WOONHUIS Ziekten der Maag ONGELOOVIGEN Burgerstand van Dixmude Notaris BAERT Definitieve Overslag Notaris BONTE, TOEWIJZING Notarissen Dieryckx,te Thourout en Masureel, te Couckelaere. Naamloos Vengenootschap ve mi MARKTPRIJZEN. Bericht. Huis te Men biedt te huren LOCATION RÉP&R&TIQH ROE NëüVE -83- BRÜXELLES zij dip: gerne vleugels hebben. LET OP! Mr en Mme MAURICE MEIER AAN DE Brussel. Kalvermarkt. Vrijdag ZAITTCC?. v^n den TE DIXMUDE. Woensdag 39 April 9 #97 om 3 ure namiddag, ter herberg de Welvaart bewoond door H*1 Maes-Ver Eecke, Beerst- straat, DIXMUDE, van een onlangs nieuwgebouwd dienende voor bakkerij, te LAMPERNISSE, op de dorpplaats, op grond van de Kerk fabriek aldaar. Bewoond door August Dotphen tot 2 maanden na den overslag. Slechts ingesteld frs 1050-00 c. STÏÏ0IE van den TE MERCKEM. 9 9 Mei om 2 ure namiddag, in het Vredegerecht te DIXMUDE, van 1° Een hofstedeken en H. 2—23—18 C. te MEROKEM eo NIEUCAPPELLE, bij do Knocke. Gebruikt door Henri Delerueaan 356 frs 76 c. 's jaars. Verdeeld in 3 koopen. Bij samenvoeging ingesteld frs 30,000. 2° Een woonhuis te MERCKEM, bij de Knocke. Gebruikt door Ignaas Staelen aan 37 frs 's jaars. Ingesteld frs 350. 3° H.0— 67—61 C. bebouwde grond, land en weide, te POLLINCHOVE. Gebruikt door Schillewaert;aan 125 frs 's jaars. Ingesteld frs 3050. Ten overstaan van den heer Vrederechter. Woensdag 9 3 Mei 9 om 2 ure namiddag, ter herborg de Gouden Leeuw (Gemeentehuis), bewoond door Henri Vancraeynestte COUCKELAERE-dorp, van C-emeente Oottchdacre welgelegene liolStede, groot onder be bouwden grond, boomgaard, hovenierhof, nieersch, weide en zaailand H. 24-00-64 G. Boom- en hatagprijs 1965 frs. Gebruikt door het sterfhuis van d'heer Jatolus Proot te Couckelaere en andere tot 1 October 1897. Koopen, 16, 17 en 18.Drij werkmans woonsten en H. 04544 C. erf. Bewoond door A mand David Charles Depooi-iere en Aimé Vanharc&e, samen mits 130 frs te jare, laste vrij. tot 1 Mei 1898. Recht tan samenvoeging en gewin van i/s voor instelpremie. Het kantoor van den Deurwaarder PARJET, is gevestigd in het huis van den overleden Deurwaarder Aehlebout, West- straat ur 46, Dixmude. HOLLAI HO-BELG E voor het vervaardigen van Hydro Hardsteen te Nieuport. De gewone algemeene vergadering zal plaats hebben in de zetelplaats der Maat schappij op Zaterdag 8 Mei 1897, om 3 ure 's namiddags. DAGORDE Verslagen van den Bestuurraad en van den Commissaris. Goedkeuring der slotrekenmg op 31 De cember 1896. Benoeming van eenen Beheerder in ver- vangin» van M. E. Woutees-Düstin, uit tredend titularis en herkiesbaar. Medeelingen. Ten einde het recht te hebben de verga dering bij te wonen worden de aandeel houders vriendelijk verzocht zich in regel te stellen met art. 23 der verordeningen. TEHSTOBÏiO TIE IIIEE1V it? pdumen Enget^ bewoond door j Vaneeno-Vercruysse, om met 1 mei in ge bruik te treden. - Bij Ch. Titeca, Beerststr. "Rlpn \7p1o 100 ^0C(' a's n'euw' flerbergverinaken. 