Volksvergadering Altijd stemmen onder W 2 op de beide stembrieven. Onpartijdig bestuur Lüisterlijke FEESTLIJUHEDEN Nu, Morgen niet Zondag 11 October Boffers. Een doode, zonder verdediging, gelasterd. Peper en zout. Leest en oordeelt Eerste artikel van het Liberaal programma De beulen van de openbare liefdadigheid Misslagen van schepen Ghyssaert. Kiesbedrog in 't groot. Herbergiers Is het waar of geen waar? Stemt voor de liberalen onder Nr 2 Hoe schandalig!! Kiezers stemt onder Nr S Carolus op zwier. Groot Nieuws Naar waarheid afgeschilderd Troubadour. Twee Vree Herbergier Stemt voor Het persoor Spaarzaamheid en I Hoe zij hutse: in Si pluim op den hoed te laten steken. Neen, dat kon niet, dat was onmogelijk. Doch wil de bevolking van Üixmude, willen de werk lieden, willen de burgers ditmaal eenstoonen dat ze hun vertrouwen stellen in de liberale partij en hare vertegenwoordigers, stellig en zeker is het, dat korts nadien hier iets zal iet Stand komen dat Dixmude zal doen herleven en zijnen vroegeren voorspoed zal terug geven. Dit zijn geene ijdele beloften zooals de katholieken er u bij duizenden op- disschen Neen, dit is eene vaste belofte. Gij vindt ten anderen onder onze kandi daten alreeds mannen die willen en hunnen en die met de beste inzichten bezield zijn. Schenk hen uw vertrouwen kiezers engij zult zien dat voor Dixmude een nieuw leven zal ontstaan, gij hebt uw eigen geluk en voor spoed in handen. Overweegt dit wel op Zondag aanstaande, stemt voor dezen die voor u tijdelijk welzijn willen zorgen, die u brood willen verschaffen en Dixmude we derom een tijdperk van vrede en vrijheid, van leven en beweging willen doen intreden. Argus. Het ifuietje boft en stoft met het kalote- bestuur dat het in zijn 8 jaren bestier «oo onpartijdig is geweest, dat iedereen werk en levering heeft gehad. Laat ons dat eens onderzoeken. De beiaardspeler was liberaal, hij werd afgezeten een kalóot werd benoemd. De boodsclïapdoeuer der hospicie werd vervan- door een kazakdraaier. De stadswerkers zijn ook vervangen door kaloten. Het pom pierskorps werd geheel vernieuwd, enz. De toelagen voor kermisfeesten werden gegeven aan de katholieke maatschappijen. De prijsdeelingen in de gemeentescholen werden afgeschaft, en zij sparen geene moeite om ze te ontvolken. Timmermans, wie hééft er werk gehad van stad, hospicie of armbestuur, niemand anders dan Victor den architeckt. Metsers, wie heeft er werk gehad zoudt ge niet denken dat Louiten den besten heeft geweest en nog is. Schilders, is het Constant de kazakdraaier niet die met al het vet wegloopt, en omdat het nu kiezing is heeft een ander katholiek schilder eeu kilo of vijf verf mogen verwer ken, terwijl Constant geheele jaren door voor stad en hospicie werkt. -Smids. Er is maar een smiddie moet le ven zegt Theo, en 't is zijn politieagent uit de kerk. Werklieden. Het, Gazetje zegt dat er geen werk is in stad, 'k geloof het wel de Voor zitter van het Armbestuur neemt werkvolk van Boerst om de delfwerken op het land in de Leegeweg te doen. Winkeliers, zoudt gij niet denken dat Pitotten de beste is voor de levering van hospicie en armbestuur, de andere winke liers moeten niet eten. Eu in de deelingen door hospicie en arm bestuur gedaan, (ze doen er niet te veel) zijn het wederom hunno steppedragers niet. die met het vet wegloopen, ten tijde der libe ralen kregen wij allen gelijk zoowel katho lieken als liberalen. En zoo hebben onze katholieke stadhuis mannen gedurende 8 jaren hier den baas gespeeld, en dan is het Gazetje nog stout genoeg te zeggen dat zij onpartijdig be stuurd hebben. Burgers en werklieden, hand in hand ge gaan en op Zondag 18 October stemmen wij allen voor de liberale volksvrienden onder nummer 2. Een .Werhnan. bij de Tooneelmaatschappij Hel feest van Zaterdag 3 October bij Nu, Morgen niet mag aanzien worden als een der prachtigste welke in vele jaren in het eeuwenoud Rlieloriea plaats grepen. Nooit zagen wij zooveel confraters en confrateres sen in het lokaal toegestroomd.Alle standen der samenleving waren vertegenwoordigd. De tooueelzaal bood een verrukkelijk oog- schouw aan. 90 Dames in frissche toiletten. De zaal was de helft te klein. Bond de uitgestrekte zaal hingen de kunstschatten der Maatschappij. Blazoenen, schilden, raadsels, de schoonste van Belgie. Het feest ving aan met de kinderen. 