as rs Herbergiers van Dixmude! Eigenaars van huizen Bierbrouwers Van langs om sterker. Onpartijdigheid. A^n de herbergiers. N i eu wstij dingen j?i Burgerstand van Dixmude Zittingen van het Bureel van Weldaad Groote Prijskamp op den Biljard Prijskamp op den nieuwen Biljard, Tribunal Civil de première Instance a Furnes. Siégeant consnlairement. Notaris WAUTERS Beslissend^ Toewijzing Waarlijk, wij hebben alle reden content te zijn en eens luid en krachtig leve de klerikalen te roepen, die lastensmeders die ons den laatsten duit komen afpersen. Tel maar eens samen Vermeerdering op het personeel frs 1928-88 Vermeerdering op het patenrecht frs 167-36 Totaal frs 2096-24 Zegge twee duizend zes en negen tig frank vier en twintig centiemen vermeerdering van lasten, dat is de nieuwjaargift welke den klerikalen provin cialen raad u geeft, burgers van Dixmude. En diezelfde klerikale lieeren, die u uit zuigen, zullen den 17 november uwe stem komen afschooien om ookmeesterte worden van het stadhuis van Dixmudel.... Zendt ze wandelen, geeft ze eene monsterbuize te slepen, liberale en vrij- gezinde kiezers van de boterstad. Weg! met de lastensmeders en hunne slaafsche aanhangers. Men moet toch van alle schaamtegevoel beroofd zijn om te durven zeggen dat men niet weet dat er een smeekschrift naar de Kamer is gezonden geweest, wanneer wij met dag en datum gemeld hebben als die petitie bij de Wetgeving was toegekomen. In de maanden December en Januari zijn een karrevracht smeekschriften van al de Tappen van Belgie, gestuurd geworden naar Brussel. In die petitie vroeg men de vermindering, in groot getal, van de herbergen en slechts eene vergunning toe te staan aan de estaminets die 400 kubieke meters lucht bevatten. Ms dit-klaar genoeg, lasterblad? 't Is waar, dat de XaveriaDen die de gedrukte petitie geteekend hebben, niet wisten wat zij tee kenden. De voorkant bekleedt inet de hand- teekens van 42 geestelijken en op de tweede bladzijde volgden de handteekens van i eenige onzer werklieden. Kan men onbe schaamder de welbekende waarheid bestrij- «den. En als het voer petitien in de Kamers ter sprake kwam, antwoordde minister <le Smedt-de Naeyer, dat hij hoopte in iden aanstaanden zittijd eene meer derheid te vinden om die bepaling in de wet te schrijven. Is dat misschien -ook geen waar Maar de waarheid is, dat met al dat oorlogen tegen de herbergen, nu met de biezingen de klerikale partij in nesten zit. 138 estaminets willen dooden "T zal zoo gemakkelijk niet gaan. De fransche dagbladen die verslag geven «over de liberale meetingen jin de hoofdstad gehouden, spreken van de redenaars die ■deze kwestie van zoo groot belangbehan- - delden. Vijf-en-negentig op honderd herber gen willen afschaffen, 't wil toch iets zeg gen. Wie, in onze eeuw, zijne eigene belan gen niet verdedigt, verdient niet op de wereld te loopen. Men spreekt er van monster-stoeten in te richten om de be dreigde herbergiers, brouwers en eigenaars recht te doen wedervaren Groot is het ge vaar en dreigend de nood. Niet alleen Brus sel, maar het geheele land is in beweging. TtHs vamdeigroote steden dat de estarainet- houders huune redding moeten verwachten. 