r flBaanaccP Standaert's tabletten. n BISCUIT BRAZIL Ch. Vashoucke-Ghyssaert llafS t Ter studie van Julius De Graer Hoogste onderscheiding iïs-f. tmsuidum «Ts» 100,000 fr. in eenmaal of in gedeelten ten minsten van 20,000 fr. Emile FONTAINE, VOLKS-PHOTOGRAPHIE E. Dasseville, Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1870. ir en Me leier Let wel op. hnttinfi-tigen Het Huis Leleu-Debacker, In den Grooten Paternoster f "di'ÏÏïJ Te pachten Brandgevaar. Te pachten of te koop ^2 Omzeiling Belgische Staatsrenten Adolf Van Thuyne, «SS' Echte hollandsche LekRerkoek, ASTHMA I I I tl kjf -o heimimj van Kapitalen. BELANGRIJK BERICHT 1 8 8 Ummat m&s vo&s mm mm mm m mm mm mm mm ec c2 m o rn r" o MARKTPRIJZEN, DELIOIEUX BISCUIT DE TABLE Fabriek van chemische en technische preparaten, opgericht in 1B6S te Emmerich ajil Rhijn en 's Harenberg (Nederland). Notaris te Beerst: te placeeren en te verkrijgen alle soorten van kapitalen op goede hypotheek. Daarenboven aanstonds te verkrijgen Universeel Zuiveringszout, 1 pak fr. 1-50 1)2 pak SO c,, i/4pak 45c. Medicinal Dorschlevertraan in üessehen, 3 frs, fr. 1-75 en 75 c. - IJzerjevertraan in ües sehen, fr. 1-50. Druiven Borstsiroop in Üessehen, aak 90 c,fr. 1-75 enfrs 2-75. Haarbalsem in flesSchen, aan fr. 1-75 en 1 fr. Öorstpastillen in doozen, aan fr. 1-25 en 75c., en in zakjes aan 35c. Emser Pastilten in doozen, aan fr.J-25 Hhabarber Slijm-en Maagpillen in doozen, aan 75 cf, AuathennMondwater ('Eau de Botot) iu üessehen, aan fr. 1-50 c. Muizentjtrwe gekleurde pakjes aan 30., witte pakjes aan 15 c. Boterpoeder in pakjes van fr. 1-25 en 15c. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Landmeter van hat Cadaster, wonende te Eessen, bericht dat hij wekelijks sprekelijk is te Dixmude den Maandag van 10 tot 11 ure voormiddag in het Hotel de Commerce bij de statie. IS Edm. en SylvieDeschot DOHEYN-VERMEERSCH Noordstraat DIXMUDE Noordstraat Ten allen tijde zijn te bekomenkapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frs en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich te vervoegen met eigen- lome titelenbjj den Deurwaarder Claeys, Noordstraat n° 40, te Dixmude. Muis Otto liociitges, tët Jacolistraat, 13, Briijsge Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendcur) droogwasscherij en veewerij van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kinderkleederengordijnen; tafelkleedenen kamerbehangsels; chals; handschoenen, pane; enz. enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Aïle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen de Indagen geleverd. Verzorgd werk. fieoialige 'prfjtco. Depot bij Pieter De Cock, Wilgendijk n° 19, Dixmude. bijzondere Chirurgijns Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Kezondheids-Commissie, Moeskroenstraat 2, KORTRIJK. St CRISPINÜSHDIS. Volledige en zekere genezing ORFAALBAAR GENEESMIDDEL TEGEN BALGPIJN VOOR DE DIEREN. In Sint Crispinushuis. ïiers Yfta Dix- •4-oHaesjwyi'ii cxtAtdff.ywbn cajnr - komt den dépot te ontvangen van het nieuw stelsel van stoven voor salons, eetplaatsen, kamers en herbergen, met deze nieuwe systeem van stoven bekomt men met weinig kolen eene groote warmte, en het is ge noeg 's morgens en 's avonds een weinig kolen intedoen om gedurende eenige dagen vuur te houdeu, een ieder zal zulk eene stoof willen hebben, welke ik zal leveren te be ginnen van IS frs. Ik roep ook de aandacht op de nieuwe petrolstoven hebbende bet fatsoen en gevende de warmte van een gewoon calori- fère. Schoone Remise kunnende dienen voor magazijn, gelegen in 't midden der Konijne straat te Dixmude. Voor de conditiën bij Mevrouw De Ruysscher, Boulevard Frère- Orban Gent. en overlaste maag bij de menschen Belgische Maatschappij van A l (jam eene Assurancien tegen Brandgevaren Verbëecê- S5S8SOS& Uöeè &ö&t £S>C3 SSCS3 £©<S»£Qg5 3IJ2 tegeh 3 gelast zich met de uitwisseling der titels. Ch. Ingelbrecht-Van Dycke, Weststraat 88. Noord straat. alle slach van Engelsch Dessert. É7 Het beste en zekerste geneesmiddel tegen al de borstziekten, Verkoudheden, longziekten, hoest en kitteling in de keel, influenza. De doos fr. 1-50. Aangenaam van smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten hoest. Voor amborstigheid of asthma de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's-Tabletten in den mond te laten smelten zij herstellen aanstonds den adem. Algemeen