adering O z "lil Pi P 5 i fiii ft Groot Hal •=*r> October Boffers. Jer f 2 stembrieven. Misslagen van van het )rogramma 'e fdadigheid Kiesbedrog in 't groot. Twee Vreemde Boeren t sr N' ïws Herbergiers Naar waarheid afgeschilderd Troubadour. Herbergier van Dixmude Stemt voor de liberalen. Spaarzaamheid en Het persoonlijk belang. Hoe zij hutseklutsen in Stadsrekening Fabrieken en de Goud- en Diamantmijn Ware 't mogelijk zij zouden 't al pakken Kieskronijk. Sterfgeval. Nieuwstijdingen. Notaris WAUTERS Burgerstand van Dixmude Uittreksel. Herbergkermissen. Waschmachienen !;a, Maison HoIIandaise sg zwiep. Open ha re V er hooping te clercken-smis JlAIiSvTI»IU.17J:N. H £2 w 8 H T LI: §r ïgr'isgg 2 y if 15 \RE s avonds ale Vereeniging arkt. De kalotegazetten schreeuwen dat hunne stadhuismannen de best» zorgen besteed hebben aan het leggen van voordammen. Boffers en broekschijters, toen gij over acht jaren aan het roer kwam, dan hadden de liberalen reeds prachtige voordammen doen leggen in de Noordstraat, Statiestraat, Eessenstraat, Weststraat, Kiekenstraat, Woumenstraat, Groote markt. De kaloten vonden niet veel meer te doen en als kalsijdewerken hebben zij eenige wa gons rebuit der steengroeven doen komen. ike verbetering van :nde klas is steeds 3t' liberale partij, p den ingeslagen schappelijke wet- len het geluk der komt de pensioen- werkman, tenten daags, den n hond, zooals de 3en frank daags toekennen aan den ;ijn 65 jaar. gij zijt stemt voor or yck Heydc »iicke elegliem lie Ier openbare lief- udkloinpen inko- t franks inkomen, iter '1903 den vol- 50 kilos kolen en Yserbyt en Czar nd frs inkomen, anden 10 kilos f van kolen en... nen dat de vaders uitgemergeld te geraars ons een i hier, satan, gij brast en de arme van gebrek en ene kist dan een Men weet dat de heer schepen Ghyssaert de stadsrekening van 1895 opgemaakt heeft, laatste jaar van het bestuur der liberalen. Dan$ heeft dieu heer ferme misslagen begaan. Natuurlijk ten nadeele der liberalen. In het jaarverslag van October 1896 lezen wij dat in de maand Augusti de stadsreke ning van 1895 een voorloopig batig slot van frs 19,132-71 c. vaststelde. In (ie volgende maand September was dit overschot nog enkel frs 1^,958-81 c. Doch het jaarverslag van 1896 vertelt dat de Bestendige Deputatie het batig slot der liberale regeering op frs 20,215 81 c. ge bracht hal. Ge ziet wel dat de fameuze cijfermeester Ghyssaert ook grove misslagen kan begaan en dat het verre is van evangelie wat hij uiteenduet, wanneer hij zijn gebenedijde mond opendoet. Als de wankelbaren binst vier jaren de kaloten hunne deur zagen voorbij trekken, zijn zij nu schadeloos gesteld. De hopen goed die deze en vorige weken in de bu- reelen der hospicien zijn binnengevoerd, is ongelooflijk. Groote slaapkamers liggen vol- getast. Koopwaren voor vier jaren liggen daar opeengestapeld, 't Is het kiesbedrog in 't groot. De oï]fi[J8SjngGodshuizen betalen Maan dag eene zingende mis met brood aan den arme. De uithongeraars beginnen nu als zij vroeger de arme menschen lieten creveeren. l)e beulen der openbare liefdadigheid geven liever eeno kist dan een brood. Moulaert houdt veel van gewezen boeren, 't schijnt dat deze hem nog gemakkelijkst van al gehoorzamen. Wij hadden al boer Verbiest die na een groot deel van zijn ver stand aan den daring gewijd te hebben, 't overige aan het bestuur van de stad Dixmude is komen hangen, en hij legt daar toe zooveel behendigheid aan den dag, dat hij in 8 lange jaren nog geen eenen keer zijn gewijd bekkeneel heeft open getrokken 1 Pas eenige dagen geleden