Klerikale boni's! geld te breken met hamers. de uitgaven gedurig vermeerderden. geldverkwisters zijn geweest. Zijn de belastingen dan vermeerderd Weg met de belastingen onrechtstreeksche be lastingen Men heeft u toegenepen, den truk van den Alkooi gaan slapen op de sofa's Zoo is het ook ditmaal gebeurd De vijftien millioen openbare schuld op de koffie goede voorstellen de schoolsoep afschaffing van het vergunningsrecht Eene andere schurkerij pensioen der oude werklieden. accijnsrechten op het bier. koffie, cacao en thee. de eetwaren, groensels, gisten, enz. M. Delantsheere, klerikale overheersching Om de klerikalen te beloonen Oproep! Alois VERBEKB Dés. SERRUYS-JEAN. Minister de Smet de Naeyer veegde daar zijn botten aan en ging maar voort met Bij de bespreking der voorlaatste begrooting van wegen en middelen bewees MSam Wiener liberale senator voor Brussel, dat de begroo ting met een tekort sloot. M. de Smet de Naeyer loochende het af, pochte met zich zeiven zooals gewoonte, maar was dan reeds van gedacht eenige weken later nieuwe millioeuen van het land te eischen. Bijgevolg had hij eens te meer het volk om den tuin geleid 1 Nieuwe lasten moesten door het Gouverne ment gelegd worden, aangezien Wie de klerikalen hoorde toen zij minder heid waren, weet nog hoe zij de liberalen voor geldverkwisters uitmaakten. Welnu, onder het liberaal beheer werd er nooit meer verteerd dan 318 millioen per jaar. Sedert 1884 is de bevolking van Belgie ver meerderd met een zevende en in verhouding, zouden de uitgaven mogen vermeerderd zijti met 4L.» millioen. In dit geval zouden de klerikalen zooveel verteerd hebben als de liberalen en dus, vol gens hetgeen zij van ons zegden, ook Maar in plaats van 45 millioen, verteeren zij SfclI millioen meer dan <le li beralen, zoodat er, sedert de klerikalen aan het bewind zijn, jaarlijks over de twee millioen meer verteerd wordt in ons land. Van waar zou dit geld komen, zoo niet uit den zak der lasten betalers Heeft minister de Smet de Naeyer misschien eene andere bron waaruit hij geld kan put ten Iedereen weet dat de minister niets anders heeft dan de belastingen om geld te slaan. Ziehier eenige cijfers om het te bewijzen, en waartegen al de leugens der klerikale ga zetten zullen schipbreuk lijden In 1880 brachten de rechtstreeksche belas- tingen 154 millioen op. In 1885, na de stemming der nieuwe belas tingen door het ministerie Graux beliepen zij tot 164 millioen. In 1904 na twintig jaren klerikale dwinge landij zijn de rechtstreeksche belastingen alleen tot «HO millioen geklom men. Gezegend niet waar, vriend lezer, dit kleri kaal gouvernement dat aan hei bewind k^am onder den kreet zij eerlijk} aan het land hadden bekend ge maakt dat nieuwe belastingen noodig waren. Hel liberaal ministerie deed tien millioen nieuwe lasten stemmen. De klerikalen verklaarden deze belastiüg nutteloos Het volgende jaar kwamen zij aan het be wind, en hadden zij rechtzinnig geweest, zij hadden de lasten, die zij nutteloos hadden verklaard, moeten afschaffen. Delen zij het? Neen, zij behielden ze en vermeerderden ze zooals wij hooger op bewezen hebben. Nogmaals hebben zij het volk om den tuin geleld Daarmede was het niet al. Minister de Smet de Naeyer, een stoute kerel, verklaarde onlangs in de Kamer dat hij zich liever van de bedient dan van de rechtstreeksche, omdat het volk de eerste betaalt zonder het te weten. 't Is de bekentenis van de oneerlijke poli tiek in zake van belastingen door het gouver nement gevolgd. 