BOOMEN BOOMEN 2 Woonhuizen ïid, lidaat. Mecburgers Eer ezeltje. ma. t— Een jportret. Geveinsde verontwaardiging. Zij doen dd kinderen bidden. Zij zijn zelfs ^eea nienw artikel waard De dronkenmansmeeting der Tapbroers. Werkt en zweet maar voor Aan de liberale kiezers. Nieuwstijdingen. Notaris WAUTERS Beslissende Toewijzing Schoone Venditie Burgerstand van Dixmude Groote Venditie BERICHT. 1° H. 0-39-70 C. fflaaigras 2° H. 0-52-90 C. fflaaigras Theophiel Coquel JULIUS DE GRAER, Notaris Een Woonhuis met stallingen Notaris BONTE Huisraad, alaam en Vruchle# Notaris CAMILLE DE CAE 85 koopen Boomen Prijskamp op den nienwen Biljard, St Maartensbolling St Maertenskermis te ïladsloo. tappartlj. van 'stad ;heid niet lat hunne Hl,zouden 'pstukkeu, t heschul- wrtijhaat, >n die de 1 bestuur k ffij, op daat; nu ;t gaarne gekozen, ld inden sijne her- l door de meer in ontbin- nieuwe irom aan kandida- In 1887 len over imeente- hij toch Medeburgers, ienk wel dat de klerikale provincieraad u,i nieuwjaargift, met ver pletterende nie-'e belastingen geslagen heeft, die voor dtïrgers en neeringdoeners van Dixmude demme van frs 2,096-24 c. vermeerdering vablastingen bedragen. Men verzekertit de tapmannen aan den straatvager Ed/d een ezeltje beloofd hebbeu... na de -izingen. Zulke beloft van maneschijn zijn geene pruim tab waard. Doch van een anderen kant, schijnt bet dat het post van den armen duts aan eeu aantal ande, kleine kiezers beloofd werd op wier ste.jacht gemaakt wordt. Ie zal hij en krij- vember de kan- aarmeê n om- ;en de katho- politiek te doen mede- ïolieke aart en neen, vaard, banke- et om e ver in. eertijds len jaar leer de ers, dan ididaten ima kan iten die ht voor et dur- >erstoo- s Nie- len zijn randen belas- maar s moe- ■ootere rertee- ten te helde niet ie, als aksen adsge- meer innen toch erden at de vrij. Te Brussel htben de Jesuiten groote magazijnen opgerht voor den verkoop van alle slaeh van klcstofifen, schoenen, con- jectien voor mamersonen enz. Tweemaal sjaars overvveldfen die huizen onze dekenij met boekjes. 't-iiru onzt? geestelijken die meehelpen, 't zvrt goed verstaat overal malkaar. En zoo omt het dat koopman en kleermaker zijn riekje ziet verminderen, lot zelfs de proftsorsgazet speelt meê en beveelde, in septeiber, een brusselsch huis aan waar men kommen maakt en verkoopt aan ongelooflijke yijzen. Ons omliggend wordt leeggeplunderd door Rouselare. Lrijmaal per week zien wij groote wagens ntt kruidenierswaren ge laden door do stid rijden. Vroeger mocht Dixmude zeggen Veurne-Ambacht be hoort ons toe »;'t Is nu ander peper. De geestelijken hebbel zich de zaak aangetrok ken en Dixmude ligt bijna overal buiten. Vraagt het maar aai M. Baziel hoe hij den Maandag met vijfkankstakken blindgesme- ten wordt. Dat bekt niet dat hij den mark- tendag op kiestownée uitgaat. i Portret van M. ïjaert, onafhankelijke kan didaat in het nummer van de Gazelle van Dixmude xan zondag 11 mei 1896 n° 1217 provinciekiczing). Wij kennen te goed M. Baert in zijnen dagelijkschen