Standaert's tabletten. BISCUIT BRAZIL OPGELET. Ziet hier Ter stadie van Julius De Graer 100,000 fr. ia eenmaal of in gedeelten ten minsten van 20,000 fr. Hoogste onderscheiding Emile FONTAINE, VÖLKS-PHOTOGRAPHIË Leening van Kapitalen Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1870. KËLANGItIJK BE RICH lr en Me Meier Let we! op. Distillerie de la Bourse, Ia den grooten bazar Yan bottine-tigen Men verlangt Te pachten Braadgevaar. g Belgiscfse Staatsrenten Adolf fan Thuyne, Echte hollandsche Lekkerkoek, Te pachten of te koop $ec ASTHMA F.Vanderheyden-Vanhove Aux Armes de Dixmude Ch. Vanhoucke-Ghyssaert ^t°°rat HIARKTPIIIJZKJ^. S-g-K-g §6 I c: co DÉLIOIEUX BISCUIT DE TABLE I |P|t- Notaris te Beerst: te placeeren en te verkrijgen alle soorten van kapitalen op goede hypotheek. Daarenboven aanstonds te verkrijgen Fabriek van chemische en technische preparaten, opgericht in is63 te Emmerich a[d It hij n en ',s He&renberg [Nederland). Landmeter van het Cadaster, wonende te Eessen, bericht dat hij wekelijks sprekelijk is te Dixmude den Maandag van 9 tot 10 ure voormiddag in het Hotel de Commerce bij de statie. <5? H Edm. en SylvieDeschot DOHE YN-VERMEERSCH Noordstraat DIXMUDE Noordstraat Tfl knon 1'inimermanshallaam zoo goed als nieuw bij wed" Aoket-Schallier, Weststraat Ten allen tijde zijn te bekomenkapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frs en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich te vervoegen met eigen- doms titelenbij den Deurwaarder Claeys Noordstraat n° 40, te Dixmude. Universeel Zuiveringszout, 1 pak fr. 1-50 ifè pak 80 c., d/4pak 45c. Medicinal •Dorschlevertraan in flesschen, 3 frs, fr. 1-75 en 75 c. IJzerlevertraan in fles schen, fr. 1-50. Druiven Borstsiroop in flesschen, aan 90 c.fr. 1-75 enfrs 2-75. - Haarbalsem in flesschen, aan Ir. 1-75 en 1 fr. Borstpastillen in doozen, aan ui25 en 75c'' en in zaliJesaan 35c- EmserPastillen in doozen, aan fr. 1-25 Rhabarber Slijin-en Maagpillen in doozen, aan 75 c. Anatherin Mondwater ("Eau de Botot) in flesschen, aan fr. 1-50 c. Muizentarwe gekleurde pakjes aan 30., witte pakjes aan 15 c. Boterpoeder in pakjes van fr. 1-25 en 15 c. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing van Huis Otto Hoentjes, §t Jacobstraut, 13, Hrugge Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeurl DROOGWASSCHERIJ EN VERWERIJ tn alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kinderkleederen; gordrnen- tafelkleeden en kamerbehangsels; cbals; handschoenen, pane; enz enz MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen )R; 1,5 dagen geleverd. Verzorgd werk. Gemalige prijzen. Depot bij Pieter De Cock, Wilgendijk n° 19, Dixmude. St CRISPIHUSHDIS. bijzondere Chirurgijns gediplomeerd door de Belgische Kezondheids- Commissie, Moeslcroenstraat 2, KORTRIJK. tenue par Sllvère Acket, rue du Midi 5, BRUXELLES olledige en eefcere genexing; ONFAALBAAR GENEESMIDDEL TEGEN BALGFIJN VOOR DE SIEREN. Buikpijn en overlaste maag bij de menschen In Sint __r AGENT voor het plaatsen vau Koffij. Antwoord aan L. M. 72 poste restante. Ant werpen. Schoone Remise kunnende dienen voor magazijn, gelegen in 't midden der Konijne straat te Dixmude. Voor de conditen bij Mevrouw De Ruysscher, op het kasteel te Eessen bij Dixmude. '3 ip tegen 3 °/0 Dixmude gelast zich met de uitwisseling der titels. Ch. iDgelbrecht-Yaa Bycke, Weststraat 88. Belgische Maatschappij van Alyemeene Assurancien tegen Brandgevaren bevestigd to Brussel, goedgekeurd hij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. gerieflijk Woonhuis g 13» mm vm&t ao&a tso&( ssea ss oa If I If co -*S HOItST-TABIUETTUM Het beste en zekerste geaeesmifldel tegen al de borstziekten, verkoudheden, longziekten, hoest en kitteling in de keel, influenza. De doos fr. 1-50. co Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor amborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's-Tabletten in den mond te laten smelten zij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depot bij Honoré Standaert, apotheker, Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Ghyssaert enVerwaerde, apothekers. izsem500Ö 'dooft MO©;-: £3&( 'XUCXi 35©@ co co cn m lux Armos (lc liouvain, 44 rue lariihê aux Charbons. BRUXELLES Café-Billard, tenu par D. Droesbeke, Impasse Madrille I, rue Marché-au x-Charbcr.s, BRUXELLES alle slach van Engelsch Dessert. Uitgever EUG. VAN CUYCK. S S 013. 