5 t/a ure Eetmaal en tombola voor de kinderen van het feestkoor der inhuldigingsfeesten. 'k Wenschte, lezer lief, dat gij de kleinen aan tafel gezien had. Chocolade, koeken, tombola, en om te eindigen taartjes. Of ze dikwijls wenschten eene cantate te zingen. 6 i/a ure Bijeenkomst der confraters. Prijskaarting, Tombola. De mannen waren op post. Zij bekampten malkander de scboone prijzen. Daarop volgde een Tombola voorde niet kaarters. 7 ure Prijs bolling de gildezusters aan geboden. 92 dames namen aan de prijsbolling deel. Ge ziet van hier dat er dapper gekampt werd. En bij de uitreiking der prijzen was eenieder der winnaarsters uiterst te vreden. Aanbieding van allerhande ververschingen 8 ure Bal met groot orkest. De zoele toonen van een uitmuntend orkest noodigden ten datis. Dansen met 63 koppels. Lanciers met 8 carrées. Zeg, vriend, wat wilt gij nog meer. Rond 1 ure scheidde men uiteen hoogst tc vreden over de aangename stonden in Heden Tet Morghen nyet doorgebracht. Dank, heer Hoofdman, namens de gilde- broeders en zusters, over bet aangeboden feest. Gij hebt M. Woest, uwe wederjonst prachtig gedaan. Deken Delrue leefde, ie lasteren en te lioonen. 't Is ongelovelijk maar toch waar. Maar Moulaert toch, heeftM. deLantsheere ooit een cent van't zijne voor het stadhuis gegeven M. Dautricourt, binst zijn leven, schonk de stad, 30,000 frs uit zijn zak aan werk Zonder interest te eischen Moulaert. De klerikale volksuitbuiters zien dat de Ialgeraeene verachting hun deel is geworden schamen zicli niet de buitensporigste uil gaven in d'hospicien te doen, ten einde Dunne opvolgers, in eenen netelachtigen toestand te brengen. Die mannen gebruiken het goed van den armen als of het hun persoonlijken eigen dom geweest ware en 't is aan eenen Pitotten dat men moet schoone spreken om een brood of wat kolen. Dat de leus van burger en werkman weze Leve Zuiver Eenvoudig Alge meen Slemrechl Leve de Evenredige Verte genwoordiging in alles en voor alles Zondag waren wij ooggetuige van de parapluie-processie. Veel vrouwspersonen, i doch de mannen waren dun gezaaid. Niet een gemeenteraadslid, noch Bueckeroot, nóch Flour. Dat zegt genoeg OPENBARE om 8 1/2 ure 's avonds in 't lokaal der Liberale Vereeniging Groote Markt. Jammer is het dat M. Dautricourt, sedert tien jaren overleden, ons niet uiteen kan doen wat al pogingen hij aangewend heeft, hoeveel reizen hij ondernomen heefL om tegenwoordig te zijn op vergaderingen voor dentram» M. Dautricourt was de eenigeli beraal op de bijeenkomsten.Alles was kaloot van top tot teen. Acht jaren zijn verloopen sedert den bloed nacht der insteilatie Baort, toen vreedzame liberalen bijna den kop ingeslagen werden, eu voor dood op bel slagveld bleven liggen 00 Vier jaren is het geleden dat de Tapman- neti acht dagen lang, met 50 gewapenden de straten 's nacht doortrokken. Te Moescroen deed de Katholieke Jonge Wacht het ook al zoo. Mgr is 't zoo njot. - eenen en met 20,000 frs overschot in kas liggen. En om te kennen voor den dag komen met een overschot van 20,000 frs ontleenen zij liet deel der kerkfabriek of 18,000 frs aan de Godshuizen. Dat is zoo eenvoudig als dadde. En de 24 duizend frs die de liberalen in stadkas lieten, zijn gaan vliegen. 