handm, en wandel, in zijne aan houdende bezorgdheid om katholieke kiezers aan te werven en de goede zaak te bevorderen, in zijne genegenheM voor de katholieke gilden, maatschappijen enl... Eere en genegeiHieid voor onze katholieke Jyiïért. De klerikalen houden niet op te tem peesten tegen betïlureel van weldadigheid, dat jaarlijks eene tekere som, ten voordeele van het lager onderwijs, in de gemeentekas stort. Die valsche broers weten nochtans wel dat hot taatsbes tuur de Armbureelen ver plicht aldus te handelen, daar waar de geldmiddelen het toelaten. Wij zullen er nog bijvoegen dat, volgens den minis- terieelen omzendbrief, die de uitvoering van de nieuwe schoolwet regelt, de toe lagen moeten verdeeld worden tusschen de gemeenteschokn, de aangenomen en de aanneembare scholen. Zoodn3, moesten de tapmannen hier bij toeval de meerderheid bekomen, dan zou het geld der armen naar de kloosterscholen gaan, waar bier niemand wil van hooren. Dat is de waarheid en wij dagen onze tegen strevers uit het tègmleel te bewijzen, niet rden, g in nma, be- roerd van 'n al Lelij- man en den ouw pas- tad- In 1884 kwamen de klerikalen aan het bewind, onder beMte delasten te vermin deren. Toen bedroeg de gemiddelde recht- streeksche belasting, 27 fr. per inwoner. thans, ua elf jrSê klerikaal bestuur, be dragen die zelfde Jasten, dertig frank per inwoner. r Geloof dan al a in klerikale beloften. Waarom moeten de leerlingen der non- nenschool bidden voor het welgelukken der katholieken in de aanstaande kiezing. Er zijn immers niets aders dan onafhankelijke en liberale kandid-ien in strijd In het n" 43 der Gazette van Dixmude van 27 October 1896 'azen wij een artikel ge titeldWij zullen 'trijden. pat artikel was niets nieuws. Inderdaad wij hadden alreeds hetzelve gelezen ter verdediging der katholieke kandaten in het n" 1049 van 2 octeber 1887. t Is om te doen gelooven dat de onaf hankelijke kandidaten geen nieuw artikel waard zijn 1 Dat dezen die gaarn zouden verder inge licht zijn, de boven aangeduide nummers vergelijken De meeting der vrijheidsminnende kiezers van stad, donderdag lest, is bijzonderlijk zuipend geweest. Het duurde van 7 1/2 ure 's avonds tot 4 ure 's morgens. Het merk waardigste der vergadering was het tuiten en schreeuwen op straat, door de vrijheids- minnende kiezers van 1904. Punten op het dagorde leve Baert Leve de katholieken Zij zullen ze niet temmendie leeuwen De gendarmerie was den geheelen nacht op dienst, en 't was noodig. 't Waren erger dan revolutionnairen, die deftige Tapman nen. de lekkere klerikale vrieadjes. De vermeerdering der klerikale provin ciale belastingen is op het personneel frs 1928-88 c. en op het patentrecht frs 167-36 c. totaal frs 3096-24 c. ver meerdering van belastingen voor Dixmude, dank aan de klerikale uitpluuderaars der burgerij. Werkt en zweet maar op, mede burgers, voor die lekkere klerikale vriend jes, die met uwe belangen en welzijn leelijk den aap houden. De schaamteloozen, zij durven nog van vermindering (van belastin