Aan de Herbergiers. Hoe men moet stemmen Nuttige Schepsels. Monsterverbond. De kieswetten en de liberale partij. De woorden van een priester. De Belgische Schuld. Uit Eecloo. Weg met de Belastingen Tot over de ooren in de schuld. Alois VERBEKE Dés. SERRUYS-JEAN. UIT VEURNE. Debreyne G. grondeig.n, grootend. 3 Dixmude schuld steken, dat heeten de klerikalen zuinig en voorbeeldig besturen 1 Goesting is koop Beziet de klerikale bladen en overal ziet ge de boni's aangeteekend jaar in jaar uit door het klerikaal bestuur achtergelaten. Maar Is het nalaten van boni's wel een teeken van goed bestuur? Geenszius. We bewezen het hierboven en ook in onze vorige nummers. Ziehier echter een ander bewijs: Toen de klerikalen de vuur- en bakcnrech- ten afschaften tot een bedrag van EEN ENKEL MILLIOEN FRANK, moest dat tekort in de staatskas aangevuld worden. Het was onder 't ministerie de Ëurlet. Denkt ge dat het ministerie voor ÉÉN millioen nieuwe lasten hief? Neen, VIJF-EM-UERTIG mil lioen tolrechten werden in de plaats geheven op allerhande artikelen, waardoor niet alleen de haven van Oostende, maar ook deze van Nieupoort nadeel ondervond Is het op die manier zoo moeilijk een over schot in kas te hebben Maar het ministerie de Smct-de Naeyer was daarmee nog niet tevreden. Het verhoogde de accijnsrechten op den genever met 30 millioen in eens 1 Welken put daarmee gevuld werd zeggen de klerikale bladen niet. Maar wat we weten is. dat met Nieuwjaar aanstaande het ministerie toch MET EENIGE SCHAMELE DUIZENDE FRANKEN over schot zal pochen. Ja, vriend lezer, volgens het ontwerp van begrooting VOOR HET LOOPENDE JAAR 1904, voorziet minister de Smet-de Naeyer een overschotje van 270 duizend frankskens: 'T ZIJN DUS GEENE MILLIOENEN MEER Jaarlijks millioenen overschot hebben is ook nog zooveel te gemakkelijker, wanneer men het ijzerwegmateriaal laat verrotten in zulke mate dat duizenden gerebuteerde wagons ongebruikt blijven staan tot de han del duizenden en duizenden verliest bij ge brek aan materieel en het ministerie dan eindelijk leening op Ironing aangaat orn het tekort aan lokomotieven en wagons aan te vullen. En die leening wordt dan op de buiten gewone begrooting gebracht om er onze openbare schuld mede te vergrooten terwijl de inkomsten van ijzerwegen op de gewone begrooting worden gebracht, OM DE WEZENTLIJKE TEKORTEN VAN DE SMET DE NAEYER IN BONI'S TE HER SCHAPEN 1 En dat heeten de klerikalen zuinig besturen. Maar wat helpen kaars en bril Als d'uil toch niet zien en wilH. wezen van het vergunningsrecht en van de I hervorming der wet op de stokerijen. I De klerikalen hadden anders niet ten doel dan geld te slaan om hunne nuüelooze ver kwistende uitgaven te dekken, en '1 katholiek ministerie zoekt daartoe zijn voedsel en zijn behoud in de openbare dronkenschap, in den genever. Ziedaar terzelfder tijd de moraliteit der kle rikale overheersching, gepaard met de uitbui ting der herbergiers. Daarom twijfelen wij niet of de herbergiers zullen op 29 Mei de klerikalen met dezelfde maat meten als die waarmeê zij de herbergiers Steeds gemeten hebben. Zij zullen stemmen voor de heeren A. YERBEKE. en T>. SRRRÜYS, die voor de afschaffing van het vergunnings recht zijn De herbergiers weten met welke gevoelens het klerikaal ministerie sedert eenige jaren tegenover hen bezield is. 