ZONDAGSBLAD 1 Zondag 17 November 1895. 10 cent. per nummer. 51e jaar. N' 48. voor de Stad en het Arrondissement. van Zondag 17 November te Dixmude. Eerste reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 1900.) Loncke Nouwynek Van Hilie J. Yerwaerde... Wauters Tweede reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 1904.) g - Cracco De Breyne Feys Jansseune H. Vanhaute Van Hille Felix Gemeentekiezing van 17 November Het wit rondeken ZWART maken in het zwart vierkantje bo ven de namen der Liberale Kandidaten onder het cijfer op al de stembrieven die de voorzitter u geeft. Nooitnooit!! nooit!! zal Dixmude eene beggijnestad worden Medeburgers De klerikalen en de werklieden. Herbergiers Beenhouwers. Brouwers, m SS s S a a 33 I? 03 *- -s ÏS a go g J Onderrichtingen voor den kiezer. Wanneer moet men stemmen De kiezers worden ter stemming toegela ten van 8 uren 's morgens tot 1 ure namid dag. Ten 8 ure 's morgens wordt er, indien de voorzitter het nuttig oordeelt, overgegaan tot eene uaamafroeping der kiezers. De uaamafroeping gedaan zijnde, worden de kiezers die deze niet beantwoorden, tot de stemming toegelaten tot 1 ure namiddag. De kiezers die zich ten 1 ure in de kies- zaal bevinden, worden nog tot de stemming aanveerd, Volgens alle waarschijnlijkheid zal er eene naamafroeping zijn, doch de kiezer is niet verplicht er aan tegenwoordig té zijn. Hij mag gaan steramen als het hem be lieft, tusschen 8 uren 's morgens en 1 ure namiddag, i Hoe,moet men stemmen l»c kiezerj zullen te-buis eo.non.fcia«ViuX— ontvangen die hun laat weten dat zij inoe fen gaan stemmen en maar. Voor onze stad zijn er twee kiesbureelen. Eerste bureel Oude Regeeringzaal, ingang Kerkstraat. Tweede bureelJongensschool, op de Schoolplaats, Den zondag morgen 17 November, gaat de kiezervoorzien van zijnen kies brief, naar liet hem aangewezen bureel, en als hij het kiesbureet binnentreedt, toont hij zijnen kiesbrief aan den voorzitter. De voorzitter zal hem het dubbel getal stembrieven overhandigen dan het getal stemmen waartoe de kiezer recht heeft; 'tis te zeggen, als hij recht heeft aan ééne stem, zal hij imee briefkens krijgen een rood en een wit; heeft hij recht aan twee stemmen, hij zal vier briefkens ontvangen twee roode en twee witteenz. Op de rooskleurige stembrieven staan de namen gedrukt der kandidaten die hen voor stellen voor het mandaat eindigende met 1904, en op de witte, deze die hen voorstel len voor het mandaat eindigende met 1900. Na de stembrieven ontvangen te hebben, gaat de kiezer een kieskotje binnenhij ontvouwt zorgvuldig zijne toe-geplooide stembrieven, legt ze open op eene soort van lessenaar, neemt bet potlood dat hij daar bij ter hand vindt en meteen ketentje aan den lessenaar vast is, en maakt met het potlood het wit rondeken zwart in het zwart vierkan tje dat geplaatst is boven de namen der libe rale kandidaten, onder hel cijfer 2. Dit moet de kiezer doen op AL de stembrieven die de voorzitter hem zal behandigd heiben. gem-1: kt-Leb- bende, vouwt hij zijne stembrieven toe, in dezelfde plooienhij komt weder bij den voorzitter, toont hem gesloten zijne brieven, en steekt ze zeifin de busse of bak die op tafel staat, Er zullen twee bussen of bakken zijn. De eene met een rood papier beplakt, voor de roode brieven, en de andere met een wit papier voor de Witte brieven. Zoodus 't is goed verstaan Kiezen Zal Dixmude eene beggijnestad worden NeenNooitDat zegt gij reeds vijftig jaren lang met kracht en klem in elke kiezing voor den gemeenteraad. Nooit hebt gij uwen vrijheidsgeest verloochend en dit zult gij nog niet doen, hoezeer gemaskerde mannen u willen bedriegen door leugens, laster, hoon en smaad. Gij bemint uwe levendige kermis en uwen geesligen karnaval, Gij wilt geene taksen op bals en vermakelijkheden die de klerikaleu overal elders ingevoerd hebben om de teering en de neering te dooden, tot schade en schande van iedereen. Op 1 op kiezers, in grootengetalle voor de waardige liberale kandidaten gestemd. Door eene verpletterende meerderheid zullen wij eens te meer bevestigen, dat Dixmude nooitnooit eene beggijnestad worden zal. De geheel en gansph klerikale provinciale raad van