8taa-n*c gelegen in de Weststraat nr 53, te Dixmude. bewoond en gebruikt door de wed. Vil. Voor pr ijs en konditien zich aan te bieden bij madame Van Skvbren-De Rüyssckek aldaar. tegen 4 Mei voor den tijd van 8 weken een MOEDERHÖND juist kleine jongen hebbende, mits eene belooning van 5 tot 15 franks, volgens grootte van den hond Inlichtingen bij PAUL JAN8SENS,Zwijnen- markt, Dixmude. l,es pianos J. ooit, si remarquaüles par leur öriilante soasrilé el leer excellent toucher, sent aussi, par les soins apportés a leur fahrication, les plus durables. hrnyne Karei, smokkelaar te Terderghcm, >krijk), 8 dagen en 26 frs, voor vernieling van itingen. ieron Louis, vissshar ie Coxyde, voorwaarde- 00 frs voor jachioverlreding. ndevoorde Elisa, zonder beroep ie Rousbrugge, ivaardelijk 30 frs voor slagen en 10 frs voor eling van mobilair. rmenlier üésiré en Caylan Karei, werliedivn te ne, de eersle 30 frs voor slagen en de tweede s voor scheldwoorden. 1 (slagen der volgende aanbestedingen, die czer dagèn hebben plaats gehad Onderneming der vernieuwingswerken van de liendnuren dér sluis van Boesinge op de vaart Jperen naar den User. Bestek frs 8760-83 C. eft aangebodei J1M, De Bloem, Coolkerke, 884 Roobaeri, Gent, 8860 Wybauw, Blan- erge, 9960 Builongewone verken uit le toeren op de nciale baan van Lperen naar Dixmude. Bestek 849-Ö0. eft aangeboden M. L. Bataille, Poperinge, frs inel minimum; f650 frs zonder minimum. Voor het maken van ten poslgebouw le Nieu- Hebben aangeboden MM. Catrysse, Pervijse, 1,090; A Angiitis. Uperen, 30,600; G. Van- it. Schaarbeek, 32,317-86; II. De Seek, Nieu- 37,200; Velter, Brugge, 38,000. Voor de vergrooimgswerken der scbeepvaart- itingeu van Oostende. Bestek 8,979,365 frs bben aangeboden MI; Declercq, Rousclare, ,800 frs üeeloedt, #ugge, 9,470,000 frs; rn en Hermina, Parijs, (2,350,930 frs. heereu Declercq en üeeloedt hebben bij deur- Ier doen verklaren dal zij liun aanbiedingen ;ken, uit hoofde van dwalingen in hunno'ra- sn begaan. Men denkt dat de aanbesteding zal ;ligd worden. ca vraagt «en Bestuurder voor eene 3 Weverij der omstreken van Gent, schrijven nde post GeiH-middenbnrcel onder de letters ?t iirenstelse!. Met 1 mei komt he' I der 24 uren in zwang op de spoorwegen enz. is nu eene kleine moeilijkheid men schil - 3, 14 enz. onder 1, 2 op de schilden en het s gedaan. ir de vraag is gesteld of de gemeentebesturen et 24 uren stelsel zullen aannemen, zal moeilijker gaan, denken wc. ners de uurwerken derstalien enz. slaan niet, die der gemeenten wel. men hot stelsel wilde loepassen zou men ge- et horlogiewerk moeten wijzigen, ruit mag men besluiten dat hel in lang geen geen 14 zal slaan. usdag, is den na middag, is een ongeluk rd in de sloffenfabriek der heeren Ravinel en le Veurne. De machienbesluurder Hendrik e is door eenen slag van een draaiend ijzer lorarm gebroken. oensdag namiddag is de vlasfabriek van indersticlielen te Gullegein afgebrand. De i beloopt 13,000 frs. De oorzaak van den is onbekend. lotgevallen van de Brusselsche nationale tentoonstelling.-«De Gazette al bel uitstellen der opening oneindig le be- u is maar, zegt liet 'blad, dal is nog geen ilelbaro ramp 't is maar eenen tegenslag, is le hopen dal men eene ernstige' poging wenden om do galerie»presentabel te maken zaterdag en dal ze binnen kort zullen vol rijm Chronique een der grootste afbrekers van lositie van Antwerpen is hel hart in, en vonder do brusselsche blague kom! weër in laglicbt. blad vraagt letterlijk de inbeschuldiging- van den architect Bordtau en van liet >it. 