OVERSLAG SPIJSVERTERING POUND VC6ELER 1 HET ANTWERPSCH HANDELSHUIS msw!i,s«aa'ir»f» éiftwssttew.-js' Notaris WAUTERS De Notaris DEPUYDT, fl. 3-55-50 C. goede Weide en Zaailand M'"8 RENÉ FRAEYS JULIUS ROBERTI Valentin Delaroyère, 'keoop Bouwgronden L. Cool-Castelein, F Vanderheyden-Vanhove Voordeelige occssio wEkYNpE,)1Jiniehet ude ijen Een goed en schoon Hofstedeken gevestigd te Dixmude, Eessenstraat 5, Bij P. Conlier-teroy, Edm. Versujt-Stenr, s™Zr™;,ke$a A louer ^atrtUr gnrnl> In den Grooten Paternoster. Bij Leleii-Debacker, Eessenstraat, 17. Groots prijsvermindering- Leleu-De Backer, Eessenstraat, 17. Dixmude. ^ESsTDITIE STTTOIEIsr Openbare Ver hooping 44 rue larché aux Charbons. BRUXELLES I, j; :Mm §m T© Dachten Sch00n en ««rieUijk Cs"™'e» °p- 1GEEST Herbergverinaken. SCh°°" k08ket,ra0<1 HE LAN GRIJK BERICHT Drukkerij Van Cnyck, S?|.k der Vischmarkt, Noordstraat, VOORZEKER te ZARREN. Woensdag 2 Mei 1894, ten 3 ure juist namiddag, in Zarren-Linde. sch?one Herberg de Oude XwperiJ en medegaande erf, langs den steenweg, wijk Zarren-Linde. bewoond door Emile Trybou-Caura om te komen r d° betali,,& in gebri»k van den Notaris Laurent Jr root te Woumen. TE DIXMUDE 1° Op Maandag 7 JVtel 1894, om 2 namiddag ten huize bewoond geweest door Francis Acket, te DIXMUDE, van Meubelen, Menagiegoederen, Kofferfort, Hovenierhalaam en verder mobilair, zich aldaar te bevinden. 2° Mnaiidag; 2» Mei f894, ïï?n? urxr namiddag, in den Troetelaar bij Charles Veryser, te VLADSLOO, Van een schoon en welbebouwen Hofste deken te Vladsloo, langs den Portweg, Seeld H- 3 45—16 C.; in 5 koopen ver- Bewoond en gebruikt door de weduwe Leopold Blomme te Vladsloo, mits 430 frs s jaars boven de lastenen brandverzekering tot 1 October 1897. b Boom- en hageprijs fr. 215. te NIETXPORT, zal Op Vrijdag ff Mei f894, om 3 ure, in het Vredegerecht aldaar, in eene zitting, openbaar verkoopen Gemeente §t Joris. deelmakende van het hofstedeke de Violette verdeeld in vier koopen. Gebruikt door de nalatenschap van Joanna Ghewy weduwe Pieter Goudsmet. Om in t gebruik te komen met het schee- ren van dezen oogst. van Notaris te Brugge, en Notaris te Leuven. rfn?PTI)O«n?0rdag 17 Mei 1894> voor ©II op Donderdag 31 der- eS o»s namiddags^in wankel' RO{,0rl ,PÜïli0k W0t0n dat h'J e™ werk» be^asft »wih°D h6eft V00r ziJ" 8tiel van kuiper.HiJ Belgische Succursaal der lln|nn|* Brandverzekering H61V61I3 Hoefdageot Cb. Colaert, NotarisklerkNieujwrt Aibx Armei de JLoiivaiii, IS het best gekend middel voor het vernietigen van alle insecten snelheid en zekerheid heeft voor Depot» F, Dixmudebij Era Verweerde TT,7'° fr' w T5- Temport, bij G. Desock-Vandewaeter. MiJZZ' V hé§!i X staande en gelegen te Vladsloo, groot not r Mn?'' gebruikt door de echtire- noten Carolus Pitteljou-Deseckbij plakbrief verdeeld m 4 koopen. 