't Is eene beleedlgtng voor den armen werk man aan wien men met een cent langs hier, een cent langs daar, zonder dat hij het weet, de millioenen afperst die de graaf de Smet de Naeyer noodig heeft voor zijne dwaze ver spillingen, zooals de Courner de Bruxelles die noemt. En dat durft een minister bekennen iu volle Kamer. Heelt die man dan geen schaamte nuchtere Belgen die in de beloften der kleri kalen hebt trouw gehad. Onder het ministerie De Burlet, om aan het tekort te ontsnappen, stemde de klerikale meerderheid ln eens 35 millioen nieuwe las ten onder vorm van tnkomrechten. Toen het ministerie de vergoeding der mi- licianen stemde om aan eene rechtvaardige hervorming te ontsnappen, was er geen zaad ln 't baksken. Wat deed onze minister van financiën Hij legde 20 millioen nieuwe belastingen op den alkooi. 't Was toch meest de arme man, of de vaders en broeders der milicianen zelf, die het zou- deD betalen I Van die twintig millioen waren er twaalf voor de vergoeding der milicianen de andere acht millioen moesten dienen om het gat te stoppen die het klerikaal bestuur in de kas gemaakt had. En nu over een goed jaar nog,was er weder geen geld meer. Aanstonds werd herbegonnen en 30 millioen nieuwe lasten werden geslagen. Herinneren wij in w-lke voorwaarden de laatste wet werd neêrgelegd en gestemd. Het was op 12 Februari 1903. De Kamer was bijeengeroepen om het on derzoek voort te zetten van de wet op de werk ongevallen. Minister de Smet de Naoypr had een uur vóór de openbare zitting al de volksvertegen woordigers der rechterzijde dus de klerikale bijeengeroepen en ze verwittigd dat hij een nieuwe wet op den alkool nog ln dezelfde zit ting wilde gestemd zien, wet die eene ver meerdering van 50 t. h. der rechten voor stelde. De meerderheid scheen zelfs niet verwon derd dat de minister haar zulk order gafdie klerikale volksvertegenwoordigers hoe weinig verdienen zij dien naam schijnen er waarlijk maar te zijn om als nederige die naars al te doen wat de minister van hun eischt, en evenzoo is het gelegen onder de klerikale senateurs, die voor de graaf de Smet de Naeyer het hoofd moeten hukken. En dit is zoo waar, dat ln de bespreking door de liberalen en socialisten uitg lokt, in die twee nachtzittingen die zij voor gevolg hadden, de klerikalen maar altij l slemden met het ministerie, maar zonder ooit te traohten de houding van het ministerie te rechtvaardigen. Men zag dan klerikale volksvertegenwoor digers, afgemat door die lange zittingen in de zalen nevens deze der beraadslaging, wakker geschud worden voor de stem ming, ja of a neen antwoorden vol gens het order dat zij gekregen hadden en zonder zelfs te weten van wat er spraak was. Schoone verdedigers waarlijk van het par lementair stelsel, deze klerikale knechten vau 't ministerie 1 De houding der liberalen in d- ze kwes tie was prachtig. Natuurlijk, door de overmacht is de wet gestemd geworden na eenige dagen tegen stand. Maar de bespreking is nuttig geweest omdat zij verschillige feiten heeft in volle daglicht gesteld die de kiezers zullen doen nadenken. Het zija eenige van deze feiten de voor naamste -- die wij aan onze kiezers willen herinneren en hun laten oordoelen of de kle rikalen absolutie verdienen voor hunne zonden. Men weet dat, zelfs om het slechtste voorstel te verechtvaardigen, een klerikale minister altijd een reden of liever eene uitlegging vindt. Volgens de berekeningen van de Smet de Na^yer's vrienden, zou de opbrengst der nieuwe belasting maar 15 millioen beloopen. Wij hebben reeds bewezen met offlcieele cijfers, dat dit cijfer bijna de helft vau de ware opbrengst is. Dat men niet spreke van vermindering in het veibruik. Wie de wereld kent, weet dat diegenen die aau den drank verslaafd züu, altijd gel,i hep- kben om t«v'£>*en, hoe'a^oi ziyóok'rijnf¥^~* Wellicht is de alkool verslecht, de druppels zijn verminderd, er worden er dus meer ge dronken, en hetgeen de dronkaard hierdoor meer in de herberg laat, moet door de vrouw eu de kinderen van het ongelukkig