't Is onnoodig, niet waar, nog het vergun ningsrecht aan te halen als een der schreeu- wendste onrechten tegenover de kleine her bergiers gepleegd De herbergiers worden dus door de klerika len als paria's behaodeld. Zij zijn de eeöigste neringdoenden welke men zulke rechten op legt, en waarom? Omdat ze genever verkoopen. Maar de herbergiers vragen ni°t beter dan dat het goevernement den alkohol afschafte. Waarom ook de stokers niet op denzelfden voet behandeld Waarom ook de herbergiers van een heel klein straatje zooveel doen betalen als deze van groote straten en openbare plaatsen waar de herbergen het meest bezocht worden? Waarom de herbergiers van buitenwijken zooveel doen betalen ais deze van het midden der stad? Waarom de herbergiers die maar één of twee liters genever per week verkoopen, zoo veel doen betalen als deze die er 20, 30 of zelfs meer verkoopen Is dit niet onrechtvaardig? Rechtvaardigheid is bij de klerikalen e^ne doode Ptter. Als er msar geld op te scharrelen valtgeld, altijd geld, dat is 't voornaamste. Geld slaan op den rug der herbergiers is het eenigste doel onzer klerikalen, die ouder den kreet van Weg met de belastingen in 1884 aan 't bewind kwamen, maar zich wel wachtten de lasten te verminderen, maar ze integendeel te verdubbelen. De klerikalen stelden het vergunningsrecht in, dat volgens de begrooting voor 1904 door het klerikaal ministerie opgemaakt 4 millioen 130 duizend franken moet opbrengen en ver meerderden de accijns rechten op den alcohol van 40 millioen, tot 75 millioen I Ziedaar wat de klerikalen voor de herber giers dedeD. Maar dit Is niet al. Gedurende geheel het klerikaal bestuur heb ben zij overvloedig en klaarblijkend hunne haat tegenover de herbergiers betoond In 1871 ontnamen zij aan het patent der herber giers alle kieswaarden en beroofden hen, ten getalle van 5000 van het wetgevend kiesrecht. In 1885 weigerden zij hun de bescherming1 der wet, zetteden hun buiten het gemeene recht en beletteden hun de schuldenaars ▼oor het gerecht te betrekken. In 1889 stelden de klerikalen eindelijk het vergunninsrecht In. Zij beletteden de herber giers hun zaken over te zetten op hunne wette lijke erfgenamenals de ouders sterven moeten de kinders betalen voor de overname van den handel en vallen in 't vergunnings recht. Ten gevolge van den opslag van den gene ver ls het profijt van den herbergier van de helft verminderd. Ziedaar wat de herbergiers den klerikalen verschuldigd zijn. Het ministerie, om zich tegen de klachten der herbergiers te verontschuldigen, brengt in dat het louter handelt om de geneverplaag tekeer te gaan. Jezuietenstreken en niet anders De dronkenschap zal op deze manier zonder doel tegengewerkt worden Het getal herber gen verminderde niet zooais 't klerikaal mini sterie beloofd had dat zulks het gevolg zou Hoe dikwijls worden wij door de katholieke bl^u) niet beschuldigd monsterverbonden gaan met de socialisten, als wij het over punten der beide programma's eens zijn zooals het lechtveerdlg kresatelsei, voor rijk en arm dezelfde rechten en plichten, enz.? Ja, ten gevolge van zekere eenstemmigheid van zekere punten van het programma der liberalen en dit der socialisten, zijn volgens de klerikale gazetjes de liberalen bondge- nooten der socialisten, terwijl in de klerikale partij niet anders dan christene, godsdiens tige menschen zijn. Maar wat moet men dan denken van de verklaring door het klerikaal kabioetshoofd, minister de Smet de Naeyer in Kamerzitting van woensdag 20 april 11. gedaan Men kan heel goed een protestanteen jood zelfsdie het maatschappelijk gewicht van den godsdienst beseft, deel doen uitmaken van onze politieke partij Dus zijn protestanten en joden in de katho lieke rangen toegelaten 1 Wat denken de katholieke kiezers daar over H. g. te bespreken. Daar dit de katholieken hinderde hebben zij de prijs er van drie maal duurder gemaakt, wat de abonne menten lieeft doen afnemen. É*}iu<8?a I»l«jft ei* niets meer dan de kntliolike bladen om aan het publiek bekend te maken wat ïn de Kamer wordt gezegd en zij vcrilraaien al de