18 duist frs aan de kerkfabriek voor de beeldstormerij onzer monumentale kerk 6 duist frs voor mislukte paardéfeesten en smulpartijen. Zij hebben onze zuurgewonen penningen door de vensters van stadhuis, hunne kies- dravers toegeworpen, 't Zijn echte geld verkwisters, De stadhuisbazen leiden de stad naar den ondergang. 20,000 frs op do spaarkas leggen aan 2 per honderd, en 3,25 betalen aan d'Hospicie. Barnutn.de wereldberoemde Barnum is overtroffen Leve de financiebaas En de burgers die zooveel moeite hebben om de twee einden van 'i jaar aan eeu te knoopen. Zegt ons Wie was het,die met den aan koop van bouwgronden in de rechttrekkin^ van de kalsijde naar bet kerkhof zijne twee duizend frs kicsgeld gewonnen heeft De mislukte drukker dé van Liberale Stad Nieuport is in jubilatie, hij kondigt aan dat hij voor de liberalen zal stemmen. Dank op voorhand. Oude liefde roest niet Kunt gij een sermoen Van den Brugschen Vetlegger aanhalen Waarin de Dixmude,mar met werd aangerand Wie zegt het tegen overgestelde 't Onze zwartjes ziende dat er weinig hoop overblijft, hebben laatst, in hunne wanhoop, het volgende plakkaat aangeplakt De katholieke vrouwen moeten ook aan den strijd deelen zij moe ten hunne schoonheid, die zij van God ontvangen hebben, doen dienen om kiezers aan te werven. Als 't daarmee niet gaat houdt de duivel de keers. En ze zijn van Kórtrijk opgekomen. De lijlrentgilde Help U Zelve heeft geene liestuurkosteu. De gelden der Eereleden wordt op de boekjes ingeschreven. God is God en 't geld is de baas, roepen de kaloten. De kal.olieke Lijfrentgilde betaalt jaar lijks twee zingende missen frs 20 Twee Offeranden der 600 leden 4Q Als men zondag in liet Gazelje het artikel de Tram in Dixmude gelezen heeft, dan staat men verstomd over de schaamteloosheid en afgrijselijke leugen- en lastertaal tegen een doode uitgebracht» Die geestelijk pen moet tot de orde der walgelijkste schepselen belmoren om zich aan dergelijk werk over te geven. Men moet van alle menschelijke gevoelens beroofd zijn om zoo vuig, zoo laf een doode het hart te doorpriemen. Men moet het afzichtelijkste schuim der samenleving zijn om alzoo oumeedoogend de gausche familie aan den smaad en den spot der Dixmudclingen te willen blootleggen. Men moet de lafste der lafaards zijn om op eenen doode een paardenvoet" laster uit te braken. Het gevaar is groot! Burgers van Dixmude Mannen, die alle waardigheid van mensch onder de voeten treden, die de edelste grondbeginselen van Christelijke liefde onder welks dekmantel zij strijden, miskennen en ontaarden, die mannen heb- je schitterendste der bur gemeesters door uitgevondene en vaisch aaneengeschakelde geschiedenissen te be zwadderen Die mannen, (dit ongedierte mogen wij zeggen) hebben besloten de goede laam van M. Dautricourt te belasteren om een kazakkeerder met naam Basiel op een standbeeld te plaatsen. Erts geen grooter kazakkeerder tc vin den dan Basiel Baert. Hier in Dixmude als liberaal aangekomen werd h(j progressist en wederom gematigde en na twintig jaren liberaal werd hij kaloot. Baron de Coninck is dood, roept den Brugschen Vetlegger. Ja dat is waar, maar wat onsterflijk is zijn de woorden die hij inden Senaat uitspraak Ik heb er niets tegen dat de achtbare minister proefnemingen doe met tramwegen doch ik wenschte uit den grond mijns harten, dat de gemeente waar ik burge meester ben, de laatste weze van Belgie om ermede begiftigd ie zijn. De stoffelijke en zedelijke verbetering van den toestand der werkende klas is steeds bet voorwerp geweest der liberale partij. De liberalen zullen op den ingeslagen weg voortgaan Door eene wijze maatschappelijke wet geving, zullen de liberalen het geluk der werkende klas betrachten. En op de eerste plaats komt de pensioen wet voor den behoeftigeu werkman. Geene aalmoes van 9 centen daags, den onderhoudprijs van eenen hond, zooals de kaloten nu geven, maar een frank daags dat zullen de liberalen toekennen aan den behoeftigeu werkman op zijn 65 jaar. Werklieden zooveel gij zijt