ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij. 1 Zondag 11 October 1903 10 cent, per nummer 59e jaar N' 41. voor de Stad en het Arrondissement. STAD DIXMUDE. van zes Gemeenteraadsleden den 18 October 1903. Baert Beernaert Deconïnck Ghyssaert Vanhoutte Verbiest r"V - Titeca Vancuyck Vanderheyde Vanhoucke Vansieleghem Verkiezing van een Gemeenteraadslid den 18 October 1903. Quatannens Vanhille OpgepastOpgepast De priester en de kïezing De liberalen alleen kunnen en willen Dixmnde redden. m Verwaerde Abonnement ten allen tijd voorop betaalbaar Aide abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10drukregelshunne veering of beroep betreffende, drij maal kosteloos m ons jj-ad te lij ven. Alle afichen bij den drukker van dit blad ge drukt,Dorden eens onvergeld inhctzelve geplarrst Men wordt aanzocht alle hoegenaamds artikels uilerlifktegen Vrijdagavond vrachtvrij en on dei- teekend toe te zenden. De bekendmakingen betalen £0 etni tn tn per druk regel rechterlijke eerkersttllis gtn Jr. vonnissen 30 e. Er morden wekelijks exemplaren ran dit Ut, gr gezonden inde voornaamste herbergen tns,> tm ken, ten einde aan de annoncn, ntile tt n gelijfd worden, meerdere ruchtbaarhe a i, get t'. t schrijft in bij den drukker van dit blad bi] de Postbureclen of bij de facteurs. Werkmanspensioen T3TIR. daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Serie uitgaande in 1912, (rood briefje). pfeBlI® Serie uitgaande in 1908, (wit briefje.). Onderrichtingen voor den Kiezer. N° 1. Om 8 ure 's morgens begint de kiezing. DeKiezers stemmen naarmate zij aankomen. Is er te veel volk dan mag de Voorzitter van 't Bureel tot eene naamafroeping doen overgaan in dat geval mag do kiezer maar gaan stemmen wanneer zijn naam afge roepen wordt. Om 1 uur wordt de deur van 't kiesbureel gesloten die binnen zijn, mogen nog kiezen, die buiten zijn niet meer. N" 2. De Kiezer moet zijn oproepingsbrief medebrengen. Heeft hij hem vergeten en den tijd niet meer om hem te balen of hem niet ontvan gen, dat hij dan toch maar naar het bureel ga, waar hij zal mogen stemmen als hij gekend is. De Kiezer geeft zijn oproepingsbrief aan den Voorzitter welke hem de brieven geeft waarop moet gestemd worden. Op die brieven staat van buiten een timber of zegel. De Kiezer met eene stem krijgt een witten en een rooskleurigen brief. De Kiezer met twee stemmen krijgt twee witte en twee rooskleurige brieven. De Kiezer met drie stemmen krijgt drie witte en drie rooskleurige brieven. De Kiezer met vier stemmen krijgt vier witte en vier rooskleurige brieven. N° 3. De Kiezer gaat met die stembrieven naar een der afsluitsels van het kieslokaal. Hij ziet of de lessenaar wel zuiver, niet met jukt, zwartsel of anderzins bevuild is. Hij doet zijne stembrieven open, den eenen na den anderen, en maakt op iedere stembrief bet wit midden-puntje zwart van het vierkant dat boven de lijst staat der Liberale Volkspartij, onder n° 2. Die puntjes worden zwart gemaakt met bet potlood dat gij in het afslnitsel vindt en dat gij moet doen scherpen als er geen punt meer aan is. Heeft de Kiezer misstempeld of eeu der kiesbrieven bevuild dan vouwt hij die in hunne oude plooi weer toe en gaat er aan den voorzitter zooveel ander vragen als hij er bedorven heeft. OPGEPAST De Kiezer staat in het kieskotje alleen niemand mag daar bij hem staan ol komen zien wat hij doet, hij mag ook aan niemand laten zien hoe hij gestemd heeft. De stemming is geheim Geen mensch kan weten voor wien gij stemt.... De getuigen zuilen en moeten bijzonder oppassen! N° 4. Als de Kiezer nu op iederen brief heeft gestemd, zooals hierboven is aangeduid dan vouwt hij weer de brieven toe zooals zij geplooid waren met den timber of zegel naar buiten en keert er mee terug naar 't bureel. De kiezer zelf steekt zijne brieven in de bus, krijgt zijn oproepingsbrief terug en vertrekt. Hij beeft gestemd als een ware volks vriend, zijne burgerplicht wel