woor den der tegenstrevers. En om zijne gezegdens te staven geeft prie ster Daens eenige uittreksels uit de katholieke bladen die ten volle getuigen dat hetgeen hij zegt de echte waarheid is Ziedaar uwe polemiek van leugen en laster roept de priester verontwaardigd uit en stelt zich terzelfder tijd de vraag cc Als dc katholieken de waar heid voor hen hebben waar om moeten zij dan liegen Geen enkel had den moed de vraag van Priester Daens te beantwoorden, hetgeen eens te meer bewijst dat hij wel en goed den nagel op den kop heeft geslagen. gij uw kiesrecht te Men kan van nu af niet genoeg de kiezers aanbevelen, hoe zij moeten stemmen voor de liberale lijst, of in andere woorden voor de lijst der heeren VERBEKE en SERRUYS, want met het huidig kiesstelsel is het zeer gevaar lijk zijn briefje te doen vernietigen. Om zeker te zijn dat men eene geldige stem ming uitbrengt, moet men het rondeken boven de liberale lijst, 't is te zeggen boven den naam vanM. VERBEKE, zwart maken. Men mag dan geen ander punt meer zwart maken nevens eenen naam of het brieQe is nietig. Zijn er integendeel kiezers die eene voor keurstem willen geven aan eeDen kandidaat, dan maakt men het rondeken nevens zijnen naam zwart, maar dan mag men het ron deken van boven niet zwart maken, of het briefje is nietig. Men mag ook voor eenen werkclijken kan didaat en eenen plaatsvervanger stemmen, maar men mag dan ook het rondeken van boven niet zwart maken. In al die gevallen telt de uitgebrachte stem voor geheel de lijst. Wel opletten dat men niet panacheert, 't is te zeggen, dat men op geeue twee lijkten stemt of het brieve is nietig. Daarom raden wij alleman aau, enkel het rondeken, boven den naam van M. VER BEKE, zwart te maken, dan is men zeker dat het briefje geldig is. Dur», allen boven den naam van M. VEUBEKE. Denkt nu niet. vriend lezer, dat wij dit alles uit onze duimen zuigen in 't geheel ntetdit staat zwart op wit gedrukt in het Beknopt Verslag der Kamerzitting van Dinsdag laatst. Bijgevolg is het onloochenbaar. En het doet ons waarlijk deugd dat zulke waarheden eens uit den mond van een priester zelf komen, want als wij, liberalen, die stout heid durven begaan worden wij door die waar heidlievende katholieke gazetten uitge maakt voor godsdiensthaters, niettegenstaande wij reeds honderden malen verklaard hebben niets tegen den godsdienst te hebbeo, maar enkel de misbruiken te bestrijden die er de geestelijkheid van maakt om hem in den poli- tieken strijd te mengen ten voordeele der kle rikale Regeering. Priester Daens heeft ons tegenover die huichelaars op eene waardige manier gewro ken en 't is te hopen dat hij ook de oogen der buitenkiezers zal geopend hebben en hun eens en voor goed de overtuiging heeft ge'geven dat het grootelijks tijd werd dat die leugenaars bende eens voor goed ontmaskerd wierd en noodig aan de deur gekelgd worde. Daarvoor zullen, wij zijn er van overtuigd, de kiezers op 29 Mei voor zorgen en stemmen voor de Heeren Al. lERBUkË, en Dés. IKDIlum Tijdens de behandeling der interpellatie Hymaos, Huysmans en Braun, over de politiek der Regeeriog, in de Kamer, deed priester Daens in zitting van dinsdag 27 April II. de volgende verklaring a Wij bestrijden de Regeering omdat zij achteruitkruipend is en belust op vervolgingomdat zij mis bruik maakt van den godsdienst en hare macht steunt op leugen, onrecht en be drog. i> En dan voegt priester Daens er de volgende waarheid bijHet evangelie leert dat de eerste plicht van den priester is de waar heid te zeggen. Wij zijn het met priester Daens eens, en hij spreekt de echte waarheid als hij zegt dat het katholiek ministerie achteruitkruipend is en belust op vervolging; en wij zijn niet be