M. AIoïs VERBEKE, M. Dés. SERRU YS - JEAN, Zondag V Mei, te D1XMUDE ABSOLUTIE! Zondag 1- Mei 1804 60* jaar. voor de Stad en het Arrondissement. Wetgevende Kiezingen van 29 Mei 1904. GROOTE valsch kiesstelsel den Koning aanvielen Welk gebruik zware lasten 't ministerie der open bare onzedelijkheid. Weg met zulke volksbedriegers PRACHTIGE VERGADERINGEN Abonnement ten allen tijd voorop betaalbaar. Aide abonnenten genieten het recht jaarlijks een bericht van 10 drukregels, hunne neerlng of beroep betreffende, drij raual kost- loos in on» blad te lijven. Alle afflchec hg den drukker van dit blad gedrukt worden eens onvergeld ln hetzelve geplaatet. Men wordt aanzocht alle hoegenaamds artlkelg uiterlijk tegen Vrijdagavond vrachtvrij en ondertee kend toe te zenden. Z(| jVf I 1 f O TZ> "T A ^e bekondmakingen betalen 20 centiemen per X JL—IJ3T kZ-5 I J I ^-\ I J drukregel; rechterlijke eerherstellingen 1 fr.; von- Werkmanspensioen: I Fr. daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. drukregel; rechterlijke eerherstellingen 1 fr. nissen 80 o. Er worden wekelijks exemplaren van dit blad gratis gezonden ln de voornaamste herbergen onzer omstre ken, ten einde aan de annoncen, welke in ons blad geüjtii worden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft In by den drukker van dit blad, ook 1q de Poetbureelen of by de facteurs. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Kandidaten der Vereenigde Liberalen van het arondiasement OOSTÜMDË-YEHIIIIË.OIXSIIIIDE. Nijveraar en Oud-Senator. Grondeigenaar. om 3 ure namiddag in de Bourgondische Schild WOUMENSTRAAT zullen r h-t woord voeren Müri. Alois VERBEKE, outi-setiator en groot-nijveraar, Désiré SERRUYS-JEAN, grondei genaar, Adolf BUYL, volksvertegenwoor diger •n een zeer talentvolle spreker uit BRUSSEL. TWEE Zondag hebben de liberalen van Oostende den kiesstrijd geopend m t twee welgelukte ktesver»;adering«n 's namiddags te Maria- kerke en avonds in het lokaal van Help U Zelf. 's Namiddags om 3 ure waren re*ds talrijke H"lp U Zeloerx vergaderd aan P til Paris va-i waar zij den heer Buyl, volksvertegen- wo irdiger vergezel len naar Mariakerke, waar hy het woord zou voeren. De laufur-n *an Mariakprke hadden eraan gehoul»*n hunne vrienden van Oostende te gemoei te komen, en 't ls onder 't spelen van tenig" pas redouble's dat wij iu de groote zaal van M, Verdoolaeghe aankwamen. In een oogw mk was de zaal proppensvol. H-ft bureel werd gevormd uit de heeren H. Van Graef-chepe en Jos. Pilaels, voorzitter en onder-voorzitter der Politieke Afdeeling van Hip U ZelfD. Serruys, kandldaat- eenateuren Buyl, volksvertegenwoordiger. De voorzitter opent de vergadering met eenige woorden van dank aan de fanfaren van Mariakprke en de talrijk opgekompne Maria- k«*rkenaars, die als voorheen getrouwe sol daten genleven zijn. Hij maakt vervolgens eene vergelijking tusMcheri de kandidaten der klerikale lijst, die door niemand gekend zijn, en dezeder liberalen MM. V-rbeke en S rruys. die integendeel ge kend zijn ah ware volksvrienden. V/ Huy' komt aiu 'l woord en eene ovatie valt hem te beurt Met een glo«d en talent hem «iaën onder houdt hij gedurende een half uur zijne toe- hoorders, over den goeden toestand en om standigheden WAA'in wij ten strijde trekken en •ene z-gepraal verzekertshit de twee kandl daten MM. Verb*ke en Serruys voor en doet hunne verdiensten en bekwaamheid uitschijnen