komt hier een anderen vreemden peemeboer aangeland. Jamaar, Moulaert had hem seffens in 't zicht. Noch ne goên zegde hij in zijn zei ven. Dat is voorzeker een der beste jaknik kers, dien heeft al zijn keuren getoond te Brugge, hij is daar al gewoon van te dansen zooals wij schuifelen, 't zal hier alleen gaan en, En routeHij staat op de lijst Ik vraag mij af, kiezers, wat al die vreem de boeren hier in den gemeenteraad te zien hebben, en dan nog een die pas zjjn voeten in Dixmude zet. Wat kennen die vreemde gasten hier van stad Ik vraag het mij af? Neen boerkens, trekt maar uwe leerzen aan, de kiezers zullen u zondag den eenen naar zijn daaringstuk terugzenden en den anderen kan voorts zijn raolhoopen gaan openspreiden. Daar hebben ze ten minste verstand van 1 Abgus. is er gaande met om stemmen te dan al die bui- at de liberalen ;eweest. it ge over vier lemen voor eene noemdet) en dat eiebrug, of dat Mgr. uw borst- lokaal van den enis voor bewe Y. van den Tap, ïitgevaren tegen katholieken die 'derfelijke voor- i van 't geloof, s een brugsche sprak gelijk een kwam dien aap elkander 1 een paardevoer islen van stads- mudenaar gelijk ïhts 2000 (twee sralen X. Ie werken aan raat, zien ;ezen en Ouder- n. zijn eigen en plaatste hem sprak kerkheer zijn, maar Mgr herhaald wor sten aangeplakt 'gier zou bet Lbaarste plaats Men wil het getal der herbergen brengen van I op 100 inwoners Schrikkelijk!! 130 burgers uit hunne herberg op straal smijten en -nog willen de kleriko's den vriend spelen met den her bergier Dat is toch te wreed Gij allen die "MWoeste kent, een dwin geland als den deken, g^ig zooverre de herbergiers bet schuim der samenleving te noemen. De herbergiers zijn ziende blind, zij zullen nog voor de kaloten stemmen. De liter genever betalen we reeds 1-90. Weest verzekerd, ingeval de kiezingen ten voordeeleder kaloten uitvallen, dan krijgen wij nog aanzienlijker belastiug. M. De Groote, de voorzitter vandenK. K. van Dixmude heeft 52 miljoen lasten op den genever gelegd. Ziehier een uittreksel uit den Vrijen Burger van Onzen Prut, 't is de moeite waard om lezen, ziehier Ge moet hooren wat die smeerige kaloten, die moordenaars in Dixmude al uitmeten, d9 besten i3 geen eens waard. Al de katholieken kandidaten zijn nondedomme ai kazakdraaiers. Zijn dat kalsijsteenen, ja of neen Moulaertmuilband dienToone en Djoos Kiezers 1 Oordeelt over de middelen door de klerikalen ingespannen, door hen dieu gedurende 8 jaren bedrogen en belogen hebben en al hunne beloften met de voeten getreden. Den 18 October stemt 'elk weldenkend burger en werkman voor de liberale lijst. De bombardon, alias Troubadour, dat nuchter kieken, die ook denkt iemand te zijn en och Heere. Nu enfin, die kashouder van de Zuipersclub heeft van zijn tonge laten rollen dat de kaloten de twijfelaars met een kenbriefje zullen doen stemmen, met in plaats Yan te stemmen, een letter op het briefje te zetten of er een zegel op te plakken. Zij zoudeu dan op die manier wederom een middel vinden om indien zij verloren zijn, wederom de kiezing te doen verbreken. Kiezers opgepast, laat u niet beet nemen, en als djen Arlequin bij u nog komt om u in naam van de kaloteri iets te beloven, zooals over vier jaar, trekt dien kwakzalver dan maar eens goed bij de ooren en zendt bem naar Stavelen om 't overschot van zijn frauschbrood en zijn kaas op te eten. Argus. De dans- en zangkoten, de herberg meiden en het sluiten der herberg op politie-uur, enz. Uit de Gazette van Dixmude- nummer van 13 September 1903. Herbergiers Toont dat de vrije stem van den herber gier