gen komen spreken, juist daags nadat zij de belastingen op de verpletterendste wijze VERMEERDERD hebben. Stemmen wij dan allen voor de liberale volksvrienden, die reeds zoolang en zoo voortreffelijk de stad bestieren, de beeren Eeys-Kesteloot, schepen, dd.burgmeester De Breyne-Du Bois, uittredend lid. Loncke-Rooms, Van Haute-VanGhillewe, VanHille-Moens, Emile Verwaerde, Leon Cracco, koopman Camllle Jansseune, brouwer Nouwynck-Louwaegehuidevetter. Jules Van Hille, grondeigenaar. Paul Wauters, notaris. Uit Ghyverinchove. De pastoor heeft ge ene kandidaten gekregen om te Decae de liberale lijst is uitgeroepen als gekozen zonder strijd De Cae, burgemeesterDe Schrijver, schepene Vandenberghe id.Vandenbus- scne Dujardin, uittredende leden: Devloo: Dedne, nieuwe leden. Wat neus voor den pastoor! wat zal bij antwoorden als Monseigneur hem zal reken schap vragen over zijne handelwijs j Heden zondag om 8 ure 's avonds, vergadering der liberale kiezers in het Hotel der Paardenposlerijwaar zij nauwkeurige inlichtingen zullen bekomen over de manier van stemmen en hoe er moet gestemd worden, opdat geene stemmen zouden ver loren gaan. Wakkert de vrienden aan. In te gaan langs de Eessenstraat en volstrekt is het noodig uwen stem brief mede te brengen. KANTOOR van den TE DIXMUDE. MaaiKlag; 11 Moveuiber 4f4|tfS, om 3 uren namiddag, ter herberg den B.porn bij Francis Van Laethem, Weststraat te DIXMUDE, van een met schuur, stalling en medegaande erf, te DIXMUDE, in de Weststraat, groot H. 0-03-50 C. Bewoond en gebruikt door de weduwe Bené Van Tropen, tot 15 Maart 1896. Verhoogd frs 3300. Titels, plan en voorwaarden berusten ten k'antoore van den Notaris Wauters. IZ Maandag 4» November tmU" om 3 uren namiddag, te EESSEN, ter herberg Ma Campagne, van 1° Woonhuis met bierbrouwerij te EESSEN, groot H. 0—15—23 C. Prijzie der brouwerij, boomen en hagen 97 7 frs Lest bewoond geweest door de weduwe Bonte~Bemoen. Aanslag met de geidtelling. 2° De herberg Ma Campagne te EESSEN met H. 0-08-80 erf. - In pachte geno men door Petrus Desodtte fr. 150 bii iare tot 1 Mei 1905. 3" Herberg De Meiboom, te EESSEN met met H. 0—00—69 C. erf. Gebruikt door ae weduwe Charles Bruynooghete 80 fr. 's jaars, tot 1 Mei naast. H- 0-45-00 G. zaailand te EESSEN, Gebruikt doof Alois Ileyndrickx, tot 1 Oct. 1896, mits 50 fr. 's jaars, te winnen. van Populieren, Olmen en Esschen Donderdag 5 December 4 «95 om 1 ure stipt namiddag te Hieucappelle en Oudecappelle, op de hofstede en lan den gebruikt door Romanie Poot en A Boussemaere en ten verzoeke en van Mevrouw Fiiph-"!';-' ii. i u .aaii.Jui ua (iiij l'3«S!5Tiï»ff mits borgstelling. r 1 Betaalbaar ten kantoore van denf MJis Wauters te Dixmude, Door't ambt van den Notaris Fraevs te Alvennghem. van ©2 HOOPEÏI TE WOUMEN Maandlig 9 December 4Ü9S, °'b Tu'*e namiddag, zal de Deurwaarder AERLEBOtTT te Dixmude, koopdag hou den ten verzoeke van Mevrouw wed" van Mr Fredericq-Woets te Gent en M^Verbfej'k- Van Hille te Dixmude, ter hofstede-landen gebruikt door Karei