'Ook.in onze stad moeten zij een 'handeken bijsteken om dit snood plan te verpletteren. Wie zooveel brave huisvaders wil ten onde ren brengenmoet zelfs vernederd worden 'En tot overmaat van schaamteloosheid •schreeuwen de professors de herbergiers toe Een nieuw leger van honderd huisgezinnen ten laste der Hospi- «cien van Dixmude I Roept dit geen wrake bij God. Hadden onze herbergiers ■eene winstgevend bedrijf gelijk onze gees telijken. de vaders van huisgezinnen zou den geen herberg houden, wees er zeker van. 'De Samenwerkende Bakkerijen hebben 5000 bakkers op 't strooi gebracht de naamlooze Sociëteiten die de groote han delshuizen vankleerstoffen.confectien, in een woord van alle artikelen te Brussel gesticht hebben, deden2500winkeliers uitverkoopen. En item zooveel huisgezinnen op straat. En item zooveel huizen onbewooud. Die slokals betalen, wel is waar 34 per honderd aan hunne aandeelhouders, maar ziet rond u hoeveel kleine winkeliers zij tot den bedel staf gebracht hebben. En men smijt den herbergier met duivels genoegen da ont- eerende belediging toe Gaat bij de Armbesturen, daar is uwe plaats Onthoudt dit goed, herbergiers, wan neer gij den 17 November ter stembus gaat. De hoon u allen aangedaan moet en zal be antwoord worden door eene verpletterende liberale meerderheid. Neemt dau uwe weerwraak. Deze bedaarde waarheden zullen aan vele •stadgenoten de oogen wijd doen openen. Wie zijne belangen ter harte neemt moet voor de liberalen stemmen, en de schot schrijvers wegkuischen naar hunnen Tap met oneer en schande. X. Altijd nieuwe belastingen slaat de klok. De heer baron Ruzette, gouverneur onzer provincie, heeft bij omzendbrief aan de gemeenten laten weten dat het Ministerie van landbouw en openbare werken, op aan vraag van den hoogeren Raad van Land bouw, een voorloopig wetsontwerp bestu deert met het doel eenen taks te leggen op eiken kop geslacht vee bestemd voor de ver bruiking en die de slachters zouden moeten betalen. De opbrengst van dezen taks, ver meerdert met de hulpsommen van het gouvernement, zou dienen om de land bouwers schadeloos te stellen voor de ver liezen die hunne stallen ondergaan. Om het bedrag van den taks vast te stol-- len wordt aan de gemeenten het getal deV hoornbeesten gevraagd geslacht voor de verbruiking in den loop der jaren 1893 tot 1895. 1L Dus onder voorwendsel de landbouwers schadeloos te stellen, wier vee sterft ten gevolge van besmetting of alle andere oorzaak, zal men een taks leggen op het vleesch dat wij eten. Wanneer zal de minister nu zijns rondzenden in Dixmude en elders om op bs nemen in elk huisgezin hoeveel ponden vleesch. worst of schapenbout geëten wordt. Misschien is daar middel om nog nieuwe belastingen uit te vinden. Spaar ons niet, wij leven in den klerikalen tijd van gebraden kiekens, loopende met het mes op den rug langs de straten. Om een bewijs te geven hoe onpartijdig de openbare zaken in onze stad beheerd worden, geven wij hier eenige cijfers der leveringen aan de Burgerlijke Godshuizen, gedaan in 1894 door twee bijzondere kleri kale negocianten. Leest en oordeelt M. Baziel Baert. Bloem 107-50 ld95-00 Winkelwaren 30-00 Assurantie Hospitaal 30-00 ld. Gendarmerie 10-50 Hofstede 46-00 ld. Bloem ld. Id. Samen frs 319-00 M. Eug. Devos. 