huisgezin gemist worden. Dat is nog cl© schoonste (V) uitslag der wet. worden volgens de klerikalen beweren, ge bruikt als volgt 3 millioen voor de kas der ouderdomspen sioenen 4 millioen voor de afschaffing der inkom- rechten op de ongebrande koffie 6 millioen voor de uitdelging der openbare schuld, en de rest om de wet op de werk manswoningen uit te breiden tot de personen die huizen bouwen beneden de 10.000frank. In deze beweringen vinden wij tweemaal de bewijzen van het tekort, in de hegrooting die door denzelfden minister geloochend werd 1° Do regeering had 3 millioen te kort om de ouderdomspensioenen te betalen, niette genstaande de gebrekkige wijze waarop de wet toegepast werd, de bevoordeeling der vriendjes en de uitsluiting der oudjes van anti- klerikalism verdacht. 2° De regeenng moest nieuwe lasten leggen omdat zij de te veel vermeerderd had. En inderdaad, na twintig jaar klerikale dwingelandij is de open bare schuld verdriedubbeld. Het is niet te verwonderen dat men denkt aan de uitdelging der openbare schuld, wan neer men het land zoo in schulden heeft gestoken. De afschaffing der lnkomrechten is er alleen bijgevoegd om aan de bedrlegelijke klerikale gazetjes toe te laten de menschen zand tn de oogen te smijten. 't Is inderdaad een fameus dingen l Oordeelt liever Een kilo koffie bracht aan de Staat 6 tot 7 centiemen op. Veronderstellen wij dat een werkershuisgezin 1 kil. Koffie per maand gebruikt. Dan zal de ontlasting, zoo hoog opge hemeld door de Klerikale bla den, een profijt van 84 centie men per jaar opleveren 't Is wel een aflairen niet waar? En is het niet om er mede te lachen En dat belet onze katholieke gazetschrijvers niet van te schrijven dat, dank daaraan do menschen tihOOTS'l IIK- SPAfltflftftEY /lillen doen. Wat is dat weeral, zooniet de men schen om den tuin leiden In plaats van dit belachelijk voordeel der afschaffing der rechten op de koffie, wer den er door de liberalen in de Kamer ver schillige gedaan, die dan ook door de Kleri kalen verworpen werden. Aangezien de minister de Smet-de Naeyer zegde geen tekort te hebben, dus te kunnen beschikken over do millioenen die de wet meer moet opbrengen dan hij zegde, ware het maar rechtvaardig geweest deze millioenen te gebruiken om den toestand der nederige werkmenschen wat te verzachten. Een eerste voorstel om in te richten, dit is om in den winter aan de arme kinderen die ter school gaan en dikwijls honger lijden, eene gopde telloor soep te be zorgen, werd door de katho lieken van de linnd gewezen. Eene telloor soep ware nochtans betor voor die schamele dutsen, dan een tasje koffie Graaf de Smet de Naeyer en zijne katholieke handlangers en slippedragers. zoonis «ie Limburg-8tirum en de «pot vegen daar hui» boften aan s zij kloppen liever millioenen uit den drjy>pel der werk lieden maar weigeren eene telloor soep aan hunne onge lukkige kinderen. Dat is de volksgezindheid van ons katholiek ministerie en deze onzer katholieke volks vertegenwoordigers en s natoren. Schande 1 Duizendmaal schande 1 M. Buyl, ouzen werkzamen volksvertegen woordiger, stelde d-e voor. Men weet hoe deze onrechtvaardige belas ting, die alleen voor gevolg heeft gehad het bedrog en dus de onzedelijkheid te vermeer deren, drukt op de schouders der arme lieden die moeten herberg houden om het ontoereikend loon,van den huisvader wat te versterken. Om genever te mogen verkoopen en de concurrentie te kunnen doen aan andere drankslijlers, moeV men eene hootre belasting betalen die verschilt volgens de bevolking der g-meente. Het is bewezen dat daardoor het verbruiken van alkool niet is verminderd: <ie drup pelt* werden verminderd eu er werd integendeel moer aan den alkool ver teerd want deze die vóór de nieuwe wet maar vijfüruppels