Syoen, Henri en August Taverne, enz. Bij plakbrieven |breedvoerig beschreven. Het Bestuur des Bureels van Weldadig heid der stad Dixmude, noodig oordeelende gedurende het wintersaisoen, openbare zittingen vast te stellen, opdat den armen de gelegenheid zoude vinden zijne noodwen- digheden aan de Bestuurders te kunnen bekend maken, en overtuigd dat er drurrto-e maatregelen moeten genomen worden tot de handhaving van de goede orde, heeft het volgende besluit genomen, hetwelk zalwor- den afgekondigd en aangeplakt. Er zullen openbare zittingen gehouden worden op de volgende dagen Elke behoeftige inwoner dezer stad die vermeent hulp of onderstand van het Bureel van Weldaad te moeten vragen, 't zij voor pensioenen, aalmoesen of kleedingstu!;ken ter uitzondering van recepten voor mede- cjjnen, die dagelijks door den geneesheer, van 8 tot 9 ure 's morgens, zullen afgel<;verd worden, zal op die gestelde dagen zich mogen aanbieden in de gewone zitting szühl nabij het Stadhuis, van 2 tot 4 ure namit dag. Gedaan in zitting te Dixmude 2 November 1895. den Openbare Verliooping van in Eessen gebruikt geweest door d'heer Désiré Al/ons Depoorter aldaar. te Merckem gebruikt geweest door Engel Bulcke teNieu- cappelle. Om door de koopers aanstonds in gebruik te treden. Wrijdag 89 lïovembcr 4 ten 31/2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Door 't ambt van den Notaris TIBURCE PROOT te Woumen, met tusschenkomst van den Notaris Arthur Vandenberghe te Pervyse. Hog altijd zijn de kiezer.-lijsten voor den Gemeenteraad te koop ge-* steld aan 10 c. ten bureele van den Dixmudenaar. ftrootc vermindering In prijzen, Openbare Werkooping van en eene partie Bouwgrond, Te Woumen. Door 't ambt van Meester TIBüRCE PROOT, Notaris aldaar. filinsdapt 19 November 1495, ten 2 4/2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Koop 1. Woonhuis en H. 0-11-31 C. erf in 't dorp. Bewoond en gebruikt door Hector Tourlousse tot 1 Oktober 1896, mits 158 frs 's jaars boven de lasten. Koop 2. Woonhuis en H. 0-06-06 G. erf, noord aan voorgaande. Bewoond het woonhuis door Camille Acou tot 1 Mei 1896 mits 75 frs en het land gebruikt door Hector Tourlousse voornoemd mits 5 frs tot 1 October 1896, alles boven de lasten. Koop 3. H. 0-08-89 C. Bouwgrond noord aan 't voorgaande. Gebruikt door Hector Tourlousse voornoemd lot 1 Oktober 1896, mits 12 frs 's jaars boven de lasten. STÏÏBIB van meester TE BEERST Maandags 4 8 November 1195 om 2 4/2 uren namiddag, ter herberg de Manége te BEERST, van en 2 aren 40 centiaren erf te Beerst, wijk de Manége, langs den steenweg van Beerst naar Thourout. Bewoond door sieur Ferdinand Vancoillie tot een maand na den Overslag. 