100 00 95-00 95-00 Samen frs 290-00 Wij lezen in den Oostendenaar De lasten worden al op den herbergier gelegd. Dan hebben zij te worstelen tegen de Tappen en Katholieke Kringen, waar allerhande spelen ingericht zijn, het bier wordt er een cent goedkooper betaald, zoo lokt men de werklieden in die tappen en eens dat zij er hunnen intre^ genomen heb ben, worden zij door de vrije mannen met den vinger gewezen en zij zijn voor de vrijheid verloren. Die concurrentie aan de herbergiers ia stellig van groot belang en mag uit het oog niet verloren worden. Het Vergunnings recht dat de nieuwe herbergiers hier te Oostende 100 frs 'sjaars doet betalen, is een van die schreeuwende onrechtveerdig- heden ons door 't klerikaal ministerie ge schonken om de geestelijke Tappers te be- voordeeligen die vrij zijn van die lasten. Het gouvernement der dompers vindt dat de herbergiers niet genoeg betalen en daar om wacht men tot na de gemeentekiezingen voor het neerleggen van eene nieuwe wet die iedere herberg 200 frs 's jaars zal doen, betalen. Bovendien hebben de klerikale krochten, congregatiën en tappen aan de Wetgeving gevraagd dat geene drankhuizen zouden mogen bestaan waar geen 400 meters lucht zijn. Herbergiers wapent u opdat dien maat regel toch nooit toegepast worde, dit zou de sluiting van bijna alle de herbergen voor ge volg hebben, ten profijte der tappen en kon- gregatien. De dood van den herbergier is door het klerikaal ras gezworen geworden. De herberg is eene openbare plaats al waar de werkman, de neeringdoener, de burgers bijeenkomen om wat nieuws te ver nemen en over den toestand van het land en van de gemeente te spreken, en dat is te veel en moet vermeden worden. Daarvoor zijn de tappen ingericht, aldaar wordt het volk gesurveilleerd en geniet niet de minste vrijheid meer, het wordt er verstompt en verkwezeld, en de herbergier die kosten en lasten betaalt, ziet zijne herberg ledig. Het is waar dat zulks gedurende den kiesstrijd het geval niet is, dan zien de herbergiers kalanten afkomen die zij sedert de laatste kiezing niet gezien hebben. Deze kerels betalen tourneetjes zooveel als men maar lust. In die eenige weken willen zij de herbergiers, die zij anderzinds trachten te ruïneerenrijk maken met de eenige franks die zij aldaar komen te verteeren. Doch 't volk is zoo dwaas niet meer om de uitbuiters te gelooven. De herbergier zou ongelijk hebben die trakteering niet mede te pakken, en 't volk dat geerne een pintje drinkt moet er geen bezwaar inzien den herbergier te doen geld winnen. De eene moet de andere niet benadeelen, als zij de kaloten en politieke bedriegers hunne cen ten beet hebben kunnen zij lijn hunne polle- vien aan hen vagen. Achteruit, die stemomkoopers, achteruit Herbergiers, veracht die kerels en kiest den 47 november voor mannen die werken om u een eerlijk stuk brood te laten winnen, die met uwen toestand jaar in jaar uit bekom merd zijn en die niet wachten tot dat de kie zing nadert om u den penning te gunnen. De vijanden van de herbergiers zijn gekend en den 17 november aanstaande moet gij u van dien nadeeligen invloed en van die kerels, die u als eene bende schooiers aan zien, verlossen. Wet op de gemeentekiezingen van 12 september 1895, in 't fransch en vlaamsch, 71 bladzijden, uitgegeven door de Société belye de librairie, prijs 50 cent. Daags voor de gemeentekiezingen, die het nieuw regiem inhuldigen der wet van 12 september, zal het