vreesd door de buitenbevolking tegengespro ken te worden, wam al wieden buiten bewoont weet maar al te wel dat zijn brood er van af hangt als hij danst of niet volgens de bevelen der geestelijkheid, die zooals Priester Daens te recht zegt, misbruik maakt van den godsdienst en de macht der Regeering ver zekert door leugen, onrecht en bedrog. De Regeering kreeg dan ook nog van Prie ster Daens de volgende harde noten te kraken a De katholieken willen de werkende klas arm en ellendig houden, omdat zij hunne heerschappij willen handhaven. Gij wilt het volk een weinig onderwijs geven, maar weigert het gansch de waar heid te leeren. 9 En om te bewijzen dat hetgeen hij zegt de echte waarheid is, haalt Priester Daeos de vol gende woorden van Mgr. Van Bommel, bis schop van Luik aan, die z- gde dato de onwe tendheid de eerste oorzaak der ellende is. 9 Eu zich tot de katholieke rechterzijde wen dende, roept de priester uit De armoede past in uw maatschappe lijk plan en onder u zijn er mannen die, Christus woorden Gij zult altijd armen onder u hebben 1 9 overdrijven. 9 De katholieke gazetten worden door dien priester ook al eens bij hunne polleviëen ge pakt ten gevolge hunner valsche en hatelijke polemiek. Ziehier hoe Priester Daens zich uitdrukt Indertijd vereenigde men zich in de hutten om het Beknopt Verslag te lezen en Aan de Onderwijzers Ouder de wat van 1842 erkende men uwe waardigheid niet. Uwe rol was niet gewichtig, niet naar waarde geschat. Wie heeft uw ambt verheven, wie heeft zijne belangrijkheid erkeni en uitgeroepen, wie heeft gewild, dat gij op alle dorpen als een der eerste burgers werd aanzien, wie heeft het lager onderwijs doen eeren, door het een wetenschappelijk en rationeel karakter te geven, wie heeft de opeuuare scholen ver menigvuldigd, wie heeft z« volgens de eischen der opvoedkunde en gezondheidsleer over gebracht in ruime lokalen, wie heeft die klassen voorzien van talrijke verzamelingen, wie heeft krachtig het inrichten van avond scholen aangemoedigd, wie heeft hel normaal onderwijs uitgebreid en verbeterd, wie heeft eindelijk van de verspreiding van t onderwijs zijne nachtmerrie gemaakt De liberale partij 1 Zij heeft aan het lager onderwijs eenen grooten krachtigen stoot gegeven. Zonder twijfel kan men zeggen dat de wet van 1879 niet genoegzaam de onderwijzers van den bulten tegen den haat hunner tegen- strovers ondersteunde. Maar hetgeen u, onder wijzers, bijzonder aanbelangt te weten, ls dat onder den invloed van het liberalisme de volksontslaving met reuzenschreden voor uitging. En als gij nauwkeurig de programma's der partijen die uwe stemmen afbedelen, naziet, moet gij bekennen dat de liberale partij aan het vraagstuk der school het meeste belang hecht en zij zich over de rol der lagere school het jui8tste en verhevensto denkbeeld vormt. De offlcieele onderwijzers zouden, met haar hunne stemmen te weigeren, geene grootere onrechtvaardihheid kunnen begaan, niet meer tegen hunne eigene belangen kunnen werken. Herinnert u dat voor gij op 29 Mei ter stem bus gaat 1 - o Kiezers, aan wie hebt danken De klerikale bladen beroemen er zich op dat liet alleen de katholieken zijn, die kieswet ten hebben gemaakt, waardoor het kiezers korps grootelijks vermeerderd is geworden, en de liberalen daar niets voor gedaan hebben. Het geheugen dezer bladen, of wel de on wetendheid der schrijvers, zijn misschien oorzaak dat zij niet goed met den toestand der zaken bekend zijn, ofwel zij handelen wetens en willens met het inzicht hunne lezers om den tuin te leiden. Wie heeft de eerste kieshervörmingcn uit gevoerd Het zijn wel de liberalen, die, onder het ministerie Frère-Orban, in 1848, de lues- cijus op eons op hel