GRIJS HAAR ATTENTIE IANOS zijn de Cacao Chocolaad 1,65 de 1/2 kilo Gewaarborgd Zuiver RHUMATISM 4 GENTIEL DEKETSER-R&U \+m+i 1'lWPUiEli, STEÜEN irdeZIJOE Geld om hetwerkpensioen van 1 fr. te betalen. En dat zijn goudstukken voor de pastoors. Onze plicht. Een woordje aan de kiezers Aan de werklieden Malvina Dieusaert Oud huis Dorny-David, Alida Titeca, vrouw Pieter Yandycke, IPËM Bankhuis J.-J. Staesens, Bij Désiré Gatteeuw, Arduin- en Marmerwerker Wilgendijkstraat, Dixmude 6, THÉRÉSIENNESTRAAT, 6, BRUSSEL. BRUSSEL. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 De Cacao en Chocolaad A. Driessen, op alle Expositien met hooge onderscheidingen bekroond, Vraagt Melkchocolaad A. DRIESSEN. Fabriek Rotterdam. Voor ffoede piö,ap0nwen^eraenzic^')'''we^,,^LOü:ii"®B''ON<ïHE VALLINGEN lUG'LD', STIJVE HALS Q-ETE13S1 Verkrijgbaar bij gebr.QuatanneasDixmude OFG-ELETMistrouwt u ran Namaaksels omringd van een rooskleurig druksel ;,iZ\ téï Weel gi],geneverdlinkers,hoeveel mil joenen gij, voor de nieuwe wel, aan het Gouvernement verschuil Hebt gij ooit kunnen denken, arme werk lieden, die zooveel zwoegt om een frank te verdienen, dat ons pastoors ministerie mil joenen slaat uit den druppel die gij drinkt Ziehier de officiëelë tabel der ontvangsten op den genever Onder liberaal ministerie was de opbrengst van den genever 25 miljoen 's jaars. In 1895 werden 38 milj. fr. rechten betaald 1890 43 1897 01 1898 49 iji 1899 52 i/2 1900 56 1901 00 1902 70 1903 100 of daarbij. Wie vrij mensch is, moet zich herinneren dat zijne plicht is, ja zijne plicht van eer, voor geheel de liberale lijst te stemmen. Men moet op het oogenbiik der stemming alle oneenigheid, alle mistevredenheid, allen wrolc van kante leggen, welke meu tegen dezen of genen liberalen kandidaat zou gevoelen. Men prente zich wel in den geest dat men niet voor dien persoon stemt, waartegen men eenen hekel heeft, maar wel voor de Liberale partij, welke die kandidaat ver tegenwoordigt. Men denke wel, dat, wanneer wij onze stem aan een der kandidaten weigeren, wij in de kaarten spelen van onze klerikale te genstrevers, die wij hoegenaamd niet mogen ondersteunen of bevoordeeligen. De klerikalen ondersteunen of bevoordee ligen zou een verraad wezen Kiezers, luistert niet naar de beloften die zekere klerikale kandidaten u zouden doen. Verstoot al hunne voorstellen, 't is gelijk gewelke. Doet uwen plicht, en stemt voor geheel de liberale lijst De schandaligste leugens worden door de Moulardisten verspreid. In de hoop eenige stemmen te winnen hebben zij reeds zestien plaatsen van controleur op den Tram en twee en dertig van kaartjes- knipper. De tram zou zes statiën hebben van de spoorhalle tot aan stadskerkhof. Moeten de kaloten toch waarlijk ver geko men zijn om tot zulke middels den toevlucht te nemen, en moeten zeggen dat zij op niets recht hebben. Dat alles toegekend is met een concours. Kiezers Zoudt gij niet walgen als gij die volksbe driegers aan 't werk ziet. En zeggen dat er ongelukkigen zijn die al die vorte beloften gel oo ven. Kareltje loopt de herbergen af en toont zijn potte- monnaie met vijffrankstukken. Van waar dit geld Wacht maar 'k zal deze herberg koopen, hou op Sarelke Kiezers Indien de kaloten u geld aanbieden, aan vaardt het, maar behoudt niettemin uwe vrije en onafhankelijke gedachten en stemt voor de liberale lijst. De Hospicie en Armen, met een inkomen van 100,000 frs, roepen de armen toe Trekt op naar Veurn-Ambacht Schooien is ook een ambacht En Pitotten, de algemeene bestuurder der Armgoederen heeft 50,000 frs van uw geld in nutteloeze werken buitengesmeten. Is het dan te verwonderen dat zij u geen pensioen meer kunnen geven. Acht jaren zijn vervlogen, arm volk, sedert M. Baert, in die groote volksmeeting uitriep Werklieden zooveel gij zijt, worden wij gekozen, krijgt een frank daags uit Fortunatusbeurze der Hospicien, en zoo ik mijn woord niet houd gij moogt het mij verwijten gelijk waar. Zeg, Mgr, welke