aangekondigde boekje veel diensten bewijzen. Het formaat en den tekst zijn opperbest in de twee talen nevens elkander geplaatst. ■JBEneptimxia H9p TTBA 9I09Jïiq U97 'O OI RGB PJ03S -93 dOOH 97 pBBJ97U99TO9£) U9p JOOA U97SriieJ9Z9TJl 9p ufiz pfi^iB So^i uOO ZaCDt nri,1(iel zijnde, is de Waltherypil zoo zacht, zoo aaDgenaam, dat men geene andere meer wil om verstoptheid, maagonsteltenissen, bloedonzuiverheid, enz. te genezen. LET OP1 Mr en Mme MAURICE MEIER, £3 3 GqX MP ffio ët - s -3 I S *3 5 en 12 November 3 7 24 December 7 14 28 Januari 4 li 18 Februari. Telkens te beginnen om 2 ure n a middag. zondag 27 October, in de Café de la Paix, bij Leon Oool-Castelein, Groote Markt. 77 frs en een zilveren eermetaal verdeeld in zeven prijzen. Inleg 1 fr. Begin om 3 ure. Zie de uitgezondene kaarten. inden Witten Deer, bij R, Devos, te Dixmude zondaglO nov. —47 frsin 7 prijzen. Inleg 50 c. Begin om 3 ure. Zie de kaarten. Par decision du 19 October 1895 rendu conformément a Particle 5 de la loi du 29 Juin 1887 surle concordat préventif de la faillite, le tribunal a fixé la reunion des créancier3 du s' TJ^ophile Vermeerscli- Hooghe, négociuflt ..domicilié a Dixmude, au Jeudi trentqwi Octobre 1895, a trois heures de r'efèvée en l'auditoire ordi naire du Tribunal civil de Furnes, au Palais de Justice, ou les créanciers sont invités a se présenter en personne ou par fondé de pouvoirs. Le Juge délégué, A. PARDOEN. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Maandag 4 November om 3 uren namiddag^ter herberg den Hoorn bij Francis Van Laethem, Weststraat te DIXMUDE, va4 een met schuur, stalling en medegaande erf, te DIXMUDE, in de Weststraat, groot H. 0—03—50 C, Bewoond en gebruikt door de weduwe René Van Troy en, tot 15 Maart 1896. Ingesteld trs S700. Titels, plan en voorwaarden berusten ten kantoore van den Notaris Wauters. Openba re V erkooping van eene en andere onroerende goederen, TE EESSEN, BIJ DIXMUDE. De Notaris WAtTTERS te Dixmude, zal in het openbaar vsrkoopen, het volgende onroerend goed Hoop Een woonhuis met stagie, hebbende verscheidene beneden on boven- plaatsen, koeispri^Éppgen- en voiturekot, zwijnslai, schuur ftti koolkot met mede- gaande erf en benevens een gebouw ten dienst^^Fbrouwerij staande en gelegen te Eessen, langs de kalsijde van Dixmude naai* Rouselare bij kadaster be kend sectie B,numm«ps 14g,14ii en deel 14k, samen groot bij meting onder bebouwde en medegaande grond H. 0-15-23 C. palende noord de kalsijde, oost M. Sioen te Brugge, zuid Mevr. De Ruysscher te Eessen en west koop 2. Lest bewoond geweest door de weduwe Bonte-Demoen. Aanslag met de geldtelling. Prijzie der brouwerij, boomen en hagen 2,977 frs. Koop 2. Een woonhuis met stagie, dienende voor herberg genaamd Ma Campa gne, bevattende schenkplaats, achterkamer, keuken,zwijnskot, koei-enpeerdestal, boltra en hovenierhof, staande en gelegen te Eessen, nevens voorgaande koop, bij kadaster be kend sectie B, nummers 4li en deel 14k, samen groot, volgens metingonder bebouw de en medegaande erve H. 0—08—80 C. palende noord de kalsijde, oost koop een, zuid en west Mevrouw DeRuysscher te Eessen. In pachte genomen door Pieter Desodt, met recht van pacht tot 4 Mei 1905, mits fr. 150 's jaars, boven de lasten. Hageprijsfr. 