De kerkfabriek in krotte met striepen. Veel gescheer en weinig wol. Rekening geven. Hoe men karoten trekt! Derde ferme koeketaarte Overal leugenaars en waarheidsvervalschers Iets voor de herbergiers. Boffen en broeksehijten. Elke Belg moet aan de Wet gehoorzamen De wijzerplaat van vier en twintig uren. Nieuwstijdingen. Waarom wasM. Baert, "Voorzitter der Spaar maatschappij afwezig op de jaarlijksche algemeene verga dering die hij bijeengeroepen had Op verzoek van een groot getal vrienden van stad en den buiten is bij den Dixmudenaar van heden een bijvoegsel dat wij verzoeken aandachtig te lezen en te overwegen. Men weet dat onze klerikale provincie raad 30,000 frank hulpsommen heeft gestemd om als premien uitgedeeld te worden tot verbetering van het runderras en dat het gedeeltelijk daaraan te wijten is dat de stad Dixmude 2100 franks per jaar meer belastingen moet betalen Eiwelwoensdag werd dit premiestelsel voor de tweede maal toegepast bij de prijs kampen voor de stieren en de koeien in onze stad. Er waren een groot getal stieren aange bracht omdat de keuring verplichtend is. Wij waren een zoo groot getal koeien en vaarzen verwachtende dat de markt te klein zou zijn! En, wonder der wonderen, er zijn er slechts een achttiental opgekomen in eene streek die er 2000 moest en kon leveren. Oordeelt nen keeren daarvoor moet Dixmude 2100 frank meer belastingen betalen Is het niet schrikkelijk met al die klerikale weldoeners en rijkemakers wijze hebben aangevallen en bevochten, Wat hebt gij gedaan metpastoor Daens"? Gi| hebt hem gemarteld, gij hebt zijn kleed duur het slijk gesleurd, door al degenen die te Aalst gekend waren als slechte sujekten, alle zedelijkheid missend. En wat hebt gij met zijne familie ge daan? Gij hebt zijn broeder trachten te ruineeren en gij doet het nog; gij berokkent hem jaarlijks voor duizende franken schade; gy vervolgt bemin den persoonzijnervrouw en zijner kinderen, tot zelfs in deze van verwanten on familieleden, wier brood gij ontneemt en wier eer gij steelt. v Wat hebt gij met den priester Pottier gedaan Gij hebt hem herhaalde malen valschelijk beschuldigd te Home gij hem hem gelasterd en vervolgd. Al de chefs der Christene Volkspartij, I)e Pelsemaeker, DuCatillon, De Backer, Lebon en mij hebt gij beleedigd, gij hebt onze familiën vervolgd, die niets te zien hebben in onze daden gij hebt hen onder- kropen in hunnen handel, gij hebt hunne kinderen affronten aangedaan. Hier te Somergem hebt gij familien opgehitst, tweedracht en haat gezaaid. Men deelde briefjes uit, waarin men een aanslag pleegde op de eer der familien, waarin raeiv leugenachtige zinspelingen maaTttmop- (HMe^eiKer dora-oiizer familie, die nochtans onberispelijker zijn dan de uwen. De ouders werden hier bedreigd en slecht gemaakt, wanneer zij hunne kinderen toelieten te spelen met deze mijner familie. Wie hitst mijn eigen broeders en zusters op om mij uit mijne familie te doen ver jagen Wie ging bij de kalanten mijner familie om ben te bedreigen, zelf op strafte van zonde, indien zij nog iets dierven koopen bij ons Wie is te Kortrijk gelast met in alle burgerfamilien die ons eenigzins genegen zijn, het gerucht te verspreiden dat Plan- quart het is zeer spijtig voegen zij er bij zich aan de hoogeschool vergeet in wallebakkerijen en meer nog, alhoewel ik regelmatig eiken Vrijdag van de stad naai den buiten terugkeer Daar worden de eerlijkste en verstan digste priesters van Vlaanderen vervolgd, alleenlijk omdat zij zonder zich met iets anders