stemt voor de liberale lijst, stemt voor Charles Tileca Kiigeen Van t'iijck Victor Vantler Heyde Charles Van Houcke William Van §!cleglieni Caniic Verwacrrie Jules Van Slille VVat hebben de beulen der openbare lief dadigheid, met hunne goudklompen inko men gedaan Het Armbestuur, 21 duist franks inkomen, reikte in den strengen winter 1903 den vol genden onderstand uit 50 kilos kolen en 2 brooden. Is 't zoo niet, Yserbyt en Gzar Baert De Hospicien, 80 duizend frs inkomen, deelden in de zes wintermaanden 10 kilos zwijnserpels, 40 kilos stof van kolen en.. 2 brooden. En deMoulaerdisten noemen dat de vaders van de arme menschen En na ons vier jaren uitgemergeld te hebben komen de uithongeraars ons een stemmekeu afbedelen. Van hier, satan, gij hebt ons geld nutteloos verbrast en de arme menschen laten sterven van gebrek en honger. Gij gaaft liever eene kist dan een brood. De kalotegazetten schreeuwen dat hunne stadhuismannen de beste zorgen besteed hebben aan hot leggen van voordammen. Boffers en broekschijters, toen gij over acht jaren aan het roer kwam, dan hadden de liberalen reeds prachtige voordammen doen leggen in de Noordstraat, Statiestraat, Eessenstraat, Weststraat, Kiekenstraat, Woumenstraat, Groote mirkt. De kaloten vonden niet veel meer te doen en als kalsijdewerken hebben zij eenige wa gons rebuit der steengroeven doen komen. Men weet dat de heer schepen Ghyssaert de stadsrekening van 1895 opgemaakt heeft, laatste jaar van het bestuur der liberalen. Dan) heeft dien heer ferme misslagen begaan Natuurlijk ten nadeele der liberalen. In het jaarverslag van October 1896 lezen wij dat in de maand Augusti de stadsreke ning van 1895 een voorloopig batig slot van frs 19,132-71 c. vaststelde. In de volgende maand September was dit overschot nog enkel frs 1^,958-81 c. Doch het jaarverslag van 1896 vertelt dat de Bestendige Deputatie het batig slot der liberale regeering op frs 20,215 81 c. ge bracht ha 1. Ge ziet wel dat de fameuze cijfermeester Ghyssaert ook grove misslagen kan begaan en dat bet verre is van evangelie wat hij uiteendoft, wanneer hij zijn gebenedijde mond opendoet. Als de wankelbaren binst vier jaren de kaloten hunne deur zagen voorbij trekken, zijn zij nu schadeloos gesteld. De hopen goed die deze eu vorige weken in de bu- reelen der hospicien zijn binnengevoerd, is ongelooflijk. Groote slaapkamers liggen vol- getast. Koopwaren voor vier jaren liggen daar opeengestapeld, 't Is het kiesbedrog in 't groot. De aï[fi[jeSjngGodshuizen betalen Maan dag eene zingende mis met brood aan den arme. De uithongeraars beginnen nu als zij vroeger de arme menschen lieten creveeren. De beulen der openbare liefdadigheid geven liever eene kist dan een brood. Men wil bet getal der herbergen brengen van 1 op 100 inwoners Schrikkelijk!-! 130 burgers uit hunne herberg op straat smijten en nog willen de kleriko's den vriend spelen met den her bergier Dat is toch te wreed 60 Gemiddeld Afsterven van Sleden per jaar. 1. - 25 frank per lijkdienst 5 Offeranden aan 20 frs Dat de secretaris der Teekenakademie zijn ontslag gegovemjieeft, 'tis meer dan waarschijnlijk dat men hem allerhande plagerijen doen lijden heeft. Maar is bet iwaar of geen vaar, dat deze bezoldigde^ plaats nagejaagd wordt dpor den schofibzópn van den voorzitterder Akademie yadhoGwep déze als onderwijzer in tap- acboul met .1200 frs door de stad bezoldigd wordt. Wol, kristene menschen, gij ziet nu eens te) meer dat er voor uwe zonen en dochters niéinendalle meer is te bekomen. Alles voor den Tap of voor de nonnen Burgers zijt gij dat nog niet beu Zorgt voor de toekomst uwer zonen en dochters. 