'ndépendance op hare beurt i tijding van het uitstel heeft eene groote ring verwekt tusschen de exposanten hel is 10» over den aard der gesprekken, die de ing deed ontstaan, neer te kotnen. Zoggen sen dat de openbaredenkwijs wil onderzocht i, wie de verantwoordelijkheid draagt van ssland waarin de capiiale is gebracht, en en ook zeker hel voorbeeld van Antwerpen, aalden dag gereed, in 't geheugen zal ge worden. ii hoed voor een flesch wafer. Een pikte donderdagmorgea van de uitstalling herberg le Brussel eene flesch welke cognac in te houden. De herbergier betrapte den e de vlucht nam en onderweg zijnen hoed r. De schelm verdween weldra uit 't gezicht, zal zich nochtans bedrogen vinden, want de hield enkel gekleurd water in en den hoed :n herbergier heel goed. imnfische zelfmoord. Mej.R... Atlèle, anschen oorsprong, oversclioon en 28 jaren onende op de derde verdieping van een buis negouwlaan le Brussel, onderhield liefde- tingen met een rijken nijveraar, liet haar woensdagmorgend welen dat hij agen was met haar af febreken en zette haar h naar Frankrijk te begeven alwaar hij voor iderhoud zorgen zou meisje weeode overvloedig en was onlroost- neer M. X. vertrokken was, na haar een iefje van 100 frs gegeven te hebben voor eis, schikte zij zich zoo schoon mogelijk op iteedde eene buitengewone zorg aan haar... toilet. schreef zij drie brieven, een voor hare moe- in voorharenminnaaren een voor denpolicie- ssaris, welke zij op eene tafel legde nevens rolver en... hel bankbriefje. 'olgens stopte zij al de spleten van deuren asters goed dicht, opende de gasbekken en ;ieh le bed, de dood afwachlende. i men in ganseh hel huis eenen gasreuk ge- rerd, werd de policie verwittigd en de kamer gelukkige opengebroken. De juffer had op en le leven en scheen le slapen, goederentrein van Gladbach naar Ant- I, is zaterdag nabij de slalie van Neerpell, in g, ontriggeld. De lokomolief, de fourgoo en igons weiden verbrijzeld. De treinoversle rg gekwetst. i oude firma. Een zeldzaam, misschien lig voorrecht geniet een inwoner van IJl- I. de lieer IIPierrot, horlogiemaker in de raat, die het 300 jarig bestaan V2n zijn firma kt. zijner voorvaderen nam tijdens de onlusten 572 iu Frankrijk beerschten, de wijk naar ind, en vestigde zich in April 1597 als emaker daar ter stede. Sedert is die zaak onder dezelfden naam blijven beslaan, i kind razend geworden. Een 8jarig in hel St Salvatorsgasihuis te Rijsel razend en. Dit jongentje werd in het begin van maarlinde lip gebeten dooreen razenden hond. Het werd naar het gesticht Paslotir gebracht. Na 21 dagen verzorging vertrok hot kind, 'doch keerde niet meer weder zooals het hem werd opgelegd, wat den dood veroorzaakte. Over eenige dagen 'be gon hij te builen. Weldra werd zijn toestand wan hopend en stierf hij na lange uren ij lelijk lijden. Zooveel nis ik er kan over oord.islen, zouden er mijne gezondheid en mijn geluk slechts kunnen bij winnen, indien ik geregeld, twee of drij uren per dag door de lucht kon vliegen. Ongelukkiglijk is er iets dat mij zulks belet namelijk, ik heb geene vleugels; dus, ik kan niet vliegen. Zekerlijk de goede