volgende handteekens Mme de barones Osy van Zegwaart, voorzitster Alfred de Vinck de Winnezeele, lid JONIAUX, George Lejeune, Oostendorp, Louis Van den Abeele, w de gravin Horace Van der Burch, lid. Dat staat gedrukt zwart op wit. bij een. clericalen drukker onzer stad, schrijft de Koovhandel van Antwerpen. Zegt dit niet ontegensprekelijkdat Mad. Joniaux de groote clericale wereld fréquen- teerde en dus moest aanzien en gekend zijn, als tot die wereld behooreude Onze clericale confraters zien dus, dat zij" verstandig zullen doen niet aan te 'dringen. De Fakkeltolk van de socialisten die zich zuiver noemen, herdenkt ook in rouwband gelijk Vooruit den ver jaardag der algemeene werkstaking April 1893. Deze herdenking is nochtans niet ter eere en ter vergoding der Siraili- Artevelde's en andere kladpottersbazen die de werkstaking in gang staken, maar de ongelukkige opgeruide en verdwaalde werk lieden op d'ure des gevaars inplan lieten. Ziehier hoe de socialistische Fakkel licht op de zaak werpt De verjaring der algemeene werkstaking. Een overgroot volksbedrog I Eene nooit gespeelde komedie, vertolkt door een troep ware volkskomedianten. Voorzeker brengen wij hulde aan allen, die slachtoffers vielen voor het idee, schoon het idee valsch was dooden, gevangenen, bannelirtgen en aan de deur gezette werk lieden, vrouwen, kinderen als mannen 1 Wij gevoelen daarentegen de diepste verachting voor hen, die UIT EERZUCHT, LAFHEID, EIGENBELANG of iets der gelijks de arme onwetende dompelaars de kastanjes uit het vuur deden halen, waarvan zij, de ellendelingen, de vruchten zullen plukken en ze, lachend in de vuist oppeuzelen. Arbeiders, herinnert u I Werklieden, steuot op niemand meer dan op u zeiven 1 Dat onze kreet zij MASKERS AFI WEG MET DE VOLKS BEDRIEGERS 1 Jiging Het statu quo. Het voorstel KjV Vertcgariw ïging (gewijzigde voorstel Beernaert) voortgebracht doorM.Feron, heeft zaterdag in de secties der Kamer een slecht onthaal gevonden. De leden die het aannamen zijn zeer gering in getal. Al de proportionnalisten der rechterzijde hebben zich onthouden of tegengestemd. Deze stemming duidt aan dat inde rangen der parlementaire meerderheid het orde woord gegeven is om de vertegenwoordiging der minderheden in de tegenwoordige Kamer niet meer te ondersteunen. Deze loslatiug der Evenredige Vertegen woordiging en de stemmingen die er op volgden, bewijzen nog dat het bestaande meerderheidsstelsel, het statu quo zal behouden worden door de tegenwoordige parlementaire meerderheid. Zeer bezwarend A ao»ia fr Boter aan de galg. Ten gevolge der laatste gebeurtenissen te Boom, heeft de minister van justicie, M. Begerem, een omzendbrief gezonden aan de prokureurs- feneraal bij de beroepshoven, aangaande e niet-toopassing der werkmanswetten. Al boter aan de galg. Het zijn de clericale gemeentebesturen die de toepassing van de werkmanswetten tegenwerken en zij werden daarin aangemoedigd door 't clericaal ministerie zelf dat ook de wet op de betaling der loonen opschorste uit louter kiesbelang. Drij dubbele vergiftiging. GEMEENTE EESSEN. voor Op Zondag 10 Juni 1894. d fyr.LUc voor de beschuldiging legen Mev. Joniaux inge bracht, zijn hare aankoopen van vergif, morphine en atropine, bij vijf reeds gekende apothekers, twee te Brussel en drie te Antwerpen. Men verzekert dal de hoeveelheid atropine door haar aangekocht voldoende was om honderd perso nen te dooden. vVat vooral zeer erg voor de belichte is de datums dezer aankoopen komen overeen met degene der ovcrlijdens welke inhei huis Joniaux voorvielen. 