Het werk der Judassen m Belofte maakt schuld. Onafhankelijke Comedie. Weg! met karnaval en Dixmude-kermis, roepen de klerikalen De bisschoppelijke geldkiste zegt 1Werklieden 11 herbergen Een snuifje voor den heer advokaat Moens. Hoe de belastingen zullen verminderen te Dixmnde 2500 frs 's jaars aan de Tapschool en 2500 frs aan de Nonnenschool. 5000 frank 15 frs alle jare. gift van 10,000 frs 5 frs alle jare. 20 frs alle jare dat maakt een totaal van 27 frs Werk, werk, werk Van lange buizen. De beeldsïbrmers. O! die volksvrienden. Werklieden! Drinken Huurhouders, Alleo aan de Aan de liben STADSKÏ Burgerstand v JULIUS DE G OVBlFt, Een Woonhuis i Gij hebt beloofd de nadeelen gedurig te herdrukken aan 't hoofd van den Dixmude naar, waaraan onze geestelijkheid de hand leende om Dixmude nadeel te doen en ten onderen te brengen. Gij hebt uw woord niet getrouw.gebleven. Het zij mij toegelaten die nalatigheden te herstellen. Dertig jaren heb ik de pastoors-conferentie gevolgd in hare geheime werkingen,ik kan van ondervinding spreken. Ziehier wat zij al gedaan heeft om Dixmude te benadeeligen Paarde- en koeifeesten geplaatst te Nieu- cappeile, Lampernisse, Alveringhem en Pervyse De lading vette beesten van Dixmude- statie overgebracht naar Oostkerke De botermarkt te Loo heringericht Eene wekelijksche markt te Handzame in gericht Zij hebben ons Clercken, Houthulst, Mer- «kem, Reninghe, Loo, Nioucappelle, Alve- riughem, Zarren, Wercken, enz., willen onttrekken, maar mislukken meer en meer, Eene wekelijksche markt gesticht te Hout hulst Eene peerde-herbergkermis te Coucke- lare waar men het geld door de vensters smijt en waar ieder tentoongesteld peerd 7 fi's aan de gemeente kost Nonne kostschool voor meisjes vernietigd ten voordeele van Pervyse, Gortemark enz. Er is plaats voor 100 pensionnairen en ze zijn met tweeen Rouselare geroepen om de kruideniers van Dixmude al hunne kalanten uit het Hout- land en Vedrn-Ambacht te onttrekken De spoorhalle van Veurne moest gebouwd zijn in onze stad. Dixmude-statie is eene klas hooger, de koophandel is 2/3 belang rijker, 42 treinen per dag houden hier stil, meer als het dubbel van Veurne Onze oude vlaamsche kermis willen den gaapaard doen geven Onze dekenij overstroomd met boekjes, stalen enz., uit de Kleermagazijnen van de Jesuiten te Brussel, om onze kleermakers en kleerverkoopers en modisten ten onderen te brengen. Groote annoncen aan de Gazette bezorgen van Brusselsche Louvre's waar men gemaakte kostumen krijgt voor 30 frs Schoenen en bottinen aan 9 fr. 30 het paar is dat al niet gedaan om onze ambachtslie- -den op 't strooi te helpen Wonen er dan niets dan liberalen in het luilekkerland van Vlaanderen, men moet het geloven als men die woede ziet der gees telijkheid tegen de Boterstad. En na al die werkingen tegen onze medeburgers, komen zij uwe stem afbedelen, afsmeken, en gij zoudt kiezen voor uwe gezworene vijan den, dat kan niet zijn. Onze ambachtslieden en winkeliers moeten als een man stemmen tegen hen die hun Jtebben willen benadee ligen. Stemt, burgers, als een man voor de heeren Eeys-Kesteloot, schepen, dd.burgmeester De Breyne-Du Bois, uittredend lid. Loncke-Rooms, Van Haute-VanGhillewe, Van Hille-Moens, Emile Verwaerde, Leon Cracco, koopman Canaille Jansseune, brouwer Nouwynck-Louwaege, huidevetter. Jules Van Hille, grondeigenaar. JPaul Wauters, notaris. Het