2 r3 aS SP n £S Cl g"® 5 a o s a» S* g3 S S Bw a m S Ba a m O n r* o 33 m O 33 O nm •e trouve dans toutes les bonnes maisons de produits alimentaires Patissiers, Epiciers, Conflseurs, etc. ï5- S Depot te Dixmude bij Verwaerde en Ghyssaert, apothekers Eessenslraat, Dixmude, schoon assortiment Bloeden cn Klakken Prijzen builcD alle concurrentie. Trouwe bediening try ju. H a .g jy ZSTtA'Jtaeufcao;.. tresmrnm. 11 liet oud gekend huis VAN OUTRYVE-VAN DYCKE Nieuwe Wandeling Dixmude. In dees huis sedert meer dan 40 jaren gekend ooi zijne kloeke en duurzame STOVEN, zijn te von°hTh: Sroote keusvan 80 prachtstnven 50l«nl,.MW0r* en h,jrgers te bel-innen van 25 tot 50 franks, ieder dezer stoven zijii ten vollende- wanrborgd in kloekte en pracht. Er is ook no® een schoons collectie ffoedkoope stoven voor werk lie .''i'l" af 12 tranl<s ieder, niet gewaarborgd. Onge looflijke keus van alte slach van ijzerwaren aan <1(1 laagste prijzen mogelijk. J personen geene pijn gevoelen.Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geenfpiln maar heUnat n te wenschen over het gemak de vln^hpid dn„, a* rf p i a rne\iaat n,etsl nieuw uitgevonden en bestaat fnRp1!D tl®? 8tÖ? iS helder en klaarder' Dit -^el^el is' Alle kunsttanden komende uit hethuis van M'enM-Meierzijngewaa'rborld voorïet leven sumasaam** van alle rhumatisme flereoijnsciatiek zoowel pas beginnend als verouderde, door I het gebruik van het I poil de Brètagne. Depot bij SIMONS- HOORENAERDT dn het goedkoopschoen magazijn, Weststr,, Dixmude Indien peerden, koeien en kalvers, zoo hevig doorhalgpijn aangetastzijn dat zij op het punt zijn van testerven, geef hun zoohaast 2 happerglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen, bit middel heeft nooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier loor het gulzig eten zwaar overlast is lis door dit likeur zoo goed van smaak l 'ogenblikkelijk genezen, met het in- I nemen van twee druppelglazen van dit zelfde likeur. Proeft en niemand zal erjnog wil- flen zonder zijn.Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Twintig medal ten zijn dit likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. Eerediploma ter gezondheidstentoonstelling te Bo- logne aan zee, voorzitter Br Pasteur 1887, Let wel op dat gij u niet laat bedriegen door de na maaksels en verschaft u de echte en ware Elixir d'Anvers. Te bekomen bij devoornaamslelikeurhandelaars te Dixmude. G DE KEYSER-CUFFEZ, Schoen-, leerzen- en bottineumaker, brengt, ter kennis van het geëerd publiek dat hij gevestigd is in do Kiekenstraat nr 5, Dix mude, alwaar hij geopend heeft een schoon maga zijn van Schoenmakerswaren, als te weten Alle soorten van ledr, zooals zoolleêr, gele en roode vellen, grauwe bazaanvellen strooilöervellen, veaumarin vellen, verlakte vellen, goudleer, blauwe verlakte vellen, zwarte se vervellen en in andere kleuren, zwarte en gekleurde veaumat vellen, paardlials, zeeleêrvellen, zoogervellen, huideleêrvellen, ruischleêr, enz. enz. Hij snijdt uit zoowel in 't groot als in 't klein. Slofiergoed van verscheidene kleuren. Prunelle bij de meter alsook prunelle tige met ressorts en met twee reken knopen. Pluche boordlint en zijde boord- lint. Ressorts enz.enz. NAGELS Koperen, en ijzeren stekken, vierkante tatsen volle koppen^ vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen, gareelnageb' Leesten van alle grootten, naar de laatste mode.