GEZAAGD HOUT 2 Woonhuizen Petrolie aan 22 c. den stoop. BORSTPILLEN 275 CANADABÖOMEH Tribunal Ciïil de preiière Instance a Fumes. Siégeant consnlalrement. Notaris WAUTERS van Dixmude Bureel van Weldaad p op den Biljard n nieuwen Biljard, Twee goede partien Maaigras Deurwaarder AERLEB0UT JULIUS DE GRAER, Notaris Een Woonhuis met stallingen Notaris DIERYCKX, Ministerie van Geldwezen. St Maartensbolling Het Huis Leleu-Debacker, In denGrooten Paternoster E. Dasseville, Bij Alf. Deebièvre-Delheye, Eessenstraal, Dixmude^ Hnis Yan vertrouwen. - Wede Craceo-Plancke, itz a OYergroote keus Yan 200 Boas of katten, Moffels, Schoen- en Meubelmagazijo Verkoop aan factuurprijs Maamloos Yennootschap HOLLAKBO-BELGE, voor het vervaardigen van Hydraulischen HA.RDSTEEN Zetelplaats en fabriek Langstraat, NIEUPORT. 0 II -Ist.l ■li Openbare Verkooping Open ba re Verkoop in g Openbare Verkooping Herbergvermaken. Bouwsteeiien van alle grootten en gedaanten. Specialiteit van Grafzerken edeuksteeneii; tensterzuilein goteri kantsteeneu, dekstecnen^ en/>. I MEIER, .5 -S s s B 3'.t Par decision du 19 October 1895 rendu conformément a Particle 5 de la loi du 29 Juin 1887 sur le concordat préventif de la faillite, le tribunal a fixé la reunion des créanciers du sr Th^opliileVermeersch- Hooghe, négociant^domicilié a Dixmude, au Jeudi trent'tp. Octobre 1895, a trois heures de rtelevée en l'auditoire ordi naire du Tribunal civil de Furnes, au Palais de Justice, ou les créanciers Bont invités a se présenter en personne on par fondé de pouvoirs. Le Juge délégué, A. PARDOEN. KAjVTOQR. van den TE DIXMUDE. Beslissend^Toewijzing flaaiialag 4 lovcmber 4S95, om 3 uren namiddag^ter herberg den Hoorn bij Francis Yan L/aethem, Weststraat te DIXMUDE, vaneen vember 24 December 28 Januari 18 Februari, i om 2 ure n a middag. i de Café de la Paix, elein, Groote Markt, ■en eermetaal verdeeld g 1 fr. Begin om 3 ure. Laarten. j R, Devos,te Dixmude frsin 7 prijzen.—Inleg re. Zie de kaarten. met schuur, stalling en medegaande erf, te DIXMUDÊ, in de Weststraat, groot H. 0-03-50 C. Bewoond en gebruikt door de weduwe René Van Troy en, tot 15 Maart 1896. Titels, plan en Voorwaarden berusten ten kantoore van den Notaris Wauters. Openbare Verkcoping van eene van gelegen ia de gemeenten Eessen en lerckem. Door 't ambt van den Notaris TIBURGE PROOT te Woumen, daartoe in rechte benoemd. Vrijdag SS November Ii95, ten 21/2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Gemeente Eessen. Koop 1. Eene goede langwerpige bijna vierkante partie maaigras gelegen te Ees sen in de brouckagie, groot H. 0-39-70 G. palende noord den IJzervaart; oost vrouw weduwe en kinders van den heer Edmond De Breyhe-De Ruysseher te Dixmude; zuid vrouw weduwe en kinders van den heer Hendrik Vandromme-Dasonville te Eessen west vrouw weduwe Ferdinand Vernack- Hoornaert te Ichteghem en den heer Louis Ollevier-Van Woumen te Veurne; bekend bij kadaster sectie A, nummer 215. Om door den kooper in gebruik te treden met de geldtelliug. Gemeente Merckem. Koop 2. Eene goede partie maaigras gelegen te Merckem, strekkende zuid en noord nabij den IJpervaart, groot H. 0-52-90 C. palende noord den heer Josef Dautricourt te Brugge en het Bureel van Weldadigheid van Merckem, oost Pieter Verhamme-Hooghe te Pollinchove; zuid den heer Engelbert Opsomer-Moücraij te IJpe- ren; west den heer Hector Bossaert-Joos te IJperen en den heer Dautricourt voor noemd; bekend bij kadaster sectie A, num- met 106. Om door