raadgevingen en de origineele gedachten zijn mot zeldzaam, en kosten niet veel maar ze in praktijk te stellen, dat is, volgens eene Amerikaansehe uitdrukking, een grijs paard van eene andere kleur, of zoouls men in Frank rijk zou zeggen, dit is iets anders, De geneesheeren die ik raadpleegde, zegt ons oen briefschrijver, bevolen mij baden te nemen, een min of meer kostelijke levensregel te volgen, goeden wijn te drinken, mij verfrissehende dranken te verschaffen, werk en vervelingen te vermijden, enz.,enz. Zekerlijk, zulke raadgevingen waren in zich zeiven zeer wijs; nochtans was het mij geheel onmogelijk ze in praktijk te stellen, om de eenvoudige reden, helaas ik was toen zonder fortuin en op het tegenwoordige uur, ben ik nog verre van in het goud te zwemmen, Hetgeen de geneesheeren onzen briefschrijver aanbevolen was hem even onmogelijk als door de lucht te vliegen, daar hij geene vleugels had. Laat ons zien hoe hij het aanlegde om dezen onoverwinbaren hinderpaal te boven te komeu- Laten wij hem het woord Ik zal u in weinige woorden zeggen waarin mijne ziekte bestond, want, moest ik u al mijn lijden vertellen, zou dat wel een gansch groot dagblad vullen De zetel van mijne kwaal was de maag, alhoewel ik door ganseh het lichaam last en pijn gevoelde. Meer dan eens werd ik door de geneesheeren verlaten. Eene der onaangenaamste kenteekons mijner kwaal was eene aanhoudende walgheid. Nauwelijks had ik eenig voedsel geno men of ik moest het weer overgeven. Ik had eenen slechten smaak in den mond de huid en de oogeu waren geelachtig de eetlust en de krachten ver lieten mij, en het scheen mij dat ik langzaam, maar zekerlijk tot het graf naderde. Het is hier dat de bovenstaande nutteiooze aan- beveliug der geneesheeren zich bevond, alhoewel het inziicht waarmede zij was gegeven goed was. Mijne ziekte, zoo gaat de briefschrijver voort, duurde, niet min of meer afwisseling in de hevigheid der pijnen, rond de tien jaar. Al de geneesmiddelen en geneeskundige behandelingen waar ik mijne toevlucht toe nam, konden sleehts eene voorbijgaande verlichting bewerken. Noch tans de zetel van de kwaal werd niet aangetast, en de pijnen namen al meer en meer de overhand. Op het oogenblik waarop ik besloot uwen ,Shaker3 Amerikaansehen tisane' te gebruiken, geleek ik op de waggelende vlam van eene lamp op het pnnt uit te gaan. Na eene zekere hoeveelheid van uw wonderbaar geneesmiddel gebruikt te hebban, werd ik gelijk aan eene lamp waarin men versehe olie had gedaan en waarvan de wiekgoadgekuischt was. Zoo gij het gedacht niet hadt gehad deze kostbare bereiding uit Amerika in te voeren, wat zouden er dan al mensenen gestorven zijn, die nu integendeel levend en gezond zijn. Ten minste, wat mij aangaat, ik ben zeker dat ik niet meer op deze wereld zou zijn en mijne arme kinderen nu wezen zouden zijn. Het betaamt dus te zeggen dat dit geneesmiddel door de Shakers ontdekt, eigen schappen schijnt te bezitten, die eene machtiger hand veronderstelt dan die van de menseh. Zoo ik er de middelen, toe had, kwam ik u te Rijssel opzoeken, om u mondelijks mijne erkentelijkheid uitte drukken. (Geteekond) E. ReymoiiU, Eige naar en landbouwer, te Réotier, bij St. Clément (Hautes-Alpes). 