vervuld zijn stemming is geldig. Onverbeterlijk LEEST HIER Niemand mag met zijne stem brieven OPEN van het hokje waar men gestemd heelt tot aan het .bureel komen. De brieven moeten 'toegevouwen zijn eer de kiezer het hokje verlaat. Getuigen doet uwe oogen open, en ziet klaar. GEWICHTIG PUNT. Stemt maar vrij voor de lijst der liberalen. Alleen in het middenpuntje van het vierkant boven de lijst der ver- eenigde liberale volksvrienden. Alleen daar en nergens anders Niet gepanacheerd! Niet gestemd op 2 lijsten want de bulletijns tellen niet, zijn zéro voor uwe partij Eenen dop dus maar, eenen enkelen dop met het potlood, altijd onder n° 2, zoowel op de witte als op de rooskleurige stembrieven. HALTE-LA. De kiezer, die blind is of door ge- brekkelijkheid verhinderd om zijne stemming zelf te doen, mag zich door eenen helper, broeder, zoon, zuster, dochter doen vergezellen. Hij mag dien geleider zelf, in volle vrijheid kiezen. Niemand mag hem een helper opdringen. GETUIGEN OPGEPAST!! JfClerikaïfi schob! afeksn, pag op de strafwet Ilij, die beloften of bedreigingen doet, die giften aanbiedt of aanvaardt om in de kiezing voor deze of geene partij te stemmen of te doen steramen is volgens de wet strafbaar met boet en gevang. Hij, die stemmen koopt is een aftrogge- laar, hij die geschenken aanvaardt voor zijne stem is oen mensch zonder eigen waarde een mensch, die den naam van burger niet meer verdient. Maar we verwittigen die dieven van den eerleken handel, dat wij tot alle maat regelen onzen toevlucht zullen nemen om hunne schurkerijen te verhinderen. fielukkiglijk bezitten vele werklieden eergevoel zoowel als de beste en in alle geval meer dan de bedriegers en schelmen, die hun het geweten en de ziel willen afknopen. Volk van Dixmnde, als de dompers u uitkoopen, dan is het met uw eigen geld, als de dompers u uitkoopen dan smeeren ze u met uw eigen vet 't Zou een schande zijn dat het volk van Dixmude zoo gewillig hot strop zou betalen, dat de kliek het om den hals wil werpen. Weg, met de stemmendieven Het is pas eenige dagen geleden dat de vuile klerikale bladen, zelf aankondigden dat bet eigen tl ijk do priesters waren die zich met do klerikale politiek bezig hielden. Deze dagen kunnen wij het maar al te wel bestatigen 't Zijn dio zelfde mannen die aan gesteld zijn om broederlijkheid en naasten liefde aan te prediken die gelast zijn u de leer var. Christus uit te leggen Bemin uw evennaaste gelijk urn zelven die dagelijks bidden Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeren onze schuldenaren. 'tZijn dus die zelfde mannen die integendeel hier komen twist en tweedracht zaaien. Deftige lieden voor alles wat vuil is uitmaken en de sukke laars willen wijsmaken dat het geloof om zeep is, indien dezen of genen van de tn ffe- lijkste burgers van stad, naar het stadhuis zal gezonden worden Neen, 't is Sissen Verbiest of Lowitten Keuninck die daar moeten zitten, en dan is 't geloof gered Is 't niet belachelijk Maar ik vraag mij eens af, zie rondom u en zeg mij eens wanneer er meer godsdien stig gevoelen, meer broederlijkheid onder de bevolking van Dixmude was. Toen hi t liberalen waren die de stad bestuurden en mijnheer de deken Delrne zich met de ker kelijke zaken gelaste ofwel nu dat zekeren Moulaert overal den baas speelt? Antwoordt daar eens op Maar och arme, zij weten zelf wel dat de godsdienst daar niets in te zien heeft maar zij weten daar zoo een spel van te maken en op zoo een behendige manier uit te l-ggen dat sommige sukkelaars daar geloof aan geven. En waarom doen zij dat Waarom maken sommige geestelijken aldus misbruik van bun ambt om politiek te voeren Wel beste lezers, ziet eens goed dat cornedispel na èn gij zult zien dat het doodeenvoudig is om hun eigen zelven te bevoordeeligen. Moulaert was eerst onderpastoor te Rou- selaere, en daar wist hij zoo hevig tegen de liberalen uit te vallen (hetgeen hem nog eene zure herinnering heeft