- Korken zolen. Houten tappen. Schoenma kershamers, messen, tangen, nijpers, raspen, schaven, gespen, lijkstokken, kolissen. roletten, vijlen, randzetters on alle soorten van schoenma kersgereedschappen, te lang om hier te melden. Verders is bij hem te bekomen eerste soort van blink zeemvellen vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelsclie bezems, leiwagens, mar- bels, bolketten, pekkels, emballage papieren, kin dertoppen, solferstekken. Bij hein is alles te bekomen zoowel in 't groot als in 't klein. Gusfaaf ÖBkcjscp-<juircz,Kiekeüstraal 25 Dixmude, laat wetefh aan de schoenmakers, dat zijn winkel voorzien is van een schoon assortiment Engelsche Franscheen Duitsche Boitine-Tigenuaar het, laatste model zooals in leer en veaumat, vackrtte veaumarin, prunelle met elastieken en met knopen voor mans, «rouwen en kinderen. Bij hem zijn' ook te bekomen een schoon assortiment Leesten om onmiddelijk in gebruik te komen t De ondergeteeker.de PIETER VERBEECK- BENOIT, hoefsmid, wonende in de oude smis van wijlen Pieter Blommo-Decraemer gelegen in de Veurne-Ambachtstraat, dicht bij de Voorstad te DIXMUDE, beeft de eer het achtbaar publiek kenbaar te maken alsdat hij een magazijn komt te openen 'oorzien van allerhande pracht* en keuken stoven raowel in nickel en andere stoffen, alles door hein zelf vervaardigd aan den ongelooflijken prijs vai 16 franken te beginnen, met opgelegde en gepolietde platen of oplegstukken. Bij hem zijn ook te bekomen alle gerief, zooals Plattinnen, koolbakken, schuppen enz. Verders gelast hij zich met alle herstellingen den smidsstiel betref fende. Ook zijn er stoven te bekomen voor de werklierLn en jonggetrouwden aan den ongeloof lijken frfsVan 13 franken. ££»cBEUKEJ.M-? anvers Alwiezijne gebouwen, meu belen, koopwaren,vee, oogst - enz., wil doen verzekeren tegen brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij Securitas, de beste en oudst gekende van het land. Hoofdagent te Woumen ASfons He Graer-Toniincleiu. (Zoclckoek) Eenige depot voor Dixmude Deze maatschappij verzekert tegen brand (het vuur des hemels daaronder begrepen) en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goe deren, ingeoogsto vruchten, beestialen. enz. —In geval van brand, wordt hetbeloopderveroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der maatschappijvier miljoenen twee honderdduizend franks Om nadere inlichtingen te,bekomen men gelieve zich te begeven bij Raphaël Quatannehs, bijzon dere Agent derMaatschappij.Kleinendijk,Dixmude met Hof, staande te DIXMUDE in de Weslslr. IVSG. Zich le bevragenbij den eigenaar Dés.Drocsbcko. n i Zekerste hulpmiddel voor RESTAURANT ET LOGEMENT. IWorroviin van zuivere inlandsche lUd^ctZrlJIl SJTOVEHOIiEU bij Eugcen Wan Cuych, Dixmude. DIXMUDE21 Oct, Per 100 kilo Tarwe 15.00 tot 00.00 Rogge—tot Sucrioen tot I Haver—.— tot 1 Boonen tot—, Aardappels 6.00 tot O.OO BOTER per stuk van 7 hectog. 2.18 tot 2.54 per kilo 3.H tot 3.63 Eieren per 25 2.60 lot 2.85 KORTRIJK, 21 Oct. Per heet. Tarwe 15.00 tot Rogge 11.25 tot Haver 13 50 lot aardappelen per 100 kil. 4.50 tol 0.— j Koolzaad olie perlOO kil. 46.00 tot i Lijnzaadolie 44.50 tot Koolzaadkoeken 11.00 tot Lijn koeken 17.00 tot ROESELARE"2 Oct. PerlOOkil. Hieuwe-tarwe .00 tot Oude tarwe 16.50 tot 17.50 Roode tarwe 00.00 tot Rogge 12,00 lot 12,50 Haver 11.50 tot 12,00 Aardappelen^.00 tot 4.50 Chicoreiboonen 12.25 tot id. Nieuwe 12.50 tot—.— I Koolzaadolie 45.50 tot —DO Lijnzaadolie 46.00 tot 00.00 Boter 2,80 tot 3,20 de kilo. VEURNE,23 Oef. Per 100 kil. OudeTarwe tot Sucrioen tot Haver tot Konijnen- 0tot 0.— Kiekens 0.00 tot 0.— Boterde kilo 2.80 lot 3.20 Eters per25 2.80/o/ 3.00 O tu £.0 w. P p (D O-B £3 2=3-3 (tl P D w (D £a Z? O (D ft- CD C3 sd a p e-. B 20 PU CL g 2_OQi - CTq cd P CJQ OZj 5—- O D (t D (D P- er o 3 «J-S8 «S. B-ïïwi o," - r^<oW ïa fD a> 5: w-o 5? fetrc, „.Jtj

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 4