27 Maart 1895. Gezien voor legali satie van bovenstaande handteeken. Réotier, 27 Maart 1897. (Geteekend) De Burgemeester Brun. Zoo het slecht millioenaires en gegoede lieden waren die aan deze ziekte onderworpen waren, zoo zou de raad van te rusten en eene kostelijke behandeling te volgen prijsbaar en praktisch zijn. Maar, zooals iedereen het weet, zijn het vooral de armen die vooreerst door deze onmeedoogende ziekten worden aangetast, en die er zooveel mogelijk door te lijden hebben. Helaas I het zijn noch de paleizen, noch de kasteelen (hoewel zij er niet van vrij zijn), maar wei de armoedige wonin gen en hutten die het grootste getal slachtoffers leveren. Zoo willen wij helpen en zelfs redden zij die niet in overvloed zwemmen, zoo moeten wij hun een heilzaam en tevens weinig kostend geneesmiddel verschaffen. Gelukkigliik zulk geneesmiddel be staat, het is Shakers Amerikaansehe tisane. Schrijft aan M. Fanyau, te Rijssel, en liij zal u aanstonds eene brochut»r afzenden met den noodi- gen uitleg. Prijs per flesch 4 frs 50 c. de halve flesch 3 frs, Depot in al de goede apotheken in Belgie en bij de heeren Ch. Delacre en e°. Montagne de la Cour 80 Brussel. Algemeene depot Fanyau, Apotheker, Rijsel, Frankrijk. Aan «1e personen lijdende aan bloedarmoede, bleekheid, uitgeputheid zoo gij uwe zwakheid, uwe hartkloppingen, uwe zenuwen, uwe verliezen maanstonden wilt genezen, verkloekt u met de pil van Dr Raphael, fr. 1-73. De talrijke lezers geplaagd met slechl boed puis ten, knobbels, roode vlokken enz, zullen gelukkig zijn te vernemen dal de pil Walthery al die kwalen van het bloed in korlen lijd geneest. Mas «Ier Eigenaars (Caisse des Proprié- taires) bestaande sedert 1835, BRUSSEL, geeft nieuwe obligatien uit h 3 iji 0/0 voor eenen termijn van 10 jaren, Weerde, ieit hoogsten aanbeve lend! De titels worden zonderGfosierT-mnts-be*— steld. Agent te Dixmude, M. J. Vander Heyde. Een goede raad.Indien gij onpasselijk zijl,zoo gij zeerlijdl aan het hoofd, de maag of buik zuivert uw lichaam met de pïl Waltherij en gij zult eene goede gezondheid bekomen, fr. 1-23. Bij Verwacrde apotheker Dixmude. Voedt uwe jonge kinderen uitsluitend met ali ment Delacrc. Hel versterkt de beenderen, de zenuwen de hersens. Beproef gedurende eene maand, weeg het kind vdór en na het gebruik engij zult hel stellig verder gebruiken. Geen zuur, noch verstopping. Door de aanzienlijkste geneeskundigen aanbevolen. Overal le koop. Voor het groot fabriek der Cliocolats Dclacre Gewaarborgd zuiver Vilvoorde. Ml. Droesbekc, chirurgijn-tandmeester,wo nende inde VVolvengrachlstraat n° 62, Brussel, is alle dage ten zijnen huize le raadplegen van 9 ure lol 12 en van 1 tot 5 ure. Handel in hier.De heer EBEN (Brabant- dam 81, Gent, bij de statie),is voor zijne kalanlen sprekelijk denl'">"eti S^Woensdag 's namiddags, van iedere maand, te DIXMUDE, in de Café de la Gare, bij den heer Julien Coutrin, Statiestraat. Sunlight Zeep, zuiver, goedkoop, profijtelijk, bijzondere chirurgijns - tandmeesters, hoek der Moskroenstraat N° 2, te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuischen der tanden en het herstellen van kunsttanden zich komt te vestigen niet ver van hunne