dfför naam BOOMEN 2 Woonhuizen Z. OP STAM BOOMEN en zullen i teDixmude! m de Tapschool 3 Nonnenschool. ank e jare. ,000 frs le jare van 27 frs buizen. Werk, werk, werk De beel ormers. O! die volksvrienden. Werklieden! Drinkendrinken Huurhouders, voermans. Allen aan de deur zeiten. Aan de liberale kiezers. STADSKRONIJK. Burgerstand van Dixmude JULIUS DE GRAER, Notaris OVEHSL.AG Een Woonhuis met stallingen Notaris WAUTERS Schoone Venditie CLAEYS te 1° H 0-39-70 G. Maaigras H. 0-52-90 C. Maaigras TIBURCE PROOT Notaris te Woumen HOUTWAREN Notaris SGHOTTEY VENDITIE Populieren en Iepen Boomen Aux Armes de Dixmude Extrakt. Greffier August Vaaraassenbove Notaris CAMILLE DE CAE 85 koopen Boomen Notaris BONTE Huisraad, alaam en Vrachten Groote Venditie 3 jare, Openbare Verknoping Openbare Ver hooping lOning, M. Leo, u hebben, gij hebt at uwe bezigheid Wel, en in eenen I, wat de ouders sn hoeveel leerlin- rel gedoogen tus- en café een arti- et genoegen zul- ankelijke, ik zeg n. eo, mijne groete- ndien gij mij kunt d der cijfers door ir aangehaald, dat an fermen dop zal rens uvve naam. B. Aebt. >rdeelt. i de grootste las- loesten zij ooit aam het eerste dat zij lgende stemmen molwet kunnen de cent i afgetrokken sr voor eene splin- ii' 300 stemgerech- rlen de somme van intrede eene beeldstormerij in Dat is .nogmaals van Dixmude, zon- isten ien destad zouden ver ders van Dixmude ilastingen met il zien opslaan ikalen. Dixmude oogen En zoo liet geloven, zullen gevoelen. den neus der kle- nieuwe provinciale Ers die reeds met worden gen wij wisten het et op. Nu weet gij ;emmen in de kie- istaande ke vraag om op te 3ggon doch ik ben van menschen en vleien meen ik den üor zijne domheid zal verdiend heb- aan kazakdraaier deele. Heeft men roefgeestiger eire en man die meer n droei naar alle candidaat die meer dan dien Veurn- nst stemmen heb- zijn gebuurte zor- hij zal te slepen i daarom zal den ledige toeroepen t onze stem, geen rns liberaal stad- lius, gij meent dat zijn op 17 novem- i Brugge, waar gij m gezworene zult gij eens de gele- v groot.... hoofd en, en waar men den spot zal drij- eluk is u voor dien jn dag zult ge de en akelig hooren in onaf hank el ij ken Ja, gij hebt het wel gezegd! ik wed dat deze maal het de laatste keer zijn zal dat ik mij op rang stel"; doch er hoeft hier geene wedding, den klop dien gij en den onafhankelijken tap zult ontvangen zal u eeuwig in hë,t geheugen bijblijven; de lust tot herbeginnen zal u niet bekruipen en wat meer is, nu eens en vooral geen plaats voor u in de hospitien-, hoorwel is waar, gij waart het korte stonden, doch daar uw vorstand en begrip te groot waren heeft men u verwezen; gij zijt te groote pheniks, te groote boffer meti uw eigen zeiven; gij meent een eik te zijn doch gij zijt slechts een riet. Den ketel k gereed èn de maohtige galm der dixtnudsche liberale stemmen zullen u voor altijd de marmijt) indraaien. Au muitos annos. En M. Baert, den diorluchtigen M. Baert, toekomende burgemeester van Dixmude zegt hij, deed een nieuwen camion maken en weet gij vvaae. hij gemaakt werd Te Eessen Dat verdient 'ne mqisterbuize werd er in de Kieken- neubels gelost. En gij e kwamen Van Roe- on ze grossiers plat- De verledeue week straat een wagen met wilt weten van waar i selare, die stad die s leggen wil. 1 Eene maand gelede stoffeerde M. Baert het huis vaii zijnen: zoon, nogmaals eene groote wagen meube s't was