O PROEP ZONDAGSBLAD Zondag 27 October 1895 10 cent, per nummer. 51" jaar. Np 43* aan al de liberale kiezers der stad Dixmude. Algemeene Vergadering Politiek Overzicht. Een aardig reisje van John Gilpin, voor de Stad en het Arrondissement* De Gemeentekiezingen. Zij loopen verlooren in den Tap. Burgers, tast maar in uwe zakken. Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffendedrij maal kosteloos in ons blad te lijven. Alle afflchen bij den drukker van dit blad ge drukt, worden eens onvergeld in hetzelve ge plaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrigdag-avond vrachtvrij en onder* teekend toe te zenden. heden zondag, «J oetober, om 8 ure 's avonds, in het hotel De Paardenpostcrij bij de ws Vandecasteele, GROOTÈ MARKT. De liberale kandidaten, voor de kiezing van 17 November, zullen bij de vergadering tegenwoordig zijn, en met de kiezers een hartelijk woordje wisselen en hun de hand drukken, OP I OPallen op met geestdrift en een dracht en de zegepraal zal groot en be- teekenisvol zijn! Frankrijk. Monument ter eere van Pasteur. Te Rijsel is een voorloopig comiteit tot stand gekomen ten einde een monument te Rijsel op te richten ter eere van Pasteur die de eerste deken der school van wetenschappen van Rijsel geweest is en die aldaar zijne eerste opzoekingen en werkzaamheden begonnen heeft om een ge neesmiddel tegen de razernij te ontdekken. Het comiteitis saamgesteld uit geleerden en nijveraars, die inschrijvingslijsten zullen rondzenden ton eindezöó Se noodïge gelden bijeen te verzamelen om het monument op te richten ter eere van een der weldoeners van het menschdom. Frankrijk en Belgïe. Een parijsch dagblad verzekert dat het belgisch gouvernement zijne officiëele bijtreding ter kennis ge bracht heeft voor de wereldtentoonstelling te Parijs, ten jare 1900. Dat verwondert ons niet. Tot groot spijt van drij vierden der Belgen, heeft het bij de wereldtentoonstelling te Parijs van 1889 zich moeten onthouden, aangezien men dan denhonderdsten verjaardag van de omwente ling vierde, en dat men van de monarchie- sche Staten niet kon verwachten dat zij met geestdrift eene dergelijke geheugenis zou den feesten. In 1900 zal alles op wieltjes afloopen. Dc Congo. De gevolgen van de op knooping van Stokes Men verzekert dat Mengelwerk van den Diocmudenaar2 (Naar het Engelsch) En terwijl hijmet het hoofd druipende van het zweet, hoe langer hoe meer naar den nek des peerds overhelde, sloegen de twee steenen kruiken gedurigachter zijnen rug tegen eikander, en braken eensklaps met een geweldig gedruisch. Droevig schouwspelDe wijn zijpelde op de baan neder, en de vurige heupen des peerds, door het kostbaar nat besproeid, deden eenen welriekenden wasem in de lucht opstijgen Doch de lederen degenriem gaf aan Gilpin nog een belanginboezemend aanzien, enmet verwondering toonden de voorbijgangers elkander de twee halzender flesschen, die nog aan zijne zijde heen en weder vlogen. In deze vreemde uitrusting doorkruiste hij het vrolijke Islington, en bevond zich weldra te midden der moerassen van bet bevallige Edmonton, En op zijnen doortocht deed hij het slijk en water, langs alle kanten rond zijne ooren spatten, even als een bessem, dien men omzwaait, of eene gans, die zich vermaakt. Ongeduldig wachtte hem zijne beminne lijke wederhelft, op het balkon der afspan ning, te Edmonton zij keek zoo wijd zij maar kon, en was ten hoogste verwonderd, toen zij haren teederen echtgenootzoo hevig' galopeeren zag. Staatstaat John Gilpin de af spanning is hier, riep zij hem toe. Staat! herhaalde de ganscne troep het eten is opgediend, en wij hebben honger,- En ik De bekendmakingen betalen 20 een timen de-A drukregel; rechterlijke eerherstellingen 1 fr; von nissen 30 c. Q-roote letters volgens plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annoHcen. welke in ons blad gelijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook in de Postbureefen of bij de facteurs. Brieven, geld, vrachtvrij toe te zenden. koning Leopold II, bij het ontvangen in ge- fedttrvar» M. Greene, de en'gelsche afge vaardigde, gelast de reklamatien der familie Stokes te doen gelden, hemjte verstaan ge geven heeft dat de schadeloosstelling, ge- eischtdoor deze familie van den Congostaat, zal betaald worden. Italië. Een vassaal van den Paus. Op dit oogenblik doet de koning van Portu- gaal eene omreis in Europa en zal Parijs, Londen, Berlijn bezoeken; hij was ook van zin zijn oom koning Humberto van Italië een bezoek te Rome gaan brengen. Doch de Paus heeft een hola laten hooren en doen weten dat als de koning van Portugaal te Rome den koning van Italië een bezoek brengt, hij in het Vatikaan door Leo XIII niet zal ontvangen worden. En de koning van Portugaal heeft moeten buigen, want de klerikale macht had hem te verstaan gege ven dat hij mogelijk bij zjjn terugkeer moeilijkheden aan de grenzen van Portu gaal zou ontmoet hebben. Italië heeft zijne officiëele betrekkingen met Portugaal afgebroken. Het zal wel tot geen oorlog komen, doch de Italiaansche drukpers steekt niet weinig den draak met den koning van Portugaal. Duitscliland. Er zijn nog rechters in Hessen. Er woont te Eschwede een fabri kant van tabak, die vooruitloopende ge dachten laat kennen. Dit was den pastoor, M. Iskraut, niet aangenaam, die in het openbaar het fabrikaat van M. Hesse in kleinachting gebracht had. Op zijne beurt had de laatste dun pastoor voor leugenaar uitgemaakt. Van daar een pro-ces en vervj mark boete voor Hesse en voor IskrauGl Doch de eerste is in beroep gegaan en een| vonnis van het bof van Cassel heeft de», pastoor tot 100 mark boete en de onkosten veroordeeld, terwijl de fabrikant Hesse vrijgesproken werd. In ons vorig nummer hebben wij gemeld dat bij koninklijk besluit vanlOOctober zijn de gemeenteraden ontbonden en de kiezin gen zijn vastgesteld op zondag 17 november. Vroeger wanneer er ontbinding was van den Gemeenteraad stemde meu op eenen brief voor al de kandidaten en daarna wierd er uitgelot welke raadsleden tot de eerste reeks of tot de tweede reeks toebehoorden, nu is dat stelsel veranderd. dan zuchtte Gilpin, met diepe droefheid. Maar zijn peerd was voor niets ter wereld festemd, om stil te houden. En waarom an Ik ga het u zeggen. Om dat zijn meester, de almanakschrijver, tien mijlen van daar, in het fraaie gehucht Ware, een buitengoed had. Even als een snelle pijl, door de hand eens sterken boogschutters ontlast, ver volgde het peerd zijnen loop. Hijgende, en zijn lot vervloekende, door kloof Gilpin de lucht, tot dat het peerd zich eenklaps voor de deur des almanak schrijvers stil hield. Deze ten hoogste verwonderd zijn' vriend in deze belachelijke kleeding te zien, wierp zijne pijp uit den mond, liep hem tot aan de poort des tuins te gemoet, en sprak hem op de volgende wijze aan T Welke tijdingen, welke belangrijke tijdingen, brengt gij mij toch? Spreek,' in 's hemels naam, spreek! Waarom zijt gij zonder pruik gekomen of liever waarom'staat de geacht John Gilpin hier toch zoo drollig voor mij Doch Gilpin die een jovial karakter had, en zeer wel met eene goede lachpartij om- kon, antwoordde den almanakmaker op eene zeer aangename wijze Ik ben gekomen, beminnensweerdige buurman, omdat uw peerd is willen komen, en ik geloof geenszins dat mijne pruik en mijn hoed zich lang zullen laten wachten, want zij zijn reeds op weg Gevleid zijn vriend in zulk een goede luim te zien, trok de eigenaar des peerds zijn vertrek binnen, zonder te antwoorden. Weldra kwam hij echter terug, met eene pruik, met