drou- kon, drinken er nu ueht omdat zif zooveel klei ner zijn;* bij <evolg be talen de verbruiers nu |ILJ wÊt i «voor de zelfde lioeveelliei 1 die lieii vroeger muur 50 centiemen kostte In alle rechtvaardigheid zou men dus deze belasting moeten aUchaffen. Onze klerikale volks- vertegeuwoordigers en Heiintoris hadden vöó r de kiezing de verbintenis genomen voor de af schaffing' van 't vergun ningsrecht te stemmen. Onnoodig te herhalen dat dit maar beloften en rotte appels waren 1 Haul zij stemden tegen het voorstel van 11. lluyl Ziedaar eene nieuwe zoude op hun geweten, eu waarvoor zij vauwege de herbergiers noch huisgezinnen die er door lijden ONMOGE LIJK ABSOLUTIE KUNNEN KRIJGEN. gebeurde betrekkelijk dit vergunnings recht. Hadden vele menschen geweten hoe men eene nieuwe loodzwaar belasting ging leggen op den alkool, zij hadden hunne patente op gezegd. Jamaar, het vergunnings recht werd betaald YOOB nieuwjaar, en de nieuwe belasting kwam Na nieuwjaar. Zoo is het dat vele herbergiers door de klerikale regeering om den tuin werden ge leld. M. Buyl vroeg ook de vermeerde ring vau het Hij stelde voor de 65 frank op ÏOO frank 's jaars te brengen. AI de katholieken stemden als éen man tegen de ver meerdering vau het pen sioen, en 'tis juist daarom dat. op 29 Mei Ali UE U EUkLlEOE^ ais één man TJKIIKA de katho lieken zullen stemmen 1 Wanneer dus de klerikale kiesdravers nog zullen komen boffen met het almoesje vau 18 centiemen daags, dan zult gij, vriend lezer, hun antwoorden a Gy vraagt mijne stem voor uwe 65 frank Eerst en vooral, mijn geweten is niet te koopen, maar daarby wat komt gd hier doen De liberalen stemden 100 frank voor den ouden man en gij hebt het niet gewild. Gij hebt het menschlievend voorstel door M. Buyl in Februari 1903 gedaan verworpen. ATijne stem is voor de Liberale volksvrienden de heeren Verbeke en SerruyH.dic de vrienden zijn vau Buyl In den Senaat vroeg de liberale heer Hanrez DE AFSCHAFFING der Indien de prijs van het bier verminderde, er zou meer bier en minder genever gedron ken worden. Ook clii hill Ijk voorstel werd door de katholieken verworpen. De tegenstand door de katholieke meerder heid geboden aan allevolksgeziude voorstellen bewijst dat door zijne wet op den alkool, het ministerie alleen millioenen heefl willen klop pen uit den zak der lastenbetalers en nederige verbruikers. De zoogezegde afschaffing van rpchten is nooit niets an :ers geweest dan fopperij. Een bewijs De cb ricalen b >flen gaarne met ontlastingen van Nog is het enkel de koffie alleen die door de w< rkmenschen v O it gedronken. Hewel, die ontlasting bedraagt in haar ge heel 3.500.000 frank. Maar dan vergeten zij te zeggen dat zij nieu we belastingen hebben gelegd op die bijna 5.615.000 frank opbrengen, volgens de berekening van de Smet de Naeyi r zelf, lri zijn ontwerp van begrooting voor 1904. Zoodat de vermeerdering van rechten op vorbruikswaren van alledaigsche noodzake lijkheid alleen, nagenoeg 3fc.I125.ttUQ fi*. beloopt., die, volgen» de woor den van min iet er de Smet do Naeyer zelf, de UEVOLKIVG betaalt ZOMDËK HET TE WETEM. Voor die klerikale minister is de volksfop perij eene alledaagse he zonde geworden waar voor het kiezerskorps hem ditmaal gaen absolutie zal geven. Een enkel klerikaal heeft dan ook den moed gehad het den minister te zeggen. Dit is oud voorzitter der Kamer, Staatsminister en provinciaal senator, onder-gouverneur der Nationale Bank, zoodat hij als financier wat meer waarde heeft dan de Smet de Naeyer. Daarbij is hij als oud-volksvertegenwoordiger in onze drie arrondissementen Ooslende- Veurne Dlxrnude goed gekend. Ziehier hoe streug M. Delantsheere is ge weest, in 't zeggen der waarheid, tegenover minister de Smet Voor ontlasting van koffie had ik graag gestemd evenals voor de kredie ten die er noodig zijn om een onbetwistbaar en sinds lang te voorzien te kort te dek ken, maar middelen verschaffen tot niittelooze uitgaven, dat wil ik nietik kan ook niet mijne goedkeuring hechten aan eene bedrieglijke wijze van aflossing waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten die door de Grondwet zijn toegekend aan den Senaat. Zoo werden minister de Smet de Naeyer en zijne katholieke poesjenellen, waaronder de Limburg Stirum en de Spot, joureen der voornaamste mannen hunner eigen partij veroordeeld. 