woonst. Niet tegenstaande degelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handels betrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoun, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegenwoordigd. Zooals voorgaandeiijk zijn WD' en ilil1"" Maurice MEIER, dagaiiiks te raadplegen ten hunnen huize hoek der Moskroenstraat NIJ2, (huis met koetspoort, bij het gevang). Zij verzoeken dus de persootien die begeeren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr en NI Maurice MEIER zijn, hoek derjjjWIoskroen- straat N" 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. Meier zal gelijk gewoonte te raadplegen zijn te IJper 3 maal per week, de maandag, donderdag en zaterdag van 9 tot 4 ure bij M"10 v VanKemmei Groote Markt n. 5; te Oostende elke woensdag van 10 tot 2 ure Langestrant 79; te Brugge, elke vrijdag van 9 tot 3 ure Philipstokstraat bij d'Hooge-Taelman in 't Molentje. Op heden, en met recht, hebben de meeste mon- «chen weinig vertrouwen in de geneesmiddelen door de dagbladen aangekondigd. Dikwijls, inderdaad wanneer men ze neemt, wordt men het slachtoffer van een slimmen uitbuiter. Echter, alle personen, die aan de maag lijden hebben getuigd dat ons geneesmiddel niet tot deze klas van reraediën be hoort. De groote diensten die het bewezen heeft aan al degenen die het genomen hebben, de won derbare en beteekenisvolle genezingen die het teweeggbracht heeft in de meest verschillende en meest ingewikkelde gevallen van ziekten, storingen en eatarrha der maag, hebben het vertrouwen en de achting van het publiek gewonnen. Wij waren voornemens geeno enkele genezing noch verklaring openbaar te maken, en indien wij heden van zulke doenwijze afwijken, dan is het omdat wij de vol gende verklaringen welsprekend achten, in staat de grootste diensten to bewijzen aan de personen die nog twijfelen. Dit schrijven is dus vooral dienstig voor hen, die nog ongeloovig zijn. Ziehier Aan Mijnheer Joseph Dubois, apotheker, Hoei, rne du Pont. I, Mijnheer, Indien ik mij niet vergis vroeg ik u, ongeveer een jaar geleden, mij uwePoeiers DeCoek testuren, om de hevige en langdurige maagpijnen, waaraan ik sedert jaren leed, te genezen. Ik ben gelukkig u te kunnen melden dat dit middel mij dengrooten dienst bewezen heeft mij te genezen, terwijl geen ander middel nooh verschillige levenswijzen mij konden helpen. Ook vind ik er genoegen in, voor durend deze poeiers aan te bevelen ik aanschouw dit zelf als een plicht van liefdadigheid telkenmale ik er de gelegenheid toe vind in het oefenen mijner zending en altijd met den besten uitslag. Dit alles verzeker ik u ten zeerste. Ik heb deze poeiers ingeüjlts in Canada doen kennen, waar zij ten hoogste worden geschat. n Mijne overtuiging gestaafd dus op persoon lijke ondervinding en ook die van anderen, is dat uwe ontdekking ten zeerste aanbevelingswaardig is voor het spoedig en zeker genezen van catarrha- aandoeningen der maag, en dat deze poeiers De Coek uitslagen bewerken door geene andere dus danige geneesmiddelen (of dergelijke remediën), bekomen. Ik wenschte het aan alle zieken te kunnen zeggen. Ik verzoek u dus, Mijnheer, aan mijne dank baarheid te gelooven en mijne hartelijke groeten te