tegenover d- katholi-ken en eindigt met een warmen oproep tot den strijd. (Spreker wordt herhaalde mahn en langdurig toegejuicht.) M. Serruya staat recht om te spreken, en W"rdt op eene ovafte oothadl. Hij bedankt voor de toejuichingen die reeds •en eerste goed teeken zijn voor den uitslag. Bedankt het muziek en verklaart maar weinig te zeggen te hebben na de prachtige redevoering van M. Buyl, die gansch het programma beeft uitgelegd. De verdlensteiy ke kandidaat doet vervolgens een breedvoerig onderzoek over de stoffelijke belangen der kiezers, namelijk, de belastingen, de staatsschuld, de belangen van den iand- bouwer, den toestand der buurtwegen en komt dan op het punt der bemoeienis der priesters in de politieke zaken. Spreker haalt als voorbeeld aan eene kandi datuur die door den deken van Ghistel opge drongen werd om de broederstryd aan te gaan. H l gevolg dezer alles behalve christelijke daad van den deken is, haat, nijd, tweedracht zaaien en familietwisten doen ontstaan. (Lang durige toejuichingen.) Wij zijn in 't g«he#»I tegen de geestelijkheid niet, roept spreker uit, maar wij houden er sterk aan dat d« prieshr zich b-moeie in zijne kerk, de onderwijzer in zijne school en de burgmeester op't stadhuis! (Een «lgemeene kreet: L°v« M. Serruys! weergalmt ln gansch dn z»»al.) MM. Buy/*n Ynn Gyaef schep* doei» nog een laat sten oproep en de vergadering gaat onder den besten Indruk uiteen. In HELI* U ZELF s. 's Avonds had eene kjpsver^adering plaats in het groot lokaal van Help U Zift» Oostende. De groote za*l was waai lijk te klein om de talryk opgekomen menigte te b vatten. Een groote geestdrift heerschte onder de leden en men zag de strijdlust op ieders aan gezicht. De vergadering werd voorgezeten door M. H. Van Gra«fschepe, voorzitter van Help U Zelf, hebbende aan zijne zijden de heeren A. Verbeke en Dés. Serruys, kandidateu- senatoors M. Buyl, volksvertegenwoordiger en M. Jos. Verbeek, adv»>kaai te Brussel, ult- genoodlgd om het woord te voeren. M. Van Grnefschepe opent de vergadering met aan de leden de heeren Verbeke en Serruys voor te stellen, en ln 't bijzonder M. Verbeke dis sedert de stichting van Help U Zelf tot den dag van heden een der mildste ondersteuners der Ziekenbeurs ls geweest. Hij ls overtuigd dat de leden eene hardnekkige propaganda zullen maken om op 29 Mei de heeren Verbeke en Serruys zegepralend uit de stembus te doen kompn. Hij verleent het woord aan M Verb'ke, kan- didaal-senatoor, die na langdurig te ziju toegejuicht geweest, de volgende redevoering voordraagt Geachte Vrinden, Ik ben z«er gelukkig eene gelegenheid te vinden om hier het woord te voeren, in een midden grootendeels samengesteld uit het leverigBte en werkzaamste gedeelte van onze bevolking. Gij zult zeker van my niet ver wachten dat Ik u, geiijk sommige valsche profeten, d»n hemel hiernamaals of den hernel hier op aarde belove of dat ik, om uwe stemmen te winnen, zou trachten u met valsche beloften en vleieryen t« paaien. Gy kent mij en ik hoop dat gij aan mijne rechtzinnigheid niet zult twytelen. Ik weet dat het lot van vele arbeiders en ln 't byzonder van de visschers op verre na niet benijdenswaardig is. Ik weet dat. met den goeden wil van de openbare besturen en in 't bijzonder van de regeering, er vel aan uw lot zou kunnen verbeter i worden Maar wat hebben onze tegenstrevers vo »r u g*daan In tijd-n van kiezingen no rnd-n zij