't Schijnt ook, dat het onderzoek van M. Hayoil te Parijs verpletterende uitslagen voor Mev. Joniaux beeft opgeleverd. Het onderzoek. Een inwoner van Elsene verklaart dat over 25 jaar, toen Mad. Joniaux nog met bare zusters bij hare moeder in de Souvereinestraat, in de gemeente woonde, zij zich veel bezig hielden met scheikunde. Zij hadden eene bijzondere kamer om scheikundige proefnemingen te doen; er was eene kas, gevuld met allerhande groote en kleine flesschen met de verschillende stollen. De dood van M. Vanden Kerchove. Alhoewel de scheikundige ontleding der overblijf sels van M. Jacques Vanden Kerchove nog niet *eï-igeöindigd j8( heeft hel geneeskundig onderzoek ritlP^feeds meer dan genoegzaam bewezen dat de gent- scbe iiijveraar niet bezweken is aau een aanval van beroerte, die officiöel opgegeven werd als de oor zaak zijner dood. Er was ook gesproken geweest van eene bloed storting, en hel schijnt bewezen dal, gedurende zijne kortstondige ziekte ten huize van M. Joniaux, M. Vanden Kerchove aan geene bloedstorting heeft geleden. Dij SI. ttondean. Mad. Joniaux was ook eene kliëntevan den juwe lier Rondeau, te Antwerpen, en waarover men enkel goede inlichtingen kon geven onder oogpunt van betaling In januari laatstleden kwam mad. Joniaux voor circa 4000 fr. juweelen koopen. Voor zulken aankoop wilde M Rondeau eenige verzekering hebben, en zegde lot zijne kliënte Het ware niet slecht dat voor zulke groote som, gij de machtiging kondet geven van M. Joniaux. Madame stemde daarmee in, en reeds denzelfden avond kreeg de juweelier een briefje, geleekend door mad. joniaux, Daarin verklaarde zij dat met toestemming van mijnheer, zij den aankoop der juweelen deed, vol gen» hel gesloten akkoord betaling der som in de maand augusli eerstkomende. M. Rondeau leverde de juweelen, maar, om nog meer zekerheid, schreef hij aan M. Joniaux persoon lijk, hem aflevering meldende cn de voorwaarden van beialing herinnerende. M. Joniaux was dus van den aankoop onderricht, des te meer daar madam de juweelen droeg op hel bal van M. den gouverneur. Wal er sedert dien met den paruur gebeurde, weel de juweelier natuurlijk niet. Bleef zij len huize der verdachte Werd zij in den Berg van Barm hartigheid te Brussel geplaatst Dat is moeilijk uil te maken. Wat er ook van zij, twee dagen voor de aanhou- j ^snlasbiaus. ,M aan, zéggende dat het wellicht, in de gegeven omstandigheden, beier ware dat zij de stukken terug in bewaring gaf aan den juwcelier. Mad. Joniaux stemde daar seffens in toe. 's Anderendaags werd M. Rondeau ondervraagd door den onderzoeksrechter, en twee uren voor hare aanhouding kwam de verdachte nog in het magazijn van den juweelier, om te hooren of men hem nog niet gedaagd had. houden te hebben zonder vergunning; en 21 fr. 16 boet, voor een depot van petrolie gehouden te hebben. Vandepitto Philip, werkman te Nieuport, 26 fr. boet, voor diefie. Parmcntier Desideer. rondleurder te Veurne, 10 fr. boel, voor scheldwoorden, en 8 dagen ge vang, voor slagen. Balanck Desideer, smid, Geeraert Karei, werk man, en Rabout Valentin, gazelverkooper, te Per- vyse, elk 10 fr. boel, voor nachtgeruchl. De twee laatste voorwaardelijk. Zitting van den 6 April. Legein Isidoor, vis- scher te Oostduinkerke, 200 fr. boet, voor jacht. Merlevede Serafin, visscher te Coxyde, 4 weken gevang voor jacht. Lepinoo Francis, werkman te Pollinchove, 8 dagen gevang voor diefie. Bullinck Aloies, konijnenkoopman te Couckclaere, 6 maal 8 dagen gevang, voor