Westvlnanderen had, d->or zijn onwijs bestuur, een gat in zijne kas ge maakt van honderd vier en tachtig duizend franks te kort. Daarop gingen de zwarte erenturen agn het smeden van nieuwe be- laailngen,-en" d'ë sïoitara is d-at de brave burgerij van Dixmude met twee duizend zes en negentig franks VERMEERDERING van belastingen geslagen worrlt op het per- Sonneel en het patentrecht. Medeburgers, bedenk deze verpletterende nieuwe belastingen wanneer gij u voor de stembus bevindt en het lot der klerikale volksbedriegers kan niet twijfelachtig zijn. Weg I met de schreeuwende nieuwe kleri kale belastingen. Nu liet kiezing is zouden de klerikalen alles beloven aan de werklieden die zij vroeger vervolgden, last aandeden en mis prezen. Maar onze werklieden zijn slimmer* dan dat, zij lachen de kale belovers vier kant uit en zullen liberaal stemmen, dat is vast en zeker. De Dixmudsche werklieden zijn nooit klerikaal geweest en zullen heï nooit zijn. Ei! beste kameraad Geen flauwe praat De werkers van 't ware bloed Stemmen met kloeken moed Voor de liberalen l)ie moeten zegepralen Herbergiers, wie is 't die u het vergun ningsrechtop den nek heeft gelegd en uwö belasting op 75 franks gebracht heeft voor het verkoopen van een druppel De klerikalen, niet waar Zult gij voor' die averechtsche weldoeners stemmen 7 Stellig neenl dat is zeker. En nog meer is er. De minister van bin- nenlandsche zaken heeft aan de burge meesters geschreven dat de wet moet toege past en de overtreders met 300 frs boet gestraft worden die nog een druppel durven verkoopen. Herbergiers, de klerikalen willen u plat ruïneeren en u totaal onmogelijk maken. Zult gij voor de valsche klerikale broers stemmen Neen, nooit !l! Nu betaalt gij reeds een keurrecht. Gü weet dat de heer Gouverneur aan de gemeentebesturen geschreven heeft, op verzoek van den minister van landbouw, om te weten hoeveel koppen vee in stad en dorp geslacht wordt, ten einde een taks in te voeren om een forids te stichten voor de landbouwers wier stallen beproefd worden door besmettelijke ziekten onder 't vee. 't Is wederom eene zware belasting op de steden, want in den buiten eet men weinig' of geen vleesch. Wij bezitten geene volledige opgaven, doch weten dat in de drij laatste maanden van 1891 in onze stad geslacht zijn 25 koeien, 31 vaarzen, 26 ossen,57schapen, 153 verkeDS, 10 geiten en 3 paarden totaal 305 koppen. De minister stelt voor een taks op heb hoornvee te leggen. De geslachte koeien, vaarzen en ossen, in drij maanden, waren in Dixmude 82 koppen, 'tis te zeggen voor een jaar, vier maal zooveel of 328 koppen.- Veronderstelt dat de taks een paar' franken per kop zal zijn en 't is wederom eene belasting dan 656 franks op de been houwers. De slachters weten reeds lang dat die belasting boven hun hoofd harigt eli niet kunnen ontgaan. Daarom ook zullen zij hunne erkentelijkheid aan de klerikale lastensmeders betuigen door eenparig voor1 de liberalen te stemmen.- Denkt op het vergunningsrecht, die on Rechtvaardige belasting van 75 frank, dn zoo zwaar drukt op uwe eigendom# en stemt allen onder nummer 2. BE DIXMIDEIAil Abonnement ten allen tijde voorop betaalbaar Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne neering of beroep betreffende, drij maal kosteloos in ons blad te lijven. Alle afteken bij den drukker van dit blad ge drukt, morden eens onvergeld in hetzelve ge plaatst. Men wordt aanzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag-avond vrachtvrij en onder teekend toe te zenden. <x> co z: oo <75 u O bij C-O Jg ca p- aa c»- euo .52 .5 Q -S3 ca Eg <K» O CS U3 '3 a O. ts Hi .S o <an 2 CO *-» £2 0"™ csT *13 De bekendmakingen betalen 20 centime* itrt drukregelrechterlijke eerherstellingen 1 fr: rbn' nissen 30 c. G-roote letters volgens plaatsruimte. Br worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de vóórnaamste herbergen onzer omstreken, ten e,inde aan de annonceh, welke in ons blad geliifdwórden, meerdere ruchtbaarheid te geven Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook in de Poslbureelen of bij de facteurs. Brieven, geld, vrachtvrij toe te zenden. i ui n'irrr"'i i

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 1