laagste cijfer, welk de Grondwet toeliet, namelijk 20 gulden of fr. 42.41 hebben gebracht. Er bestonden voor het land verschillige kies cijnsen, volgens de belangrijkheid dr steden of gemeenten. Er waren er zooals Gent, Antwerpen en Brussel, die 80 gulden moesten betalen om kiezer te yAjn Aalst, Lo keren, Oostende, enz. betaalden 40 galden en steden van minderen rang, 30 gulden belastin gen. De liberalen hebben daar een en hetzelfde stels»l van gemaakt en den kies-cijns op en kel 20 gulden gebracht, en als zij niet verder gegaan zijn, 'tis dat er eene verandering aan de Grondwet noodzakelijk was en zij te dien tijde daartoe geene meerderheid bezaten het is enkel onder het katholiek bestuur dat de beweging voor algemeen stemrecht in het land is ontstaan. Als de klerikalen het algemeen meervoudig stemrecht en later de evenredige vertegen woordiging hebben ingevoerd, dan is het grootendeels aan de drukking buiten de Ka mer dat de klerikalen toegegeven hebben, en niet uit liefde voor de kiezers, en omdat ze gewaar werden dat zij gevaar liepen, door eene omwenteling of door eene samenspan ning van al de anti klerikale kiezers, omver geworpen te worden. Daaruit ziet men dat de klerikale bladen, welke beweren dat de liberalen niets gedaan hebben om het stemrecht uit te breiden, in tegendeel h^t initiatief hebben genomen van de eerste vermeerdering van het kiezers korps, en dat korps voor steden en gemeenten verdriedubbelden. De klerikalen hebben integendeel niets in gevoerd, hetzij de geheime stemming, hetziL het meervoudig algemeen stemrecht, hetzij bidden het klerikaal ministerie, opdat zij toch ten minsten een frank daags zouden geven aan de afgesloofde werkmenschen, maar er is geen gehoor in Israë', (loin du secours j) faut qu'il meurt) verre van hulp of bijstand, dat hij maar creveere En waarlijk hoe menig arme mensch sierlt er toch niet van hongerdood als hij stijf en stram is van arbeiden en zwoegen en dat al zijne krachten zich begeven, ik heb erin mijn leven toch zoo vele weten de wereld afgaan. Ja ik heb er zoo menigmaal ooggetuige van geweest, ja het is schrikkelijk maar het is toch zoo brave werkmenschen, de liberalen zijn uwe weldoeners, de katholieken zijn uwe vijanden, zij kunnen geen werkmenschen in hunneoogenzien, zij verdrukken en verachten u, maar brave en goede lieden, gij zijt de massa en de macht, mets kan aan u weerstaan als gij wilt. Sta op, stemt eenpariglijk voor de liberalen, en dan, ja dan zullen zij ten vollen de macht krijgen om u geheel en voor altijd los te rukken uit de verdrukking, den smaad en hel lijden, u aangedaan door die ongenadige dwingeland, en gij zult dan niets meer te vreezen hebben in uwen ouden dag van armoede en hongerdood. de evenredige vertegenwoordiging, dan ge dwongen met het mes op de keelof- toegeven of verdwijnen, dat was hun lot Kiezers, gedenkt dit op 29 Mei aanstaande dat gij de liberalen eenig erkentelijkheid ver schuldigd zijt omdat zij de klerikalen ge dwongen hebben u het stemrecht te geven keert hit dus niet langer tegen heD, met voor de klerikale vijanden van stemrecht te kiezen, maar dopt eens voor goed voor de heeren Vcrhelic en Serruys! —o De minister van geldwezen legde over eenige weken in de Kamer het verslag neder over den geldelijken toestand des lands. De schuld van B-lgie beliep op 1 Januari laatst tot 2 milliard, 988 millioen, 681 duizend, 750 frank dat is ongeveer 3 milliard, met de vlottende schuld 22.576,000 frank erbij, dat maakt 3 milliard en 11 n.illioen frank, of 500 frank per hoofd. In 1903 hebben de katholieken de schuld verhoogd mot 116 millioen en half, en er werden maar 7 millioen en een kwart weer betaald. In 1884 val der liberalen, bedroeg