rechten heeft de Kerk ooit aan den werkman gegeven Rechten Van waar komt gij Geene rechten Tevreden met uw lotLater... hiernamaals.... daar zullen wij allen gelijk zijn... In den hemel zullen wij allen gelijk en gelukkig zijn hier op deze aarde kan zulks nietzijn... maar later... later... later... Dat zijn uwe rechten, werklieden Plichten, ja Maar rechten, geene opvolgster F. Uorny Statiestr Volledige en zekere genezing De Nieuwe London Eenige depot te Dixmude bij de weduwe Vepineersch-Notthé, 2, Pastorijstraat 2. Oostende en Veurn$. De Bank te Veurne, gevestigd Appelmarkt u" 7, staat onder 't beheer van M. Heliodóbe de Spot. Aankoop er. verkoop van belgische en vreemde woerden Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle loe- geu Eskompteering van wissels en mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J. J. Staesens,aan deni ntrest van 's jaars, uithetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 i/i "/,'s jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing vATrdrie maanden. Steenen buizen van alle grootten met toebehoorten. Vensterglas, serreglas, spiegel ruiten, kaoerglas, jalousien, mastiek Schoone keus lijsten voor kaders. Electrieke bellen en alle toebe hoorten voor het plaatsen, timmerman, Paaphoek, 9, Dixmude. D E Magazijn van Grafzerken en Kruisen voor kerkhoven, Marmeren schouwen, Eccaussinsche en Dooruijksche zillen, Peerde-, Koei-, Zwijn en Hondebakken, Deksels met ringen voor aal- putten, Water- en Citernsteenen, Koeislieten, Marbels en Mortiers voor molens, Landpalen, Goten, Plinten voor binnen en buitenmuren, Cimentlegels, Cernmique tegels, Geieische tegels in alle kleuren, Botertafels, Pilasters voor hof- balien, Kool.terre, Sehipterre, Schipwerk, Pek, Oiment, Plaaster, enz. Eerediplomas op al de tentoonstellingen IiCveraHi' v»ii lïe ConiervtiloriasHS ei» iTIiixlekscholcii vaii Bcljstii*. ficveranr tier scholen van «le shtd IBrusscl. CECILIAN toepasselijk aan alle piano en laat iedereen toe met kaast en gevoel te spelen. fCIccti-ischc l'fanos. Mil's Otto MoDiitjsa's, St. .f nmolistraat, 1*5. Uriijtgc Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (Au Tendeur) L) ROGGE RIJ EN V ERWERIJ van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kintlerkleedereD gordijnen tafelkleeden en kamerbehangsels; chals; handschoenen, pane enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen.Alle stukken aan mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. Oemntige prijzen. Depot bij Piet eb De Cocic. Wilgendijk, 19, Dixmude. WEL GEKOZEN ZIJN, zijn over de geheele wereld bekend en worden als om strijd geroemd om hunne fijne smaak, hunne zuiverheid en groote voedingskracht. Niemand zal zich ooit beklagen een proef genomen te hebben. Die er eens mede kennis gemaakt heeft wil geene andere meer. i O.n altijd eene goede gezondheid te genieten, neemt men 3 maa G per week, des morgens of 's noens voor eten, een of twee I STAM 15 A E BTS-PILLEM Q Die pillen enkel samengesteld uit uittreksels van de zuiverst* ffl Planlstofen, wier tegenwoordigheid in het lichaam van den mensch SÖEIÏX DE MINSTE STOORNIS KUNNEN TE WEEG BBENGENzijl! eene w ire weldaad voor het menschdom. Duizende en dnizende personen Q getuigen dagelijks hunne waarde, hoven alle andere remedien, ffi ware gezondheids-pillen. QfovifJaAvfc-PllloTl iu versterkende en zuiverende ULClIIUclCi l 3 1 lilCil voorkomen en genezen de ziekten door <\egal en de slechte vochten voortgebracht Lever- en Miltziekten, Maagziekten en Zuur, Geel- zuchtslechte Teeringen, Hoofdpijn, Jicht, Rhumatism, Geraaktheden Puisten en Velziekten. I Prijs de doos t I frank !>0 eeulimen. Algegseae depot bij H, STANDAERT. apotheker, Steenstras!. 51, Brugge. Depot te Dixmude, bij Verwaerde enGHYSSAERT, apothekers. 