kwijten zijner kristelijke plichten kan soms wel aanleidinggeven tot het vernemen van een of ander nieuws, dat de noodzake lijkheid na zich sleept over dit nieuws een woordje te reppen dat zelfs de onafhanke lijkste der burgers met genoegen zal lezen. Laatst dus onder het klaarduidend en verheven sermoen van den Eerw. heer Pater alhier predikende, was het opmerkens waardig na te gaan, hoe menig katholiek een aardig gezicht trok to'ëh gemelde Pater sprak over de flauwe katholieken, die al hoewel kyistelijk opgebracht niet eens den moed hadden te laten zien dat zij hunne vroegere princiepen getrouw waren ge- gebleven. Dat den blik van den eenen of den anderen, de glimlach op de lippen eens vriends, de praatjes van een anders den kende, genoeg waren om die katholieken te doen achteruitgaan en voor het menschelijk opzicht te doen wijken. Wat moet die onderrichting u diep hebben getroffen. O katholieken daartegenwoordig! Hoe dikwijls reeds moet gij tot u zeiven gezegd hebben, u op de borst kloppende ileere ik ben schuldig honderdmaal schuldig H et oogenblik was daar, de kiezing gaf u de gelegenheid tetoonen aan God en geheel de wereld dat gij katholieken waart en gij durft niet Hoe moeten u die woorden ver wijtend hebben toegeklonken Aan u vooral heeren kerkmeesters daar tegen woordig, aan u zeg ik, katholieken door merg en been, nu onafhankelijk geworden voor veertien dagen, om de kiezers van Dixmude te bedriegen en in slaap te wiegen, Gij die beschaamd zijt u katholiek te noemen om te willen doen vergeten dat gij die aan spraak maken durft op een plaats van ge meenteraadslid, de wijze best uurders zijt der kerkfabriek die met ons aller geld zoo onbehendig, ja zoo plichtvergetend hebt te werke gegaan. Gij wilt, zog ik, eene stad helpen bestieren en gij hebt nog niot eens de voldoende kennissen om eene kerkfabriek naar belmoren voort te helpen Gij zijt katholiek en gij zegt u onafhankelijk een leugen om beters wille, zeker, gij trekt ten strijde en gij steekt uw vaandel in den zak, maar weet gij dan niet dat een eerlijk soldaat juist dat vaandel ontplooit wanneer bij ten oorlog gaat? Waarom ook zoo niet gestreden Waarom Omdat gij overtuigd zijt en reeds te dikwijls hebt ondervonden dat de vrijzinnige kiezers van Dixmude, geen katholiek spel willen, dat de vrijzinnige bevolking van ons gebeld stadje u sinds vijf en twintig jaren getoond heeft dat zij de zoetsappige zeemers uwer partij kan missen en daarom zult gij nu zooals in vorige kiezingen van eene kale reis terug- keeren En wat te zeggen van den onafhan- kelijken heer Baert 1 Het was u nog niet genoeg waarde heer provincie raadslid, beurtelings liberaal en papenfrelter, katho liek en liberalenfretter geweest te zijn, gij wilt zooals de kal van den Fabel na u in onafhankelijke bloem gerold te hebben de vrijzinnige kiezers van Dixmude om den tuiiri leiden Maai' gekend is uw comediespel l Gij hebt te klaar en duidelijk bewezen door uwe vernuftige administratie te Brugge, dat gij de slaaf zijt der katholieke partij, dat gij blindelings in alles toestemt wat men van u verlangt, dat gij veel belooft zonder ooit aan die beloften te volkomen. Hoe ware bet anders mogelijk Hoe zoudt gij u aan de verplichtingen door de dankbaarheid onaf- scheidbaargemaakt kunnen onttrekken na al le de voordeelen door uwe familie verkregen voor eigen rekening