gelaten) dat Mgr. hem uit bedanking den post gaf van principaal van 't collegie van Moescroen. Daar zette hij wederom de stad in rep.en roer en deed tot drij maal toe de kiezing verbreken, tot eindelijk de kadodders op het stadhuis geraakten. Natuurlijk verdiende dat nog eens eene belooning en hij kreeg den vetten post van deken van Dixmude. Hier zal hij zijn vuil werk voortzetten, om daarna in het bisdom te geraken en wie weet, wel eens misschien zijn spitsbroeder Houttave als vicaris generaal op te volge'n 't Is dus juist uit winstbejag en voor bun eigen zelven dat ze zorgen. Het kan hun weinig schelen of handel en nijverheid bloeien, of de bevolking welstellend is of armoede lijdt,of er verkoop of nering is voor den kleinen burger. Dat kennen ze niet. Alles moet buigen om hen in de gratie van Monseigneur te doen stijgen 1 Wij hebben hier nu de zwarte Jan die ook het voorbeeld van Moulaert tracht te vuig om in den rechten arm van Mgr. te staaii - daarna ook een veel opbrengende pas ;-, voor belooning te krijgen 1 Eu 't zijn derge lijke vogels die hiervan den vreemde komen afgezakt er. nauwelijks aangeland geheel de stad in repen roer zetten en in 't ongeluk helpen 1 Zij verpaapschen en verkwezelen eene gansche bevolking, hitsen den eenen tegen den anderen op, eDkel en alleen om een pluimtje op hun hoed te kunnen steken en eens van hier vertrokken zijn ze bitter wei nig bekommerd hoe gij het na hun vertrok nog stelt. Waar zij aankomen beginnen ze opnieuw 't zelfde spel om wederom hooger op te geraken I He wel Laat ons die gasten eens toonen kiezers, dat ze op een ander manier aan die vette posten moeten trachten te geraken. Dat Dixmude genoeg heeft van dat come- diespel. Dat ze in plaals van Dixmude kapot te maken, zich veel beter met hunne zending zouden bezig houden. Vindt gij niet, beste lezers,dat de relegie er veel zou bij winnen, veel meer geëerbiedigd en geschat werden indien de geestelijkheid zich boven de poli tieke twisten hield, om te trachten met iedereen wel te staan. Ilmi gezag welke zy op die manier zouden verworven hebben, gebruiken om vrede en eendracht te doou heerschen, in plaats van de helft van Dixmude voor duivels in menscbeuvel uitte maken en uit te schelden. Ziedaar hunne zending. Ziedair welke dienaren den gods dienst van doen heeft. 't Is te hopen dat de kiezers ditmaal op 18 October zullen klaar zien en den deken en zijn onderpastoors zullen zeggenHeeren lees de Dixmuienaar van 11 October en volgt in bet belang van den godsdienst den kostelijken raad die u daar gegeven wordt. Hierin Dixmude kunt gij met haat en nijd niets bekomen. Volg het voorbeeld van uwe voorzaat, VI. Delrue. Bemoei u met uwe kerkelijke zaken, tracht de schoone princie pen, naastenliefde en broederlijkheid in de volle maat toe te passen. Hou op Dixmude in twee te scheuren en aldus do stad meer en meer naar den ondergang te leiden 1 Ziedaar wat elk verstandig kiezer op 18 October aan Mgr Moulaert zal zeggen, of hem ten minste met voor de liberalen te stemmen, zal doen begrijpen. Ae^us. Pas twee maanden geleden schi#^ cle vuile Prut dat Dixmude zoo laaffgevailen was Dat Dixmude kapot was/f Dat er hier voor niemand niets meer te Aterdienen was I Dal hel de Liberalen alleens four en die Dixmude konden redden Hewel, nu willey de liberalen lich ten dienste stellen van hunne medeburgers, met het vaste gedacht Dixmude te verlossen, hier wederom handel en nijverheid te doen bloeien en desnoods indien de bevolking in hen vertrouwen stelt, werk in overvloed aan de werklieden te verschaffen Hun eenig doel en wensch is bier iets tof stapd te brengen, dat de werklieden hui brood kunnen verdienen en dat vc r d neeringdoeners verkoop en gewin 7, b brengen Gij kunt wel begrijpen, dat ze dj- moesten doen terwijl de kaloteu aan 't be wind waren, om aldus deze laatste een DE DIXHUDEVAAK r' sawa» iïï-r-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1903 | | pagina 1