in te laten, met hart en ziel aan de volkszaak verkleefd zijn Wie doet deze priesters versteken in de benoemingen, ten gunste van mannen die niets kennen, maar die gereed zijn tot alle gruweldaden, uit geldbelang, Wie heeft deze priesters beleedigd en wie heeft ze belasterd na dat hun bisschop hen onrechtvaardig gestraft had Wie heeft honderde menschen van hun werk beroofd, hen de hulp van het Wel dadigheidsbureel en der maatschappij Sint-Vincent a Paulo ontnomen alleenlijk omdat zij uwe gedachten niet deelden Wie beeft onsgelasterd in de katholieke pers en onder andere in JA BlSlt Publlö èri in VIndépeniant Wie anders dan da rijke behouders en hunne aanhang van slaafsche en hatelijke meeloopers Ehwel, lezers, wat zendt ge er zooal van .denken Wie zou ooit in uwe plattelandsche een voudigheid, hebben gedacht, dat de ver volging en de wraaklust der bibberende bende rijke papen zoo verre zou strekken. Wat denken van de laffe werklieden, die hunne broeders, welke strijden voor hun welzijn, verloochenen, om mee te huilen met de bende,die hierbovenaangehaaldegruwel- daden bedrijven. Als men zoo katholieke broeders behan delt, wat moet er dan wel, in't geheim, uitgedacht en bedreven worden tegen andere vijanden. En dat ras spreekt van. kristelijke broe derlijkheid 1 Volgens dat ze in den kalotengemeente raad wel hebben willen vertellen zou de kerkfabriek onzer stad tot over 't hoofd in de krotte zitten en niet weten hoe er uit geraken. Oh arme toch en de grrrroooote gift van 36 centimen uit den fameuzen offerblok voor de versiering der kerk, telt deze dan voor niks Nu, de kerkfabriek zal eene leening van 16,000 frs moeten aangaan en verhoopt mits toereikende toelagen van Staat, Pro vincie en Stad de rekeningen te kunnen vereffenen-spruitende uit de herstellings werken onzer monumentale kerk. Hoort gij ze weder opkomen op hun zokken die schoone heeren der kerkfabriek, 't is altijd geld dat de klok slaat. Asa dan en de kerkfabriek was met de voorgaande stadsregeering overeengekomen geene centiem meer te vragen aan de stad van als de hulpsom van 17,750 frs door de stad zou gestort geweest zijn. Maar ja 1 de klerikale vriendjes zitten nu aan de stadskas en de kerkfabriek hangt den armen duivel uit en loopt met de bedel- ko us aan den hals. Hoort, heeren der kerkfabriek, gaat zelve eene leening aan en houdt handen te huis van de stadskasse die deze der burgers is. Gij hebt nu reeds meer dan 18,000 frs biunengehaald houdt u daarmee in Gods naam te vreden stroopt de arme burgerij piet tot het vel uit, zij die reeds door den klerikalen provincieraad met 2100 fraDk nieuwe belastingen geslagen werd. Het gaat tonh alle menschen te boven kom kom Staak ,ftie stroptochten in dezen slechten tijd vooj' burger en neeringdoener, Wij hadden het wel gedacht en tevens klaar en duidelijk voorzegd. Wie herinnert zich niet al de stoffende en boffende artikelen verschenen over de ver plaatsing van de botermarkt naar de stads- halle. Wij zegden van eerst af dat al dat geronk enkel komedie was, zelfs eene onbegrijpe lijke komedie, dewijl vier raadsleden op de Markt woondende er eigendommenbezitten, en het diesvolgeus aardig was in eene ofticieuse 'lastergazet de landbouwers tot petitionneeren op te wekken. Eiwel 't is ook zoo gebeurd, de kaloten- raad heeft de verzoekschriften der buitenge meenten verworpen, verklarende dat de balie te verre van de Markt is en ook onmo- lijk voor botermarkt. Zal het nu ook zoo gaan met de tram- linien Zij dronken een