de staats schuld een milliard 770 millioen. En nu na twintig jaar katholieke regeering is er een verschil van 1 milliard 2441,000,000 Wat verschil I Boeren, werklieden wat zegt ge daarvan, kiezers van stad en den buiten zult gij nog langer die katholieke geldverbrassers aan het bewind dulden Gaat gij u nog langer laten foppen, be driegen en uwe geldbeurs volledig laten plunderen. W eet gij nu waarom uwe lasten vermeer deren W eet gij nu waarom gij maar twee ten honderd boven de twee duizend frank van uw geld op de spaarkas krijgt. Ziet uit uwe oogen terwijl het tijd is en werpt de geldverkwisters voor goed van het bewind. Zij hebben het sinds lang verdiend. •Stemt voor de liberalen die uwe lasten zullen verminderen. Stemt voor de heeren Verbeke en Serruys-iean Het is door eenieder geweten dat het katho liek gouvernement zeer weinig ernstige her vormingen tot stand heeft gebracht gedurende de 20 jaar dat het aan het bewind ishet heeft loch iets gedaan de lasten op eeDe schrikkelijke wijze vermeerderd. Het heeft, eenige wetten gemaakt waarvan het uitwerk sel voor werkman, boer en burger bijna nietig is het heeft daaren'egen de bestaande belastingen op eene schrikwekkende wijze verhoogd en nieuwe lasten gelegd op de sterke dranken, op de herbergen, op den tabak, op eetwaren, op de kleedingstoflen, enz., enz. Het zijn de grooten niet, die het meest be last wierden; maar de kleinen.de verbruikers; werklieden, boeren en kleine burgers. In 1850 bedroegen de belastingen op de eetwaren 37 en 9/10 len honderd der geheele ontvangst der belastinhen. Van 1880 tot 1884 onder het liberaal ministerie,daalden de lasten op de eetwaren tot 36 ten honderd, iets wat aantoont dat het liberaal ministerie zich be zorgd tooude voor 't welzijn van de werkende klassen. Na 1884, onder het katholiek minis terie, begonnen die lasten zoodanig te rijzen, dat zij nu 51 ten honderd bedragen Zoo dus meer dan de helft der belastingen in België worden thans betaald door de verbruikers van gewone eetwaren, en dat ls eene ware ramp voor de werklieden en kleine burgers. Ziedaar de ware toestand die niet langer kan blijven duren. Iedereen, werkman, boer en burger gevoelt dat er daaraan, kost wat kost, een einde moet komen en dat zal alleen gebeuren wanneer de kiezers in massa stem men voor de liberale kandidaten» In deu Senaat stelde de lib'rale s-mat^ur M. Finet voor, te stemmen, dat de milliaruen schuld door de klerikalen gemaakt, zouden worden vereffend in vijf-en-twintig jaar. En weet ge wat de groote, knappe financier, de Smet de Naeyer, met de armen in de hoog te uitriep Waar zal ik het in vijf-en-twintig jaar vandaan halen Die menschen zijn nu twintig jaar aan 't bestuur des lands en hebben zoodanig veel schuld gemaakt in dien tijd, dat ze bijna in onmacht vallen als gij spreekt van dat in 25 jaar terug t« betalen. Waar zal hij het vandaan halen Kostelijke bekentenis Dus zijn al de millioenen verkwist aan werken die niets opbrengen l Alloh, Belgkens, proficiat, zulle Houdt het met die kleppers Dog maar eenige jaarkens vol... als gij er nog lust toe hebt; iets dat wij sterk betwijfelen. Zendt ze op 29 Mei naar de maan 11 —o (INGEZONDEN.) Als men wil spreken van nuttige schepsels, nuttige wezens, het zijn voorzeker de werk lieden. Zonder hen de maatschappij zou niet kunnen bestaan, omdat zij er de steunpilaren van zijn, niemand kan die nuttige wezens missen hoe rijk hoe machtig hij ook zij. Zij dragen om zoo te zeggen den aardbol in hunne handen, zij zijn de voortbrengers van al wat er noodig is voor de gansche samenleving. Lange jaren heeft den werkman aanzien geweest. als een soort van slaaf, van lastdier, als een paria, verstoken van alle burgerrechten