bedrog over de hoe veelheid der verkochie zaak. Pysson Philip, werkman te Clercken, 1 fr. boet, voor dronkenschap, en 30 fr. boel, voor slagen. Gewichtige verklaring. Volgens de uitleggingen van Mad. Joniaux zou zij 30,000 fr. van de premie, die zij na het overlijden barer zuster Leonie gelrokken had, als uitzet gege ven hebben aan hare dochter, die getrouwd is met M. Merlens, wijnkoopman te Antwerpen. M. Mer- tens heeft nu aan een opsteller der Indépendance verklaard, dat hij noch zijne vrouw niet gelrokken hebben van die 30,000 fr. M. Merlens voegde er bij Ik ben volkomen in staat die 30,000 fr. terug te geven, indien ik dit doen moest; welnu, dat zou ik gedaan hebben, van hal oogenblik dat ik den verdachten oorsprong van den bruidschat mijner vrouw zou gekend hebben, in geval tij zulke bruidsgift zou gekregen hebben, en indien ik een centiem zou getrokken hebben van de 30,000 frank waarvan Mad. Joniaux gesproken heelt. IVóg Alfred Ablay. Uil brieven door Alfred Ablay aan zijne minnares Marie Roguet geschreven, weinige dagen voor zijne dood, blijkt dal hij uiterst tevreden was over de regelingen betreffende zijnen toestand, hetgeen veel wegneemt van de veronderstelling eeuer zelf moord. De fruitoogst in 1894. Inweerwil het vaste volksgeloof (lat nooit een rijke oogst van fruit I zich het volgende jaar vernieuwt, schijnt tot nn hpatflandA toe 1894 er eene duchtige lochenstrafflng aan te j moet0a g6ven> Het bloeien der boomen is prachtig: geweest en niets heeft hot botten der vruchten tegengewerkt. Wij hebben dus kans van een goed Jaar gelijk 't vorige een grooten oogst fruit, indien de rosse maan, wel te verstaan, de kiemen spaart die aan de takken der kriekelaars, pruimelaars, pereboomen enz. hangen. Dit is maar een bijvoegsel aan de opbrengst van de velden doch zeer belang rijk iu den toestand waarin deze vruchten zich bevinden, en moest eene sterke late vorst zich voordoen 't ware waarlijk eene ramp. Gemeente Zarren. Aanbestedingen van nieuwe steenwegen. Uitslag 1® Steenweg van Zarren naar den Ruiterhoek. Roeland te Gent 58,974 frs Baesen F., Brugge 52.300 Hendrycks E., Thourout 53,259 Hendrycks.Th., id. 51,870 n Bataille L.. Poperinge 52.900 Valter M. Jabbeke 49,687 a De laatste is aannemer. 2° Steenweg van Zarren naar Wercken. Lootens, Brugge 58,000 frs Yelter, Jabbeke 57,960 Bataille, Poperinge 60,200 Hendrycks E.. Thourout 59,197 Denduyver, Wercken 58,260 Baesen F., Brugge 59,800 Velter is aannemer. V Vrijdag namiddag is het 3jarig kind van de weduwe Amand Lyneel, nabij hare woning aan den trap eener zakstraal van den Wilgendijk, in de stede vaart gevallen, maar 't drenkelingske werd gelukkig gored door den werkman P. Vandamme die geheel gekleed in het water sprong. CROQU1S ET SILHOUETTES, par Gustavb de l'Yser, 1 fort volume en-12,broché. Celte revue des morts et des vivants, des vieux el des jeunes, formera environ 35 fascicules de 16 pa ges chacun. Prix du fascicule 10 centimes. La publication compléte, quel que soil le nombre des livraisons, prix 3 fr. 50. On s'abonne 5 la Librairie Alfred Castaigne, édi- eur, 22, Moniaigne-aux-Herbes-potagère», Bru- Da eorrectlonnele rechtbank vait^Veurne heeft veroordeeld Zitting van 5 April. Costenoble Jozef. Smid le Beerst, 100 fr. boel, voor een depot van poeier ge- Sterfgevallen. M. Goupy de Beauvolers, gouverneur der provincie Limburg, is zaterdag le Hasselt overleden. Als zijn vermoedelijke opvolger wordt reeds M. de baron de Pitleurs Hiegaerts, volksvertegenwoordiger van St