't Is het bewijs dat er in geheel die kliek Dog een enkel man is die genoeg rechtzin nigheid en publieke eerlijkheid over heeft om de w.tai held te zgggen. Een op zooveel, 'tis bitter weinig voor eene partij die daarbij nog beweert de zedelijkheid en christelijkheid alleen in pacht te hebben. Neen, geen enkel liberaal heelt zulke zon den op z.jn geweten 1 Het is reeds dikwijls bewezen geworden dat een land ontzenuwd en tot den ondergang brengt. De vijanden van volksontvoogding en voor uitgang hebben zoo menig land vernield en willen ook meer en meer in België, door onwetenheid en gemis aan wilskracht en plichtbesef, een vroeger vrij volk hetslavenjuk doen dragen. Maar benevens deze groote redens waarvoor wij het klerikadsm moeten bevechten hebben wij ook bewezen dat in zake van belastingen, onze katholieke meesters wel de slechtste bestuurders zijn die men kan denken, die eerst en vooral het geld van ons allen op schan dalige wijze verspillen en die het ztch buiten dien nog verschaffen bij de armste en de ongelukkigste, niet rechtstreeksch, maar op loensche, onzedelijke wijze, cent voor cent, op hetgeen zij noodig hebben om te leven of op hetgeen zij drinken ten gevolge eener slechte drift. Wie zou daarover niet verontwaardigd zijn? Om aan onze verontwaardiging lucht te geven, zullen wij op 29 Mei eene der baste gelegenheden hebben. Wij kunnen hun geene absolutie geven, want zij HEBBEN WRAAKROEPENDE ZONDEN BEDREVEN voor' het schandalig misbruik hunner over macht waaraan zij zich sedert twintig jaar hebben plichtig gemaakt, moet op 29 Mei uit alle borsten een en dezelfde kreet weer galmen Weg met de klerikalen I Leve»* cl© lieercn WERKEÜE en 8ERUUYS! P AKSKEN. —o Maakt u lid der Pensioenkas. Er zal eens een dag komen waarop de ouder dom uwe krachten zal verlammen en u tot rust veroordeelen. Dan zult gij moeten leven van de spaarcenten die gij habt kunnen weg leggen terwijl gij nog jong en krachtig waart. Denkt op uwen ouden dag. Weet wel dat als gij nu lid wordt van de nieuwe afdeeling «ONS PENSIOEN» gij later, wanneer gij niet meer zult kunnen werken, alle jaren, een mooi stuivertje zult krijgen, en niet zult gedwongen zijn om onderhoud bij uwe familie ot in een gesticht te gaan. Begint nu, in onze maatschappij te storten; eenige centiemen iedere week, zijn voldoende, immer de kleine beekjes worden groote stroo men. De maatschappij ONS PENSIOEN staat onder de waarborg van den Staat. Bedenkt goed welke roordeelen de maat schappij u geeft: Telkens gij een frank stort, doet de Staat en de Provincie er 90 cent. bij. Als gij drie frank in een jaar gestort hebt, zal de maatschappij no8 Twee frank bij voegen om uw pensioen te vergrooten. Veronderstellen wij, dat gij van af uw 25,u jaar één frank per maand stort, dan hebt gij op uw 65 jaar een pensioen van 380 frank, als gij m-t afgestaan kapitaal geslori hebt, en van 270 frank, door stortingen met voorbehouden kapitaal. Om een frank daags pensioen te hebben aan 65 jaar, moet gij van at uw 20*u jaar, maar 8 fraDk met afgestaan en 20 frank met voorbe houden kapitaal per jaar storten. Iedereen mag van ONS PENSIOEN lid worden. Iedereen jong en oud heeft er voordeel bij, en moet toetreden. Al