1 7. Instelpenning en behoud van samenvoeging ^TrirTirTfcr|w,J)|f>. v BERIOHT. Het gemeentebestuur van Eessen brengt ter kennis der belanghebbenden, dat de aanstaando ZWIJNENA1ARKT zal plaats I hebben den Woensdag 2 Mei 1894. Namens het Bestuur 1 De Burgemeester, EM. VAN DROMME. Eessen, 23 April 1894. Vl"er,'0, 29<;0nHib,!!l ^f8kKaarl eu v,o®rboi zorafl, Were.d ,1? ü,t oorzaak vau den grooten afslag der Kruidenierswaren heeft het'be.tunr ran ;,ijn bijzoidertlLeneaantdhnTA,bed,eai^ e" Sparren, Stop,- liage-, boon- en ilakpersen. N. B. De concurrentie m? enr Groote specialiteit van Conserven Enloltf huisTeTehech Oranjekoek, Geest van menthe' vanille e?tï IJpersch® B,sca>ten, Zeemkoek, appelen, Citro^en]^ Oranje- Gedroogde Fruiten per kilo. Klein de kwa- g van Prijzen der Kruidenierswaren per kilo. n Klein Groot Allereerste soort kafé 3 00 9 fin Tweede soort kafé 2.80 - 2,60 bin co rei in poeder o,50 0 45 id. m pakken volgens gewicht en kwal*. Gentsche kandys 1,40 1,30 1,20 1,10 1 05 broodsuiker, gezaagde 1,10 -_ 1'05 id. inbrooden 1,10—1,03 p - A ..njne gemalen 0,95 0,90 bnstalise suiker in granen 0,90 0 85 Poeiersuiker, witofbruinextra 1,00 095 id. beete id. o,85 0 80 id. voor spekkenbakkers 0,80 0 75 fafelrijst, Java 0 50 Japoneesch rijst 0 35 Arracan rijst, voorloop 0,30 Ordinaire rijst 25, 23, 22 60," 55,' Styvinge Vermicel in krol», st° of let" 0,40 Tapioca (20 c. pakje i/s pond) o',70 Patatebloem (15 c. id. id. 0,40 Maïzena (60 c. id. 4/2 kilo) 1,10 Tarwebloem dubbel 00 0.22 id. enkele 0 o,20 Kaas, allereerste soort 1,50 20, 50, 0,40 0,30 0,26 18 c. 45 c. 0,36 0,60 0,35 1,00 0,19 0,17 1,40 1 ruimen marg* flouche 1-60 a 1-40 Kleine rozijntjes klare 0-65 a 0-60 Korenten, nieuwe 1 55, 50 en 45 0. v ^b©D en Zeepen. i^yne olijfolie eerste soort, liter 2-20 en 2-00 id oliette-olie id. 1-00 en 0-90 Koolzaad-olie, quinquet olie 0-55 en 0-50 Wijn-azyn direct uit Orleans 0-65 en 0-55 retrol eerste kwaliteit, stoop 18 c. id. per 100 kilos 13 c. de kil. lerpentyn amerik. liter 0-65 en 0-60 bruine zeep, vatie 6 kilos 1-75 eu 0-26 1 Jd- 3 kilos 0-90 en 28 c. Marseilsche zeep (Payen) 75 c. eu 65 Granen en Zaden per kilo. rurksche tarwe 14 en 12 c. Vogelzaad 35 en 30 c. Kempzaad 30 en 35 c. Dweelen 5;4 50 en 40 c. Schoteldoeken 15 en 10 c. Zeemvellen 1-40, 90 en 65 c. Spon sen 80. 60 en 30 c. allereerste kwaliteit. *Trï?VuiïlQrs< 8Pekken, menthen, enz per 100 kilos 85 c. - per 50 kilos 90 c. per kilos 95 c. per 10 kilos 1-00 op verdraagbare Fournoizen stekkerdraad en r J 5 vIechtwerk, bijzondere prijzen v Petrolstoven. 