ZONDAGSBLAD GEMEENTEKIEZIN GEN :®ÊBÉSMÊfflS Zondag 10 November 1895. 10 pent. per nummer. Bf jaar. Nf 4B. voor de Stad en het Arrondissement. van Zondag 17 November te Dixmude. m Eerste reeks (mandaten eindigende den 1 Jannari 1900.) Loncke Nouwynck Van Hïlle J. Wauters Tweede reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 1904.) Cracco De Breyne Feys Jansseune H. Vanhaute Van Hille Felix Gemeentekiezing van il November Het wit rondeken ZWART maken in het zwart vierkantje bo ven de namen der Liberale Kandidaten onder bet cijfer 2 op al de stembrieven die de voorzitter u geeft. En daarmee punctum! Een hartelijk woordje aan de heeren kiezers. S 1 Hoe moet men stemmen TT <5 Onderrichtingen voor den kiezer. Wanneer moet men stemmen De kiezers worden ter stemming toegela ten van 8 uren 's morgens tot l ure namid dag. Ten 8 ure 's morgens wordt er, indien de voorzitter het nuttig oordeelt, overgegaan tot eene naamafroeping der kiezers rt<»Dkio^Ma?0eping "edaan zijnde, worden' de kiezers die deze niet beantwoorden, tot de stemming toegelaten tot 1 ure namiddag ,.kl?8°rs die zich ten I ure in de kies-' aanveerd W°rdeÜ n°g tot de stemming olgens alle waarschijnlijkheid zal er eene naamafroeping zijn, doch de kiezer k nietverplicht er aan tegenwoordig te zijn. 1 Hij mag gaan stemmen als het hem bf" heft, tusschen 8 uren 's morgens en namiddag; 1 ur De Kiezers zullen té huis eeoen kiesbrief ontvangen die hun laat weten dat zij moe ten gaan stemmen en waar. Voor onze stad zijn er twee kiesbureelen. Eerste bureel Oude Regeeringzaal, ingang Kerkstraat. Tweede bureelJongensschool, op de Schoolplaats. Den zondag morgen 17 November, gaat de kiezer, voorzien van zijnen kiesbriefnaar het ham aangewezen bureel, eu als hij het kien bureel binnentreedt, toont hij zijnen kiesbrief aan den voorzitter. De voorzitter zal hem het dubbel getal stembrieven overhandigen dan het getal stemmen waartoe de kiezer recht heeft; 't is te zeggen, als hij recht heeft aan dene stem, zal hij twee briefkens krijgen een rood en een wit; heeft hij recht aan twee stemmen, hij zal vier briefkens ontvangen twee roode en twee witteenz. Op de rooskleurige stembrieven staan de namen gedrukt der kandidaten die hen voor stellen voor het mandaat eindigende met 1904, en op de witte, deze die hen voorstel len voor het mandaat eindigende met 1900. Na de stembrieven ontvangen te hebben, gaat de kiezer een kieskotje binnen; hij ontvouwt zorgvuldig zijne toegeplooide stembrieven, legt ze open op eene soort van lessenaar, neemt h et potlood dat hij daar bij ter hand vindt en, meteen keteDtjè aan den r vast is, en maakt met het potlood deken zwaft in het zwart vurèp,*,- t is boven de namen der libe- r-ijte ae coorzilTér 'nèm zal Wkandïga ueuuen Het wit rondeken zwart gemaakt heb bende, vouwt hij zijne stembrieven toe, in dezelfde plooien; hij komt weder bij den voorzitter, toont h'>m gesloten zijne brieven, en steekt ze zelf in de busse of bak die op tafel staat, Er zullen twee bussen of bakken zijn. De eene met een rood papier beplakt, voor de roode brieven, en de andere met een wit papier voor de witte brieven. Moest het gebeuren dat de kiezer zijnen stembrief vuil maakt, hij mag aan den voor zitter eeri ander stembrief vragen, en moet dan den ee.rsteu toegevouwen teruggeven. Zoodus 't is goed verstaan ïi. lexers! Toen zaterdag laatstleden de lijst der onafhankelijke kandidaten verscheen barste in gansch Dixmude een luide schater lach los. De katholieken van Dixmude leg gen het hoofd in den schóót, en bedanken de eer het liberale stadhuis in hunne klau wen te zien komen. Ziedaar hoe ver de venijnige proza van de professorsgazet, en de schandige dwingelandij der priesterheerschappij, de katholieke gezindheid, hoe gering ze was gebracht heeft. De heeren doctor Delahaye en den önsterfulijken Baert, die reeds vijf zes malen dun godski ops in de stemmingen kregen, slepen door den modder de roomsche prin ciepen, die zij in de vorige kiesworstelingeri aan de dixmudelingen opdischten heeren Ghyssaert en Hosten, leden der kerkfabriek, trekken het katholiek vaandel in stukken en steken er de overblijfsels van op zak. 