A. VAN GRAEFSCHEPE Algemeens Verzekeringen op het Leven Wed. R0USSEEUW-R0NSE BUYL Gebroeders K DE WITTE-D'HSMN SPECIALE BORSTPRODUKTEN APOTHEEK SCHMITZ AAN DE TROUWERS. MATRAS WOL REMI VAN ELSLANDE-KINT ;:!Pmcea0 Maatschappij van Lewnsrarzekering en Lijfrente z SSSaL"-— GEBROEDERS VALCKE H. R UYSSEN OSCAR ROUSSEEUW w aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa VVVVVVVVVTTVVVTVVTTVTTTVvy ff /^éL^oL n Wie boeken te verbinden heeft, wende zich tot de GROOTE HANDELSDRUKKERIJ NAAIMACHIENEN van uitstekende kwaliteit met Cylinder-Spoel, Ring-Spoel, Groote Bobijn. Onderrtchf gratis ten huize. Groot gemak van betaling l'ELIXIR de GANJ) ELIXIR de GAND mxjib vajë* VBïvTRoTSVVSsar Opvolger tl CHERSCAMP, bij WETTERHf Honoré VERDONCK-MINNE Fit?6? dagteekenend van over tien jaren, zijn bekraehtigd d°°r de talrijke genezingen die ^i] hebben bewerkt, door de verlichting, die zij verschaffer aan alwie ze gebruikt De Borstsiroop Schmitz De Borst-Rob Schmitz i 1,50 ft*, de flesclu De Borstpillen Schmitz, 1 fr. de doos. De Borstdeeg Schmitz, 1,25 fr. wa-Ge1!!I^iktie-ABa;lsöra?apsulen Schmitz, in geval van erkoudheid, sleepende ontsteking, longziekte, tori air Hun uitwerksel is altijd wonderbaar en geeft onmiddellijk verzachting. - 2 FRANK DE DOOS. Onfeilbare Kloovenzalf, 0,50 ct. de doos. Onmogelijke Concurrentie hoofdzetelDamrak 74 (fAm™0*s sur /a m et tont* Vl&gfret) DorscRmacRien e o. POMPEN VOOR WATERLEIDINGEN Inrichting van eleclriska verlichting machienen - gereedschappen ABOaiTSïïUaB BELGISCHE MAATSCHAPPIJ van Algemeene Verzekeringen tegen da Brandgevaren HANDELSVÊREENIGifiG Weduwe L. GIELIS en ZOONS, pfips -V ^Sb 8" Fijn afgewerkte en sierlijke modellen Brugge, Neordnndelraat. 8®, Oostende. Oost straat. 15 Thlelt, Kortrijkelrum. lietiiditdez partout la plus by^iéniqu^ et la plu« diges tive des liqueurs fines. vraagt óvéVul den de gezondste en de best spijaverte- r ndö der fijne likeuren. 9 RFI r5l.QO.Wir AAA ATC^UADDII li v»n GESTICHT IN 1824. Verzekeringen op het JLeven. LIJFRENTEN, aankoop van BLOOTE EIGENDOMMEN en VRUCHTGEBRUIKEN. - ONGEVALLEN. v Belgisch# Maatschappij Bijzonderan Agent: M. Emile VAN WYNENDAELE, te Oostende. Volkomen genezen door do bloedzuive rende behandeling van APOTHEKER VUêichhouwersiraat 2, te T EURNE, jg&gaagffSaifBEfi?ijttv-. l)e volledige behandeling, bestaande uit 3EISL/FBVy u n i.. Pi'Ion kost 2,60 fr. franco'verzondenmlto pStbou. 