nochtans. Gij zijt gebonden heer Baert, gebonden in den vollen zin des woords. Die keten maakt u voor eeuwig de slaaf der klerikalen. En gij durft spreken van onafhankelijk, onafhan kelijk gij, maar het is om rechtstaande te slapen en te droomen? Onafhankelijker! uwe medekandidaten 1 waar zijn de bewijzen het zijn zeker de buizendiezij als katholieken reeds te vergaren kregen voor enkelen en de anderen dan, wat onafhankelijkheid kunnen zij inroepen zij die verplicht en het ijzer in den buik de kandidaturen moesten aanvaarden, om de plaatsen te ver vullen van andere deftige personen uwer partij die met geenen M. Baert op de lijst wilden voorkomen. Waarom Misterie ja groot misterie Onafhankelijke farceurs, gemaskerde klerikalen dat zijt gij, dat staat in gloeiende letters op uw voorhoofd ge schreven en de liberale kiezers van Dixmude zullen op 17 November helpen het laatste bedrijf uwer comedie spelen Acht jaren geleden, wildet ge onder het uitroepen van: Probeert eens, hier eene slaafsehe heer schappij doen gevoelen, nu wilt gij onder uw onafhankelijk masker hetzelfde deuntje aanheffen. r- Gij hebt een te klein gedacht van onze Dixmudscha bevolking, zij houdt niet van mannen die spelen met aardige kaarten, met een duister spel. Kaart op tafel roept u ieder vrijzinnig man toe. Zijt wie go wilt, maar hebt den moed het te laten blijken. Vaandels ontplooid zoo gaat men ten strijde De mannen die tegenover u staan hebben bewijzen gegeven van goed bestuur. De nieuwen onder ben zijn gunstig gekend en hunne eerlijkheid levert genoegzame ver zekeringen voor de toekomst. Daarom zal de kiezing den 17 november de groote zege dag zijn der vrijzinnige bevolking van het eeuwig en oude liberale Dixmude Mijnheer den Dixmudenaar. Do herbergier die in den Dixmudenaar de pen gebruikt ten voordeele der estaminets- nouders heeft al onze bazen overtuigd dat zij hunne redding van de liberalen moeten verwachten. 138 burgers willen op straat werpen in Dixmude, dat is toch te veel. Te Brussel worden de protestatie-meetingen door 1000 personen bijgewoond, waarom te Dixmude blijft men onverschillig Als een minister, zooais M.'ffe Smet-de Naeycr durft in volle Kamer zeggen Ik hoop in de aanstaande Kamerzittijd eene meerderheid te vinden om, aan de vraag dier petitiën te vol doen. Vijf en negentig op honderd herber gen willen sluiten, 't Is geen klein bier Dat iederen herbergier op zijnen post weze, en met den stembrief in de hand protest aan- teekene tegen de uitmoording der herber giers. En de professorsgazet danst reeds op ons zielloos lichaam en roept met duivelsch ge noegen Dat dit volk naar de Arm besturen om hulpe trekke. Is 't alzoo dat men met zijn slachtoffer den spot drijft. Wij zullen ze gaan Hospicien Van de 130 herbergiers mag niet een voor zijnen beul stemmen, voor zijnen uitmoorder. En den Inspecteur der herbergen die ons laat weten dat voor den tijd dat den her bergier nog mocht tappen het nutte loos was hem met onkosten te over laden. Daarna trekke men de leere opWij zijn veroordeeld, doch wij hebben nog onzen stembrief. De verplettering onzer vergruizers moet beteekenisvol zijn 300 stemmen meerder heid ware niet te veel. Vivatde karnaval. Vernederd moeten die mannen zijn die ons bestaan willen ontnemen, die ons naar den bedelstaf willen brengen, om alleen in den Tap alle verkoop en profijt te hebben. De