nu van Brugge waar de hec Deken ook gegaan was. En als in Dixmude kpnd gemaakt werd dat brouwer Vandenbu&iche kandidaat was, timmerde een Beersteï^aar in zijne brouwerij waar men vroeger bij een groote feest op den Dijk, bier vente aan 5 c. de groote pinte. In den tijdc-dat M.Baert hospicieheer was stelde hij voor zwijiijj zelve te slachten en eene gazette uit den zak halende las hij Zwijnenmarkt van Bmssel. Zwijns 80 c. de kilo, levend gewicht!; een zwijn verslaat weinig, zegde hij. Nemen wij nu aan dat 10 cent. per kilo voldoende zouden zijn voor de kosten, en wi| hebben vleesch aan 90 c. in plaats van 1fr. 50 c. Dit voorstel werd niet aangenomen Voort besparingerrfwillende doen, zegde hij, gij daar het Armbestuur, waarom bakt gij in onzen óven niet,? Wij hebben daar de schilders die ons het vel afstroppen, Waarom zelve onze verwe niet doen komen. En de timmermans ten de metsersdit voor de naaste zitting. spr Had de partij der sAcristie maar de aller slechtste en verfoeilijke herstelling onzer monumentale kerk alleen op het geweten, dan nog zou zij beschaamd in den hoek moeten kruipen, over zooveel onwetendheid en plichtverzuiming. Weihoe I zij zou nog de stad willen besturen, zeker om daar ook blijken van onkunde en dwaasheid te geven. Schaam u, kerk ver w/iesters, gij hebt van uw leven maar dat gedaan en ondernomen en de geheele stad spreekt er schande van en nog zijt gij schaamteloos genoeg den kop op te steken als tot uitdaging aan het gezond verstand en het eergevoel der bur gerij. Een algemeene vloek van verachting gaat tegen u op en gij durft nog de stem der kiezers vragen, wier belangen gij zoo ellendig onder de voeten getrapt hebt en beleedigd. De verontwaardigde burgerij zal eenparig tegen u stemmen en de waardige liberale lijst schitterend doen zegepralen. Een woord aan onze werklieden. De klerikalé Boerebónden zeggen niet te zullen ophouden hunne representanten te verplichten een recht te stemmen van 5 frs op do tarwe. Oat zal ieder werkmans huisgezin van vijf personen 50 frs'sjaars kosten. En wij die de helft van 't jaar geen werk hebben, die van de schamele 300 frs die wij winnen nog zullen 50 frs moeten af trekken om onze klerikale kandidaten te voldoen, dat gaat te verre. Ook roep ik de aandacht der burgers op dit punt. Geene groote woordpn zijn noodig als de maag spreekt. Dat al onzq werklieden op hunnen post wezen en wij Overwinnen met 300 stemmen. Dan zal feeste gevierd worden, 24 zondagen naëen zal er gezongen en geklonken worden het glas in de hand, in al de wijken der stad. Leve de vreugd en 't goed bier. Stemmen voor de tapkandidaten is u zeiven veroordeelen tot het betalen van 30 frank per kind dat de gemeentescholen bijwoont. Stemt onder nummer 2, voor de liberalen die altijd zooveel gedaan hebben voor het onderwijs uwer kinderen. -J Deze week bevond zich een tjeefkens- kiesdraver in eeno herberg (een kerel die meer geld noodig heeft dan gebeden), en hij noodigde al de kiezers der buurt uit om een glas te drinken. Hij klopte op zijne beurs om te toonen dat hij het zitten had. Inderdaad hij trakteerde van 't vaderland weg en nam intusschen zoo wel zijn deel binnen, dat hij 's avonds zoo dronken was als tien zwitsers. En die man zal na de kiezing te vergeefs gaan bellen bij de klerikale heeren. Herinnert u dat het de klerikalen zijn die, over eenige maanden uwe haver belastte m.et 3 frs per 100 kilos. Dat is