glas, p.sten een plas en lieten de zaak gelijk zij was. In den gemeenteraad doetde heer schepen Ghyssaert zijn beklag dat de rekening der Burgerlijke Godshuizen zoo laat opgemaakt en ingezonden wordt. En echter zoo laat niet als de stadsreke ning, wij wachten nog altijd deze van het jaar 1895 te vergeefs af. Zij zal toch zeker lijk niet wegblijven tot het jaar dat de uilen prediken. A propos, kriepende heer Ghyssaert, waarom hebtgij de rekening der Godshuizen vijf lange weken in uw huis bewaard gehouden en dan naar het stadhuis ge bracht De studie heeft lange geduurd, 't was toch zeker niet om eene dwaling of misslag te ontdekken in uwe apothekers rekening Onze schatrijke Kerkfabriek met zijne 125 duizend franks staatsrenten, zijne hui zen, vetteweiden en akkergronden, roept nu dat zij arm is als Job. Voelt gij de kneep, 't is om de stad eene derde bloedlating te geven, van zoo wat 5 duizend franks, 't is voor nieten o, Gelukkige Dixmudelingen Men wil en men zal in 1897 de stadkas plunderen! Te naaste jare is het te laat.Stel nooit uit wat gij heden doen kunt. In 1898, onthoudt het wel, beginnen de leeningen en opeen ten. Benijdenswaardige Dixmudelingen Het overschot van 17000 frs is volgender wijze gebruikt geweest 1890. "Tirfj Paardenfeesten 5000 frs. Katholieke scholen 6000 frs, 1897. Drij Paardenmarkten 4000 frs. Katholieke scholen 5500 frs. Buitengewone uitgaven frs 20500 frs. En nu 5000 frs voor de slokkers der Kerkfabriek, 't is dees jaar dat gij het moet krijgen, zoo sprak M. De Lantsheere aan den Principaal, te naaste jare is het laat, de 17000 frs zullen gaan vliegen zijn en ge zult zoo nen goudklomp nooit meer terug zien. Wij hebben het genoeg gezegd en herhaald voor de kiezingen, doch men heeft naar ons niet willen luisteren, men had liever de eer zich te laten opeten met huid en hair door den eerwaarden heer Moulaert en C°. De goesten zijn niet te betwisten. De burgers hebben nu wat zij gevraagd hebben. Klagen en stenen helpen niet, 't is geld dat er moet zijn. En betalen zult ge, willen of niet. ProficiatX. Van Dixniude naar Oostende Van Dixmude naar Rouselare Van Dixmude naar Poperinge Van Dixmude naar Brugge. En er komt niemedalle van. Olié, boffers. Hasselt gelijk Dixmude viel bij de jongste kiezingen iu de handen der kaloten Te Hasselt gelijk te Dixmude lieten de liberalen een spaarpot van vele duizende franks ach ter. Te Hasselt gelijk te Dixmude liegen de kaloten de waarheid af van den boni. Docft al vliegt de leugen nog zoosnel de waarheid achterhaalt haar wel. Tot les en leere, ziehier wat wij in den Demer van Hasselt lezen Stadsbelangen. Onze lezers herinneren zich wel dat de slimmerikken die heden op ons stadhuis zetelen, overal rondgebazuind hebben dat de liberalen, bij hun aftreden van den gemeenteraad, den duivel in de kas gelaten hebben. Dat hebben natuurlijk alle kadod- dersjoor waarheid aangenomen. Eh wel, dat zij eenvoudig de rekening van 1895 gaan onderzoeken zij is opgeplakt tegen den muur van 't stadhuis dan zullen zij kunnen zien dat, toen de klerikalen aan 't bewind kwamen, er zich in de kas der gemeente een boni bevond van meer dan 13,000 franken daar moet nog bijgevoegd worden eene som van ongeveer 10,000 frs boni, inde rekening van 't armebestuur, som die nog niet ver meld is. -m-i De herbergiers weten dat de klerikalen hun alle geluk en profijt en neering toe- wenschen, men kan niet meer. Wij vinden in de Volksvriend van 'Rouselare eenige bemerkingen over eene zitting van den gemeenteraad dier