't Is ongeloofljk en toch is het waar, medeburgers. Die vier flambeeuwdragers zijn zoo laag gevallen dat ze de hand moeten reiken aan mannen die door blinde höog- veerdigheid en persoonlijken afgunst ge- nun dreven, de partij verloochenen die dortig jaren als troetelkind had behandeld en wiens milde goedheid ze man had ge maakt. Zoo laag zyn zij gevallen. Heeft men ooit flauwer lijst in Dixmude ziou opkOmon Kiezers, of wol houden die heeren u voor den gek of wel gehoorzamen zij aan de stem van het kollegie Zie eens wel na, kiezers, wat den tap, u onder den zoeten naam van onafhankelijken opdischt. Ten eerste, twee drie roomsche slaven dié reeds verscheidehe malfen aan het oor deel van het kieskorps hebben onderworpen geweest en er telkens met eene monsterbuis van af kwamen. Een paprentier die men alleenlijk niet kent maar wiens naam men geen tweemaal opeen jaar hoort uitspreken 'nen ouden zot die zich inbeeldt de stand rechten op de markten te doen verdwijnen en die over jaren vuur gaf onder de deur van het Boterkuipje dompelaar is hij die beweert standrechten af te schaffen eii dié niet bewijst dat den opbrengst dezer reohten door andere belastingen zal gedekt wordenof zou hij ze misschien instaan met de ajuinen die aan zijnen venster hangen samen met de koffijboontjesvanden gewezen hospitieheer Baert Voeg dan daarbij de heer Güstaaf Van- denbussche, die zoovele vrienden bezit iö Dixmude en die zelf niet eens kan zwijgen wat er in den tap gebeurt het zij tusschen haakjes gezegd, nooit stond deze mati op de lijst, had de geestelijkheid hem het mes op do keel niet gezet en hem toege snauwd Gehoornat Nevo zyn a® bestuur der stad waar men blindelings het geld der ingezetenen op de straat werpt j waar men beslist dat de monumentale kerk onzer stad zou in stukken gekapt worden en die de rechtstreeksche schuld zijn dat de provinciale belastingen op het personneel voor het jaar 1896 van 2 op 4000 frs zul len gebracht worden, Hoed af, heeren kiezers, voor den volks man Vanthuyne die de vervlogéne jareri van zijnen leeftijd benuttigd heeft tot het welzijn der werklieden, hoed af. zeg ik, herbergiers van Dixmude, voor den man dié uwe herbergen omloopt Èn wie zou niet stemmen voor den beer Deconinck, bewees bij dan geene diensten aan zijne vaderstad diensten die in gulden letters telken jaré gegrift staan op de rijke velden der om streken is hij inderdaad den gebreveteer- den uitvinder niet der maagzuiverendé gezondsheidskoek geene huisgezinnen zijd er die niet aan die milde bron van gezond- heidsvoedSel hebben geput mag deze man dan niet rekenen op de dankbaarheid zijner stadsgenooten De voorlaatste dezer collectie bied ik deri braven kiezer aan, onder een voorwaarde 't is dat ze mij niet komen vragen wie hij zijn mag, waar hij woont, waar bij het levenslicht zag wat hij beoefent Het is den heer Leo Moens. Ik hoor u reeds mij bovengenoemde vragen stellen, doch vergeet niet dat ik d dien doorluchtigen naam bekend miek op voorwaarde mij niet lastig te vallen. Later' zult gij wel zijnen naam hooreD noemen als hij wordt hetgeen het bisdom hem beloofde indien hij zien wilde slachtofferen voor dé katholieke, ik^eg onafhankelijke partij. En nu trekken wij de lèer op ziet gij daar dezen brieschenden leeuw, wier dikke maan edel en grootsch den welgevormde u hals omhangt. Beef niet, kiezer al is zijn uiterlijk tergend en wraakzuchtig, toch klopt onder dit strenge uitzicht eene minnende en teerhartige zielwat al goeds zou hij niet kunnen verrichten hij diede zoogezegde knepen der liberalen kent wier trouwe' makker hij sinds zijne kinderjaren Was Stemt dan Zoo gij durft, kiezer, voor dien edelen leeuw. En dit zijn,Dixmudenaars, de mannen dié men uit den onafhankelijken zak trok dit zijn de pheniksen die den nieuwen deken en het prineipaaltje, onder de vermomming van onafhankelijkheid tot uwe bestuurders hebben verkozen dit zijn de mannen die de rechten Uwer lieve stad zoudèh moeten, handhaven èn die gedwee den pastöorstaf zouden volgen waar de al vernielende eri wraakzuchtige geestelijkheid hem dragen zou. Neen, niet waar, gij Zult het libérale blauwe vaandel van bet stadhuis niet in flarden scheuren, gij ztflt roepën als eeti man weg met de gele vod der sacristie^ Wij willën vrij eri vrank levèn, Wij Wiildtt hiè't gebukt gaan onder de onverschilligheid Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van ,10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal kosteloos in ons blad te lijven. Alle affichen bij den drukker van dit blad ge drukt, morden eens- onvergeld in hetzelve ge plaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onder teekend toe te zenden. De bekendmakingen betalen 20 ccntitoen den drukregel; rechterlijke, eerherstellingen 1 J'r; ten nissen 30 c. Groote letters volgens plaatsruimte. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de vóórnaamste herbergen onzer omstreken, ten einde aan de annancen. melkt in ons blad getijfdnordenmeerdere ruchtbaarheid te geven Men schrijft in bij den drukker van dilblai alsook in de Postbureelen of bij de J'acieurs. Brieven, geld, vrachtvrij toe. Ie zenden. fctD CD o - ca -o pï f=L, GQ 03 CZ 03 ïaja

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 1