8 36 «jasa im £s><m uocsk «ocst Groote Markt, 18, Dixmude. (Per duizend genomen aan fabriekprijs). Ook te bekomen alle slach van kruidenierswaren van eerste hoedanigheid Voordeelige prijzen. is de best werkende en terxelfdertijd de gemakkelijkste* remedie om te genezen MAAGVERSTERKESÊOE en ZUIVERENDE PILLEK Kl t zijn de Uitgever, ELG, VAN CUYCK, Dixmude f.cbt tilk«iuiDwljziiig. Deze bestaat eenvoudiglijk in het ont plooien van in t h'.-ul wuite en 1s t leggen ep de plaats waar men pijn voelt. Dg ertiiue vooivtii g die nnui moet tictii' n is dal de wat te goed op de huid houde, dit is eene vormi-hte voor de goede werkinti. Indien uien eene spoedige en energischer wet king verlangt, moet men de wuite besproeien met azijn of lauw water alvorens ze op te itggett. BEL ALRIJK RICHT Laat niet toe dut een v- rkooeer u - ene namaking of eene naboot sing geve, onder het slechte vooi'wetidsol, bijvoorbeeld, dat hij vo®f het oogenbiik geenen ïHiiRMOGÈNn heeft Tndien deze weinig delikate verkooper er belangt bij heeft u een namaaksel te doen aannemen, hebt GIJ er belang bij v or uw geld, het echte produkt te krijgen. De doos, fr. 1.50de halve doos. fr. 0.80. Wordt verkocht L 1111 'Vr— A 1.ÜÜÜ ■■g-i.,..,,..» l'L 1 'l heeft de eer liet publiek kenbaar le maken, dat zij zich komt te placemen als lileenuanksler. Door bare genadige prijzen en trouwe bediening hoopt zij de gunst van eenieder te winnen. Aankomst van een groot assortiment meubel- papieren, ie beginnen van 15 c. de rol, crOme en gekleurde gordijnen in fanlaisie sloffen, gemaakte sloors, sclioone keu-s van lafel- vloer- en trapiapij- len, linoléums en toilc-s cirées. Eerste soort van erin, wolle, zeegras en al wat den tapijtsierliandel betrek. IMaeeineul van rouwkapellen. Ï?riïl<f TAlMar Alwl<# z'jncgebouwen,koop UI <lUu£ Vdill waren, meubelen, vee enz O enz., wil doen verzekeren tegen brandgevaar, wende zich metalle zekerheid bij de Antwerpsche maatschappij Secttriias. de beste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Wnumen, Alfona Ue liraer Toinmelelii Men begove zich ook bij hem voor - Verzekering op het Leven. Verzekering dor Werk-ongevallen Verzekering derongevallen metpaardenen rijtuigen van alle rhumatieme flerecijn, sciatiek, zoo wel pasheg-innende als vei onderdo, door Iip- gcbruik van peil de Bretagne. Depot Dij M,„ J SIMONS-HOORE- TjAIiR 1goedkoop schoenmagazijn, WeRtstraat, Ui x mude. in de Ma Campagne, F.essenweg, maakt hare kalanten bekend dal zij haar stiel van Kleermaak ster voort doet Poor haar trouwe en goedkoope bediening hoopt zij de gunst van eenieder te winnen V do RVI)*» biBUko awuAt f[.3t - m vn MrcM, h#- 'f kirtTJsitna «a *3 T f l vs* leert fct'XhM w©|f. 9 V<M*krl la Vin tf. I_»0 fr. js.öo i Hgflrthi IhkULfdtlRAiii fr. K.OG tïtM* F Rechtover de gewezen potlerij. i M i M i ut 11 H ADE BE LACRI t Is A Om altijd eene got de gezondheid rt\ te genieten, eene methode Is waar en zal altijd waar blijven,^ van zloh op tijd en beta melijk te purgeeren. itaar daarom moet het purgeermiddel en het mag uit zich stelven geene oortghe zijn van eerslap-, wgofsirhte.i. aan .GO de doos van 35 Pillen. Gf 3 t G THERMOGENE Deze goede purgeermiddel I bestaat, hij is den dag van [vandaag de wereld rond gekend. Overal 1 wordt hij aanzien als de ware huisvriend STiftCfi Eft Y'S-iPiL. L 1. W zul- voren (Mi vei kloeken IigI hln.-tjverdrijven Slijmen, ©a.1 en a lt- Sleehrs Voebira. STANÖAüRr^pöllLLN zjn hel ï>©f£lg:eto Sehoi dmi<idU*ï a le slechte Sto&teu (ill bijz Midet'iljk do 2nöu©iaa:a of zoo ffezeide slunsezickte. STARDflERT'S-PIf.LüN penezen onmiddellijk: Verstoptlnd<i1I,eTer*Ii-kteii,ni»:ig'pijne!iZour1OeeIaiuciit, slechte spijtverteerias', Koofdplju, Keeren der Jaron, Jleht, Kbumatism, têeraattbeld, Pai.teu en al c Velziekten. STANDAERT'S-PILLEN woriion bij voorkeur genomen me teen goede maaltijd en kunnen nooit de minste stoornis in het lichaam teweeg brengen ioegeregeld dat het fabriekmerk draagt en de firmaifulhuk H. STANDAERT.Stttntrut. BRUGGE. Verkrijgbaar is allegoede Aaotheken. tilak Li KW tüh.k9

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1903 | | pagina 4