7 J b'J de Groote Markt, Dixmude rouwbrieven, tabellen, gedachtenissen, enz. éuz. Vls,etka»rtenf Depot van Stempels in Caoutchouc, aan prijzen der fabriek. s boete. Het paleis ictaren 80 aren lig een metser, er noodig zijn. ir, 2 kilometers 104 electrieke ike draden en verwarming in- etrokken uit de bij de bespre- len nacht van ;enaamde C..., I gepleegd op ig, op hel ge- i hij, na eene schot gelost op am de vlucht, die haar, toen log geweldige igen toestand oerd. [esloten. en dorpel der Luik dat men voensdag mor- woning van ei, eene con- loni aan vast- >estel bevat, n soortgelijk esteld, wordt :nen ridder- godsdienstige een stiefzoon bben. I, sloot hij in mark op het naand daarna g als rechter- rap van een zijn stiefzoon openbaar ge- Hij zou hel leede huwe- - Het aantal )lgens aller- 0 dooden en Iers in de 9 gewonden Ingesteld fr» 1975-»». WEIMAERE; van Bergen, maakt _JP"S»\ aan de landbouwers bekend dat ffw Z|j5en HenSst -Romulushalf bloed JULi. gedurende den springtijd alle weke den Uoensdag te Venrne, bij Emile Svmoen en den Donderdag te Dixmude, in den Engel paarden aan deD^s SCHOENEN I me ontvangt f districten, ïvang over- aoler opge- ll hierdoor en kerkelijk s kerkmuren i voort. Ook jvallen. Hel 'zanlijnsche rde dorpen ;ren in de Het gou- dringende g, zweren, maagzuur, en door de ter apot- ester, wo- Brussel, in 't hotel e maand, IN is voor Maandag )E, in het I Bi 11iet humntiek ïeer voor, Jan deze. jfsel van om. geen Het is alen ge len door behulp» ike pijn- Zalf de Hen alle regel ma- ischelijk ig noch lekwnal livering bewerk- VAN DEN Schoen- --i maker, £L«ESIoÉ DROESBEKE, Weststraat 56, Dix mude-— Beveelt zich aan eenieder voor het maken v J? e.n van alle soort van schoeisels. Zijn v™ a g,0 hebbende in de voornaamste hui- t nl w!nn w?en' mag herpubliek zich in volle bediening. Wenden" GoedkooP *u spoedige n! P Jraa?' naar de brouwerijen. Oniiivn j8 Zü 00 met alIe herstellingen. U wISneS n gUn8t Van 'edereen hopen Horloglemaker, Café de la Pal* Groote illarkl, laat weten dn, zijne wekelijkscbe eslamltie, veranderd la op den Maandag. WAT IS i cfeuxT NÖW Rap'd 2 Veloc?p°èdenn Een'met hSn m f ®nw de ander0 wet pneumatiquo banden (Dunlop déinontable) mark New Rapid. in ,i„ u r» i woo"huisje gelegen in de Maria Doolaeghestraat. Zich te bevragen bij den eigenaar Louis Delanove rmntfii mnim ,ti Htl t Bonhon zoon en C4 dnt^Pi ^erichten de liefhebbers van veloclpeden 1," hfinn0 tW00Wieler8' met vo,le caoutchoucs of fr*1} 500ge Pr'jzon Ingekocht woden l.,C tot 35° d MM bouhon 200D0DCe ie Luik, goed gekende invoerders in Belgie,die dezelve naar Zuid-Amerika overzenden. mü6, oVrfwnd/nJ vaQal de mMhienen gebeurt Z nitiid eindo van het sezoen, dus zal mcibij ons altijd de goede keus hebben van motgatn ?xrV0Alo5lpeden aan voordeelige prijzen. zli zïllen i?iTPS Van ni0uwo macflienen betreft, zij zullen altijd een voorraad van meer dan'lftO Spa Jta?HVeriSChillig6 marken voor de oogen ten- tan 5 ï?Anehf,,; °«nder ,dö macbienen die meest