niet duldt dat men hem met minachting bejegene. Uwe stem diene om uwe vernie lers te straffen. De pastoors tergen u op alle manieren, zij zien naar alle middelen uit om u te ver wurgen. Steeds vinden zij nieuwe middelen uit om de brouwers en herbergiers te tergen en te plagen. De provincieraad is nu bezig met nieuwe ijzeren banden te smeden. Altijd geld. De pastoors hebben geene herbergiers noodig, al het geld dat in de herberg gela len wordt is scherreweg uit hunne kas. De klerikale gazetten melden dat bet mi nisterie voornemens is de rechten op den 'genever nogmaals te verhoogen. Het is dus boog tijd dat gij uwe stem doet gelden. De houder van eene treffelijke herberg is een neeringdoener zooals een ander, en het is niet noodig voor hem bij zondere wetten te stellen. Handen uit de mouwen en met kracht dadigheid te werk gegaan, om de klerikale valsche belovers het te doen gevoelen. Allen gestemd als een man voor de Vrije en Onafhankelijke kandidaten. De Journal des Débats van Parijs roept de openbare aandacht in op eenen herder lijken brief, die inderdaad vol woorden en wenken Ï3 van broederliefde en verdraag zaamheid. Dit mandement is van Mgr Guiloert, bisschop van Gap, departement der Hooge-Alpen. Wij deelen er het volgende merkwaardig uittreksel van mede, dat wij aan de meditatiën der professorsgazet aan bevelen, wenschende er het oordeel van dat blad over te mogen kennen. Ziehier hoe die iransche bisschop spreekt: Elke maal dat de priesters zich ver bonden hebben aan eene politieke partij, zijn de vijanden dier partij de hunne ge worden. Als de troon en de altaar de eene met de andere vereenigd zijn, wankelt de eene dan raag de andere een gelijk lot ver wachten. De geestelijkheid zou met geene partijen mogen samenspannen, want zij heeft verplichtingen opzichtens allen, en zij moet tegelijker tijde aan de overwinnaars en de overwonnenen de eendracht en de vrede aanprediken. Zoogezegde katholieke bladen hebben in de laatste jaren eene politieke partij aan hun katholicisme gehecht, en de uitslag van dit gedrag is eene ongodsdiens tige tegenwerking geweest, want men heeft ten ongelijke verondersteld dat de geestelijkheid deelgenoote was in de uiterste gedachten en de overdrijvingen dier onvoor zichtige gazettier». De priester heeft het recht eene persoonlijke overtuiging te heb ben, haar te laten kennen en te verdedigen maar hij moet het doen buiten zijn minis terie, en met de voorzichtigheid en de ge- matigheid die behooren aan zijne priester lijke waardigheid. Men moet aan het kruis geen blazoen eener partij hangen of het kruis zelve zal gehoond en ontheiligd wor den. Moulaert vindt geen woorden groot ge noeg om te boffen en te stoffen met bet onderwijs der Weezen. Hou op 't Is eene kweekschool voor nonnen Ze kunnen alleenlijk geen woord fransch En dat kost twaalf honderd frs 's jaars per weeze.En de Weezejongens worden soldaat, neen soldenier, met 30 frs te maande. Wat onzen zwarten dwingeland wil, dat is heersehen als in Japonien, het volk doen kruipen en knielen voor zijne voeten. Wee hem die den despot durft tegenspreken. Mag het persoonlijk belang bij eene kie zing in aanmerking genomen worden In 't geheel niet, want persoonlijk belang komt hier niet te pas. Wat zult gij ermede winnen uwe stem aan dezen persoon niet te geven, dien gij misacht, dien gij denkt u vijandig te zijn, zelfs die u in het'een of in het ander benadeeligd heeft Al hetgene gij zult doen,zal eene onrechtstreeksche poging wezen, eenen onrechtstreekschen aanslag tegen de partij, tegengle denkwijze die dezen persoon