2. Eene zingende mis voor de lafenis der 5 zielen De 5 offeranden der Leden frs 128 109 50 100 frs 375 Zegt nu, kiezers, waar zijn de volksvrien den 1 Maar maar... gij maakt deel der kat. obeke Lijfrentgilde. Dat is 't verschil! Staatsminister de Lantsheere zegde in de statie aan een liberaal gemeenteraadslid Zeg aan uw burgemeester M. Dautri court dat de Tram Dixmude-Loo eene op geloste zaak is en er eerstdaags zal liggen. Het ministerie heeft geen liberaal noodig om een tram te leggen Het vuilblek der de*kenij is lafhartig ge noeg om den nooit genoeg volprezen wel doener van stad, de lieer Dautricourt, die 25 naeenvolgende jaren burgemeester was, en in goede overeenkomst leefde mei M. de Ziet bier Kiezers een staaltje van de rechtzinnigheid en de rechtvaardigheid waarmede de kaloten hier te werk gaan. Gij weet wanneer iemand in het bezit is vaireun renteboekje van 2000 fr. en hij dat aan de bevoegde beambten laat kennen krijgt bij volgens de fameuze kieswet eene stemme bij. Dit (hetzij tu8schen haakjes gezegd) is eigentlijk gedaan om de pastoors eene stem iueet'de kunnen geven. Die mannen die zich om den duivel niet zouden willen laten trouwen, konden dus als vader van familie geene stem b(j krijgen en er moest nogtans kost wat kost iets uitgevonden worden, om hen algelijk 4 stemmen toe te kennen VVe nn de principaal uit het kollegie stond op do kiezerslijst met eene stem meer aange- teekend, omdat hy dergelijk renteboekio in bezit had 11 J En toen de liberalen daar eenB hunne neus wilden insteken en dat eens van nader bij onderzoeken, kregen ze algauw bewijs dat dien gekruinden kiezer voor geenen rosten duit ingeschreven stond Hoe schandalig niet waar Ziedaar tot welke middelen dat vuil kalotegoed zijnen toevlucht neem' om stemmen te winnen. Ge ziet, ze deinzen voor niets achteruit, deoneerlijkstemiddelen zijn voor hen de beste, als ze maar meester geraken, t is al wat ze vragen. Kiezers laat ons zondag eens gansch dien vuilen boel kuischen en aan al die valsch- heid en bedrog een einde stellen. Argus. Maar Chareltje toch wat is er gaande met u, dag eu nacht op zwier, om stemmen te koopen voor de kaloten. En dan al die hui zen die gij zult koopen. Hebt gij dan vergeten dat de liberalen altijd uwe weldoeners zijn geweest. Hebt gij dan vergeten dat ge over vier jaren moest de vlucht nemen voor eene bende papen, (zooals gij ze noemdet) en dat gij u verdook onder de Aleiebrug, of dat ze u gingen loeren zwemmen. Volgens wij vernemen zal Mgr. uw borst beeld doen maken om het lokaal van den lap te ontsieren uit erkentenis voor bewe zen diensten. y Donderdag in de meeting van den Tap, heeft de heer Deken hevig uitgevaren tegen de onzedelijkheid van vele katholieken die slechte kristenen zijn en verderfelijke voor beelden geven. Ah en dat zijn de redders van 't geloof. De tweede redenaar was een brugsche weegluis, die over Üixmude sprak gelijk eeu blinde over de kleuren. VVat kwam dien aap bier doen De ezels helpen elkander 1 De derde begon te lezen een paardevoer cijfers over uitgaven en inkomsten van stads kas en bekende dat de Dixmudenaar gelijk heeft als hij zegt dat er slechts 2000 (twee duist) frs over is. Kiezers, stemt voor de liberalen X. Medeburgers Gaat de werken aan het H. Geesthuis, Woumenstraat, zien Ziet hoe zij het geld der Weezen en Ouder lingen met ruffels wegsmijten. Moest een Dixmudeling zijn eigen geld zoo dwaas uitgeven, men plaatste hem onder voogdijschap. Ware liet van 't mijne, sprak kerkheer Ghyssaert, 't zou geen waar zijn, maar'Mgr wil goudmijnenen tegen die rots... Dat kan toch niet genoeg herhaald wor den,dat zouDixmudedoormoeten aangeplakt worden, en iederen herbergier zou liet moeten uithangen op de zichtbaarste plaats van zijn estaminel. Gij alten die M. Woeste kent, een dwin geland als den deken, gffng zooverre de herbergiers het schuim der samenleving te noemeu. De herbergiers zijn ziende blind, zij zullen nog voor de kaloten stemmen. De liter genever betalen we reeds i-90. Weest verzekerd, ingeval de kiezingen ten voordeele der kaloten uitvallen, dan krijgen wij nog aanzienlijker