worden, bezitten wij de bicyclette Eclipse, n op marbera loopende, geDickcleerd met lucht opgevulde caoutchouc, aan 300 frs. an?ere»,^00ef""mber' QieUWe DunloI> J89S' zuJ!en £emakkelijk begrijpen dat J"f maohlenen hier niet kunnen opgeven, van tezitten Haieel8me^Ca°UtCh0U bf,ndü". welke wij „0Z'"®n' daarIot?J noodigen wij hen dringend uit ïïufL 1 (<le grootste voor den verkoop van velos) te ko ,en bezoeken; daar zullen zij 2jen hoeveel voordeeion wij hun aanbieden, zonderdat hun bezoek tot iets verplicht, de toegang onzer magazijnen is vrij. «■"«gang onzer DOUIIOiW zoon en C, w weax ia Waarvan zooveel menschen lijden De ken. tekens verschillenmaar zulks kan zijn indien wij nagaan dat zij op haar zelvT gtne eigenaardige kwaal ls, maar vers- cheidene tot eene enkele gevormd. D® zuurheden en brandingen Ct fle"Lde, P'Jne» in de maag° de verstoptheid der ingewanden, het loodzwaar en onverschillig gevoel, de vuile en aangela- dene tong, de drooge mond, de duizelingen, de hoofdpijn, de terneergeslageoheid, do maagbrandingen, en do winden zijn eenige van de kenteekens der slechte spijs verwring en die dik- wijls vergezeld zijn ver- 9m met goed gevolg al die ziekten te genezen is er een geneesmiddel noodig dat met zekerheid door een zeer ervaren geneesheer moet ge geven worden, en dit vinden wij in het n uitsluitfiliilr J.- plantaardige J veel werkt reeks invloed uit op de verteerwerkzaamh^en^' vers'erM en oefent wncn"heil- urlij.<e kanalen, al de mheden, en verdnjl uit het lichaam door Het« ém 1 werkt spoedig en do ^isnyiana a. AsUor, Aveana dochter esten). Achille mecht, i Irma mude. ide bij atst te aksier tiende meid. land- iliana ferste enoot in voerdtjrs en uitvoerders van Cycles 25, Boulevard de la Sauvenière, Luik' Voordeelige occasien, verwisselingen, benoodigheien Groote werkplaatsen tot herstellingen. Stoommachien. Electrlcltelt. Bouhon fllg et C, Lullt. in l^ttibo, en vloerbol zondag 29 April 29 Groot St Jorlg* hof, Dixmude, Alles aan denzelfden prijs als in het bosch. ennDVe«edthpIli0e W&t *,Jn 8tiel betreft' door «Poedige Allï hlïï ing verhoopt hij eenieders guest koo^ie prijzen gedkIee"ereri W"rdt vilto Q>*A place*, au centre de la j »He. b adresser au bureau du journal. maandag kandeel en moüdipel 72 29<Hn^bahiiJp,iLxnf,lr! eW Vl®®rbo|, zondag Kufi A'r ^andenbulcke-Aineloot. in het Klein StJonshof.-Daarna Concert. InKlellalie der herberg Bulukerbe op zondag 6 Mei bij Ch. Vieubled. B,,,kerMt GaalbolHug In het ¥llogende |»aard bij Amanrl Bolle, op Sinxendag. 20 frs vooruit' -Inleg 65 o. terug 50 c. - Begin om 4urestlpt on m Mu»lek en schoon snel - Tuinbolling voor vrouwen. Traliol^nel 40 frs pnji, inschrijving bij R ^fuynooghe. a. i --»• v wmvu a. Groot

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1894 | | pagina 3