Truiden, aangewezen. Maandag middag is le Brussel overleden M Aug. Couvreur, gewezen volksvertegenwoordiger van Brussel en ondervoorzitter der Kamer. Gedurende vele jaren was bij hoofdopsteller van de Indépendance Beige en van den Economists Beige. Hij werd le Gent geborer. in 1828. M. Couvreur was een kloeke strijder voor het liberalisme cn een overtuigde Vlaamschgezinde. Zijn afsterven zal algemeen betreurd worden. Erg ongeluk. Woensdag omtrent den middag, is hel ijzeren dak van de fabriek van elec- trieke verlichting, dal nu te Oostende wordt ge bouwd, ingestort. Vijf metsers werden meegesleept en onder den hoop ijzeren balken begraven. Twee hunner waren erg gekwetst en naar hel hospitaal gebracht. Moorden dlefslal te Meenen. Vrijdag, na drij dagen verhoor, is de zaak voor de assisen van Brugge geëindigd die ten laste was van de genaamden Guslaaf Leman, oud 30 jaar, August Maes, 30 jaar, en Lievin Vandersuyl, 33 jaar. alle drie werklieden, gehuisvest te Gent, beschuldigd van moord en diefte met bezwarende omstandig heden. In den nacht van 11 tot 12 nov. hebben zij laffe- lijk de wed. Buseyne-Bekaerl, herbergierster en logementhoudster in de Peperstraat te Meenen, ver moord en haar geld en hare juweelen gestolen. Plichlig verklaard door den jury, zijn alle drij tot de doodstraf veroordeeld. Tegenwoordig bevinden zich in de gevan genis te Brugge vijf lerdood veroordeelden, die hunne verandering^ van straf en hunne vervoering naar Leuven afwachten. Het gentsehe kiezerskorps. De kiezers lijsten zullen indruk gegeven worden. Zij zijn zoo groot dal geen enkel drukker der stad er op inge richt is omze binnen den bepaalden lijd af te leveren. *ZÜ^Üin- -Ofgejusakl door do bedienden van-, hel stadhuis, die gedurende eene maand lang van 6 ure 's morgens tol 11 ure's avonds gewerkt hebben. Op 6 September 1894 zullen er le Gent zijn 32,000 bur gers die den vcreischlen ouderdom zullen hebben om kiezer te zijn. Van dit cijfer moeten afgetrokken worden ongeveer 3000 afgeschrapten 2200 ver oordeelden, een honderdtal gefailleerden en onwaardigen, en ongeveer 600 personen die nog geen jaar in de stad wonen. Blijlt dus 29,000 personen die hel kiesrecht zullen genieten. Met hel cijnsstelsel waren er 5800 met de meervoudige stemming beschikt Gent over 45,000 stemmen. Drij duizend kiezer» zijn ingeschreven als hebbende drie «temmen dit cijfers is werkelijk grooler, men heeft inderdaad maar 1000 personen ingeschreven die drie stemmen genieten krachtens diplomas van middelbare en hoogere studiëu, terwijl minstens 1500 personen in dit geval ver- keeren. De gemeenteoverheid heeft zich voor eene feitelijke onmogelijkheid bevonden daar niets ernstige opzoekingen toeliet. Alles Is rustig te Boom en in den omtrek. Het 5° linieregiment is donderdag terug naar Antwerpen vertrokken. De ordedienst wordt nog alleen door do gendarmerie gedaan. IJo-pf Hoeveel lieden beelden zich niet in eene fldl l« hartzieke le hebben hartkloppingen en drukkingen gevoelen, die onmiddellijk zouden verdwijnen indien zij de slijmverdwijnende pil- Raphaël namen; fr. 1-75 bij Verwaerde, apotheker. Dynamlefaanslagen fa Luik. Twee dynamietaanslagen zijn zaterdag nacht le Luik ge pleegd, de eene in den Koninklijken Schouwburg, de andere bij M. Gerard, burgemeester der stad. M. Gerard, werd rond middernacht gewekt door eene lichte ontploffing, welke zich tegen den gevel van zijn huis deed hooren. De burgemeester stond op, kwam beneden en bemerkte op eene venslerzuil een sigaarkistje, waaraan eene verkoolde