aanvaarden. - 11 -- —i-m i i— n THEOPH. M. VANDEVIVERE, priester-zendeling, 1, Haechtsche Steenweg, 21 December 1896.» Brussel. Ik houd dit schrijven ter beschikking van het publiek door zich te wenden tot den onderteeke- naar kan menzichookovertuigen vanzijneechtheid. De gezondheidpoeiers De Oock worden verkocht twee franken de doos in de bijzonderste apotheken men mag er immer mot vertrouwen zijne toevlucht toe nemen om alle ziekten der maag,|zooals maag krampen, maagzeer. uitzetten der maag, gebrek aan eetlust, slechte of moeilijke spijsvertering, opslaan der maag, zwaarte, zuur, draaiingen,zwel lingen, stikkingen, hevig lioofdzeér, neerslachtig heid, slaperigheid, die men soms gevoelt na het eten en die een zeker teelten zijn van moeilijke spijsverteringen terzelfder tijd herstellen zij machtig het gevoel, dat in deze gevallen dikwijls verslapt, want gewoonlijk wordt men alsdan prik kelbaar, moeilijk, droef, zenuwachtig, lusteloos, zonder wil en voortdurend kwaad geluimd. DIXMUDE 19 April. Per 100 kilo Tarwe 17.00 tot 19.00 Rogge tot Sucrioen .—tot j Haver tot Bootten tot—.— Aardappels 6,00 tot 6 00 BOTER per stuk van 7 heclog. 1.63 tol 1.90 per kilo 2.33 tot 2.71 Bieren per 25 1.40 tot 1.4a KORTRIJK, 20 April.Per heet. Tarwe 17.00 lot - Rogge 12.00 totHaver 16.50 tot—.— aardappelen per 100 kil. 5.50 lotO.Koolzaad olie perlOO kil. 56.00 lot 1 Lignzaadolie 32.00 tot Koolzaadkoeken 16 00 tot lijn koeken 14.00 tot ROESELARE 20 April. Per 100 kil. Nieuwe-tarwe 00.00 tot 00.00 Oude tarwe 16.50 tot 17.00 j Roode tarwe 00.00 tot 00.00 Rogge 00.00 tot 00.00 Haver 16.50 tot 17.00 I Aardapvelen AJÏAjoJ t.lö TtnToireWöonëifVi.W tot 1572aNieuwe 1898 13.00 tot 13.25 Koolzaadolie 52.00 tot 00.00 Liintaadolie 32.00 tot 00.00 Boter 2.30 tot 2.60 de kilo. VEURNE21 April - Per 100 kil. Oude Tarwe 0.00 tot 00.00 Polder Sucrioen 00.tot 00 Haver .tot Boterde kilo 1,70 tot 2.40 Eiersper25 1.40 tot 1,50 Veemarkt Aiidcrlcclit 22 April. Veemarkt Getal le koop gesteld 1441 Prijs per kilo op voel ossen, fr. 0,72 tot 0.82 stieren, 0,55 lol 0,65 koeien en veerzen 0,55 lol 0,65. Brnsscl. Varltensmnrkt. Dinsdag Te koop gesteld 553. Prijs per kilo leven gewicht 0.68 lot 0,78 Ciireghem-Anderlecht. Kalvermarkt Vrijdag Te koop gesteld 529. Prijs per kilo op voel, 0,72 tol 1,12. Getal le koop gestold 405 Prijs per kilo levend gewicht, fr. 0.70 tot 1,(5. Cureghem. Varkenamarltl. Dinsdag Tekoop gesteld 1,143. Prijs per kilog., fr. 0,67 lot 0,77. GEBOORTEN. 18 april. Malte Maurils Camiel, zoon van Emiel en van Irma Vanhulst. (Ooslveslen, 20 id. Broeckaerl Jules Einiel Veronie, zoon van Bruno en van Elodie Levre. (Molenstraat.) 20 id Dekeyrcl Ernud AIoïszoon van Achicl en van Elisa Desbuquois Wilgendijk.) HUWELIJKSBELOFTEN. 18 April Tanl Valentin Julien, briefdrager, en Vanahlerweireldl Zoü Maria, kleermaakster, beide wonende te Dixmude 18 id. Hendrickx Emiel, dienstknecht te Eessën, en De Gap Maria Louisa, dienstmeid te Woumen. 18 id. Van Hoeymissen Richard, beeldhouwer te Dixmude, en Verslraele Emelia Maria, naaisler le Rumbeke. j OVERLIJDENS. 22 April. Vermeesch Prudeneia,geboren te Dix- J mude den 8 Maart 1844, dochter van Pieler Jakob en van Sofia Kalarina Deswaene, echtgenoole van August Leopold Millecam. (Ooslveslen.) 