geld geklopt uit mve zakken, zonder dat gij een cent kunt onslaan. De concurrence te groot zijnde. Stemt voor de liberalen. De klerikalen zijn de grootste raenschen- foppers der wereld. Zij hebben reeds al de postjes van Stad, Godshuizen, Armbureel weggegevenzij zullen alleman afzetten en hebben ze reeds allen vervangen. Indien wij goed kunnen tellen dan hebben zij minsten een vijftigtal werklieden bedrogen met hun wijstemaken dat zij zain dienst van stad zullen nemen, als werkman, als grafmaker, als straatvager, als bewaker van den openbaren hof, als lantaarnaan steker, als policieagent enz. enz. Reeds met naam en toenaam worden aangewezen de nieuwe stadsbedienden. 't is ongeloofljk dwaas, doch maar al te waar. Deze n zaterdag om 8 ure 's avonds, vergadering der liberale kiezers in het Hotel de Peerdenposterij. Men moet drager zijn van zijn bijeenroepingsbrief. Ingang langs de Eessenstraat. Dat al de liberale kiezers op hunnen post wezen. STUDIE van meester TE BEERST Maandag; 85 November f 895 om 2 4/2 uren namiddag, ter herberg de Manége te BEERST, van eu 2 aren 40 centiaren erf te Beerst, wijk de Manége, langs den steenweg van Beerst naar Thourout. Bewoond door sleur Ferdinand Vancoillie, tot een maand na den Overslag. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Maaiulag ft 8 November 1895 om 3 uren namiddag, te EESSEN, ter herberg Ma Campagne, van 1° Woonhuis met bierbrouwerij te EESSEN, groot H. 0-15-23 C. Prijzie der brouwerij, boomen en hagen 2,977 frs. Lest bewoond geweest door de weduwe Bonte-Demoen. Aanslag met de geldtelling. 2° De herberg Ma Campagne te EESSEN met H. 0—08—80 erf. In pachte geno men door Petrus Besodtte fr. 150 bij jare tot 1 Mei 1905. 3" Herberg De Meiboom, te EESSEN met met H. 0—00—69 C. erf.Gebruikt door de weduwe Charles Brugnooghe, te 80 fr. 's jaars, tot 1 Mei naast. 4. H. 0—45—00 G. zaailand te EESSEN, Gebruikt door Alois Heyndrickx, tot 1 Oct. 1896, mits 50 fr. 's jaars, tji p. h. Instelpenning te winnen. IX van Populieren, Olmen en Esschen donderdag 5 BBecember 1895 om '1 ure stipt namiddag te Nieueappelle en Oudecappelle, op de hofstede en lan den gebruikt door Romanie Poot en August Boussemaere en ten verzoeke en behoeve van Mevrouw Fredericq-Woets en andere. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. Betaalbaar ten kantoore van den Notaris Wauters te Dixmude. Door 't ambt van den Notaris Fraeys te Alveringhem. KANTOOR van den van en eene partie Bouwgrond, Te Woiiincn, Door 't ambt van Meester TIBURGE PROOT, Notaris aldaar. Dinsdag f9 November S «95, ten 2 4/a ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Koop 1. Woonhuis en H. 0-11-31 C. erf in 't dorp. Bewoond en gebruikt door Hector Tourlousse tot 1 Oktober 1896, mits 158 frs 's jaars boven de lasten. Koop 2. Woonhuis en H. 0-06-06 C. erf, noord aan voorgaande. Bewoond het woonhuis door Camille Acou tot 1 Mei 1896 mits 75 frs en het land gebruikt door Hector Tourlousse voornoemd mits 5 frs tot 1 October 1896, alles boven de lasten. Koop 3. H. 0-08-89 C. Bouwgrond noord aan 't voorgaande. Gebruikt door Uector Tourlousse voornoemd tot 1 Oktober 1896, mits 12 frs 's jaars boven de lasten. van in Eessen gebruikt geweest doord'heer Désiré Alfons Depoorter aldaar. te Merckem gebruikt geweest door Engel Bulcke teNieu- cappelle. Om door de koopers aanstonds in gebruik te treden. Vrijdag 88 November f895, ten 21/9 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Door 't ambt van den Notaris TIBURCE PROOT te Woumen, met tusschenkomst van den Notaris Arthur Vandenberghe te Pervyse. Kantoor m Heester Schoone Venditie van (Hoogebrug), ter herberg bewoond bij tfheèr* Henri Decock VENDITIE van alle slach van gezaagde en ongezaagde Tijd van betaling mits borgstelling. 