depot bij Honoré Standaert, apotheker, Steenstraat 51, Brugge. Te Dixmude, bij Uhyssaert enVerwaerde, apothekers. •—3 Sa- era S3 co tXJ »—9 era 0 oa wsS i&?a 1.5 SS w ld oh PBSlt 1® O rri se trouve dans toutes les bonnes maisons de produits alimentaires Patissiers, Epiciers, Confiseurs, etc. Uit; fever EUG. VAN CUYCK. s a Depot te Dixmude bij Verwaerde en Ghyssaert, apotheker» flipgap»';1. ~2r-1 "v Eessënstraal, Dixmude, scboou assorlimenl Hoeden en Klakken Pijzen builen alle concurremie. Trouwe bediening kleermaker wo nende in den Congo Grooie Marki Dixmude, maakl bet geëerd publiek en zijne talrijke oude kalanten bekend, dat bij zich opnieuw komi te vestigen als kleermaker. Door de buitengewone lage prijzen, de spoedige bediening en nauwkeurige uitvoering van zijn werk, verhoopt hij de gunst van eenieder te winnen en het getal zijner kalanten te zien aangroeien k annen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de I eelkundige bewerking van den mond aangaat. Uittrekking van tanden, welkë verrich! wordt met eene slaapmacliien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige i personen geene pijn gevoelen.Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maarhet laat niets te wenschen over bet gemak, de vlugheid,den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid, i goudstopping der holle tanden,kunstmatige emailleering;rechtzetting der ongeregelde tanden I bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandelingen genezing van pijtigevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel MMeier.) De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder hakenplaten, veeien te banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken géene uitlialing der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoono parende, dienen deze tanden bij het vermalen der hardste spijzen de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in Belgie alleen bij den uitvinder daar is het mogelijk kunst, tanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mmc Meier trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen dë herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel, t N. B. M. MFJER is te raadplegenalle Zaterdagen,van 9 ure 's morgens tot 2 nre namiddag I te ÏJPERFNhij Madame weduwe Van Kemmei, Groote Markt, n° 5. En den WoensdS"1 van iedere week van 9 ure 's morgens tot 3 ure nanoen, te OOSTENDE, Langeetraatn" 77. Alle kunsttanden komende uit het huis van MrenMmcMeierzijn gewaarborgd voor het leven J, Het oud gekend huis VAN OUTRYVE-VAN DYCKE Nieuwe Wandeling Dixmude. In dees huis sedert meer dan 40 jaren gekend voor zijne kloeke en duurzame STOVEN, zijn t.e bekomen Een groote keus van 80 prachtstoven /•voor herbergiers en burgers te beginnen van 25 tot 50 franks, ieder dezer stoven zijn ten vollen ge waarborgd in kloekte en pracht. Er is ook nog een schoone collectie goedkoope stoven voor werklie den van af 12 franks ieder, niet gewaarborgd. Onge looflijke keus van alle nlach van ijzerwaren aan "•""de laagste prijzen mogelijk. JflMHMimbig V Tra uVi*"fuik van* x r„,. ue Bretagne. Deunt bil SIMONS- HOORENAERDT tfO'ftet goedkoopschoenmagazljn,Weststr., Dixmude Indien peerdenkoeien en kalvers, zoo hevig doorhalgpijn aangetastzijn dat zij op het punt zij nv an testerven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen. Dit middel heeft nooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is G DE KEYSER-CTJFFEZ, Schoen-, leerzen- en bottineumaker, brengt ter kennis van het geëerd publiek dat hij gevestigd is in de Kiekenstraat n' Dix mude, alwaar hij geopend heeft een schoon maga zijn van Sclioenmakerswareri, als te weten; Alle soorten van leêr, zooals zoolleêr, gele en roode Vellen, grauwe bazaanvellenstrooilêervellen, veaumarin vellen, verlakte vellen, goudleer, blauwe verlakte vellen, zwarte severvellen en in andere kleuren, zwarte en gekleurde veauinat vellen, paardbals, zeeleêrvellen, zoogervellen, huideledrvelien, ruischleêr, enz. enz. Hij snijdt uit zoowel in 't groot als in 't klein. Sloffergoed van verscheidene kleuren. Prunelle bij de meter alsook prunelle tige met ressorts en niet twee reken knopen. Pluche boordlint en zijde boord- 1 int, Ressorts enz.enz. NAGELS Koperen, en ijzeren stekken, vierkante tatsen volle koppen, vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen, gareelnagels. Leesten van alle grootten, naar de laatste mode.