4/2 p. h. Inslelpremie. KANTOOR van den TE MERCKEM van Op iMnsdait 49 November 1895, om 12 uren 's middags, ten sterf huize van Frederih Lanoye te Merckem-Noord- einde, en van 3 melkkoeien, 2 veerzen, 1 jaarlingkalf en 5 zwijns op woensdag 20 november 1895, om 2 uren juist na middag, in de herberg de Steenen Molen te Merckem, langs den steenweg van IJperen naar Dixmude. Gewone voorwaarden. KANTOOR van den TE GYVERINCHÓVE Maandag Ueeeanber 8 895, om 1 ure namiddag, te IIOOGSTAEDE, ter hofstede en medegaande landen genaamd Culaer's Hille bewoond en gebruikt door d'heer llenri Rooryck, VEIL.ITTG- van waaronder 2 Eiken ter dikte van 2m05 tot 2m10, zuivere Hollanders, Olmen, alsook 1 Populier dik lm90 en veel eiken dienstig voor balien en stakketsels. De vergadering aan kavel 1 langs de Manestraat, bij d'liofstede weduwe Coulier. inden Witten Beer, bij R, Devos.teDixmudö zondag 10 nov. 47 frs in 7 prijzen. Inleg 50 C. - Begin om 3 ure. Zie de kaarten; llerbergvertnaken. Zondag 10 en Maandag 11 Hot. Groote Stoet. Volksvermaken bij Hosiéö, A. Willaerl, Am; Selschotter, E. Huygliebaert, A. Huyglte, Ch. VeN yscr en A. Ypermatij zie de uitgezondene ksSneb; r» IVotariaat. Hel ooislag van M. Syoen, als notaris le Loo is aanvaard M. C.-B.-A. Syoen, kandidaat-notaris le Loo, is benoemd lol notaris aldaar, in vervanging van zijnen vader, ontslaggever. i/2 p. h. GEBOOItTEN. 1 Nov. Helenn filisa Eugenia Vaniioiickedochler vao Karet en Julia Ghvssaeri. (NoorcJstraal), 2 id. Maria Louisa Vandeomessynck. dochler van Camiel en Alice Thnylen. (Konijneslraai). 2 id. Nestor Jozef Cornelius Camerlinck, zoon van Hendrik en Maria Dekeyrel. (Grauwbroeders- siraat). 5 id. Maurits Octaaf Eduard Misiiaon, zoon van Raimond en Eudoxia Vermeulen. (Nieuwe wan deling.) HUWELIJKEN 8 Nov. Decuvper lleclor Camiel, schrijnwerker, en Ranson Udolie Odula, klakkenmaaksier, beide te Dixmude. 8 Nov. Matlo August Petrus, dagwerkster, met Huyghe Clemence Mathilde, kantwerkster, belde alhier. OVERLIJDENS 1 Nov. Hermancia Vanduvfhuis, dagwerker ge boren te Dixmude den 4 maart 1830; ongehuwde dochter van Joannes en van Joanne Col'ela Van- duyfhnvs. (Gasthuis), 5 en 19 November 1895; 10 en 81 December fl$95; 14 en 98 Januari 189C; 11 en 18 Februari I8ÏM» De Leden aan hel "Bureel van We, daad, De Breyne-Du Bols, Nouwynck-Lout laege, n Eu9- van Cuyck, Tbielen Li ;neke. De Secretaris-Tresorier, Ch. Lolivrier.i parijsenaar, Kleiuendijk nr 51. Vorandferius; vaii winst. Croole krakesinijllng op zondag 10 noV; m Sl. Niclaas bij Adolf Vanackere. Er is ceDë schoone papegaai met schoone muit le winnen. De prijsbolling verzet op de Leegetveg- kermis, bij Louis Dumolin, zal plaats hebben op zondag 10 nov Verscheidene prijzen zullen té winnen zijn rnet de teerlingen, inleg j.0 cent. waar voor men een glas bier bekomt. Fombat .Paskaart en Vloerhol, zondag 10 Nov. in den Nieuwen Haan bij Th. Coquel. Fombal Jfaskaart en Vloerbol, zondag 40 Nov. in den Lauwertak bij Ch. Prosec. Fombal Jaskaart en Vloerbol, op zondag 40 november bij Th. Dollé in het Bierhuis, kleinert dijk. Esiaminet den dinsdag. Combat .laskaarl en Vloerbol, op zondag 40 nov, in 'l Klein IJper bij L Vyaene, Stoveslr. Fombal .laskaarl en Vloerbol, op zondae |0 nov. in de stad Brugge bij Jules Degraeve-Vilain" Fombal Jaskaarl en Vloérbol, zondag 10 nov, in de Graaf van Vlaanderen bij Emile