zich uwe beste vrienden en later bekommerden zij zich niet meer om u. Ik mag u verzekeren •lat, indien ik naar den Senaat moest gezouden worden, ik steeds bereid zou zijn om uwe klachten te aanhooren en met u naar de mid delen uit te zien welke zouden kunnen aange wend worden tot verbetering van uw lot. Indien er werkmanswetten moeten gestemd worden die uwen stoffelijken en zedeftjken toestand moeten helpen verbeteren, weest er van overtuigd dat ik mijne goedkeuring niet zou geven aan wetten welke maar gemaakt werden uit oogverblinding om ze later on uitgevoerd en zonder toepassing te laten, zoo als wij het gezien hebben met de klerikale werkmao8wetien. Hunne wet op de dronkenschap was anders niets dan een middel om op den rug en ten nadeele van het volk nog meer millloenen te kunnen kloppen. De dronkenschap, die plaag der dorpen, gelijk onz* beroemde Vlaamsche romanschrijver Hendri'f Conscience ze noemde dient ernstig bestreden te worden, meer voor het welzijn van 't volk lan voor 't welzijn van de staat-kas, gelijk de klerikale regeering er zich op toegelegd he«:t, dit laatste alleen in het oog houdende. Hebben wij ook niet gezien dat de klerikale regeer' .g, uit zuiver kiesbe- lang, de wet op de beh ing der loonen ln de herbergen opschorste 't Ja, eene wetgeving ln zulken zin opgevat, is nl«ts meer dan oogverblinding en aan der gelijk volksbedrog zou ik mijne goedkeuring niet kunnen verleeneo Uit al mijne macht zou lk aandringen opdat de wetten, gemaakt ln 't voordeel van de ai beidende klas, eerlijk en stipt zouden toegepast worden. Voor wat verder de stoffelijke belangen van den werkman betreft, zou ik aandringen op eene rechtvaardigere verdeeling van de be lastingen. De belastingen moeten meer ge- even redigd zyn aan de middelen van degenen die ze moeten betalen On zouden niet mogen drukken op de eerstelevensbehoeften, de eetwaren van den werkman. Ook zouden de oper. )are besturen en in 't byzoi.der de regeerlu- al hunne aandacht moeten wijdeu aAn da uitbreiding van het vakonderwijs. Al de landen waarde Vandel en de nijver heid gesteund worden d ;>r eene ontwikkelde werkersb-volktug zien niet alleen hunnen algemeenen welstand p ingroeien, maar de werkersklas zelve, bezit er meer het bewust zijn van hare waarde, m.gop hoogere loonen aanspraak maken en vindt er meer gemak van werken, oriHat er het^gereedschap en de werktuigen meer volmaakt zyn en den han denarbeid helpen verzachten. Het ligt in den aard z*f van de klerikalen om het volksonderwijs d bekrompen wijze ingetoomd le houden in ^plaats van het uit te breiden en meer prT*Vtk. h te maken in ver- Me-r onuerwija vuurde arbeidende r.iaS<.uu zou natuurlijk leiden tot meer politieke rech ten en tot meer gelijkheid. Daarom hebben de liberalen van Kampr en Senaat niet geaarzeld in bun programma op de eerste plaats de verbetering en de uitbrei ding van het volksonderwijs te «tellen alsook de gelijkheid voor de armen als voor de rijken tegenover de verplichting van zyn vaderland te dienen. Wij willen de onteerende plaatsvervanging zien afschaffen en wij willen tot meer verdraag zaamheid en tot meer verbroedering komen tusschen de verschillende klassen der maat schappij, door arinen en rijken te vereenigen rond het nationaal vaandel om het desnoods gezamentlijk te kunnen verdedigen. Wij zouden ook ln den Senaat al onze zor gen wijden aan de verbetering en de stipte