den kooper in gebruik te treden met de geldtelling. Deze verkooping geschiedt ten overstaan van den heer Vrederechter te Dixmude. De titels en veilvoorwaarden, berustéii ten kantore van den Notaris Proot voor noemd. Ook alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris Arthur Vandenberghe te Per- vyse. en andere onroerende goederen, TE EESSEK, BIJ DIXMUDE. De Notaris WAUTERS te Dixmude, zal in het openbaar vjrkoopen, het volgende onroerend goed Koop 1Een woonhuis met stagie, hebbende verscheidene beneden an boven- plaatsen, koeisbrUtogen- en voiturekot, zwijnstal, schuur koolkot met mede- gaande erf en benevens een gebouw ten diensWWrbrouwerij staande en gelegen te Eessetj, langs de kalsijde van Dixmude naar Rousplare bij kadaster be kend sectie Bpiummstrs 11g,11h en deel 11k, samen groot bij meting onder bebouwde en medegaande grond H. 0-13-23 C. palende noord de kalsijde, oost M. Sioen te Brugge, zuid Mevr. De Ruysseher te Eessen en west koop 2. Lest bewoond geweest door de weduwe Bonte-Demoen. Aanslag met de geldtelling. Prijzie der brouwerij, boomen en hagen 2,977 frs. Koop 2. Een woonhuis met stagie, dienende voor herberg genaamd Ma Campa gne, bevattende schenkplaats, achterkamer, keuken,zwijnskot, koei-enpeerdestal, boltra en hovenierhof, staande en gelegen te Eessen, nevens voorgaande koop, bij kadaster be kend sectie B, nummers Ut en deel 11k, samen groot, volgens meting onder bebouw de en medegaande erve H. 0—08—80 C. palende noord de kalsijde, oost koop een, zuid en west Mevrouw DeRuysscher te Eessen. In pachte genomen door Pieter Desodt met recht van pacht tot 1 Mei 1903, mits fr. 130 's jaars, boven delasten. Hageprijsfr. 34. Koop 5. Een woonhuis dienende voor herberg genaamd De Meiboommet afhankelijkheden en medegaande erve, staande en gelegen te Eessen, langs den steenweg van Dixmude naar Rousselare, bij kadaster bekend sectie B, nummer28b, groot aldaar H. 0—0069 C. palende oost de erven Lanoye, zuid en west Leo Cuffez te Eessen, noord genoemden steenweg. Bewoond en gebruikt door de weduwe Charles Bruynooghe tot 1 Mei naast, mits fr. 80 's jaars, vrij van lasten. Koop 4. Een stuk zaailand gelegen te Eessen, langst de Zeugestraat bij kadaster bekend sectie D, nummer 470, groot H.0—45—00 C. palende noord de erven Juliaan Rembtw te Brugge, oost Constant Hillewaere te Eessen, zuid gemelde straat en west Medard Vanhove te Zarren. Gebruikt door Alois Heyndrickx, tot 1 Oct. 1896, mits fr. 50 bij de jare, vrij van lasten, ZITPACUBM t INSTEL Maandag 18 November 1S95, OVERSLAG Maandag 2 December 1895. telkens om 3 uren namiddag, te EESSEN, ter herberg Ma Campagne, bij Eugenie Bruynooghe. t/a p. h. Instelpenning te minnen. Titelen, plans en voorwaarden berusten ten kantoore van den Notaris Wauters, waar ook alle noodige inlichtingen te be komen zijn. IV Woumen, van Menagiegoederen, Huismeubelen, lands- halaam, hovenierzaden en andere roerende voorwerpen ten verzoeke en in behoeve van Pieter Hemelsoen, hovenier aldaar Woensilag «BW October 1195 ten 1 4/2 ure juist fidtniddag. Door 't ambt van M5ter TIBURÖE PROOT Notaris te Woumen. Alles comptarjt te betalen. KANTOOR van den te Dixmude. X Op Maandag 28 October 1895, om 3 ure namiddag, te Caaskerke, ter herberg van Henri Van Prael, koopdag van en 1SUSSCHEN. II Woensdag 6 November 1995 om 8 r/2 ure 's morgens te Zarren, ten huize van de weduwe Pieter Sesier en ten haren verzoeke, van Menagie- en Ellegoederen, Winkel- en Herberggerieven, Voituurkar, 2 geiten, gezaagd en brandhout, eene stroo en 8 aren boeten. van en eene partie Bouwgrond, 'ïe Wonmen. Door 't ambt van Meester TIBURGE PROOT, Notaris aldaar. (Dinsdag? 