Katholieke Knng met twee biljarden enz. van boven en den Geestelijke Tap met schuif tafel, vloerbollen beneden. Hoeveel tonnen bier aan 18 frs denkt gij zij daar zouden ver- koopen Ten minsten 350 ii 400 of jaarlijks 10,000 frs winst. Ze zijn niet dom. Duivels zak is nooit vol. Herinnert u, heden 17 november, den schandnaam die de klerikalen u naar het hoofd geslingerd hebben, en als een man gestemd voor de kandidaten der liberalen. Alwie zijne stem aan de papen wil ver- koopen zal den mond met beloften gestopt worden. M. Baert en Dr Delahaye gaan van her berg tot herberg met een hoop tapmannen rilen laat zuipen, men laat drinken en braijeeren en nachtrumourcn kerk bedienden rossen de menschen af; tap mannen spelen met messen gendarmen en policie geheele nachten op ronde, 't Is de revolutie in 't klein. Het is de laatste maal dat BIER eene rol zal spelen in de kiezingen. Yooraleer er nog kiezinger. zijn zullen er nog slechts bestaan. Enkel eene herberg in de voornaam ste straten, niet eene in de volkswijken, 't Is de vraag van al de Tappen van Belgie. Geven wij het volk te drinken, laten wij bet zuipen, het is toch de laatste maal, roe pen de klerikalen. Dan de beurt aan M. de Lantsheere, die in de Kamer zal uitvallen tegen de werkende klas, en de wet, waarbij 138 herbergen afgeschaft worden, is bekrachtigd. ■Werklieden, overweegt wel wat wij hier schrijven, de katholieken willen u de her bergen verbieden door ze af te schaffen. Protesteert, protesteert, toont u vrij man, 't is met de stembrief in de hand dat gij moet toonen wie gij zijt, of men zal u aan zien als zonder eigenliefde, die de vrijheid niet waardig zijt en niet kunt gebruiken. N. B. M. Delahaye, uitgenomen 14 dagen voor de kiezingen, zet nooit een voet in eene herberg M. Baert, gaat des zondags uit van 6 tot 9 ure en dat noemt men den volksvriend Baert. -r Mijnheer de advokaat In de gedenkweerdige vergadering van Donderdag 7 November laatstleden hebt gij de kiezers wijsgemaakt dat, 600 arme kinders in stad nog ouderwezen worden ten laste van den katholieken burger en geene centiem kosten aan stad. En gij voegt er bij dat er nog 300 kinders zijn aie jaarlijks 10000 frank aan de stad kosten. Eh 1 wel, heer advokaat, met uw groot verstand, ofte wel kent g(J den eersten letter der nieuwe schoolwet niet ofte wel laat ons bondig zijn, hebt gij wetens en willens de waarheid verdraaid, en dit laat ste is zondigen tegen 't zevenste gebod. Waarlijkgij hebt eens te meer getoond dat gij, onbekend aan stad, niets van des- zelfs zaken kent. Inderdaad, gij, onafhanke lijke kandidaat, (en dit werd ons door de katholieke gazette aangekondigd) gij hebt beweerd dat in onze stad 900 kinderen zijn, die recht hebben op het kosteloos onderwijs, al kinderen van 5 tot 14 jaar oud; ehl wel, ik zeg u, hoe weinig ik ervan ken, dat dit getal dat gij schat op 900 tot het totaal van 250 beloopt. Maak de optelling der kinders der gemeentescholen, van den tap en van Soeur Lucie en deze die te huis blijven (boven de zes en beneden de veertien jaar oud) en gij zult het getal van 200 a 225 vin den. Gij hebt niet onafhankelijk gehandeld, heer advokaat, en onafhankelijk van 'g pastoors wil, hebt gij den toehoorders uwer rede voor den aap gehouden. Indien gij zoo uwe zaken pleit, heer advokaat, zult gij uwe klienten nooit doen vrijspreken en indien gij voorts zulke