helpt vertegenwoordigen. Neen, onder kiesoogpunt mag men niet persoonlijk wezen, als men wil fier zijn over zijne denkwijze, en deze denkwijze open baar wil toonen, De persoonlijkheid is hier eene misplaatste betooging en eene verregaande kleingeestigheid. Uittreksel van Stadsverslag. Ziehier wat wij met de grootste verbazing lezen op bladzijde 10, wij konden bijna onze oogen niet geloven. Luistert n Uitgaven wegens buurtspoorwegenopen- bare plaatsenduikers en bruggen. frs 8,930-23 c. t Is wonder dat den volgenden post voor t reinigen der waterloopen frs 218 87 c., daar niet bijgelapt werd. Wat de buurtspoorwegen, daar verloren geloopen, hier wel mogen verrichten, ver staat de goede God, maar wij niet, dewijl over twee jaren nog zooveel buurtspoorweg in Dixmude lag als op mijn hand. Terwijl meu aan het hutseklutsen was, waarom voegde men bij de uitgaven voor de rioolen, de jaarwedden van burgemeester en schepen niet bijeen. En de kalotjes spreken van fabrieken Herinnert u, beminde parochianen, dat de geestelijken van dien tijd, telken jare tegen de Suikerfabriek bulderden en van op den predikstoel de wrake Gods riepen, dat duurde zoodrij maanden, omdat de wet niet toeliet, gelijk nu nog onder't katholiek mi nisterie, het werk stil te leggen. En wij hebben bier in stad eene ciment- tiehelfabriek gehad, en als Burgemeester Baert cimenttichels noodig bad, hij deed ze van Gent komen. Gaan wij verder. M. Baert was bloemmarohand en kocht te Deynze. En de bloemfabriek staat aan de Hoogebrug. M. Baert verkocht chieorei en kocht ze te Rouselare in plaats van in den stoommolen Paapboek te Dixmude. Schrijft toch nooit meer van fabrieken. Slechts eene enkele fabriek wint zijne 300 per cent en dat is de Goud- en Di-arawnCï mijn. Doch de werklieden winnen daar geen rosten duit. Eene nieuwe fabriek doet na de kiezing zijne fabriek rooken. 't Is monumentale kantwerkschool in de Stovestraat, 200 per cent voor de aandeelhouders. Valt de kiezing goed uit voor de liberale partij dan wordt eene papierfabriek ge bouwd langs den Handzaamvaart mei een begin van 80 werklieden. Ziet hoe de Armbesturen de arme lieden doen dolen langs wegen en straten. Hoeveel vrouwen en kinderen lijden honger, terwijl 30,000 frs van hun geld builengesmeten wordt zonder het minste nut. Dat zijn me de bestuurders van het goed der artne menschen, dat zijn |me schoone volksvrienden van 30 in de dozijn Op '18 October zal gansch de lijst van Moulaert met klank aan de deur gevvalsd worden. En dat zij het niet zullen gestolen hebben dat is zeker. Ziehier hoe zij onze zuurgewonnen pen ningen aan de vriendjes eu kiesdravers uitdeelen 1° 5,000 frs 's jaars aan de Tapschool 1 2" 1,000 frs i subsidien aan de kat.- olijke Maatschappijen De liberalen betalen maar de slokops luo- pen met alles weg, 3" 400 frs vermeerdering aan den nieuwen stadsontvanger 4° 500 frs paleis Mgr Moulaert 5" 000 frs - aan de groene piotten 6° 1000 frs aan de leerlingen van 't collegie (studiebeurzen) 7* 18,000 frs voor de beeldstormerij. 8' 10,000 frs voor een nieuw Vischhuis, als 't oude met 800 frs er nog honderd jaar kon staan. 