Bolle. Fombal Jfaskaari en Vloerbol, alsook tö bekomen goede saucsissen mei frauschhrood, zond. 10 nov. bij Pieter Blomme-Catleeuw, Hoogebrug. Fombal Jasknarl en Vloerbol alsook saucissekermis zond. 10 nov. bij Augusle Opsomer. Vriendelijke uilnoodiging, beste bier, Fombal Jaskaart èn Vloerbol, op zondag 10 nov. en daarbij nog eenige prijzen te winnen onvergeld in den Olifant bij Leo Desodt. Frljsk. biet de jongmanskaarl lO fr. pr, zonder inleg en saueiskermis zondag 10 nov. bij Charles Vandenberghe, le Eessen. Fombal «Kaskaart en Vloerbol, alsook saucissekermis zondag 10 november in den Sultan bij Francis Huygbe metser oostvesten. Er zijd schoone prijzen le winnen, te weten twee vetté konijnen, een koekebrood van 12 kilo, een kilo saucissen, en kilo korteleiien en verkens poolen en ooren, er is ook nog een onbekenden prijs van groote weerde vooruit gegeven aan de vloerbolderg waarvan ieder bolder zijn keur zal hebben. Fombal Jaekaarl fen Vtoerbol, zondag 10 novi Ir 'i Sf-i'inue ,'ii^o"is Li'vn- Klmnnmlijk zondag 10 november bij Theodore Poublon. Fombal Jfaskaart en Vloerbol, iondag 10 nov. in de Reisduif bij Désiré Pil. Fombal «Naskaart en Vloerbol, zondag 10 nov. bij August Vanalderweiield Oosivesifen; Fombal «Vaskaart en Vloerbol, alsook saucissekermis op zondag 10 Nov. bij Tlieopiiile Tourlousse Hoogebrug. Fombal Jaskaart ed Vloerbol, zondag 10 Nov. A l Aveuir bij Henri Reyoaerl. Fombal Jaskaarl en Vloerbol, zondag 40 Nov. in de stad Brussel bij Jan Dekeyrel. ■laarlij kscltc saucissekermis en combat met de Vloerbol, zondag 10 Nov. bij Alphonse Wyckaerl. Deo maandag kandeel. Groote Fombal met de Jfaskaarl, zondag 10 Nov. iu den Grooten Bak bij Pieier DeByser. InslellalSe der nieuwe herberg heden zondag 10 Nov. bij Arthur Laleman Wilgeudijk. Fombal melde Jnskaart en de Vloerbol zondag 10 Nov. bij Ch. Duyvcraaii liet kerkhof. Jaarlljksche combat, eb te winnen drij schoone prijzen te weten Een Vet konijn op bel smijlbarr.l Een kilo lekkere saucissen in het bussesmijten Stelsel verkens pooten en ooren in hel eulepeuten, op zondag 24 November in de Café commerce bij Dèsiré Parmentier Ecssenkalsijdë inleg 10 Centiemen. Wekelijks den Donderdag Fompagnlé met de pasbaanbo! bij Richard Devos-Calteeuw, Eessenstraat Vriendenherneming te Dixmude in do overdekte bolbaan van het Vliegende Peerd, bij AMANl) BOLLE, Oosivesten Op Zondag lO Mfovcmber 1895. LIJST DER TE WINNEN PRIJZEN. 4. Eoue lekkere hesp. 2. Een vetten turkenhaart 3. Koekebrood met rozijnen. 4. Een vet konijn. 5. Stelsel verkenspooten en ooren. Koekebrood zonder korenten. 7 Een koppel kiekens. 8. Een kilo lekkere saucissen. 9. Eene groote lekkere taSrt. 10. Een schoonen schapenbout. 41. Koekebrood met korenien. 12. Een koppel vette kiekens. 13. Een groote kalfskop. 44.-Een vet konijn. 43. Eend sChooueJioeitong. 46. Sint Maarten lo peerde. De inleg 30 cent. 5 c. boltapersgéld. Begin oiri 3 ure juist namiddag. Men schrijft in vab heden af' bij al dc leden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 3