54. Koop 5. Een woonhuis dienende voor herberg genaamd De Meiboom, met afhankelijkheden en medegaande erve, staande en gelegen te Eessen, langs den steenweg van Dixmude naar Rousselare, bij kadaster bekend sectie B. nummer 28d, groot aldaar H. 0—00—69 C. palende oost de erven Lanoye, zuid en west Leo Cuffez te Eessen, noord genoemden steenweg. Bewoond en gebruikt door de weduwe Charles Bruynooghe tot 1 Mei naast, mits fr. 80 's jaars, vrij van lasten. Koop 4. Een stuk zaailand gelegen te Eessen, langst de Zeugestraat bij kadaster bekend sectie D, nummer 470, groot H. 045—00 G. palende noord de erven Juliaan Rembiw te Brugge, oost Constant Hillewaere te Eessen, zuid gemelde straat en west Medard Vanhove te Zarren. Gebruikt door Alois Heyndrickx, tot 1 Oct. 1896, mits fr. 50 bij de jare, vrij van lasten, INSTEL Maandag 18 November 1895, OVERSLAG Maandag 2 December 1895, telkens om 3 uren namiddag, te EESSEN, ter herberg Ma Campagne, bij Eugenie Bruynooghe. i/2 p. h. Instelpenning te winnen. Titelen, plans en voorwaarden berusten ten kantoore van den Notaris Wauters, waar ook alle noodige inlichtingen te be komen zijn. iH'tHW'Q 1 11 ff- it—cy-np n De correctioneel® rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting vao 4 October. Vanbelleghem Pieler, kuiper Ie Dixmude, voorwaardelijk 2 maal 26 frs boet, voor overtreding aan de reglementen aan gaande de bewaarplaatson van petrol. Liebert Eugeen, latlenmaker te Poperinghe, 26 frs boet, voor vernieling van afsluiting, en twee maal 10 frs voor vernieling van meubels en dron kenschap. Detvilde Alois, koopman in borstels en Vanbra- banl Hendrik, roudleurder, beide te Clercken, de eerste, voorwaardelijk, 8 dagen gevang en 26 frs boel, voor vernieling van afsluiting, de tweede, voorwaardelijk, 10 frs voor vernieling van mobilier. Vannecke Pieter, dienstknecht te Middelkcrke, en Vandycke Colela, vrouw Alois Vanlerbeighe.le Lom- barlzijde, voorwaardelijk, de eerste 26 frs boel, voor slagen en 5 trs voor dronkenschap, de tweede, 26 frs boet, om drank gcgevco te hebben aan een bedronken persoon. Devey August, Lambrecht Hendrik, visschers, Devey Élza en Devey Maria, zonder beroep, allen te Adinkerke, de eerste SO frs boet, de tweede voorwaardelijk 30 frs en de tweede andere, voor waardelijk, elk 15 frs voor slagen. Een eenvoudig werkman. Gklibp mij te verontschuldigen, indien mijne verklaringen niet ganech duidelijk zijn, want ik ben maar een eenvoudig werkman, en heb geene geleerdheid ontvangen. Aldus eindigt een zeer belangrijke brief, ons laatst toegestuurd. Volgens onze briefwisselaar schrijft, moest hij over omtrent veertien jaar zijne gezondheid verloren hebben. Hij had, om ze terug \te winnen, zonder wachten al de noodige middelen gewend. Eerst ging hij den geneesheer van ncey raadplegen, die hem warme baden voor- ,rreefen hom ^ön groei poedpr gaf om iézijno so^ip mengen. Deze behandeling volgde hijf verschei- ne weken, maar zij gaf geene verzachting. Dan igaf hij zich tot een vermaard kruidenzoeker, die he'm aanraadde een afkooksel van menthe te no men na eiken maaltijd. Dan raadpleegde hij zekere dame, die zich met geneeskunde bezig hield. Zij sprak grooten lof van eene siroop door haar alleen bekend dan gaf zij hem een pakje met kruiden, die hij moest koken. Andere geneesheeren gaven hem poeders en