2 IHtaaiidag 85 November f 895, om 2 ure namidag, te EESSEN voor het huis bewoond door d'heer Jules Bonte voor dezen De Vapeuren ten zijnen verzoeke, van deel meubels, melkketels.hooiketens, tabak- paard, alsmede Bouwmaterieelen bestaande in pannen, steenen, balken, gelustreerde poorten, staken, persen, ijzeren buizen, busschen en erwtrijzen, 100 fruitboomen en hoeveelheid brandhout. Comptant met verhoog van 10 KANTOOR van den TE WIELSBEKE Donderdag f9 December 1895, om 12 uren 's middags, van 32 ElOOPETT te MERCKEM, op de hofstede gebruikt door de weduwe De Wulf-Van Eygen, ten verzoeke van Jufvr. Marie Schottey te Woumen en medegerech tigden. Door 't ambt van den Notaris Bonte te Merckem. te ZARREN gelucht de Ruiterhoek Dinsdag 3 December f 895, ten 1 ure juist namiddag, van Café-Billard, tenu par D. Droesbeke, Impasse Madrille I, rue fflarché-aux-Cbarbons. BRTJXELLES Op gewone voorwaarden en tijd van 'be taling mits begoede medekoopers of borgen te stellen. Betaalbaar ten kantoore van den Notaris Proot voornoemd die eiken Donderdag voormiddag, bijzonderen zitdag houdt. De vergadering ten 12 -i/a ure namiddag bij Henri Deschoemaeker-Declerck op het gehucht de Ruiterhoek. Herbergvermaken. Bij vonnis in date 9 November 1895 heeft de rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Veurne, wijzende in koophandelszaken, ambtshalve sieur Theoüel Vermeersoh-Hooghe, win kelier te Dixmude, in staat van taling ver klaard en het tijdstip der opschorsin» der betalingen op 18 October lest bepaald de heer rechter Alfred Pardoen, is als rechter commissaris en de heer Albert Claeys, advokaat-avoué te Veurne als curator benoemd. De schuldeischers moeten de verklaring hunner schuldvordering ter greffie der Rechtbank van eersten aanleg te Veurne doen voorden S3 November aanstaande. Het proces-verbaal der waarmaking der schuldvorderingen zal gesloten worden den 30 November daarop volgende om 11 uren voormiddag en de besprekingen der betwistingen daaruit te spruiten zullen plaats grijpen den 7 December aanstaande ten 9 ure 's morgeus, telkens in de gehoor zaal van voormelde rechtbank. Voor gelijkvormig extrakt De cubatob, Albert Claeys, av. KANTOOR van den TE VEURNE Uit oorzaak, van faling. ffaandag 85 November f895, om 9 ure voormiddag en volgende dagen noodig zijnde, ten verzoeke van M,ter Albert Claeys, pleitbezorger te Veurne, handelende als bezorger ter faling van Theophile Vermeersch-Hooghe, gefaalde koopman te Dixmude Openbare Koopdag van* Menagiegoederen, winkelgetuig eD koopmans goederen, bestaande in Mercerieartikelen. Binnen de stad Dixmude, Noordstraat, ten huize van den gef'aalden Theophile Vermeersch- Hooghe. Op gewone voorwaarden, met gereed geld en 10 per honderd verhoog. KANTOOR van den TE GYVERINCHOV E Maandag 8 December f895, om 1 ure namiddag, te HOOGSTAEDE, ter hofstede en medegaande landen genaamd Colaer's Hille bewoond en gebruikt door d'heer Ilenri Rooryck, NTIEILIXXQ- van waaronder 2 Eiken ter dikte van 2m05 tot 2m10, zuivere Hollanders, Olmen, alsook i Populier dik im90 en veel eiken