de arbeiders, zelfs degenen die thans in eenen welhebbende toestand verkeeren, moe ten werken om hunne laatste dagen kommer loos en gelukkig over te brengen en om een pensioen te bereiden voor hunne vrouw on kinderen. Niemand weet wat er hem in de toekomst te wachten slaat. Arbeiders, burgersgij aarzelt niet uw huis, uw meubelen tegen brandgevaar te verzeke ren, gij aarzelt zelfs niet u tegen de ongevallen te waarborgen. Is het niet veel nuttiger nog, uwen ouden dag regen onvoorziene gevallen te verzekeren, opdat gij dan een pensioentje zou dut kunnen trekken en den winter uws levens kommerloos moge overbrengen. Denkt eraan datde werkman, die geen voor uitzicht heeft, dikwijls zonder bestaanmiddelen is wanneer hij tot een hoogen ouderdom is gekomen. Hij bevindt zich dan in een betreu- renswaardigen toestand, want hij ts dan ofwel ten laste van zijne kinderen, ofwel genood zaakt in oen gesticht zijn laatste dagen te slijten Dit kunt gij vermijden door lid te worden van «ONS PENSIOEN», de nieuwe maat schappij die door den Staat erkend zal worden. De vrouwen mogen zich ook doen inschrij ven, ook de kinderen boven de zes jaren mo gen lid worden. Onthoudt ook dat het geld dat gij in de maatschappij stort nooit kan verlo ren gaan. Als gij met voorbehouden kapi taal stort, komt het geld aan uwe familie terug moest gij overlijden. Gij kunt het ook, mits eene kleine aftrek, terug hebben wanneer gij uw pensioen begint te trekken. Als er later nog menschen zyn die armoede Kunt grj nu nog aarzelen eenige franks ieder jaar te storten om uwen ouden dag gerust en zonder kommernis over te brengen? Laat u dan zoo spoedig mogelijk inschrijven in het lokaal Café van Rely U Zelf, Louisa- straat, 18. Kiezers Op 29 Mei, zuil gij als één man stem men voor de heeren ©n o De klerikale bladen zijn sedert een paar weken begonnen hals over kop den lof uit te bazuinen van het flnantiëel beheer onzer kle rikale regeering, en halen met veel bombast de boni's aan waarmede jaarlijks de rekenin gen onzer meesters sluiten. Het kan dus niet genoeg herhaald en weer legd worden in hoeverre die lof maar gerecht vaardigd is. Zooals men weet werden de liberalen in 1884, ten gevolge van 15 millioen rechten op alkohol enz. gestemd, daags vóór de kiezing, door een klerikaal minisierie vervangen, zoodat het kabinet Graux riet eens de gelegen heid had het tekort aan te vullen, dat, ten gevolge van de herinrichting van het onder wijs en audere openbare diensten, in de staats kas voorkwam. De klerikalen beloofden de rechten, welke zij hatelijk en nutteloos noemden, af te schaffen. Maar wat deden ze Ze behielden niet alleen die HATELIJKE rechten door de liberalen gestemd, maar stelden taksen op voedings middelen, verhoogden de tolrechten met 35 millioen en stemden daarenboven 20 MIL LIOEN NIEUWE AC CIJNSRECHTEN OP DEN ALKOHOL. Het klerikaal ministerie stond op die manier voor een Inkomst DIE MET 65 MILLIOEN DE INKOMSTEN DER LIBERALEN OVERTROFFEN. Ze hadden dus in verhou ding met de uitgaven der liberalen JAAR LIJKS EEN OVERSCHOT MOETEN HEBBEN VAN ONGEVEER 50 MIL LIOEN. En dan komen de klerikale bladen pochen op hun boni's van een paar millioen 1 De klerikalen hebben daarbij ten huldigen dage 290 millioen per jaar meer noodig dan de liberalen; ze gaan leening op leening aan en vermeerderen alzoo de Belgische schuld met, Zooals zij het zelf bekennen, 60 millioeii per jaar. Het geld der lastenbetalers verkwisten in allerlei nuttelooze en gewaagde ondernemin gen en het land al dieper en dieper in d§ len vielen van hik b^vn,/ omdat lijieq, hebhpn zij geen reden tot klagen^ wuaL- /.ij hebben vrijwillig of liever moedwillig hun ouderdomspensioen geweigerd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1904 | | pagina 2