plaasters, doch in weerwil van al de moeiten die hij deed om te genezen, vermeer derden zijne pijnen van dag tot dag, Ik had. zegde hij, overal pijnen, mijne tong was zeer be laden, mijne oogen werden geelachtig en met groote moeite kon ik 's morgens een weinig voed sel nemen 's avonds kon ik niets gebruiken. Het was mij bijna onmogelijk gansch uitgestrekt te bed te liggen, zelfs van den rug te huigen, en de minste beweging veroorzaakte mij groote pijnen. Op dit tijdstip mijner ziekte, viel mij als bij toe val eene kleine broohuur, waarin de verschillige ziekten,in Frankrijk gemeen, verhandeld Werden, in de handen. Zonder twijfel had een vriond hem dit per post toegestuurd. Maar zonder verder op te zoeken wie de vriend mocht zijn, haastte hij zich het boekje te lezen, en onder den titel van Slechte spijsvertering ontdekte hij, getrouw beschreven, al de kenteekens, die hij zelf had gevoeld. De schrijver van den artikel sprak grooten lof over de verdiensten van zeker geneesmiddel Shakers Amerikaansehen tisane genoemd, en dat, het geen de werkman dan nog niet wist, algemeen be roemd was voor de genezing van deze kwaal en hare verschrikkelijke gevolgen. Grootelijks bewo gen door deze lezing, haastte hij zich aan M. Fa- nyau, Apotheker te Rijsel te schrijven, opdat deze heer, die hij dacht den invoerder van dezen tisane in Frankrijk te zijn, hem onmiddelijk eene flesch ervan zou opsturen. Daar de afstand groot was, duurde het vrij lang eer hij het gewenschte pakje ontving. Dit tijdstip mijner ziekte, n voegt de schrijver er hij, was het pijnlijkste voor mij, Ik leed zoo zeer dat ik er somtijds van schreeuwde Maar het uur der verlossing sloeg weldra. In den brief aan M. Fanyau gericht, en waaruit wij de bijzonderste zinnen trekken, zegt de schrij ver nog liet volgende: Zoohaastik de eerste dosis van dezen beroemden Shakers Amerikaansehen tisane bad genomon, voelde ik eene beternis die met den tijd toenam. Wij zijn heden den 17 der maand September 1889, mijn eetlust is teruggeko men en met hem de weldoende slaap; ik kan lang aanhoudend wandelen, al mijne bewegingen heb ben hunne vroegere veerkracht teruggekregen, zonder mij de minste pijnen te veroorzaken. Mijn zenuwstelsel is normaal, en mijne tong is zuiver; in een woord, ik kan u zeggen dat mijne gezond heid bijzonder goed is. Deze eenvoudige man, die zich Eenvoudige Werkman noemt, heet, M. V. Micbaut, en woont te Grancey-le»Chateau (Cöte-d'Or). De duizende personen, die de geschiedenis van zijn lijden zul len lezen, kunnen hem gelukwenschen over zijne wonderbare genezing. Wij kunnen er bijvoegen dat het geneesmiddel, dat'hem als bij tooversiag heeft genezen, dan wanneer de voorschriften der geneesheeren niets vermochten, zijne plaats moet vinden in elk huishouden. Schrijft aan M. Fanyau, Apotheker te Rijsel, en hij zal u aanstonds eene brochuur afzenden met den noodigen uitleg. Prijs per flesch, 4,50 frs.; de 1^52 fleseli 3 fr. Depót in alle goede apotheken en bij de heeren Charles Delacre, Montagne de la Cour 80, Brussel Algemeen depót Apotheek Fanyau, Lille, Frankrijk. Assisenhof. Ziehier de zaken die maandag 28 oct. voor bel assisenhof zullen gebracht wor den 28-29 ocl. Ivo Devos, brandstichting, 30 oct. en volgende dagen, Marinus De Bree, moordpooging. 