stad, die ongetwijfeld .ookin Dixmude met belangstelling zullen gelezen worden, Oordeelt en leest 't Kittelt raadsheer Staessens hevig in den neus, dat er den zondag zooveel velo- rijders in stad zijn. Nu,dat is verstaanbaar De vreemdelingen die door onze stad rijden, zouden beter ten hunnent blijven, in plaats van hier nog een weinig beweging in de straten te brengen, en de stadsgenoten zouden beter naar de Cisgij's of naar de Kongregatie gaan. Dit zou vooreerst hunne ziele zaligheid bevorderen, en ten tweede zij zouden aldus veel gemakkëlijkerdoorde zwartjes iu toom kunnen gehouden worden. Om deze laatste reden ook ware 't beter dat voor de herbergfeestjes er geene takken meer mochten uitzitten, geluk M. iVlaselis Les journaux catholiques feraient bien de modérer nne polémique qui révolte tous les honnêtes gens. Journal ie Brxxelles dn 10 Févr. 1897 Men kan zich moeilijk een gedacht maken wat al laagheden en lafhartigheden er zoo al op ons stadhuis gebeuren. M. Baert stelt de rekeningen der liefdadige gestichten in de handen der drukpers. De rekening van het Armbestuur gaat zeker eerst naar de Dekenij en deze der Hospicien naar de vaute van 't kollege. En dan krijgen de laster- beesten elk een stuk om er aan te peuzelen. ProficiatM, Moulaert! Proficiat, professors! En of zij zijn aan 't werk Na de Spaarmaatschappij aangevallen te hebben, is bet nu de beurt der Hospicien en van het Armbestuur Wat helsch ge not moeten die zwarte heeren toch genieten, alzoo wekelijks hun gal en venijn uit te braken, zij smijten den laster en den smaad bij karrebakken op bunnen evenmensch. En de twee lastergazetten, opgesteld door priesters, die beweeren den godsdienst te verdedigen, zij die eene zending van liefde en vrede zeggen te vervullen te hebben, (o Bittere spotternij leeren met jesuit Escobar Liegt, lastert maar op, er zal toch altijd iets van overblijven. En des avonds zitten de professors in krijgsraad op de vaute, tweemaal ter week zit M. Moulaert de vergadering voor. Ge moogl zeker zijn als die mannen bijeen komen dat de poppen aan 't dansen gaan. X. De gemeenteraad van Dixmude heeft reeds de volgende tramlinien gestemd Van Dixmude naar IJporen "bedebfêlijk opwierp. 'Immers, waar er eenen tak uitzit, is 't gemeenlijk baarloop, en waar er herbergkermis is mag men denken dat de herbergier eenen stuiver meer ver dient dan anders het geval is. Nu, de herbergiers moeten niet meer verkoopen Als za maar hunne lasten betalen, is hun v-erkoop maar eene bijzaak meer. Ten andere, M. Maselis liet het klaar en duidelijk genoeg verstaan, toen hij den wensch uitdrukte de Itroegskens te verhoogen in taks, er den wensch bijvoegde: Dat we ze geheel konden weg hen Welk verschil bij over korten tijd nog, hé, herbergiers Dan waart gij de vrienden van de kalotendikke vrienden, omdat ze uwe stem noodig hadden; doch nu wordt u door uwe oude beschermers den duivel aangedaan waar ze maar kunnenMen schelt u uit als vorte visch. Stemt maar altijd voor de klerikalen binnen eenige jaren zult gij er de gevolgen van ondervinden. In de Wetgevende Kamer was er sprake van de onderwijzers-deserteurs van 1879. M. Defnet, volksvertegenwoordiger, deed opmerken, dat volgens art, 30 der wet van 21 Juli 1844, de ontslag gevende of afgestelde onderwijzers alle recht op pensioen verliezen, en hij vroeg hoe het mogelijk was, dat de ontslaggevende onderwijzers van 1879, die hunnen post ontvlucht waren, het voorwerp konden zijn van bijzondere voordeelen. Zulks was klaar en