19 November 1S95, ten 2 I/a ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Koop 1. Woonhuis en H. 0-11-31 C. erf in 't dorp. Bewoond en gebruikt door Hector Tourlousse tot 1 Oktober 1896, mits 158 frs 's jaars boven de lasten. Koop 2. Woonhuis en H. 0-06-06 G. erf, noord aan voorgaande. Bewoond het woonhuis door Camille Acou tot 1 Mei 1896 mits 75 frs en het land gebruikt door Hector Tourlousse voornoemd mits 5 frs tot 1 October 1896, alles boven de lasten. Koop 3 H. 0-08-89 G. Bouwgrond noord aan 't voorgaande. Gebruikt door Hector Tourlousse voornoemd tot 1 Oktober 1896, mits 12 frs's jaars boven de lasten. STUBIE van meester TE BEERST Maandag i t November i 995 om 2 i/2 uren namiddag, ter herberg de Manége te BEERST, van en 2 aren 40 centiaren erf te Beerst, wijk de Manége, langs den steenweg van Beerst naar Thourout. Bewoond door sieur Ferdinand Vuncoillie, tot een maand na den Overslag. 1/2 p. h. Instelpremie. KANTOOR van den TE THOUROUT Xaterdag S November 1195, (Allerzielendag), om 9 ure voormiddag; in het goed van Wijnendaele, gelegen te Thourout en Ichteghem, van A. 115 Sparren, ter dikte van 80 cent. tot 2 met. 10 centim. 336 Larixen, 70 c. tot lm70 5 Olmen, 70 c. tot lm45 11 Wilgen. 17 Easchen, 80 c. tot lra60 225 Beuken, 80 c. tot2m10 385 Eiken, 60 c. tot 2m30 Wassende langs de Kapel-, Cel- en Bui- tendreven, in de Matjes, langs de Wulve-i Buyse-, Potjes-, Turf- en Kortedreven, de Schoonwaterbeek en Jftlianadreef, al ver- eeld in 201 koopen, En B. Twee vummen goed Hooi. De nabijheid van de kalsijden leidende naar Oostende en Dixmude maakt den ve, voer zeer gemakkelijk. Da ^jergadering aan deponing van heer Bestuurder en aan koop 1 nabij iJspuri Öp gewone voorwaarden ön tijd van taliDg, mits door de koopers daartoe aan zocht solvabele borg te stellen ten genoe gen van Meester Dieryckx voornoemd. iV*. 3. In den loop van Januari 1896, zal er in het voormeld goed van Wijnen daele eene venditie gehouden worden van allerlei schoone boomen. BESTÜÜR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. Mantoor Nicuport, De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Nieupoit zal op Katerdag S November f 895, om een ure en half, stipt, namiddag, over gaan tot de van mm komt den dépot te ontvangen van het nieuw stelsel van stoven voor salons, eetplaatsen, kamers en herbergen, met deze nieuwe systeem van stoven bekomt men met weinig kolen eene groote warmte, en het is ge noeg 's morgens en 's avonds een weinig kolen intedoen om gedurende eenige dagen vuur te.bouden, een ieder zal zulk eene stoof willen hebben, welke ik zal leveren te be ginnen van 12 frs. Ik roep ook de aandacht op de nieuwel petrolstoven hebbende het fatsoen eii gevende de warmte van een gewoon calori- fère. alle slach van vellen aan buitengewone lage prijzen.. Zwarte boas, lengte 2m50, 2m75 Boas, in fissevel in alle lengten Boas in tluwijnevel in alle lengten Moffels in alle slach van vel wassende langs de baan van Nieuport naar Veurne, nabij de brug van Wulpenop het grondgebied dezer gemeente. Te vergaderen aan koop I, de reeks be ginnende van den kant van Nieuport, Zes maanden tijd van betaling, mits goede borg. De kosten beloopende 10 benevens 50 c. per boom, voor putgeld, moeten bin nen de acht dagen na de goedkeuring der verkooping betaald