60 hlood™lvereade Te verkry«en In Ooateode PR TT. KIES, Apotheker, Kapellestraat. naamlooze vennootschap 1ST I ETJPOQ !R T Handel La Kolen, Coke, Kalk van alh hoedanigheden, portland Cement, Maoatlam Van allerlei afmetingen herkomstig van Que- aast en Leasen, bloksteenen, kalseien, enz. Geregeld* Stoomvaar (dienst tusschen de Bel- gieche havent en de Oostkust van Engeland. Do MaatachappiJ gelast zioh met allerlei bevrachtingen en verzendingen Dc Bestuurder O. vandjesompkl. HUURHOUDERU Ge^ tioJit ln lüftO Groote Markt, 34, Veurne Uagatijn van allilath van Ueretrün. QxineaiUertén en Reukwaren Specialiteit van Sngeltehe en Belgieche Breteayetten 3«br»He foedMwn "««'«j BA YEN, ONDERBROFKEN *n VESTEN «HALS ROKKEN, KOUSEN, MUTSEN, enz. ,HAM' FOURNITUBEN VOOIi KLEERMAKERS EN KLEERMAAKSTERS Bl|.o«l«re keuzon van Coraerian en Hand«c!.oon«n DEPOT VAK D' MITCHELFS, HAIRHERSTELI.ER bJ SCH00NIi K£US VAN POULARDS, COLS EN CRAVATTEN ENZ B*D»odlghedui voor Rockersr®p», Cigor.Akokere, Tabak- Cigax^doozen, -A-A.*, DE VOOSD1IBLI8STE Madridstraat Hebbende eer aan het !A, O, Oostende. kenbaar te gehieten. Wed. L. GIBUS en ZOONS. BOOMKWEKERS (Op 8 minuten afttcmdi van fkhellebelte- 'katte) Br worden gekweekt: Frailboomen, Kastan- ieböomen Döömen, Sleiaadplanten.Rozelaara, Rhododeodrom,,Sparren, AmIms voor voll.n grona, Kanadas, Boschplanten, enz. mi bru: iVI 1 ^41 V" b:- >f s OrJT BLLBa' 1SÖ» RTTB lsrBXJVJ3, 1BB, BKXIKSIUÜBS Uachlues Coudre ttHUIT|» i Azaleawtraat, (Brusschen Steenweg) GENT SasihoiDreii Peiraomioiorea k PstrooDocomotiielu van hotocht stolaal OTTO vervaardigd door de Naamlooze Meat^cliappy F^ITü-DEFIZE van LUIK Bijzonder voonJ-jelige prijzen Watei'gaalnrlchlliiig van 1 tot 1000 paardonkraoht. Verbruik 11 cent. uur on per paard Lederen, Katoenen, Balata en hemelharen Riemen. Vaüsdige instdiliag van Botoron.—Htir<teUlngsn ou rerwiwMillng Traesaieslèn en hcutan poollin U8H U iLUÜUI IACIIEIEÏ 700K I0ÜÏB2WEEWII van het hubs KIRCHNER ET Oi# van LEIPZIG Nieuw gebreveteerd model van 91iSi rwr mrnm ite! ueUeinL—Wuenssieer Garen einden of katoen voor hat kuiaohen van maehienen Genezing zonder Operatio 1M «v«., breukmeester I», Wlttononnestraat. - OOSTFJVOE. Leveranoior van den Staat en het Zeewezen. Breukbanden zonder Staaltweemaal Gebreveteerd. Bericht uit Menschliovendheidl DHR SCHOUWBURGPLAATS, OOSTENDE ea fflj zibH ovcrtisl^d xfjn. Q) Cö goede kwaliteit van Ongewaisehen aan 3 &ll fr. den kilo. Gewasschen ran of f* tot »,RO fr, den kilo. Zich te wenden bij Epmond EVERaERTS, Scbapenelachterij, hoek der Groenselraarkt es BreidelstrAat te Oostende. ■AemHE» 1 COUDRE, 1 MTtttM whUm, nUlutu, rUantw M dnltM MACHINES 8PtCIAI.ES poor 1. Oanterl., 1. OordonnwU, .to,, .to. KltUl^Ei A UHOOEH piu,er- D'^r". Ow/frer, etc.. etc. HUIS VAN VERTROUWEN Fabriek van Meubels en Biljarten Noordstraat, 5», VEURNE Do lt VOOR BELGIEBrouckéreplaat, 5, BruMe|. WvJuwenpensioenoii, öns£eD2. r; oogt^riJZZ ZorZaalZ Gemeo«(ie' Dotale Verzekormgsc, Lijfrtmton, b*"ri18 ,aauwl i9° ai1.89V0M.8U fr.