9° G,000 frs voor mislukte peerdefeesten, 10" 14,000 frs aan de 14 nonnen der hos- picie (te Th:elt en Iseghem zelfde werk met 6 nonnen) dat is bet vierde van hun inkomen. It* 30,000 frs om van het H, Geesthuis een nieuwe Goudfabriek te maken. Halte-la En een Onderkom missaris voor 5500 inwoners Ja, beminde parochianen, uwe zuurge wonnen penningen worden te datnmelingë gesmeten ware 't maar van 't hunne ze zouden et' meer voor zorgen. Ziedaarwaarom'tkatboliekön moeten zijn die Dixmude besturen De liberale kandidaten van Nieupoort zijn MM. L. De Jaegher, li. Deswarte, A Geersens, J. Gommers, I,. Maertens eil E. VandeSompel. Alveringhem. De klerikale lijst is gekozen zonder strijd, zij was samengesteld zoo volgt2e reeks (uitgaand in 1912). MM. uebyzer Ed. landbouwer; Dedeurwaarder Is. herbergier Faure Egide, brouwer Upsomer H. landbouwer eil Verschaeve Justin, brouwer, i' reeks uitgaande in 1908. Billiet Richard, molenaar. Nooit in Veurne heeft men eene teraard- be telling gezien zoo roerend, zoo plechtig, zoo indrukwekkend als deze van M. Adolf De Hoon, Voorzitter van de Besturende Lommissie van het Gevangenhuis; Gewezen ingenieur der Noordwatering; Oud-Schepen der stad Veurne; Ridder der Leopoldsorde; Beschermlid van al de vrijzinnige Maat schappijen van Veurne. Vier lijkredens werden uitgesproken. In zijne hoedanigheid van Ridder der Leopoldsorde werd de militaire eer bewe zen. Dit afsterven is een onherstelbaar verlies voor de liberale partij, waarvan de dierbare afgestorvene een der oudste en beste strij ders was. De 2000 frs die een lijkdienst van eerste klas kost zijn in brood aan de armen van Veurne uitgedeeld. Wij bieden de diepbeproefde familie onze rechtzinnigste rouwbetuigingen aan. De IjCNslve tlu Génie Bij Sier/geval. van een «u medegatiixle erf nabij den steenweg van Lessen op Poelcappelle, Door 't ambt van den Notaris Tibürce Froot te Woumefi. daartoe in rechte benoemd, In eene enkele Zitting den Vrijdag 30 October f 908 om 2 i/2 ure namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. Beschrijving van hel te verkoopen goed. Gemeente Clercken. Eenige koop Een woonhuis met af- en aanhoorig- heden en bij titel H. 0—08—85 C. en by kadaster H. 0^-07—80 C. daarmede gaande erf onder bebouwde grond en tuin, staande en gelegen te CLERCKEN wijk Be Smis, nabij den steenweg van Eessen op Poel cappelle palende noord de Kerkfabriek van Clercken oost de weduwe en kinders Atmable Schottev-Lefebure te Bruggo zuid Leonard Muyïle-Desmyter te Clercken j west Lodewijk Rommelaere-Devick te Dix mude en voornoemden Leonard Muylle j bekend bij kadaster sectie B, nummers 276u en 296l. Thans ledig en om in het bezit tè treden met de geldtelling. Prijzie hagen en hekkens dertig franks, t/t Inslelptnning te winnen in de eerste oproeping De titels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van den Notaris Proot voornoemd. STUDIE van den TE DIXMUDE. Op Woensdag 14 October om 1 ure stipt namiddag, ter hofstede ran Louis Bivorl te VLADSLOO on MO DB 5 Oct. Per 1C0 kil». Tarwe 14.00 15 00 RoggeO.OO tot 00,00 Sucrioen 00.00 tot 0.00 Aariap. 10,00 tot 12,00. Ziehier de marktprijs Cureghem van 8 öct. Er waren ter markt 1395 beestell OsseD 560, stiers 94, koeien 741. Middelmatige prijs op *oetOssen 0-82 tot 0-94, stiers 0-72 tot 0-84, koeien eu veerzeu 0-72 tot 0-84. van Menagiegoed, Landshalaam, BEESTIALEN, bestaande in Merriepeerd, oud 8 jaren, 3 Melkkoeien, 2 Veerze- kalvers, Stierkalf, 2 vette Zwijns, 2 Zeugen, Zwijnemoer met 12 jongen, Haans en Hennen. Vruchten in schoven Aardappels en Beeten te lande. Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters te Dixmude. ter gelegenheid van Beerst-Kermis in den Keizer bij Cyrille Damman'Laleman. Bij vonnis van de Rechtbank van Veurne in date van 3° October 1. I., is Theophile Hosten, herbergier te Dixinude, in staat van faling verklaard. Be Verzorger, A. Valcke, Advokaat, Veurne. a ar 5 a 2 9 gS «2 ma 4 H CO fS - 5 o Si 0 ™- l?i I S s 0 53$ '-S «-s-f ra vili o-o 5 O t> o zal" -5-a fe c ilS m a-ë e "2^ a, J»» BSi® I. 1'OlS... lü« sterling. Aangekocht 4 obl'g Anlwei pen 1887 Serie 48200 'N™ 5 6—7 20. lv 7* $*9%; N' f v>". r Wondei-linge diefstal.