belasting. M. De Groote, de voorzitter van denK. K. van Dixmude heeft 52 miljoen lasten op den genever gelegd. Ziehier een uittreksel uit den Vrijen Burger van Onzen Prut, 't is de moeite waard om lezen, ziehier Ge moet hooren wat die smeerige kaloten, die moordenaars inDixmude al uitmeten, de besten is geen eens waard. Al de katholieken kandidaten zijn nondedomme al kazakdraaiers. Zijn dat kalsijsteenen, ja of neen Moulaertmuilband dien Toone en Djoos Kiezers Oordeelt over de middelen door de klerikalen ingespannen, door hen dieu gedurende 8 jaren bedrogen en belogen hebben en al hunne beloften met de voeten getreden. Den 18 October stemt reik weldenkend burger en werkman voor de liberale lijst. De bombardon, alias Troubadour, dat nuchter kieken, die ook denkt iemand te zijn en och Heere. Nu enfin, die kashouder van de Zuipersclub heeft van zijn tonge laten rollen dat de kaloten de twijfelaars met een kenbriefje zullen doen stemmen, met in plaats van te stemmen, een letter op het briefje te zetten of er een zegel op te plakken. Zij zouden dan op die manier wederom een middel vinden om indien zij verloren zijn, wederom de kiezing te doen verbreken. Kiezers opgepast, laat u niet beet nemen, en als djen Arlequin bij u nog komt om u in naam van de kaloten iets te beioven, zooals over vier jaar, trekt dien kwakzalver dan maar eens goed bij de ooren en zendt hem naar Stavelen om 't overschot van zijn franschbrood en zijn kaas op te eten. Argus. Moulaert houdt i 't schijnt dat deze van al gehoorzame Verbiest die na een stand aan den da 't overige aan he Dixmude is komen 1 toe zooveel behendf hij in 8 lange jaren gewijd bekkeneel h< Pas eenige dagen anderen vreemden Jamaar, Moulaert 't zicht. Noch ne go ven. Dat is voorzeki kers, dien heeft al Brugge, hij is daar zooals wij sehuifele en, En route Hij sl Ik vraag mij af, k de boeren hier in d< hebben, en dan nog ih Dixmude zet. Wat kennen die v stad Ik vraag het Neen boerkens, 1 aan, de kiezers zulh naar zyn daaringsti anderen kan voort openspreiden. Daar hebben ze t< De dans- en za meiden en het sl politie-uur, enz. Uit de Gi nummer vi Herber Toont dat de vri gier niet duldt dat tn bejegene. Uwe stei Iers te straffen. De pastoors terg< zij zien naar alle mi< wurgen. Steeds vinden zij i de brouwers en her plagen. De provincieraad ijzeren banden te sm f)c pastoors hebb noodig, al het geld ten wordt is scherre De klerikale gazell nisterie voornemens genever nogmaals te Het is dus boog doet gelden. Dé hou herberg is een nee ander, en het is nie zondere wetten te sle Handen uit de m dadigheid te werk ge: valsche belovers het Allen gestemd als en Onafhankelijke ka Moulaert vindt ge noeg om te boffen onderwijs der Weeze 't Is eene kweeksci kunnen alleenlijk ge dat kost twaalf hoi weeze.En de Weezejoi neen soldenier, met 3i Wat onzen zwarte is heersehen als in J; kruipen en knielen vo hem die den despot di Mag het persoonlijk zing iü aanmerking gi In 't geheel niet, wa komt hier niet te pas. winnen uwe stem aan geven, dien gij misac vijandig te zijn, zelfs t het ander benadeeligd zult doen,zal eene onr wezen, eenen onrecl tegen de partij, tegen persoon helpt vertegei Neen, onder kiesoo) persoonlijk wezen, als zijne denkwijze, en d baar wil toonen. 1 hier eene misplaatsti verregaande kleiugees fü« storting. Aangekocht 4 obI% Antweipen 1887 Serie 4S2GG N™ 5 6 7 20. Uittreksel van Ziehier wat wij met lezen op bladzijde 10, oogen niet geloven. Lu Uitgaven wegens b bare plaatsen, duiker, 't Is wonder dat den 'f reinigen der waterlo daar niet bijgelapt wei Wat de buurtspoori geloopen, hier wel m staat de goede God, r over twee jaren nog zc in Dixmude lag als op Terwijl men aan he waarom voegde men de rioolen, de jaarwede eu schepen niet bijeen. He «S»M90> ÜC Hi* nrr^ i -"1

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1903 | | pagina 2