en vrijheden, als makende geen deel van de samenleving, niemand bekommerde zich om zijn lot, hij wierd overal verdrukt, verschopt en verstooten, tot na zijne dood toe men zeide bah, hij is oud en versleten, hij is maar goed meer om de putten te vullen schopt er hem maar In. D <t was het einde van die nuttige wezens die al hunne krachten en hun leven geofferd hadden tot het algemeen voordeel der samen leving, maar daar is een soort van menschen op de wereld gekomen welke men liberalen noemde. Die liberalen die zeer wel de waarde van den werkman kenden, hadden medelijden met zijn ongelukkig lot. Zij hebben hem in waardigheid verhevpn met hem overal te doen aannemen als lid der samenleving en hem begiftigd met burgerrechten en vrijheid en alle soorten van weldaden. Zij hebben hem kiezer gemaakl, zij hebben hem beschermd tegen alle ongevallen door alle soorten van goede wetten welke hem moeten schadeloos stellen in geval van rampen of ongelukken op zijn persoon. Dat heeft aan de liberalen vele moeite en vele opoff-ringen gekost, zelts hebben zij er bloed moeten vergieten. Nu nog roepen en kloppen zij maar gedurig |q de Kamers en smeeken en V"'11 Eecloo, haar nieuw blauw Vaandel inhuldigen. 't Is een veelbeduidend feit dat de ontwaking der liberale partij in Vlaanderen kenmerkt, en wel te Eecloo waar de liberale partij het zoo druk heeft den strijd te voeren met de tegenpartij. Wij moedigen dus al de liberale partijen uit den omtrek aan om op 8 Mei naar Eecloo te komen, om zich met de dappere Eecloosche liberalen te verbroederen en ze in hunnen strijd aan te moedigen Kiezers Op 29 Meials één man gestemd voor de heeren en Bij koninklijk besluit is aan de commissie tot beheer der burgerlijke godshuizen te Veur- ne machtiging verleend om, voor het leggen van den buurtspoorweg Poperinghe-Veurne- De Panne, voor 5.892 fr. 60 ct., (met inbegrip van alle vergoedingen buiten de mogelijk aan de huurders verschuldigd), aan den Belgischen Staat, 42 aren 9 centiaren land, uit ter hand af te staan. M. Willy Claes, zoon van M. Edmond, prokureurdes koniDgs te Veurne, heeft zijn exaam van le luitenant ter lange omvaart met goeden uitslag afgelegd. Een koninklijk besluit van 19 Maart heeft de beraadslagingen goedgekeurd, waarbij de gemeenteraden vau Veurne en Adinkerke een rooitngsplan aannemen voor de doorgangen dier gemeenten deel makende van de baan van Adinkerke naar de Panne. Burgerlijke Stand van Veurne. Onder het liberaal bestuur 155 millioen lasten. Onder de klerikalen in 1904, 29K millioen. Ziedaar de bilan onzer klerikale re geering die ons land naar den afgrond leidt I 0 Moeien wij de woorden van minister de Smet de Kaeyer aanhalen die hij in den Senaat uitsprak dat bet eene misdaad zijn zou het vergunningsrecht af te schaffen.In tegendeel, de klerikalen spreken van het ver gunningsrecht algemeen te maken. O— O— O— -O- O— —O Den 8 da T.Uif.yrtlo IcpimwjvT1 Geboorten Vilain Maria, d. van Isidoor en Fetrel Helena, Renaat en met 24 Binnenp.Jen. Cornille Antonia, d. v. Pillaert lima, Groote marki. Huwelijksaankondigingen. 24. Vandenbussche August, trambediende, Maescn Meianla, werkster, beide te Adinkerke. Declerck Josef, brouwer, met Demolder Sophia, bijz. Huwelijken. 2o. Casteleyn Florimond, schrijnwerker, met De- coussemackei Maria, naaister. Storme Jali an, werkman, met Lahaye Mathilde, werks er. Sterfgevallen, io. Van Wormhoudt Josephina, eigenaarster, 6o j., echtg., van Hendrik De Clerck, Duinkerkestraat. Duclos Zelia, z. b., 73 j., wed. v. Hendrik Nootaert, Puinkerkerkestraat. Willaert Hcndrica, kojstgangster, 68 j wed., Karei Janssoone. Hospitaal. van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1904 | | pagina 3