23 id. Vanghillewe Ludovica. geboren le Dix mude den 9 Oogst 1834, dochter van bodewijk Stanislas en van Maria Tcresia Deschepper, echt genoole yan Hippolijte Vanbaute. (Statiestraat.) VAN DB WIJK HET IaRUISKEN. L jjj ILL.t-tt,3— - een gerieflijk WOONHUIS, ten Hionetc -vdu winkel, te Dixmude, Weststraat, lest be woond door Eduard Mistiaen. Zich te bevragen bij de wed. Wyllie-Voqudeckeb, te Dixmude (Noordbrugge.) Ta TTEInVltAll d'estaminet den Kleinen VGiU voordeeligen prijs te koop. Men gelieve enkel den Zondag te gaan zien en on derhandelen bij M. Ijcon ('raeco-Corman, Noordslraal. RAPIAflt "el 's s,r('n9 verboden wegen «ciiGUl, le maken/ of door te gaan of gras le snijden op de hofstede van Charles Waevaerl te Eessen, langs hel Pluimstraatje, bij Dixmude. Alle overtreders zullen bewaakt en proces-verbaal aangedaan worden, zonder inzicht van personen. Oombal jaskaart en vloerbol op zondag 25 April in't Gouden Paard bij P. Weyne (School plaats) Oombal dagkaart en Vloerbol, zondag 25 april, inde Loskaai, bijFlorimond Rommelaere. Xe winnen mei <Icteerlingen twee schoons Vergulde paarden aan 10 et. per nummer, alsook combat jaskaart en vloerbol zondag 25 april jn den Rooden Hert, bij Hector Decuyper-Ranson. Installatie op zondag 25 april van hel nieuw gaaibard in Ma Campagne, bij Aug Casteleyn, Eessenkalsijde. Er zullen 2 schooi.e prijzen te winnet) zijn. Begin om 3 ure. Wekelijksche com pagnie deri maandag en den donderdag. Combat jaskaart en vloerbol op zondag 25 april, in den Sultan, bij Eduard Ranson. Xroetelarc-kerniis le Vladsloo. op zondag 2o april, volksvermaken zooals zaklooping, puide* voering, ringsteking met velocipeden cn flikkering. Den maandag 26 april, groot irabolspel in 6 bol banen, in iedere 8 frs prijs; eerste prijs 5 frs, tweede prijs 3 frs. Inleg 25 ct Paard en loop te Won men, zondag 23 april Wedstrijd in de vlucht lus- .sclieo de paarden Mina van Van Over- 'scheldeen Moscou van Balen. Combat jaskaart, vloerbol en busse- smijllng op zondag 2 mei, in de Graaf van Vlaan deren, bij Einiel Bolle, Schoolplaats, Combat tVaskaart en Vloerbol voor den opsluit van 't sezoen op zondag 2 mei, in den Café Francais, bij Leopeld Coquel, Statiestraat. Instellatle op zondag 2 mei van de Stadspoort, voordezen de Wagenmakerij, bij Camiel Gheldof- Ramboer, nabij de Hoogebrug. Estaminet den maandag Bij hem zijn ook eerste soort van AARDAPPELEN le bekomen. Combat jaskaart en vloerbol op tondsg 2 mei, in den Avetiir, bij Henri Reynaerl, Montanus- straat. Combat vloerbol op zondag 2 Mei, lusicbrn Beerstnaars en deze van stad, in den Papegaai, bij Uésiré Ooghe. alsook sancissekermis.' Er zal lever gratis onder de bolders uitgedeeld worden. liaaibolling te Woumen, op zondag 2 mei, bij A. Tourlousse, Oppervogel 10 frs, ieder zijdsvogel frs 7-50 c. Inleg 65 c., terug 50 c. 11(p y\r> rtl» -4-y» om onmiddellijk in AC II LCII gebruik te komen Een schoon WOONHUIS, in de Woumen- straat te Dixmude. lest bewoond dour den heerRnynaert- De Poot. Zich aan te bieden by madame Van Hille- Van Reninohk. 9 H tl n I E üi mm cams s&B uaB e

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1897 | | pagina 3