toepassing van de wet op de werkongevallen. En als ik zwg stipte toepassing van de w«t op de ongevallen, wil lk daarook mede z*gg«n volledige toepassing, zelfs en in 't bijzonder voorde visschers. Het is waarlijk ongehoord dat de klerikalen, met minister Francolte aan 't hooid, zien er tegen verzat hebben op de visschers d* voor- daelen van deze wet toe te passen. Indien er een bedrijf ia waar men om zoo te zeggen ge durig aan gevaren en ongevallen blootgesteld ls. dan is het zeker wel dat van de visschers. Uwe taak is lastiger, uw leven zelf stelt gij steeds ten paude, terwijl uw loon onregel matiger is dan van andere werkers. Gij hebt dau ook meer recht op vergoeding wanneer een ongeval u treft. Onzen vriend, de heer Buyl, verdedigde krachtdadig uwe rechten in de Kamer en d rong aan om u de voordeelen van de wet te laten genieten. De heeren Buyl en Janson hadden een amendement opgesteld om die onrechtvaar digheid te doen ophouden. Het wordt ver worpen de drie katholieke volksvertegen woordigers van Oostende hebben uiet gestemd voor het amendement Buyl en Janson. De minister Francofte wild#» er ook niet van hooren onder het belachelijk voorwendsel dat gij eigenlijk niet de loonbedienden maar de gpas8ociè«rden van de reeders zij'. Ja 't ls belachelijk Ook zou ik al mijne krachten in spannen om de wet in zu'ken zin te do-n ver- an(e'Pii d.it #ru, zonder veel formaliteiten en achtergeloop of uitstel, rechtvaardige ver goedingen zouden toegekend worden, wanneer een ongeval u treft. H«t sparen, de werken van ouderlingen bijstand, de ziekenkassen zouden wij stellig ook op alle wettelijke middelen helpen ont wikkelen. Wat de ouderdomspensioen betreft, wij aarzelen niet ze te bestempelen als eene almoeg en de liberalen zouden aandringen opdat het bestaan van de afgesloofde werk lieden ten minste wat menschelijker en be nijdenswaardiger zou verzekerd worden in hunnen ouden dag. Wanneer over eenige maanden 15 millloen nieuwe rechten op den alcool werden gestemd, stelde mijnheer Buyl voor 6 mlllioeu op die 15 millioen te nemen, om het ouderdompen- sioen van 65 frank op 100 frank te brengen. Dit voorstel werd verworpen door de rechter- aijde de klerikalen, tegen de linkerzijde. Voorwat het vergunningsrecht betreft, dit mo* t afgeschaft worden om dat het onmachtig is tot bestrijding van het alcolism en niet in evenredigheid van den verkoop. Dus ten voordeele der grooten, ten nadeele der kleinen. Ziedaar, waarde vrienden, eenige punten waaraan ik al mijne aandacht zou wyden. Ik zou my niet willen pUchtig maken aan het bedrog met u te verzekeren dat lk u allen rijk en gelukkig zal maken dat ware eene schan delijke kwakzalverij. Maar ik kan u eerlijk verzekeren dat ik mij altijd ernstig zal bezig houden met uwe stoffelijke en zedelijke be langen, met alles wat uw lot zou kunnen ver beteren. Het is met dit doel dat wij op uwe mede werking en uwe stemmen rekenen voorden triomf van de liberale partij. M. Serruys richt zich op zijne beurt tot de talrijke toehoorders en verklaart gansch en geheel aan het programma door M. Verbeke voorgedragen, aan t« kleven. Voor de eerste maal dat Ik uwe vergadering bijwoon, ben lk waarlijk getroffen door de groote menigte aanwezigen. Ik ben den laat- st#*n by u aangpsloien, maar toch ben ik voor uniet onbekend; wij zijn allen vereenigd door dezelfde denkwijze van vrijheid en volksont voogding. Ik weet dat de c