stommiteiten vertelt zult gij varen gelijk uwen kollega, den nooit volprezen kazak draaier, die tot trekzot dient van den pro vincialen raad. Men zal met u lachen; wel is waar doch zoo erg niet als met uwen gehospitieerden kollega, doch zulke zots partij zou u wel eenigszins kunnen doen dalen, daar waar gij nog eenigszins verhe ven staat. Zoudt gij mij niet willen antwoorden, Heer Moens, in de gazette van Vions op deze vraag 1° Op hoeveel schat gij in stad het getal der leerlingen recht hebbende op het koste loos onderwijs 2° Op hoeveel schat gij het gemiddeld schoolgeld der betalende leerlingen. 3° Hoeveel de stad bij zijne begrooting voor het jaar 1896 zal bij te leggen hebben indien de school van meester Ouffez moest op denzelven voet staan als deze van M.Luyten! (Wet gestemd door de katho lieke regeering op 10 September laatst. Ik vraag u wel verschooning, M. Leo, u die drie vragen gesteld te hebben, gij hebt misschien ander werk dat uwe bezigheid vraagt, doch daar gij zoo wel, en in eenen mondsvol hebt opgesomd, wat do ouders zullen te betalen nebben en hoeveel leerlin gen er zijn, zult gij u wei gedoogen tus- schen het noenmaal en den café een arti keltje te maken dat wij het genoegen zul len hebben in de onafhankelijke, ik zeg katholieke gazette te lezen. Ik bied u, beste heer Leo, mijne groete- nissen aan, en beloof u, indien gij mij kunt overtuigen van de echtheid der cijfers door u in St Joris op 7 dezer aangehaald, dat ik op 17 toekomende eenen fermen dop zal doen, in het rondeken nevens uwe naam. B. Aekt. Leest en oordeelt. De Tapmannen zijn toch de grootste las- tensmeders der wereld. Moesten zij ooit aarH het Stadsbestuur geraken, het eerste dat zjj zouden doen ware het volgende stemmen Volgens de nieuwe schoolwet kunnen de gemeentescholen geen cent i afgetrokken, worden. Dus wij staan hier voor eene splin ternieuwe belasting van Dat maakt voor ieder der 300 stemgerech tigden die personneel betalen de somme van ten minsten Voegt daarbij als blijde intrede eene voor het volledigen der beeldstormerij in onze monumentale kerk. Dat is .nogmaals eene belasting, burgers van Dixmude, zon der den aflos, van ten minsten Dat maakt te zamen dat uwe contributie» voor destad zouden ver meerderen. Wat zegt gij nu, burgers van Dixmude Alwie zijne belastingen met SO FES wil zien opslaan stemme voor de klerikalen. Burgers van Bixmiide! Ziet klaar door uwe oogen En zoo onze Medeburgers ons niet geloven, zullen zij het in hunne beurs gevoelen. Wrijft dat artikel onder den neus der kle rikale kandidaten. En voegt daarbij de nieuwe provinciale Baert-belasting van 7 frs die reeds met Nieuwjaar moet betaald worden Men kome ons niet zeggen wij wisten het niet, wij peisden daar niet op. Nu weet gij het. Aan u de keus. Ja, gij hebt het wel gezegd! ik wed dat deze maal het de laatste keer zijn zal dat ik mij op raog stel doch er hoeft hier geene wedding, den klop dien gij en den onafhankelijken tap zult ontvangen zal u eeuwig in het geheugen bijblijven; de lust tot herbeginnen zal u niet bekruipen en wat meer is, nu eens en vooral geen plaats I voor u in de hospitien-, hoorwel is waar, gij waart het korte stonden, doch daar uw verstand en begrip te groot waren heeft men u verwezen; gij zijt te groote pheniks, te groote boller met: uw eigen zeiven; gij meent een eik te z(jn'dooh gij zijt slechts een riet. 1 