* Kerken zolen. Houten tappen. Schoenma kershamers, messen, tangen, nijpers, raspen, schaven, gespen, lijkstokken, kolissen. roletten, vijlen, randzetters en alle soorten van schoenma kersgereedschappen, te lang om hier to melden. Verdors is bij hem te bekomen eerste soort van blink zeemvellen vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelsche bezems, leiwagens, mar- bels, bolketten, pekkels. emballage papieren, kin dertoppen, solferstekken. Bij hem is alles te bekomen zoowel in 't groot als in 't klein. vvdiwuiil ïxm', ,ten asyJeKWioenni'akers. dat zijnwin-«#jvodFzien is van eëll sinron nssortitnel)' Engelsche Fransche en Duitsche Bottine-Tigennanr het laatste model zooals in leer en veaitinat,tachette, veaumarin, prunelle met elastieken en met knopen, voor mans, vrouwen en kinderen.Bij hem zijn ook te bekomen een schoon assortiment Leesten. "rÖEUKELAt* LLAlb NVERS om onmtddelijk in gebruik Ie komen i is door dit likeur zoogoed van smaak oogenhlikkelijk genezen, met het in nemen van twee druppelglazen van dit zelfde likeur. Proeft en niemand zal erinog1 wil- len zonder zi jn.Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Twintig medalien zijn dit likeur om zijne beste 'hoedanigheden ten deele gevallen. Berediploma ter gezondheidstentoonstelling te Bo- 'logne aan zee, voorzitter DT Pasteur 1887. Let wel op dat gij u niet laat bedriegen door de na maaksels en verschajt u de echte en ware Elixir 'd'Anvers. Te bekomen bij devoornaamslelikeurhandelaars 'te Dixmude. Al wiezijne gebouwen, meu belen, koopwaren,vee, oogst enz., wil doen Verzekeren tegen brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsclie Maatschappij Securitas, de beste en oudst gekende van het land Hoofdagent te Woumen Allans De Graer-Tommetein. bevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. Deze maatschappij verzekert tegen brand (liet vuur des hemels daaronder begrepen) en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goe deren, ingeoogsto vruchten, beestialen, enz. —In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der maatschappij; vier miljoenen twee honderdduizend franks Oai nadere inlichtingen te,bekomen men gelieve zich te begeven bij Raphaël QUatannens, bijzon dere Agent der Maatschappij .Kleinendijk,Dixmude met Hof, staande te DIXMUDE in de Westsir. N° 56. Zich te bevragenbij den eigenaar Dds.Droesbeke. PIETER (nme-Deorael ',W()iiftgoii do VeVneVlbfieltstraat, dicht bij de Voorstad te DIXMUïf, lnfcft de eer het achtbaar publiek kenbaar t maken nisdat hij een magazijn komt te openen viorzien van allerhande pracht-en keuken stoven zoowel in nickel en andere stoffen, alles door hora zelf vervaardigd aan den ongelooflijken prijs van 16franken te beginnen, met opgelegde en gepolierde platen of oplegstukken. Bij hem zijn ook te bekomen alle gerief, zooals Plattinnen, koolbakken, schuppen enz. Verders gelast hij zich met alle herstellingen den smidsstiel betref fende.Dok zijn er stoven te bekomen voor de werklieden en jonggetrouwden aan den ongeloof- lijken prijs van 13 franken. (Zoelekoek) Kenige depot voor Dlxmnde t JVQ -sj3 Zekerste hulpmiddel voor 00 CS l IWotYOTiirt van solvere inlandsche ITIdRdZljll KTOVKkOLEIV bij IFug'ceu Wan fujrk, Hixmnde. cd oq pa ^rS OQ CD m CD m CD r-r- <1 ca P'J p'cr q 0 cl CD 2 B U> P P Wh SiK» O CD&I pi™ Cr CD TT CC P C3 W O •3 Pm sWmm esse 1 'jj pi per DIXMUDE, 4 Nov, Per 100 kilo Tarwe 16.00 tot 16.50 Rogge—.—tot Bucrioen—.—tot I Bétver—.— lol Boonen tot— Aardappels 6.00 tot 6.50 BOT EB per stuk van 7 hectog. 2.18 tot 2.45 kilo 3.11 tot 3.50 j Eieren per 25 3.12 tot 3.37 KORTBIJK, 4 Nov. Per heet, Tarwe 16,00 tot - -.Boghe 12 00 tot j Haver 13.50 tot—, aardappelen per 100 kil, 5.00 tot 0.— j Koolzaad olie perlOO i ,il. 50.50 tot Lijnzaadolie 44.00 tot j Koolzaadkoeken 11.00 tot j Lijn koeken 17.0(i tot BOB SB Li BE5 Nop. Per 100 kilNiéuwe-tarwe .00 tot Oude tarwe 16.00 tot 17,50 j Roode tarwe 15.0( tot Rogge 12,00 tot 13.00 Haver 13.5( tot 14.00 Aardappeleni.DO tot 4.50 Chicoreüboi en 11.50 tot j id. Nieuwe 12.— tot j koolzaadolie 49.50 tot ,00 Lijnzaadolie 45.00 tot 00 jo Boter 2.70 tot 3.10 de kilo. VEUIINj ',6 Nov. Per 100 kil. OudeTarwe—.— tot t 'ucrioen tot Haver tot Konijnen tot 0.— Kiekens 0.00 tot 0 Boter de kil >2.20 tot 3.15 Eiers ptrTÓ 'ó.XOtot 3.GO ff c m B S m

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 4