— Dezer dagen heeft men een aantal kisten Wallherypillen gestolen die naar den vreemde waren gestuurd.'t Is lever- onderstellen dat de dieven even groote liefhebbers zijn van dit voortreffelijke purgeermiddel als de eerlijke lieden. De Rloemvazen, dit jaar gegeven bij elk pak «e Keakelncri* fl.i -flu Chocolad* zijn ontegensprekelijk de scboouste van 'l seizoen. is bel hoste poeder om linnen, flanel en kleedere" tewasschen, tafels, vaatwerk, houten of stecnen vloeren te schuren. Vraagt kosteloos staal aan de Maatschappij du Génie te Péruwejz (Henegouwen) Te verkrijgen hij Mad. wed. Flour,Groote Markt te Dixmude. Aan de zwakke, bleeke, afgematte, aan tilreAZuchtlijdende en neuraslheniekc lezers, be veelt men het gebruik der Pil van Dr Raphadl aan, "JftP 1 Ir. 75 in alle goede apotheken verkocht vtiTrSi. BOTER per kilo 2,70 tot 2,90 I BlEREE per 20, 2,70 tol 2 80 VEÜRNE. Boter per kilo.2-60 a 2-90 Bieren per *26, 2,90 «3 00 *m.i.njij.L. GEBOORTES. 1 Oct. Audrd llaesebaeri, zool) *an Benjamin en Amelia Pelagia Oepoorler. (Maria Doolaegbcstr.) 3 id. Karei Vercruysse,zoon van Elias en Helena Vanden bussebe (Wilgendijk). 3 id Arthur Eduwaere, zoon van Hector en Zulma Parmentier. (Kotiijtislraat). HUWELIJKSBELOFTEN 4 Oct. Hendrik Vandenbusscbe, schipper Ie Dixmude en Ida D'llondt, sdhippcrin te Oostende. 4 id. Theofie! Delrue, dagwerker en Hermancia Vandenmessynck, kantwerkster, beide te Dixmude HUWELIJKEN. 6 Oct. Gustaaf Dereepere. landbouwerszoon Ie Vladsloo en Maria l.udoviea Depla, dienstmeid te Dixinude De otidergeteekende logenstraft dc praatjes die ill hel Konijnestraatje in omloop zijn Hij verklaart dal bij de nieuwe sidof in zijne herberg wel en deugdelijk heeft betaald. Indien er iemand aan twijfelt ligt de kwtjtancic Ier inzage. Ch. Elle. TV» PoAlltori Een woonhuis dienstig voor A ■TttValIi'CII herberg „f winkel, in de Noordstraat, bock der Vcrkensmat lit. Zich te be vragen bij Charles Tileca. (lombat jaakaarl en «loerJkul op Xöhdag 1( October zijnde Becist Kermis in de Bijlander bij Aug. floury, Crootendijk Combat fanbaar! en vlaerbol, op zondag 11 Ocloher in 't Gouden Eiczemtje bij Ch De Boom. Combat jaskaarl en vlaerbol, op zondag 11 October zijnde Bcsrst kernns in den Haan bij Francis lluyglie. Om 8 ure groote meeting. Combat jnskanrl en vlaerbol, op zondag 11 October in het Vrije bij Aug Doiphen. Conibflt jaskltarl vloerbol en ringolbard zondag 11 Oct. in de Roode Roos bij Hip. Vrooine. I'rnehltge Clerkoern gegeven door de ver. eenigdo hei bergiers wijk Oostveslert op Maandag 12 October om 2 I ure stipt 11 Prachtige prijzen. Zie prograpimas .aatsi verbe terd stelsel van Amerikaansche Waschmachienen met onverbeter lijke Uitvringers, Ie koop of te huren aan zeer roordeofige voorwaarden, bij Jerome Monteyne Hoogebrug Dixmude. Demande pour la vc.nte aux particulier», po>nr tin article de coosommaiion Journalière,ddpositaire capable avec appoinicments et commission. Ou accordora la prél'drerico au c'andidat possddanl cheval et voiture pour visiter réguliéremenl la clientèle en ville el environs Cello place assure nn bon avenirb personne dnergique Ecf. IJ. T J. Office dc Publicité Bruxelle», tn S M 05 O H 4 05 a c m o *0 o? 9 O rel3 Cu m CO LU C3 =3 UI CL W5 EbJ 4 J (f) fs J O 05 W E o CO «f a B CC a T3 f-e O 4> <X> C C —«2 w b* CV a O-o c 5 - - eeg E 4>-S CD O a t- t- jï S ir

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1903 | | pagina 3