wiek ge hecht was. M. Gerard tclephoneerde aan den oppercommis- saris. Agenten van policie snelden toe, deden de doos open en vonden er 25 dynamietkardoezen in. De wiek was opgebrand, maar daar er geen kapsuul aangehecht was, heeft zij de ontploffing van de dynamiet niet kunnen veroorzaken. In de zalen van den koninklijken schouwburg leeren, alle dagen, met inzicht van den zangwed- strijd te Charleroi, de Disciples de Oretry. Na de repetitie gingen eenige leden' aan eenen der pis bakken, en bemerkten dat deze vol rook was. Zij dachten aan eenen brand en verwittigden seffens de in dienst zijnde pompiers. De kapitein, met eenige mannen snelden aan stonds toe. Men bemerkte alsdan dal de rook .ver oorzaakt was door het branden eener wiek aan een tuig gehecht, welk op den grond lag. Dit tuig behelsde dynamiet, nagels en stukken ijzer. Men begrijpt de ontroering door die twee mis dadige pogingen veroorzaakt, wiens ernstigheid nog vermeerdert door hel vinden van een derde tuig op een venster van een huis op het Koop handelseiland. Den nauwkeurig onderzoek is geopend. Korrektionneele rechtbank van Hasselt. Croughs de bediende der Nationale bank is voor zijnen diefstal van meer dan honderd duizend Jfaak. vrijdag morgen veroordeeld tol vier jaren en zes maanden gevang en vijfhonderd frs boete Het volk zegt gelukkige kerel I Wat een kemel kosten kan. Het paleis van justicie van Brussel bezit 2 hectaren 80 aren dak, voor welks onderhoud bestendig een metier, een loodgieter en een schrijnwerker noodig zijn. Men vindt 4 hectaren 39 aren vloer, 2 kilometers rloolgoten, 3300 deuren en ramen, 104 eleo.trieke horlogies, 150 kilometers eleotrieke draden en 1 hectare 80 aren vensterglazen. De onderhoudskosten bedragen, verwarming in begrepen. 112,000 fr. per jaar. Die cijfers zijn officieel. Zij zijn getrokken uit de redevoering van minister de Bruyn, bij de bespre king zijner begrooting. Moord te Anglear. In den nacht van dijnsdag lot woensdag heeft een genaamde C..., fabriekwerker, eenen moordaanslag gepleegd op zijne vrouw. Toen hij in zijne woning, op hel ge hucht Garde-Dieu, terugkeerde, heeft hij, na eene korte woordenwisseling een revolverschot gelost op zijne vrouw. Deze, erg gekwetst, nam de vlucht, achtervolgd door deo moordenaar, die haar, toen zij bewusteloos ten gronde viel, nog geweldige stokslagen toebracht. De arme vrouw werd in wanhopigen toestand naar hel Boierschgasthuis le Luik gevoerd. C.., is aangehouden en te Luik opgesloten. Terledene week was het op den dorpel der woning van «len burgemeester van Luik dat men dynamiel-kardoezen gelegd had en, woensdag mor gen, vond meo op dep dorpel der woning van M- Wilmotte, burgemeester van Hoei, eene con- servedoos, met eene half afgebrande lont aan vast gehecht. Men weet nog niet wal het toestel bevat. Een tweede geheim. Een soortgelijk onderzoek als le Antwerpen is ingesteld, wordt thans in Leipzig behandeld tegen eenen ridder goedbezitter een man van strenge godsdienstige begrippen, die onder verdenking staal een stiefzoon en'zijne eerste vrouw verinoord le hebben. Na 27 jaar getrouwd te zijn geweest, sloot hij in 1888 eene verzekering van 75,000 mark op hel leven van zijne vrouw, die reeds eene maand daarna overleed, volgens zijne eigen verklaring als rechter lijk ambtenaar, ten gevolge van den trap van een paard. Hij hertrouwde en toen nu onlangs zijn stiefzoon plotseling overleed, werd hij voor het openbaar ge rucht als moordenaar aangeklaagd. Hij zou liet doel hebben gehad het kind uil