H lp U Z°lvers altijd het voorbeeld gegeven hebben van hunne opoffe ringen en dat het van hunne pogingen ls dat de b#»sllsslng van eiken slag af hangt. Uwe macht is groot, door uw getal en door uwe krachtdadigheid, pn ik ben verzekerd dat gy nogmaals met dezelfde bereidwilligheid den strijd zult aangaan om de liberale grond beginselen te doen zegppralen. To j Gij hebt my de eer aangedaan mij als eere lid in uw midden op te nem«n en myne kan didatuur voor den S naat go«d te keuren. Om u mijne dankbaarheid te betuigen zal ik van nu ai geen orï&ffnbltk m'èer taten voörbijgaan om v1,1 overtutjnü mijn verleden en aan de liberale partij. (Toe).y Spreker drukt nogmaals den wensch uit dat het programma door M. Verbek® voorgedra gen op 29 Mei moge zegepralen en hekelt het gedrag der twee klerikale senatoren die zich niet het minst om de zaken hunner kiezers bemoeien. Sedert zij in den Senaat zetelen hebben zij weinig of niets verricht, en daarbij de heeren de Limburg-Stirum en Van Crom- brugghe achten het ztch zelfs de moeite niet de kie8vergaderlng van den Katholieken kring bij te wonen. Hoe kunnen er nog zulke domme raenschon gevonden worden die hunne stem aan die heeren verleenen. De kiezers zullen zich dit maal niet meer laten misleiden en ook geen geloof meer hechten aan hunne valsche kies- beloften. Zij zullen die jaknikkers hun congé geven en voor de libeialen stemmen. Toej M. Serruys eindigt met eenige propagande- middels vooralt te zetten en komt tot het be sluit dat, als elk zijnen plicht doet, de heer Verbeke moet en zal zegepralen Langdurige toejuicht gen Daarna nemen opvolgentlijk de heeren Jos. Verbeke en Ad. Buyl het woord, die elk eene prachtige voordracht geven over de be kwaamheid en verdienstelijkheid der kandi- didaten; hun programma; de belangrijkheid van den strijd; h«t kwaad door het klerikaal minlst#»rie sedert 20 jaar verricht en de nood zakelijkheid het aan de deur te kegelen. De heer voorzitter doet nog een uitersten oproep tot de leden en men gaat over tot de trekking eener tombola van 35 schoone pry* zen. bestaande uit werkmansgereedsohappen. De menigte ging uiteen onder den kreet van Leve M. Verbeke! Leve M. Serruys!! Leve de Liberale partij H. G. Wy houden er aan eens voor goed het ge weten der klerikalen te onderzoeken dte op zulke ellendige manier gedurende twintig jaar hunne medeburgers, de Belgen, om den tuin lelden en schijnheilig hebben bedrogen. Het zijn altoos de geestelijken die gebruik maken van den biechtstoel om een anders zonden te vernemon waarom zou dit nu ook niet e<ns net geval zijn met ons? Waarom zouden w(j op onze beurt niet eens optreden als biechtvader van het klerikaal ministerie die, weest er van verzekerd, vriend lezer, nog al een zwaar pakaken op zijn herte liggen keelt. Inderdaad Het ls alleen door bedrog, dank aan een dat toelaat kiezers te vormen zooveel men wil in die kleine dorpen waar de paatoor de opper- baas is en de liberalen geen kontrool kunnen houden, dat de wetgevende kiezingen nog eene kleine katholieke meerderheid ln Kamer en Senaat laten. Over twee jaren behaalden de klerikalen de overwinning omdat het land overeind had ge staan en dat zij het volk nogmaals om den tuio leid lan met zich als de redders van de orde aan te stellen. Wie heeft niet onthouden hoe de klerikalen tijdens hunnen schoolstrijd en beleedigden, hoe namelijk pastoor Keessen, i tin na klerikale