4 nov. en volgende dagen, Deroo Julie, Vermote Pieler en Christiaens Julien, moord en vader moord. 17 1. Alhoewel een onfeilbaar purgeer- Handel in bier* De heer EBEN (Brabant- dam 81, Gent, bij de statie), is voor zijne kalanten sprekeltjk den l8,en en S11"1 Maandag van iedere maand, te DIXMUDE, in bel ffótel de Commerce, bij den heer Emiel Billiel, Statiestraat. De meest verwaarloosde en pijn lijke hoest wordt door eene enkele doos, van één frank, der smakelijke Waltherypastillen genezen. bijzondere chirurgijns - tandmeesters, hoek der Moskroenstraat N" 2,,te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuischen der tanden en bet herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne Jwoonst. Niet tegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handels betrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegenwoordigd. Zooals voorgaandelijk zijn Mr en Mmt Maurice MEIER, dagelijks te raadplegen ten hunnen huize hoek der Moskroenstraat N° 2, (huis met koetspoort, bij het gevang). Zij verzoeken dus de persoonen die begeeren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr en Mme Maurice MEIER zijn, hoek der Moskroen straat N" 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. Meier zal gelijk gewoonte te raadplegen zijn te IJper 3 maal per week, de maandag, donderdag en zaterdag van 9 tot 4 ure bij Mmc vr Van Kemmel Groote Markt n. 5; te Oostende elke woensdag van 10 tot 2 ure Langestraat 79; te Brugge, elke vrijdag van 9 tot 3 ure Philipstokstraat bij d'Hooge-Taelman in 't Molentje. M. llroesbekc, chirurgijn-tandmeester, wo nende iu de. Wolvengrachtstraal n° 62, Brussel, is alle dage ten zijnen huize Ie raadplegen van 9 ure lot 12 en van 1 lot 5 ure. ffl A ffl tE O*5* g o o es g fiA CC -S M C3 0 0 2 S -C: O, t» Is is" Veemarkt Anderleeht, 24 Oct. Veemarkt Getal ta koon gesteld 1498. Prijs per kilo op voel: ossenj fr. 0,75 tpl 0,95; sneren, 0,60 lot 0,80; koeien en veerzen0,60 lol 0,80. Brussel, 2-4 Oct. Veemarkt Getal te koop gesteld 37. Prijs per kilo, osscd, 0,86 lot 1.00; stieren, 0,00 tot 0,00 koeien en veerzen 0,00 tol 0,00. GEBOORTEN. 19 Ocl. Pieters Omer Edgard Theodoor Anloon Abel, zoon van Alois en van Maria Elisa Haegen. (Woumenstraal.) 20 id. Barzeele Paul Eduard en Paula Josephine, tweelingkinders van Achiel envan EmmaFlahouw (Kwadeslraat.) huwelijksbeloften. 20 Oct. Decuyper Hector Camiel, schrijnwerker, en Hanson Udolie Odula, klakkenmaakster, beide te Dixmude. 20 id.Vanhulst Raimottd Emiel, dagwerker en Vieuhled Flora Anna, kantwerkster, beide le Dixmude. OVERL1JDENS 20 Ocl. DesladbadereAndrö,geboren te Dixmude den 27 september 1895, zoon van Adolf en van Sylvie Dsspeghel. (Montanusstraai.) 20 id. Viaene (Jermain Bernard Marie, geboren te Dixmude den 4 mei 1891, zoon van Hippoliet en van Romanie Markey. (Weslslraat.) 21 id. Viaene Germana Maria Romania, geboren le Dixmude den 22 september 1894, dochter van Hippoliet en van Romanie Markey. (Weslslraat). 22 id. Vanhille Maurice Alfons, geboren le Dixmude den 2 september 1895, zoon van Poly- dore en van Maria Louisa Geryl. (Wilgendijk). 23 id. Vandenbroucke Noül Eduard Cornelius Petrus, geboren te Dixmude den 16 September 1895, zoon van Fréderic en van Stephanie Romanie Stroom, (Weslslraat). t

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 2