lange golvende hairkrullen, en eenen hoed, die ten naaste bij geheel ver sleten, ten minste toch nog den naam van hoed kon dragen kalot en hoed waren dus 1Men zal afzonderlijk moeten stemmen J i-Jfer de kandidaten van de eerste en voor deze van de tweede reeks. Ieder kiezer zal dus twee brieven bekomen voor elke stem die hij heeft, de eene zal rooskleurig en de andere wit zjjn. De stemming zal beginnen van 8 ure 's morgens tot ëen ure namiddag. Als er twee of meer gedeeltelijke lijsten tegenover elkander staan worden de kandij daten die de volstrekte meerderheid hebben, t is te zeggen meer dan de helft der gel dige stemmen, als gekozen uitgeroepen. Maar als geene lijst de volstrekte meer derheid bekomt is er nn, als vroeger, geene herstemming (ballotage) meer maar de openstaande plaatsen worden verdeeld tus- schen de kandidaten die de volstrekte meer derheid niet bekomen hebben en die de ver-1 eischte hoeveelheid stemmen wordt ge noemd, het quorum der lijsten. Men moet heiderde van 't getal stemmen behalen als er min dan vier leden te kiezen zijn het vierde als er van 4 tot 6 leden te kiezen zijn. Het vijfde van 7 tot 12 leden en het zesde als er meer dan 12 leden te kiezen zijn. Door partijsterkte verstaat men het ge tal stemmen eener lijst om dit te bereke nen telt men te zamen de stemmen die gege ven zijn aan eene en dezelfde lijst, bijgevolg de gepanacheerde briefjes gaan verloren voor de partijenzij tellen niet meê in 't op sommen der stemmen welke eene nartii behaalt. Een voorbeeld zal klaar doen zien hoe men het getal stemmen van elke partij he rrekent en hoe de openstaande zetels even ed irr-jri-d nakLwm-.den Men deelt het getal sternaren «fan elke partij door 1, 2, 3, 4, 5 enz en de hoogste quotiënten of deeltallen bekomen de zetels tot dat deze allen uitgedeeld zijn. Neemt eene stad waar er drij lijsten tegenover elkander staan De liberalen, de katholieken en de onafhankelijkeu waar elf plaatsen te vervullen zijn. De liberalen hebben 520 stemmen bekomende katho lieken 360 en de onafhankelijken 220, te zamen 1100, volstrekte meerderheid 551, Geen der drij partijen bekomt dus de vol strekte meerderheid en bijgevolg worden de 11 zetels van den gemeenteraad onder de drij partijen evenredig verdeeld volgens het bedrag der bekomene stemmen. De eerste zetel wordt toegekend aan de liberalen; de tweede aan de katholieken en de derde aan de onafhankelijken. Daarna begint de verdeeli'ng der getallen en de hoogste quotient bekomt den volgen den zetel, dus voorname tijpen in hunne soort. Blijgeestig zwaaide de buurmau ze in de lucht, en op zijne beurt iets willende uit brengen, zeide hij Uw hoofd is ten minste tweemaal dunner dan het mijne het zal dus gemak kelijk in mijne pruik en hoed passen. Maar laat mij eerst het stof en slijk wat van uw wezen vagen. Rust een weinig uit, en eet een stuk hesp, want gij moet honger hebben. John antwoordde Het is vandaag de verjaardag mijns huwelijks, wat zouden de menscben Wel zeggen, zoo mijne vrouw te Edmonton, en ik. te Ware het middagmaal nam Vervolgens keerde hij zich naar zijnen draver, héesch zich op dezes rug, en stierde hem de volgende woorden toe Ik ben haastig om het middagmaal te gaan nemen. Ik ben voor uw vermaak naar hier gekomen, nu zult gij voor het mijne naar EdmoDton terugkeeren. Helaas noodlottige woorden, woorden die de spreker duur bekoopen moest 1 Nau welijks had hij gesproken, toen een ezel, die in de uabijliggende weide grasde, de echo's zijner helklinkende stem het hooren. Bij dezen schellen toon, sprong het peerd alsof het een leeuw had hooren zuchten, eensklaps recht hinnikende en begon als te voren weder op eene belsche wijze te galopeeren. En Gilpin op nieuw weggevoerd, en pruik en hoed verlieten hem nog