duidelijk, en hierop moest geantwoorden worden. En M. Hoyois gaf een antwoord dat ver dient tot het nageslacht over te gaan 't Is de Wet, zegde die heer, die ze verplicht heeft van hun ontslag te geven, uit oorzaakvan hun ge it weten Bijgevolg hebben de deserteurs van 1879 gehoor gegeven aan de stem van hun ge weten Die opleiders der jeugd over de Wet geoordeeld aan dewelke zij moesten gehoorzamen, en zij hebben ze slecht ge vonden. Voorzeker heeft iedereen het recht eene Wet te bespreken, maar zoolang zij Wet is, moet eenieder er aan gehoorzamen, en het zijn voorzeker de onderwijzers niet, die hierin bet slecht voorbeeld mogen geven. Veronderstelt een oogenblik, dat het toe gelaten is tegen de Wet in te gaan. Wie zou er dan nog zijne contributien willen betalen En indien de bedienden van den Staats-ijzerenweg weigerden des zondags dienst te doen, zou het gouverne ment hun daarom moeten beloonen, omdat zij... naar de stem... van hun geweten ge luisterd hebben Veronderstelt dat al de officieren van het leger weigeren de huidige miliciewet uit te voeren, zullen zij dan voor dien opstand tegen de Wet, door het Staats bestuur beloond worden Of is het misschien omdat de onderwij zers, welke hunnen eed getrouw bleven, en nu ook de nieuwe Wet van \1884 stipt na volgen, dat zij voor do getrouwheid aan hunnen eed zoo erg vervolgd worden Dogaldlioffara van<lea Staat worden Minister Vanden Peereboom heeft aan ons kalotebestuur eene uitnoodiging gezonden om de wijzerplaat van onzen stadstoren met de vier en twintig uren te volledigen, uurstelsel op staatsspoorwegen, post en telegraaf toegepast en die niet weinig moei lijkheden na zich zal slepen. De minister wil de cijfers van 13 tot 24 in 't rood geplaatst zien onder de vergulde getallen en zulks voor den 1 Mei. Nog acht dagen en wij zijn aan die dag- teekening, echter is de hand aan het werk nog niet geslagen. Zijn ze misschien op 't stadhuis van zin weerspannig tezijn tegen den minister of is misschien geen geld meer in kas. thans voor de overloopers opengesteld en wie meest put heeft meest. Ziedaar de naakte waarheid De scheepvaart zal onderbroken worden op den User, van de Knockebrug mi aan Nieuport, van 4 lot ff juni op de vaarl van IJperen naar den User, van f tot 21 juni. Xlehier den uilslag van de prijskampen voor stieren, koeien en veerzen, die woensdag alhier hebben plaats gehad Stieren, 1e prijs, 100 frs Vaneigen, Leke. 2e id. 80 frs Stroom, Stuivekenskerkc. 3" id. 60 frs Coene wed., Beersl. Premien van 30 frs werden taegestaan aan Pamfiel Vandewoude, Caaskerke. Verstraete, Eessen. Ddsiré Vandenberghe, Eessen. Theofiel Deceunynck, Lampernisse. Dumon, St Jacobscapeile. Bewaringspremien 400 frs Laleman, Caaskerko. 200 frs Soubry, Eessen. 450 frs id. id, 450 frs Defever, Eessen. Melkkoeien. 1% 2C, 3e en 4» prijs Julie Defever, Eessen. Bewaringspremien Julie Defever voornoemd. Jos. Van Sleenkiste, Eessen. Viertandsche] veerzen 4e prijs Julie Defever. Eessen. 2* id. id. id. 3« id. Ch. Maes. St Jacobscappelle. Tweetandsche veerzen 4e prijs, Jules Mae», Eessen. 2» id. Duchatelel, Pervijse. 3" id. Jules Maes voornoemd. 