dienstig voor balien en stakketsels. De vergadering aan kavel 1 langs de Manestraat, bij d'hofstede weduwe Coulier. KANTOOR van den TE MERCKEM van Op i5ï«S43ï8S' f 9 November 1895, om 12 uren 's middags, ten sterfhuize van Frederik Lannsje te Merckem-Noord- einde, en van 3 melkkoeien, 2 veerzen, 1 jaarlingkalf en 5 zwijns op woensdag 20 november 1895, om 2 uren juist na middag, in de herberg de Steenen Molen le Merckem, langs den steenweg van lJperen naar Dixmude. Gewone voorwaarden. van ©2 KOOPEN TE WOUMEN fflaamlag 9 December f895, om 1 ure namiddag, zal de Deurwaarder AERLEBOUT te Dixmude, koopdag hou den ten verzoeke van Mevrouw wed' van M' Eiiepericq-Woets te Gent en M' Verbeeck- Van Hille te Dixmude, ter hofstede-landen gebruikt door Karei Syoen, Henri en August Taverne, enz. Bij plakbrieven breedvoerig beschreven. lENAAR. WIJ vernemeo dal de maaischappij gesticht, na het oprichten van het liefdadigheids-concert in Februari, heden eene eersteuitdeeling van kleedcren doet. Wij bieden de Heeren inrichters onze hartelijkste gelukwenschen aan, voor het edel werk dat zij ondernomen hebben, om gedurende den winter de noodlijdende klas meermalen ie kunnen bijstaan. Wij meiden ook met genoegen dal de damen van het schoolkomiteit, sedert maandag laatst aan de kinderen onzer stedelijke meisjes- en bewaar school dagelijks boterhammen mot melk laten geven. Dat zijn voorzeker twee goede werken die de goedkeuring van eenieder zullen verwerven. Leve de liberalen GEBOORTEN. 6 Nov. Rachel Marie Christiaen, dochter van Hippolieten van Florence Prosec. (Konijnestraal.) 3 id. Karei David Alexander Denduyver, zoon van Alois en van Valentine Desoutter.(Konijnesir.) OVERLIJDENS 9 Nov. Adrienne Emma Huvghe, oud 4 jaar en 6 maanden, dochter van Louis en van Maria Geldof. (Ooslveston). ■10 id Joseph Francis Desontlor, werkman, oud 74 jaren, van Dixmude, zoon van Joseph en Maria Wils, echigeuoot van Louise Minne. (Gasthuis-) 41 id. Nestor Joseph Cornelos Camerlynck, oud 8 dagen, zoon van Henri en van Marie Dekeyrel. Grau webroederssiraal.) Maar ingesteld ÏIOO frs O Gebruik Petrus Ghevsen. Gebr. A, Deschoemaker. Koop 4 eik 2m2S 2 olms 3 eiken 2 olms 2 id 1 eik 4 ld 2m 2 olms 2 eiken 2 olms Koop 1 2 olms 2 2 populieren 3 2 id 4 2 id 1 wilg 1 eik 5 2 olms 6 3 id 7 2 wilgen 8 2 populieren 9 2 olms 10 3 populieren 11 I id 12 13 14 It. 16 1 id 1 id 1 id 2 populieren 4 id 17 4 eiken 4 id 3 id 4 id 2 populieren 22 3 olms 23 2 populieren 24 1 id 25 2 id 26 2 id 27 2 eiken 18 19 20 21 RESTAURANT ET LOGEMENT. Gebr. Francis Degrieck. 1 1 eik 2 1 populier 3 3 olms 4 1 abeel 5 2 olms 6 4 id 7 1 esch, 1 olm 8 3 olms 9 3 id 10 3 id 11 2 id 12 2 id 13 3 id 14 3 populieren 15 3 id 16 3 id 17 2 eiken 18 3 olms Jaarlljltsche combat, en te winnen drij schoone prijzen le weten Een vel konijn op hel smijibard Een kilo lekkere saucissen in hel bussesmijlen Stelsel verkens pooten en ooren in hel eutepeuien, op zondag 24 November in de Ccfé commerce bij Üèsird Parmentier Eessenkalsijde inleg 10 centiemen. Instelatie der nieuwe herberg au Pécheur op zondag 24 November bij Emicl Laurens Kleincndijk. Ombat met de Vlocrbol en saucisse- keritils op zondag 1 december in Ma Campagne bij Eugenie Bruynooghe. Den maandag kandeel. Wekelijks den Donderdag Compagnie met de pnsbaanbol bij Richard Devos-Callceuw, Eesscnslraal

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1895 | | pagina 3