spoediger dan de eerste maal. Waarom? Omdat het hoofd des almanakmakers dikker dan het zijne was. Doch, toen mistress Gildin haren echt genoot altijd nog gelijk de post voortsnel lende, zag terugkomen, nam zij eene halve 520 (i) 285 (i) 173 (6) 120 (8) 104 (ïo) 360 (2) 180 (s) 120 (7) 90 (li) 86 220 (3) 110 (9) 73 55 Uit deze berekening kan men zien dat dd zetels zouden verdeeld worden onder libe ralen 1, 4, 6, 8 en 10 vijf plaatsen, katholie ken 2, 5, 7 en 11 vier plaatsen ën onafhan kelijken 3 en 9 twee plaatsen. t Is kurieus, welke droevige en vieze ge zichten de tapmannen trekken langs stra ten en wegen en in de herbergen. Zij zwij gen als vermoord en bekijken elkander als zieke koeien. Men gaat overal aanbellen en de voornaamste klerikalen zijn de eersten om eene kandidatuur te weigeren. Blauwe schenen! blauwe schenen, jongens, is alleg wat de triestige siren inoogsten. Dat is be grijpelijk, iedereen moet verstaan dat wetens en willens jacht maken op eene buis niet plezierig is't is martelaar willen zijn uit enkel vermaak, en in Dixmude dan hog waar iedereen liberaal geboren is. De schreeuwende provinciale belas tingen op de stad Dixmude. Dank-je-wel, klerikale heeren, gij hebt daar te Brugge de kunst om de burgerij der stedenrdciï laatstën duit af te persen en, bij voorbeeld, Dixmude eens duchtig met nieuwe belastingen uit tc plunderen. Luistert, gij gaat goed gaan hooren. De provinciale opcentiemen op het per soneel (deuren vensters dienstboden) bedragen in het jaar 1895 de som van frs 2,077-26 c. Met 1 januari 1896 worden zij gebracht op frs 4,006-12 c. Dus eene vermeerdering van frs' 1,928-88 c. Leg ze me daar, burgers van Dixmude, die goede klerikalen zullen u nog geheel en al het vel afstroppen, die fameuze belovers die al de belastingen gingen af schaffen. Gij ondervindt het nu op nieuw; De winkeliers worden ook niet gespaard, moet geweten. De provinciale opcentiemen op de patenten zijn dees jaar in onze' stad frs 167-36 C. Met nieuwjaar zullen zij verdubbelen, en van frs 167-36 c. op frs 334 72 c. ge bracht worden. kroon uit haren zak, en zegde tot den jongen koetsier, welke haar naar de afspanning geleid had Dit is voor u, zoo gij mijnen' man, gezond en behouden, bij mij weder- brengt De jonge koetsier sprong op zijn peerd, en bevond zich in weinige oogenblikken recht tegenover Gilpin. Op eéhe behendige' wijze wilde hij den teugel vatten maar' niettegenstaande zijne stoutmoedigheid eri zijn verlangen, vatte hij niets, en gelukte' enkelijk er in, om het peerd nog harder te doen loopen. Gilpin vervolgde dus zijne galop, en het' peerd des koetsiers galopeerde achter hem,» zoo vrij, en zoo gelukkig, als hadde het geene koets meer moeten voortslepen. Zes andere rijders, welke zich ook op weg bevonden, Gilpin door den koetsier van nabij gevolgd, zoo spoedig ziende voort- vluchten, begonnen hem uit te jocwen en toe te schreeuwen Houd den dief houd den dief! Allen schreeuwden om het hardst. En al die te' voet voorbij trok, vervoegde zich bij hen en achtervolgden zoo te zamen John Gilpin. De bareelen openden zich op nieuw voor' den kapitein der londensche burgerwacht - want de bedienden waren hoe langer hoé meer overtuigd, dat het voor eene wedding' was. Eu het was inderdaad een ware peerden- koers, een koers, waarbij Gilpin overwin naar was, want hij kwam de eerste in de' stad aau en hield slechts stil ter plaatse, waar hij vertrokken was. En laat ons nu ter eere van onzen héld, een leve Gilpin aanheffen, en wenschen wij hem met onze tegenwoordigheid te vereeren/ de eerste maal dat hij het peerd des alma nakschrijvers weder zal bestijgen J. Bv |g—BfflL.J!!JJBEUÜ.I«lil111 ii DE DIXMIIDENAAR door don Hf1.r>.Ir j

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 1