4" id. Duchatelet voornoemd. De rechtbank van enkele policie van hel kanton Dixmude, heeft den 23 april de volgende veroordeelingen uilgesproken Vanhee Renatus konijnenkoopman te Vladsloo voorwaardelijk 10 fr. hoet wegens overtreding aan de verordeningen op de hondengaspannen. Corrion Clement, Corrion René broodbakkers Dumonlin Leopold leurder, en Vanbrabant jEngel, herbergier, allen te Clorcken, de 2e en 4" elk 5 frs boet, cn de 3° voorwaardelijk 2 frs boet, we gens woordelijke beleedigingen. Lavae Jules, echoenmaker en Avrin Virginie, huishoudster, beide te Caaskerke, de eerste 10 frs boet, cn de tweede voorwaardelijk 2 frs hoet, voor dezelfde overtreding. Lauwers Lucie en Leeman Faraïlde, kantwerk sters te Merckem, voorwaardelijk elk 2 frs boet' voor dezelfde overtreding. Deruytter Aloise herbergier, en Deruytter Euge nie kantwerkster, beide te Clercken, elk 5 fr boet voor dezelfde overtreding. De Beuckelaere August landwerker te Bove- kerke, voorwaardelijk 10 frboet wegens verheling. De eorrcctloncelc rechtbank van Veurne heeft den 4 en 2 april veroordeeld Emiel Hoofd, daglooner te Hondschoote (Frank rijk) 30 frs voor slagen. Debruyne Karei, smokkelaar te Terdcrghcm, (Frankrijk), 8 dageu en 26 frs, voor vernieling van afsluitingen. Thieron Louis, visssher te Coxyde, voorwaarde lijk 400 frs voor jachtoverlreding. Vandevoorde Elisa, zonder beroep te Rousbrugge, voorwaardelijk 30 frs voor slagen en 40 frs voor vernieling van mobilair. Parmenlier Désird en Caytan Karei, werliednn te Veurne, de eerste 30 frs voor slagen en de tweede 10 frs voor scheldwoorden. Uitslagen der volgende aanbestedingen, die die dezer dagen hebben plaats gehad 4° Onderneming der vernieuwingswerken van de tusschendeuren der sluis van Boesinge op de vaari van IJperen naar den iJser. Bestek frs 8760-85 c. Heeft aangebode^ MM. De Bloem, Coolkerke, frs 7884; Roobaert, Genl, 8860 Wybauw, Blan- kenberge, 9960 2° Buitengewone verken uit te Hoeren op de provinciale baan van J.peren naar Dixniude. Bestek frs 8849-50. Heeft aangeboden M. L. Bataille, Poperinge, 9390 frs met minimum; 9350 frs zonder minimum. 3° Voor het maken van ken posigebotiw te Nieu- pori. Hebben aangeboden MM. Cairysse, Pervijse, frs29,090; A Angiitis. IJperen, 30,600; G. Van- ophem Schaarbeek, 32,517-86; H. De Seek, Nieu port, 37,200; Velter, Brugge, 38,000. 4° Voor de vergroolingswerken der scheepvaari- inricliliilgeu van Oostende, Bestek 8,979,565 frs Hebben aangeboden MM. Declercq, Rouselare, 9,435,800 frs; Decloedl, brugge, 9,470,000 frs; Dedevn en Hermina, Parijs,42,350,930 frs. De heeren Declercq en Decloedl hebben bij deur- j waarder doen verklaren dal zij bun aanbiedingen intrekken, uit hoofde van dwalingen in hunne ra mingen begaan. Men denkt dat de aanbesteding zal vernietigd worden. HHen vraagt een Bestuurder voor ecoe grooie Weverij der omstreken van Genl, schrijven Blijvende post Gent-middenbareel onder de letters L. H. Del urenstelsel. Met 4 mei komt het stelsel der 24 uren inzwangopde spoorwegen enz. Dat is nu eene kleine moeilijkheid; men schil dert 13, 14 enz. onder 4, 2 op de schilden en het spel is gedaan. Maar de vraag is gesteld of de gemeentebesturen ook het 24 ureo stelsel zullen aannemen. Dat zal moeilijker gaan, denken we. Immers de uurwerken derslatien enz. slaan niet, maar die der gemeenten wel. Als incu hol stelsel wilde loepassen zon men ge heel het horlogiewerk moeten wijzigen. Daaruit mag men besluiten dat liet in lang geen 43 of geen 14 zal slaan. Dinsdag, is den na middag, is een ongeluk gebeurd in de sloffenfabriek der heeren Ravinel en Gryns te Veurne. De machténbesluurder Hendrik Huygbe is door eenen slag van een draaiend ijzer den voorarm gebroken. Woensdag namiddag is de vlasfabriek van M. Vandersticlielen te Gullegein afgebrand. De schade beloopt 15,000 frs. De oorzaak van den brand is onbekend. Be lotgevallen van de Brusselsche internationale tentoonstelling.