Den ketel is gereed èn de maohtige galm der dixmudsche liberale stemmen zullen u voor altijd de marmijb indraaien. Au muitos annos. En M. Baert, den déorluchtigen M. Baert, toekomende burgemeester van Dixmude zegt hij, deed eeg nieuwen camion maken en weet gij waaf hij gemaakt werd Te Eessen Dat verdient 'ne mt^sterbuize M. den Dixmudenaar, Wie bekomt er minst stemmen in de kie zing van 17 november aanstaande Dit is eene zeer moeilijke vraag om op te antwoorden zult ge mij zeggen doch ik ben zooal nog bij alle soort van menschen en zonder mij persoonlijk te vleien meen ik den nagel op den kop te slaan. 't Zal deze zijn die door zijne domheid het minst van de kiezers zal verdiend heb ben Aan wie anders dan aan kazakdraaier Baert valt die eer ten deele. Heeft men ooit op dit tranendal droefgeestiger sire gezien zag men ooit een man die meer zijn woord versjachelde en droei naar alle wind. Zag men ooit een kandidaat die meer dommen klap vertelde dan dien Veurn- ambachter En daarom zal hij minst stemmen heb ben, daarom zal men in zijn gebuurte zor gen dat de vijfde buis die hij zal te slepen krijgen, ellenlang zal zijn daarom zal den werkman den hoogmoedige toeroepen Geen vleier ontvange ooit onze stem, geen kazakdraaier zetele op ons liberaal stad- huis. Ah 1 onsterfelijke Bazilius, gij meent dat het lot u zoo gunstig zal zijn op 17 novem ber als verledene week te Brugge, waar gij in december het ambt van gezworene zult gaan vervullen en waar gij eens de gele genheid zult hebben uw groot.... hoofd begrip te laten uitschijnen, en waar men met uwe opgeblazenheid den spot zal drij ven. Neen, Bazilius, geen geluk is u voor dien dag beschorenop dezen dag zult ge de stem der Dixmudelingen akelig booren klinken Toe dan, in den onafhankelijken zak voor eeuwig. n^s ikrvv «verd er in de Kieken- neubels gelost. En gij e kwamen Van Roe- on ze grossiers plat- stoffeerde M. Baert zoon, nogmaals eene was nu van ook gegaan De verledeóe week straat een wagen met wilt weten van waar selare, die stiad die leggen wil. Eene maand gelede het huis vaii zijnen groote wagen meubels..... 't Brugge waar de heer Doken was. j En als in Dixmude kond gemaakt werd dat brouwer Vtjndenbussche kandidaat was, timmerde eenBeersteaaar in zijne brouwerij waar men vroeger bij een groote feest op den Dijk, bier vente aan 5 c. de groote pinte. In den tijdcNiat M. Baert hospicieheer was stelde hij voor zwijiip zelve te slachten en eene gazette uit den zak halende las hij Zwijnenmarkt van Btjissel. Zwijns 80 c. de kilo, levend gewicht?; een zwijn verslaat weinig, zegde bij. Nemen wij nu aan dat 10 cent. per kilo voldoende zouden zijn voor de kosten, en wij hebben vleesch aan 90 c. in plaats van 1fr. 30 c. Dit voorstel werd niet aangenomen. Voort besparingerrkvillende doen, zegde hij, gij daar het Armbestuur, waarom bakt gij in onzen oven niet Wij hebben daar de schilders die ons het vel afstroppen. Waarom zelve onze verwe niet doen komen. En de timmermans en de metsersdit voor de naaste zitting. Had de partij der sicristie maar de aller slechtste en verfoeilijke herstelling onzer monumentale kerk alleen op het geweten, dan nog zou zij beschaamd in den hoek moeten kruipen, over zooveel onwetendheid en plichtverzuiming. Weihoe I zij zou nog de stad willen besturen, zeker om daar ook blijken van onkunde en dwaasheid te geven. Schaam