zijn tweede huwe lijk te bevoordeelen. i Aardbeving in Griekenland. Het aantal slachtoffers van de aardbeving is volgens aller laatste opgaaf in de provincie Lokris 210 dooden en 180 zwaar gewonden. De slachtoffers in de provincies worden nip 50 dooden en 100 gewonden geraamd. De berichten, welke de Times uil Athene ontvangt over de aarbcving in de Noordelijke districten, laten eerst de ramp in haren vollen omvang over zien. Hel doodencijfer wordt steeds grooter opge geven Het groot getal der slachtoffers wordt hierdoor verklaard, dal de bevolking, allerwege een kerkelijk feest bijwoonde, toen de aardbeving de kerkmuren neerwierp. Nog tot dijnsdag duurden de schokken voort. Ook te Athene en te Piraeus zijn buizen omgevallen. Hel Parthenon is beschadigd; zoo ook de Byzanlijnsche kerk te Daphne. De bevolkingdergeteisterde dorpen in de districten Locris èn Phocis kampeeren in de opene lucht. Gelukkig is hel weer zacht. Het gou- verncmciWL^ MRii«É»n vc 1 c kanten dringende aanvragen om tenten cfk voedsel. Plllctan Uitslag, eczemas, jeuking, zweren, r UlOlUll. knobbels, verklopping, maagzuur, geelziekle worden in eenige dagen genezen door de slijmverdrijvende pil Walthéry. 1 fr. 25 ter apol- hekerij Verwaerde. M. Droesbeke, chirurgijn-tandmeester, wo nende in de Wolvengrachtst^at n° 59, Brussel, kan geraadpleègd worden teT)fxmude in 't hotel de Casino, den eersten Dinsdag van elke maand, van 9 ure'8 morgens tol 's middags. Handel In bier. De .heer EBEN is voor zijne kalanten sprekelijk den l*,on en 3rtrn Maandag voormiddag van iedere maand, te D1XMUDE, in het Hótel de Commerce, bij den heer Emiel Billiet, llolloway's Zalf en Pillen. Rhumatiek en zenuwpijnen.— Geene kwalen komen meer voor, zijn pijnlijker of moeilijker om te genezen dan deze. Voor den aanval daarvan blijft geen weefsel van hetmenschelijk lichaam vrij; geen ouderdom, geen geslacht, hoe veilig men zich ook wane. Het is echter een zegen te weten, dat al deze kwalen ge heel en spoedig kunnen verdreven worden door Holloway's middelen. De pillen zijn zeer behulp zaam om aanleg tot rhumatiek en dergelijke pijn lijke kwalen te verbannen: terwijl de Zalf de lokale kwalen geneest, verdrijven de Pillen alle stoornis in het stelsel en regelen zij de onregelma tige werking van elk orgaan in het menschelijk lichaam. De genezing is noch oppervlakkig noch tijdelijk, maar bestendig en volkomen, en dekwnal komt zelden terug, zoo volmaakt is de zuivering geweest, door deze doordringende artsenij bewerk stelligd. GEBOORTEN. 20 April Adriepne Marie Vanbavinckhove, dochter van Hendrik en van Elisa Barzeele. (Ooslvestcn). 22 id. Robert Maurice Barzeele, zoon van Achille en van Emma Flahouw. (Kwadesiraai.) WETTELIJKE HUWELIJKSBELOFTEN. 22 April Julianus Van Eeno, dieustknecht, wonende te Beerst, met Eugenia Maria Irma Vercruysse, kleermaakster, wonende te Dixmude. 22 id. Hector August De Busschere, bediende bij den ijzerenweg. gehuisvest te Handzaeme, laatst le Dixmude, met Elodia Sophia Billiu, kleermaakster wonenJe te Nieuporl. 22 id. Camiel Ver Eecke, muldergast, wonende le Dixmude, met Emeliana Provoost, dienstmeid, wonende te Beerst. huwelijken. 25 April. Franciscus Xaverius Vansleenc land- werker, wonende te Nieuwcappelle met Emiliana Verdeele, groenselverkoopster te Dixmude. OVERLIJDENS. 23 April. Anne Francis De Coninck, statieoverste oud 49 jaren, geboren le Mechelen, echtgenoot van Maria Dorothea Vin Noten. (Bortierlaan).

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1894 | | pagina 2