senatoor, zich daarin onderscheidde, en wie zal niet vinden dat de klerikalen, die zich nu zoo gaarne als ordehandhavers aanstellen, de ergste revolu tionairen zyn geweest. Wij weten dat de woelingen der socialisten vele buitenlieden tot nadenken gebracht en misleid hebben maar de onlusten die plaats grepen waren oorzaak der misbruiken van 't klerikaal ministerie. De menschen zijn dus bedrogen geweest wanneer zij dachten dat zij, met de klerikalen aan 't bewind te houden de rust van 't land verzekerden, want nooit hebben in ons land meer onlusten plaats gehad dan onder 't kleri kaal ministeriede geschiedenis is daar om het te bewijzen. Nu het and kalm ls, moet men noodzakelijk zien welke misslag dan ls begaan geweest. Met Mei, moet men gansch het arrondisse ment door toonen met te stemmen tegen de volksbedriegers, tegen de klerlka* len hebben de klerikalen van hunne overwinning van over twee laar ggmaakt Zij hadden >r kunnen veelal Zij hebben het natuurlijk niet gWfaan. Maar van hunne overmacht hebben zy miehruik gemaakt, in eene omstandig heid die iedereen zich nog moet herinneren, maar die het noodig is van tyd tot tyd eona weder op het tapijt te brengen. Want onze tegenstrevers, natuurlijk, in hunne gazetten die voor doel hebben de men- schen zand in de oogen te strooien en alle vrijheidsliefde tesmoren, gebaren vannBertje» zooals men gewoonlyk zegt. Wij willen spreken van de nieuwe die onlangs gestemd werden op den alkool. Weet gij, a(koolverbruiker8, hoeveel mil- 1 lontjes gij, reeds voor de nieuwe wet, aan het Gouvernement betaaldet Hebl gij ooit kunnen denken, arme werklie den, die zooveel zwoegt om één frank te ver dienen, dat het christelijk Gouvernement tal rijke millloenen zou slaan uit den druppel die gij drinkt? Welnu, ofüciêele stukken bewijzen dat ln 1904. de lasten op den alkool san den Staat de schoone som van Ttf.OUO.OOOflrank zullen opbrengen. De nieuwe vermeerdering ls van 50 p. h. en brengt dus meer dan twintig millloen op. Het is dus Mteriyk van den druppel van den werkman, van zijne armoede, van de ramp en het lij len van zoovele moeders en kinders, dat het klerikaal ministerie le» ft. Man heeft met recht dit ministerie ge- heeten Hoe zoudt ge willen dat zulk gouvernement dan het inzicht hebbe maatregels te nemen tegen de alkoolplaag. Zonder deze plaag, zonder de millloenen aan de arme slachtoffers van den alkool ontfutseld, ware de staatskas aanstonds ledig. Weeral hebben de klerikalen het volk be drogen toen zij zegden tegen het alkoolism le willen stryden. De waarheid is dat er een gat ln de Kas was g«maakt,dal men moest dempen wilde mini ster de Smet de Na«yer nog eenige jaren met boni's kunnen voor der dag komen, waarmede hij nu zoo gaarn prykt. Was het tekort dat het ministerie door het uil buiten der alkoolplaag heett moeten dempen niet sedert lang voorzien Maar, wel ja l Reeds in Juni 1900, schreef de zeer kleri kale Courrier de Bruxellea a Deze dwaze ver spillingen lelden het land naar de afgrond. Wanneer een uiterst klerikaal blad zulks schrijft, zou een klerikale minister er toch moeten acht op slaan. -uKuu uoiaioii *,\j liCUHÜUlti Hij eindigt met een oproep op lat allen als man v mr e h eren Verb-iie en S jrruys zou t- n stemmen (To juichtngen met tl- b-hOfTj, "^S,, i O— jnaKon ntc2 "ut-, w - V t- -•» nu or hei vuik

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1904 | | pagina 1