u, kerkverwöesters, gij hebt van uw leven maar dat gedaan en ondernomen en de geheele stad spreekt er schande van en nog zijt gij schaamteloos genoeg den kop op te steken als tot uitdaging aan het gezond verstand en het eergevoel der bur gerij. Een algemeene vloek van verachting gaat tegen u op en gij durft nog de stem der kiezers vragen, wier belangen gij zoo ellendig onder ae voeten getrapt hebt en beleedigd. De verontwaardigde burgerij zal eenparig tegen u stemmen en de waardige liberale lijst schitterend doen zegepralen. Een woord aan onze werklieden. De klerikale Boerebbnden zeggen niet te zullen ophouden hunne representanten te verplichten een recht te stemmen van 5 frs op do tarwe. Dat zat ieder werkmans huisgezin van vijf personen 50 frs 's jaars kosten. En wij die de helft van 't jaar geen werk hebben, die van de schamele 300 frs die wij winnen nog zullen 50 frs moeten af trekken om onze klerikale kandidaten te voldoen, dat gaat te verre. Ook roep ik de aandacht der burgers op dit punt. Geene groote woorden zijn noodig als de maag spreekt. Dat al onzQ werklieden op hunnen post wezen en wij overwinnen met 300 stemmen. Dan zal feeste gevierd worden, 24 zondagen naëen zal er gezongen en geklonken worden het glas in de hand, in al de wijken der stad. Leve de vreugd en 't goed bier. Stemmen voor de tapkandidaten is u zeiven veroordeelen tot het betalen vau 30 frank per kind dat de gemeentescholen bijwoont. Stemt onder nummer 2, voor de liberalen die altijd zooveel gedaan hebben voor het onderwijs uwer kinderen. Deze week bevond kiesdraver in eene hei meer geld noodig heeft hij noodigde al de kiezt een glas te drinken, beurs om te toonen dat Inderdaad hij trakteer weg en nam intusschei binuen, dat hij 's avont als tien zwitsers. En die man zal na de gaan bellen bij de kleri Herinnert u dat het d overeenige maanden uv 3 frs per 100 kilos. Dj uwe zakken, zonder d onslaan. De concurrenc Stemt voor de liberal De klerikalen zijn de foppers der wereld. Zij postjes van Stad, God weggegeven zij zulle: en hebben ze reeds allei Indien wij goed 1 hebben zij minsten een bedrogen met hun wijst dienst van stad zullen n als grafmaker, als straa van den openbaren ho steker, als policieagent naam en toenaam wor nieuwe stadsbediende dwaas, doch maar al te Deze 's avon liberale de Peerdenposterij. Mei van zijn bijeen roepings de Eessenstraat. Dat al de liberale kiez wezen. S T 1 van me< TE BE Maandag 95 ïf« om 21/2 uren namidd Manége te BEERST, v en 2 aren 40 centiare de Manége, langs den naar Thourout. Bewoond door sleur tot een maand na den C «■mm HUM Jef. Pol. Itiek. «sSMW Wij vernemen dal de na hel oprichten van het li Februari, heden eene eerste doet Wij bieden de Heeren inr gelukwenscben aan, voor ondernomen hebben, om ge noodlijdende klas meermale Wij melden ook met gene hel schoolkomiteit, sedert i kinderen onzer stedelijke school dagelijks boterhamm Dat zijn voorzeker twee goedkeuring van eenieder zt Leve de lib GEBOOW 6 Nov. Rachel Marie C Hippolietcn van Florence 3 id. Karei David Alexa van Alois envan Valeniina O VERLIJI 9 Nov. Adrienne Emma I 6 maanden, dochter van Geldof. (Ooslveslen), tO id Joseph Francis Dei 74 jaren, van Dixmnde, Maria Wils, echtgenoot (Gasthuis') 11 id. Nestor Joseph Cor 8 dagen, zoon van Henri Grauwebroederssiraal,) Alaurin;

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 2