„fc.n 1 1 63.876 7K9.QS VeerbeelJen vein verzekeri Pracht- en gewone Meubelen Biljarden van goede hoedanigheid wet waarborg Depot der echte amerikaanache Biljardbanden J Bijzondere keus van Stokken, Lakens, Biljarttapijten ia caoutchouc, Baden, Pomruerancen, Kalk, enx. I Alle» aan de voordeeligfste prijzen D* ü'tt,T,r. EUC. YANCUYCK, drakkw t. Dlimut.. H IJVERIGE AGENTEN INGENIEURS, OOSTENDE GAZ-, PETROOL- EN S T O O M M O T O It S LOCO JUT O BI XjE 1ST voor Bouw- en Timmermans-Werkh.uizon ~i~ bi «ii i "mi r ifii Til Uw Taltphocn» 8». Drcoi en nat Zltt, Darter*, Distel, Haarworm, .Daarlalsku, Kntrlenew'sloii, Schurft, Jsukecl, •o ai ton brand en olUlag, «5$ flWiek TK- Huurhouierij blijvon voortdoan als vro g«! Waar «en eene uehoone keus van Rlitulaeu lt.au bekomen, voor Huwelijken, Begraveaifieea en Kinds d- doopen, also k Rijtuigen In Caoutchouc om per uur of per daf te rijden. 1 Ooien de schoone keua. dc spoedige bediening «n da Prtjwn^verhopan zij ae tru< at vao eenieder to w uv^rvAi me.j uv frU' OV Oy-J C5«tClCU<T IQ V RIT ABLE A MGRiOAINE, A TfelXWiON NOUVSLLB BREVBTÉI - Mouvemant i Bili... - AeeeeaJril. M Breuklijders weest op uwa hoodol Laat u niet misleiden door verl kkonde aankoodigingen van per sonen, zx h als specialisten breukmeesters of breuk bandmakers willende doen doorgaita. en die van het vak weinig af niets kennen on si chte b ndverküo- pers zijn. Sommigen wagen cene gevaarlijke en pijnliika Operatie oin vati f'.uivmi kwaal verlost en als tV- voren teenti hersteld, dcch velen, teleurgesteld, zijn nadien verplicht hun toevlucht t. nemsa tot onze speciale ..Qv•j0l^aten breuken aangedaan, worden uit het leger weggosondeiiroet 10 Ir. iaarli k-ch peneioen gedurende hun leven; waarom do«<t het Staatsbi stuur du Jongens niot open area als de op* ratie todi aekor ia? Ja waarom f Ik beroep, .wie het ook zij. de wanr- Mid dezer twee feiten te batw sten Bituklijder! In ?^,Wv'.ari m"!ï ze^«eü' mijne hulp nooit vruchtloos werd lugcrorpec, gelijk voor welk.* ge vallen Door onze speciale en veelvoudige stolsels oreuk-janden, kunnen wij alles beteugeleuKinderen «njongehn. en zeiis peirónen van gevorderden ouder- m worden op korten tijd volkomen genezen 1 Be- ■*»- VAD zaki:avf[' u»'Êli|Vf U- breuken uangodaon. *n»'e o-.r A n, Znt,r riar.» n >°lW^ gonözenen zijn bij cms zichtbaar Op verzoek begeeft de breukmeester zich ten huize S titou vu gtseeuhee Gouden Mcern, A iddag. A VJ

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1904 | | pagina 4