—De Gazette zegt dat hei uitstellen der opening oneindig te be treuren is maar, zegt bet'blad, dal is nog geen onherstelbare ramp 't is maar eenen tegenslag. Het is te hopen dal men eene ernstige poging zal aanwenden om de galeries presentabel to maken togen zaterdag en dat ze binnen kort zullen vol tooid zijn. De Chronique een der grootste afbrekers van de expositie van Antwerpen is het hart in, en geen wonder de brusselsche blague komt weêr in volle daglicht. Hot blad vraagt letterlijk de inbeschuldiging stelling van den architect Bordiau en van* het comiteit. De Indépendance op hare beurt De tijding van het uitstel heeft eene groots ontroering verwekt tusschen do exposanten het is nutteloos over den aard der gesprekken, die de verdaging deed ontstaan, neer te komen. Zeggen wij alleen dat de openbaredenkvvijs wil onderzocht hebben, wie de verantwoordelijkheid draagt van den toestand waarin de capitate is gebracht, en aan wien ook zeker het voorbeeld van Antwerpen, op bepaalden dag gereed, in 't geheugen zal ge bracht worden Een hoed voor een ilescli water. Een schelm pikte donderdagmorgen van de uitstalling eener herberg le Brussel eene flesch welke cognac scheen in te iiouden. De herbergier betrapte den dief die de vlucht nam en onderweg zijnen hoed verloor. De schelm verdween weldra uit 't gezicht. Hij zal zich nochtans bedrogen vinden, want de flescb hield enkel gekleurd water in en den hoed past den herbergier heel goed, Dramnllsche zelfmoord. Mej, R... Adèle, van franschen oorsprong, overschoon en 28 jaren oud, wonende op de derde verdieping van een huis der Hencgouwlaan te Brussel, onderhield liefde betrekkingen met een rijken nijveraar. Deze liet haar woensdagmorgend weten dat hij gedwongen was met haar af febreken en zette haar aan zich naar Frankrijk te begeven alwaar hij voor haar onderhoud zorgen zou Hel meisje weende overvloedig, en was ontroost baar. Wanneer M. X. vertrokken was, na haar een bankbriefje van 100 frs gegeven te hebben voor hare reis, schikte zij zich zo» schoon mogelijk op en besteedde eene buitengewone zorg aan haar... laatste toilet. Dan schreef zij drie brieven, een voor hare moe der, een voorharenminnaaren een voor denpolicie- commissaris, welke zij op eene tafel legde nevens een revolver en... hel bankbriefje. Vervolgens stopte zij al de spleten van deuren en vensters goed dicht, opende de gasbekken en legde zich te bed, de dood afwachtende. Toen men in gansch hel huis eenen gasreuk ge waar werd, werd de policie verwittigd cn de kamer der ongelukkige opengebroken. De juffer had op gehouden te leven en scheen le slapen. De goederentrein van Gladbach naar Ant werpen, is zaterdag nabij de statie van Neerpelt, in Limburg, ontriggeld. De lokomotief, de fourgon en vijf wagons werden verbrijzeld. De treinoversie werd erg gekwetst. Een oude firma. Een zeldzaam, misschien wel eenig voorrecht geniet een inwoner van Ut recht nl. de heer II. Pierrot? horlogiemaker in de Zadelstraat, die het 300 jarig bestaan van zijn firma herdenkt. Een zijner voorvaderen nam tijdens de onlusten die in 1572 in Frankrijk heerschten, de wijk naar Nederland, en vestigde zich in April 1597 als horlogiemaker daar ter stede. Sedert is die zaak steeds onder dezelfden naam blijven beslaan. Eon kind razend geworden. Een 8jarig kind is in hel Si Salvalorsgasthuis te Rijsel razend gestorven. Dit jongentje werd in het begin van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1897 | | pagina 2