worden. De boeten welke krachtens hetlastkohier zouden ingeloopen zijn, zullen streng toege past worden. Het kohier van lasten berust ter inzage der belanghebbenden, ten voormelden kantoore der Registratie, en in het Han delsmuseum, Augustijnenstraat, 18, te Brussel. Door uitscheiding van bedrijf. OVER TE NEMEN Fen welgekalant Gesticht in de Weststfaat nr 33, Dixmude, sedert meer dan 40 jaren, van heden af Wed" Acket-Schallicr, NEEMT Noord- of IteersWraalj 38, DIXMUDE te beginnen van 5 frs tot 75 frs. 25 frs tot 45 frs. 50 frs tot ÏOO frs. fr. 1-75tot 85 frs. (geltrevc(ccrtl). Vraagt aan al uwe kepjsititt v>i de bette remedie in ti&irB/ÖÉ VEftKOUDHKJO, BffaftÈHIU, CKÏSTE.KINÖËN PIJPEN, eiva. Elkeen zal u antwoorden Apotheker te BRUSSEL Neemt niets anders dan de «elite IHï&STPlLkUi van F, VIMAfTO EISCHT WIL DEW P. VBffClAÜ'WEN EN HET FABRiEKMiESm HIÊRNEV&M., 1 fr. de doos In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 cent"1 door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel. Depot te Dixmude bij Vrswaebue en Ghyssabrt, apothekers If Ie zaken die maandag zullen gebracht wor- ndstichling. gen, Marines De Bree, n, Üeroo Julie. Vermote en, moord en vader- een onfeilbaar purgeer- nde, is de Waltherypil zoo aangenaam, dat wil om verstoptheid, onzuiverheid, enz. te >e heer EBEN (Brabant* is voor zijne kalanten Maaudag van iedere l Hötel de Commerce, Statiestraat. verwaarloosde en pijn- wordt door eeDe enkele ién Irank, der emaltelijke andmeesters, hoek der ■trijk, hebben d'eer het n nieuwen tandmeester voor het kuiachen der van kunsttanden, zich an hunne (woonst. Niet van den naam en van jenaamd geeue handels- ïrsoon. on, noch broeder, noch vertegenwoordigd, zijn Mr en Mra« Maurice egen ten hunnen huize 2, (huis met koetspoort, oersoonen die begeeren vragen of zij wel bij zijn, hoek der Moskroen etten op de antwoorden oonte te raadplegen zijn de maandag, donderdag 3 bij Mmc v Van Kemmel dostende elke woensdag at "79; te Brugge, elke re Philipstokstraat bij lentje. ïrgijn-iandmeesler, wo- ;histraal n° 62, Brussel, huize te raadplegeD van j ure. ,A m 8 O S. 0 9 =0 fij ai I* <D Q1 fl C5 "y ;ht, 24 Oct. Veemarkt 98. Prijs per kilo op U.S5; iüuren, 0,60 tol ,60 lot 0,80. >k Veemarkt Geial te koop er kilo, ossec, 0,86 lot ),00 koeien en veerzen KIEN ïdgard Theodoor Anloon i van Maria Elisa Haegen. duard en Paula Josephine, hiel envan EmmaFlahouw iBELOFTEN. jr Camiel, schrijnwerker, i, klakkenmaakster, beide md Emiel, dagwerker en kantwerkster, beide te .UDENS ndré,geboren te Dixmude 5, zoon van Adolf eu van tanusslraat.) Bernard Marie, geboren 1891zoon van Hippoliet y. (Wesistraal.) a Maria Romania, geboren tember 1894, dochter van nie Markey. (Weslstraat). rice Aifons, geboren te )er 1895, zoon van Poly- lisa Geryl, (Wilgendijk). e Noël Eduard Cornelius mude den 16 September Sderic en van Stephanie astraal). Ingesteld frs 37DO. lï hoeveelheid--|«-*--Comhal 4tt«ltaarl op Allerheiligen bij Emile Hosien, zadelmaker, Eessenstraal Combat Jaskaart en Vloerbol, Aller heiligen in de Bel bij Henri Ramout, Combat Jaskanrl en Vloerbol, Aller heiligen hij Leopold Decoyper in den Haan. Combat Jaskaart en Vloerbol, Aller heiligen bij Désiré Vandenbroucke, Combat Jaskaarl en Vloerbol, Aller heiligen bij Henri Brys-Deseck. be- Combat Jaskaart en Vloerbol, zondag 27 oct. in den Tonkin bij Camille Barzeele. Combal Jnskaart en Vloerbol, op zondag 27 Oct. m 't Gouden llootd hij Fl. Deschot. Combat Jaskaart en Vloerbol, op zondag 27 Oct. in den Ruoden Hert bij Leopold Coquel. Combat Jaskaarf en Vloerbol, alsook een vet konijn le winnen, zondag 27 October bij Ch. Vieubleri Klcinendijk. Combal Jaskaarl en Vloerbol, op zondag 27 oei. bij Pieter Vandaele in den Anker. Combat Jaskaart en Vloerbol, op zondag 27 oct. in de Café Suisse bij Philomene Ghyselen, 6 prijzen le winnen onvergeld. Combat Jaskaarl en Vloerbol op zondag 27 oct. en een schoon konijn le winnen in Sebas- tiaan bij D, Castelein, Hoogebrug. Combat Jaskaart en Vloerbol, op Zondag 27 October bij Amand Bolle; Combat met de Vloerbol, zond. oct, in de Wagenrnakerij bij Edouard Riinson Combat Jaskaart en Vloerbol, op zondag 27 October bij wed. Dendnyver. Combat Jaskaart en Vloerbol, op zondag 27 October bij Jan Verliaeghe. Jaarlijksche Prijsbolllng op zondag 3 November bij Emile Debaene Eessenkalsijdc. Er zijn schoone prijzen te winnen in de over dekte boltra, in de vloerbol en op bet smijibard, kienens, konijnenen baais, iuleg 10 centiemen. Jaskaart en Vloerbol en ■irakesini jling onvergeld zondag 3 November in 'l Eleclriek Bierhuis bij Henri Pollentier, Monlanusslraat. Combal nietdc Jaskaart en de Vloerbol zondag 3 November bij Piemi Lammens Noordstraat Te Winnen in bet bussemijlen een groot vel konijn en een groot koekebrocd op zondag 3 Nov. ;n den Kleinen Engel bij Jnlcs Vaneerioo. Groote Combat met de Jaskaart, alsook een vet konijn te winnen op zondag 3 November in de stad Gent bij Francis Vnndenmessynck. Combal Jaskaarl en Vloerbol, zondag 3 Nov. in de Witte Leeuw bij Romain Vandamme Konijnstraat. Combat Jaskanrl en Vloerbol, zondag 3 Nov. in den Posthoorn hij Emile Vincke. Combat niet de Jaskaart, zondag 3 Nov. in de Botcrmijn bij Eogeen lllomme. Combat Jaskaart en Vloerbol, zondag 3 Nov. bij Francis Barzeele Hooge Brug. Combat Jaskaart en Vloerbol, zondag 3 Nov. in de Groote Teug bij Sylvèrfc Deguyter. Combat Jaskaart en Vloerbol, zoodag 3 Nov. in 't Parnassushof bij Camiel Geldhof. Conibat Jaskaart én Vloerbol, zondag 10 Nov. in den Nieuwen Haan bij Tb. Coquet. Combat Jaskaarl en Vloerbol, zondag 10 Nov. in den Lauiveitak bij Ch. Prosec. Vriendenherneming te Dixmude. in de overdekte bolbaan van bet Vliegende Peerd, bij AMANÜ BOLLE, Oostvesten Op Zondag lO November 1895. LIJST DER TE WINNEN PRIJZEN. 1. Eene lekkere hesp. 2. Een vetten turkenhaan 3. Kockebrood met rozijnen, 4. Een vet konijn. S. Stelsel verkenspoolen en ooren. 6- Kockebrood zonder korenten 7. Een koppel kiekens. 8. Een kilo lekkere Saucissen, 9. Eene groote lekkere taart. 10 Een schooneri schapenbout. 11. Koekobrood met korenlen. <2. Een Stoppel vette kiekens. 13. Een groote kalfskop, 14. Een vel konijn. 15. Eend schoone koeitong. 16. Sint Maarten le peerde. De itileg 50 cent. 5 c. bolrapersgeld. Begin om 3 ure juist namiddag. Men schrijft in van heden af bij al de leden. Wekelijks den Donderdag Compagnie met de pasbaanbol bij Richard Devos Catteeuw, Eessenstraal kleermaker wdJ nende in den Congój Groote Markt Dixmude, maakt bet geöerd publiek en zijne talrijke oude kalanten bekend, dat bij Zicll opnieuw komt te vestigen als kleermaker. Door dn buitengewone lage prijzen, de spoedige bediening en nauwkeurige uitvoering van zqn werk, verhoopt hij de gunst van eenieder te winnen en het getal zijner kalanten te zien aangroeien Zij allsan gsnezait. 3 meSativn o» «tnywre driploiyin BB BAS1AKEBS ZVLLÊN SrftEKfi VEHVOl.SD WOilBEIt

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 3